NIEUWSBRIEF 2019 nr. 4

Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van het verbeteren van het milieu en de luchtkwaliteit in de binnenstad: het voorbereidingsbesluit Milieuzone Maastricht   Wij roepen u op om massaal naar de “raadsronde” daarover te komen.

Inhoud

 1. Urgente oproep: kom naar Vervolg Raadsronde 26-03-2019.
 2. Werkgroep Omgevingsvisie 2040.
 3. Informatie over werkwijze gemeenteraad.
 4. Asbestsanering
 5. Belangrijke data.

1. URGENTE OPROEP: KOM NAAR VERVOLG RAADSRONDE  26-03-2019

Datum:       dinsdagavond 26 maart 2019.
Tijd:           17.00 – 18.30 uur.
Locatie:      Raadzaal Stadskantoor Mosae Forum
Ingang:       Gubbelstraat – Aanmelden is niet nodig.

Verbetering van de leefbaarheid en het milieu is één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging.  Een belangrijke stap hiervoor is het instellen van een “milieuzone binnenstad”. Voor bewoners en bezoekers binnenstad gaat het om vermindering van de luchtvervuiling en verlaging gezondheids- en ziekterisico’s. Wij hebben ons daar de afgelopen periode sterk voor gemaakt en zijn met de politiek in gesprek gegaan en op Inspraakavonden (Stadsrondes) met zowel voor- als tegenstanders.

Bij de raad ligt nu een collegevoorstel om tot de invoering van een milieuzone te komen nadat een akkoord is bereikt over de Belgische en Duitse kentekengegevens. Wij hebben ingebracht dat sneller te doen: namelijk al te starten als het akkoord over de Belgische kentekens is bereikt. Het zal er nu om spannen wat de politiek daar mee zal doen.

Door met velen naar het vervolg van de raadsronde te komen kunnen wij als bewoners een duidelijk signaal geven dat wij achter de snelle invoering van de milieuzonering staan.  Vandaar dat wij een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Daarmee zetten wij kracht bij onze inhoudelijke argumenten. Als de publieke tribune vol zit met bewoners, dan wordt dat gezien en vergroot dat onze kans dat er met ons rekening wordt gehouden.

Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 maart 2019)

2. WERKGROEP OMGEVINGSVISIE 2040

Tijdens de ALV (februari 2019) hebben zich enkele leden aangemeld om deel te nemen aan de Werkgroep BJK Omgevingsvisie 2040. De Werkgroep is inmiddels van start gegaan maar er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben om mee te denken en praten over de inrichting van het Jekerkwartier in het kader van deze omgevingsvisie: u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. 

3. WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Tijdens de ALV hebben wij vragen gekregen over de werkwijze van de gemeenteraad. Wij hebben de werkwijze toegelicht tijdens onze vergadering, maar vinden het zinvol om dit ook in onze nieuwsbrief op te nemen.

3.1. Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

3.2. Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagavond. De vergader-avond telt 3 blokken. Tijdens de eerste twee blokken vinden de stadsrondes, informatie-rondes en raadsrondes plaats. Het eerste blok begint om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur. Dan volgt een half uur pauze. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur vindt het tweede blok plaats. Om 20:30 uur begint de plenaire raadsvergadering. Soms kunnen de tijden ietwat wijzigen door uitloop. U kunt makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen.

3.3. Stadsronde

In de stadsronde kunt u meepraten en meedenken met de raad. Soms ligt de nadruk meer op informatieoverdracht en wordt er een presentatie gegeven. Meestal vinden er meer bijeenkomsten tegelijkertijd plaats, elk met een eigen onderwerp. Uw bijdrage wordt meegenomen in de latere bespreking in de raadsronde en kan raadsleden van input voorzien tijdens de besluitvorming.

3.4. Raadsronde

In de raadsronde vergaderen de raadsleden onderling en met het college. Hier vinden de debatten plaats. Van iedere fractie zit 1 raads- of burgerlid aan de gesprekstafel. Raadsleden geven in de raadsronde hun mening over bepaalde onderwerpen en/of bereiden de formele besluitvorming voor. Ook dit gebeurt in parallelle sessies die u kunt bijwonen. In de agenda kunt u precies zien om welke onderwerpen het gaat en welke stukken daarbij horen. Als burger heeft u het recht om in te spreken over een onderwerp in de raadsronde.

3.5. Raadsvergadering

In de raadsvergadering worden de besluiten genomen. Ook stemt de raad over moties en amendementen. Discussies uit de eerste twee rondes worden niet overgedaan; hoogstens vindt er over een enkel onderwerp nog een kernachtige discussie plaats. Een onderwerp dat in de stads- of raadsronde is besproken, komt op z’n vroegst pas twee weken later in de raadsvergadering aan bod. Daardoor is er ruimte voor nader overleg en bedenktijd. De agenda van de raadsvergadering is openbaar. Bij agenda’s van eerdere vergaderingen vindt u ook de (beeld)verslagen.

Zie voor een volledig overzicht: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/over-de-gemeenteraad/

4. ASBESTSANERING

BJK heeft vragen gekregen van bewoners over de nieuwe regelgeving rondom asbestsanering. We vermoeden dat meer bewoners hiermee worstelen en willen u informeren over de stand van zaken.

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

Het gaat dan om materiaal dat direct contact met de buitenlucht heeft: zoals bij golfplaten, pannen en leien van asbesthoudend materiaal. Een dakbeschot van cementgebonden platen eronder valt daar niet onder. Het staat niet met de buitenlucht in direct contact en het is ook altijd gebonden asbest (dus niet gevaarlijk als je er verder niets aan verandert en voorzichtig behandelt, niet zagen en boren etc. De gemeente heeft dit bevestigd.  Wat het beleid daarover na goedkeuring 1e kamer en na 2024 wordt, is natuurlijk niet te voorspellen.

Er is dus nu dus zeker geen directe noodzaak daken om zo’n dakbeschot te vervangen: ook veel te kostbaar en omslachtig omdat je het hele dak moet veranderen. Maar als je om andere reden je dak zou willen aanpakken, bijv. isoleren of nieuwe pannen etc. is dat wel aan te bevelen.  Subsidies zijn bij het rijk op; maar zijn fracties van de kosten en zullen daar nooit tegen opwegen en dus geen argument vormen.

Voor verdere info zie ook dezewebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels

5. BELANGRIJKE DATA

 • Dinsdag 26 maart 19.00 – 20.30 uur: Informatieronde Evaluatie Handhaving.
 • Dinsdag 2 april: Raadsronde Programmering studentenhuisvesting.

 

 

Nieuwsbrief 2019 – nr. 2

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:
1. Vooraankondiging (ALV) Algemene Ledenvergadering
2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd
5. Belangrijke data voor uw agenda
6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht

1. Vooraankondiging (ALV) Ledenvergadering BJK –  maandagavond 25-02-2019 

De ALV wordt gehouden op maandagavond 25 februari. De ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten.Enkele onderwerpen van deze avond zijn:

 • Woningbeleid: huisvesting studenten
 • Toeristische woningverhuur (airBnb)
 • Milieuzonering
 • Omgevingsvisie

Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.
Leden betalen € 15 contributie per persoon per jaar.

2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuur visie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaar-heid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebieds-gericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten: meld u dan aan voor onze ALV op 25-02-19 via www.bewonersjekerkwartier.nl.

Kom ook naar de gemeenteraad op dinsdag 26-02-2019: dan is de stadsronde over de omgevingsvisie.

3. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd 

De Tapijntuin zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om onder leiding van een professionele tuinman het groen te beheren op het Tapijnterrein en daarnaast om in de Tapijntuin ander vrijwilligerswerk te doen.
Er is al een sympathieke groep mensen die wekelijks helpt, maar we zouden er graag nog meer mensen bij willen hebben. De openingstijden zijn woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 12.00 en 16.00uur. Je kunt ervoor kiezen enkele uren, een halve dag of een hele dag te komen meewerken in de tuin.
Je leert de overige vrijwilligers van Tapijntuin ook kennen via gezamenlijk activiteiten en er is maandelijks een thee-uurtje om gezellig bij te kletsen en om ideeën en tips uit te wisselen.

Vind je het leuk om mee te helpen en te leren over wat er groeit en bloeit in de natuur, leuke mensen te ontmoeten, meld je dan aan via het mailadres: info@tapijntuin.nl.
Wil je bij de aanmelding, naam en emailadres en eventueel telefoonnummer opgeven. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek om een en ander te bespreken over de Tapijntuin en de werkwijze. Je kunt ook bij de tuin langs gaan en je melden bij tuinman Mark Franck. Hij is op woensdagen aanwezig in de Tapijntuin . 

4. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –  woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.
 • De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.
 • Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
  Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

5. Belangrijke data voor uw agenda 

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.
Dinsdag 26 februari:

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
 • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht 

De afgelopen weken zijn er diverse discussies binnen de gemeenteraad geweest over afvalloos Maastricht. BJK heeft zich sterk gemaakt voor het ophalen van inco-materiaal. Zie:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/02/02/afvalloos-maastr…ronde-22-01-2019/
Ook in De Limburger heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente. Zie: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/12/14/zie-je-ze-al-met…urger-12-12-2018/ 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Nieuwsbrief 2019 – nr. 3 d.d. 21/02/19

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:

1. Belangrijke datum: dinsdag 26 februari 2019
2. Omgevingsvisie
2.1. Stadsronde 26-02-2019
2.2. De betekenis van de omgevingsvisie
2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

1. Belangrijke datum dinsdag 26 februari 2019

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie. Locatie: Bedrijfsrestaurant de Maasmolen
 • 19.00 – 20.30 Raadsronde Milieuzone Maastricht. Locatie: Raadzaal

Locatie: Stadskantoor Mosae Forum 1; ingang aan de Gubbelstraat. Aanmelden is niet nodig. Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari)

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners op de publieke tribune aanwezig te zijn. BJK zal tijdens de stadsronde inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.

2.    Omgevingsvisie

2.1.  Stadsronde 26-02-2019

Op 26 februari organiseert de gemeenteraad van Maastricht een stadsronde over de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  De stadsronde bestaat uit twee delen.
Deel 1: presentatie van de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Waaronder de reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
Deel 2:  in kleine groepjes uiteen om reacties van de aanwezigen te horen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een eerste versie van het gewenste ‘raamwerk’: een streefbeeld richting 2040 voor de grote structuren van de stad met aandacht voor o.a. infrastructuur, groen, water en milieu.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen.

2.2.  De betekenis van de omgevingsvisie

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuurvisie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaarheid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebiedsgericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK 

Tijdens de ALV (Algemene LedenVergadering van BJK) op maandag 25-02-2019 zal met de leden over dit onderwerp gesproken worden. Ook zal die avond een werkgroep Omgevingsvisie Jekerkwartier opgericht worden.

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten:                                                                   meld u dan aan via  www.bewonersjekerkwartier.nl  en wordt lid van BJK.       Lidmaatschap kost € 15 per persoon per jaar.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) – woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM. Belangstelling? Meld u aan via:  info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM.  De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.

Programma

 •  Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Informeel samenzijn: aansluitend drinken we koffie/thee/fris  in de huiskamer van het museum.

4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

Capricorn Capital heeft recent een aanvraag bouwinitiatief /principe aanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de KPN locatie aan de Achter de Oude Minderbroeders 1 te Maastricht. Deze aanvraag betreft nog geen concreet plan maar is een bouwinitiatief. Aan de hand van een dergelijke aanvraag gaat de gemeente Maastricht in overleg met de ontwikkelaar over de ideeën en visie op de beoogde herontwikkeling. Uiteindelijk zal dit tot planvorming leiden die ingediend zal worden voor een omgevingsvergunning. In het traject van planvorming tot indiening van een omgevingsvergunning maakt Capricorn als ontwikkelaar graag afspraken met de betrokken bewoners in het Jekerkwartier om hen geïnformeerd te houden over de plannen en de voortgang.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 1 – 17/01/2019

We hebben vorige week tijdens onze een geanimeerde Nieuwjaarsborrel reeds melding gemaakt van enkele activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Ook willen we u graag nader informeren over de stand van zaken bij de universiteitsbibliotheek. Hieronder puntsgewijs de zaken waar wij u graag op attenderen. 

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week
2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Universiteitsbibliotheek binnenstad
5. Actuele berichten op onze website

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen. 

 • dinsdag 22 januari: 
  • 17.00 uur stadsronde milieuzonering
  • 20.00 uur raadsronde afvalbeleid

Overige belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren:

 • dinsdag 29 januari: informatieronde evaluatie meerjarenbeleid handhaving
 • dinsdag 26 februari:
  • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
  • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering BJK –
maandagavond 25-02-2019 

Wij willen onze leden al vast attenderen op de  ALV (Algemene LedenVergadering). Deze wordt gehouden op maandagavond 25 februari. Leden ontvangen nog nader bericht over locatie, tijd en agenda. Deze ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten. Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –
woensdag 13 maart 10.00 uur.

Dit voorjaar willen we graag met u een bezoek brengen aan het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.

De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

4. Universiteitsbibliotheek binnenstad

Onderstaande brief (d.d. 20-12-2018)hebben wij  ontvangen van de universiteitsbibliotheek:

Geachte omwonenden, beste buren,
Zoals u weet waren wij in oktober van plan om een pilot uit te voeren om de UB 24/7 open te houden tijdens de tentamenperiode (de zogenaamde XXL-periode). Dit hebben we uitgesteld nadat een aanzienlijk aantal omwonenden had aangegeven zich overvallen te voelen.

Wij hebben de reactie van deze omwonenden serieus genomen en de pilot niet uitgevoerd. In plaats daarvan zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken bleek uw ongenoegen over een aantal zaken die met de UB te maken hebben. Wij hebben dit ongenoegen en de klachten geïnventariseerd en op een rij gezet. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om de klachten weg te nemen of te reduceren waar mogelijk.

We hebben veel input van u gekregen in deze gesprekken: licht dat ’s nachts brandt in de UB-locatie, studenten die luidruchtig zijn, containers die ’s nachts na sluitingstijd hard dichtvallen, leveranciers die de straat/ ingang parkeerplaats afsluiten, bladblazers die geluid maken en vroege tijdstip waarop bladeren worden geblazen, vrachtwagens die tegen het verkeer inrijden, verkrotte fietsen die blijven staan en overlast rond de ramen en op de stadsmuur. Er zijn door enkele omwonenden ook suggesties gedaan, onder meer om een beperkte proef uit te voeren in de tentamenperiode in juni 2019.

Voor de oplossing van een aantal van deze klachten hebben wij als Universiteitsbibliotheek anderen nodig zoals de UM-dienst Facility Services en de gemeente. Daartoe zijn afspraken in de maand januari ingepland.

Ten aanzien van de punten die wij zelf kunnen oplossen, hebben we actie ondernomen die we graag met u delen:

 • Bladblazer maakt lawaai en het blazen is te vroeg: er wordt momenteel alleen tussen 9.00-9.30 uur geblazen en alleen als het nodig is. Besproken wordt of geluidsarme elektrische bladblazers (zoals de gemeente die bijvoorbeeld heeft) aangeschaft kunnen worden.
 • Containers worden ’s nachts open/dicht gedaan. Door de stilte van de nacht en de (stads)muren weerklinkt het geluid hard. Dit is verholpen, de containers staan nu binnen.
 • Licht brandt ’s nachts in de UB-locatie. De schakelstanden zijn aangepast: in de backoffice (aan de Grote Looierstraat) worden de lampen gedimd in principe vanaf 19.00 uur met uitzondering van incidenteel gebruik van de backoffice in de avonduren. In de rest van het gebouw zijn de lampen gedimd een half uur na sluitingstijd tot 05.30 uur in de ochtend als de schoonmaak aanvangt.

Vanaf 2 januari 2019 zal de locatie alleen toegankelijk zijn met een geldige UM-card.

Wij hopen oprecht dat onze relatie met u, omwonenden van de UB, zodanig is dat wij met elkaar in dialoog kunnen blijven. Wij doen ons best u goed te informeren over onze activiteiten die voor u relevant zijn. In het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst in de UB om u verder op de hoogte te stellen van de voortgang van onze acties en u te informeren over onze verdere plannen.

5. Actuele berichten op onze website

 

Nieuwsbrief 2018 nr. 12 – 27 nov. 2018

Zoals degenen die aanwezig waren hebben gezien, is het de laatste tijd  druk in de raadszaal met behoorlijk veel belangrijke stukken voor de leefbaarheid binnenstad. Veel nieuwe zaken waarover wij u voortdurend  informeren en waarvoor u ook oproepen om bij de stad- en raadsrondes  aanwezig te zijn.
Met uw opkomst bij de stad- en raadsrondes versterkt u de inbreng van de namens u ingebrachte reacties en wensen.
Zie ook Agenda met belangrijke data. Verder wijzen wij ook op onze website: ons informatiepunt voor relevante bewonerszaken met uitgebreidere informatie en achtergronden.

Inhoud

1. Leefbaarheid: speciale avond op donderdag 6 december
2. Huisconcert vrijdagavond 14 december – aanvang: 20.00 uur
3. Milieuzonering
4. Nieuwe verordening geluid bij festiviteiten
5. Woningsplitsing
6. Belangrijke data

1. LEEFBAARHEID – BIJZONDERE AVOND –  OOK VOOR DE BINNENSTAD 
Er wordt een beroep op u gedaan in te spreken tijdens deze avond over de leefbaarheid. Het is vooral belangrijk dat u als bewoner uw eigen persoonlijke verhaal over het wonen in onze buurt inbrengt. Tenslotte bent u als bewoner de ervaringsdeskundige. Er zullen behoorlijk wat politici evenals de burgemeester, aanwezig zijn om naar uw ervaringen te luisteren.

Wilt u inspreken? Dat kan, meld u dan aan via info@bewonersjekekerwartier.nl.
BJK zal uw naam doorgeven aan de LPM.

Datum: 6 december
Tijd 1e ronde: insprekers: 17.00 – 18.30 uur
Tijd 2e ronde: discussie rondom enkele stellingen: 18.45 – 21.00 uur
Locatie: Raadzaal – ingang Gubbelstraat

Invalshoeken:
– Omschrijving van de overlast die je structureel ervaart.
– Wat doet die structurele overlast met je?
– Wat heb ik er zelf aan gedaan? Bv. politie of gemeente gebeld.
– Wat heeft het opgeleverd?
– Wat vind ik van de aanpak van de gemeente of politie?
– Wat is volgens mij de beste oplossing?   

Initiatiefnemer is de Liberale Partij Maastricht (Kitty Nuyts). Zij wil zoveel mogelijk  bewoners hun persoonlijke verhaal laten vertellen. Daartoe doet zij een beroep op burgers en organisaties die de leefbaarheid in de stad steeds op hun agenda hebben geplaatst: zoals de bewoners van het Jekerkwartier.

2. HUISCONCERT – vrijdag 14 december 20.00 uur
Afgelopen voorjaar hebben zo’n 25 bewoners van het Jekerkwartier genoten van een huisconcert bij Mieke Jonkers thuis. Dit was voor alle aanwezigen een bijzondere avond. Vandaar dat wij op veler verzoek voor de feestdagen wederom een huisconcert organiseren.
Het RIVERA QUARTET, bestaande uit 3 vrouwen en 1 man, wil graag opnieuw een muziekuitvoering geven voor een 30-tal bewoners.

Programma

 • String quartet No.6, Op. 18……………L. Beethoven
 • Adagio for strings……………………………..S. Barber
 • Vistes al mar…………………………………….E. Toldrá

De kosten voor deze avond bedragen € 15 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn na afloop. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de uitvoerende musici. Dat is hun honorarium voor deze avond.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nlo.v.v. huisconcert. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

3. MILIEUZONERING                                                                                                       De gemeente organiseert bijeenkomsten waar alle mogelijke belanghebbenden voor worden uitgenodigd. BJK neemt daar ook actief aan deel. Op deze wijze worden bewoners maar ook ondernemers e.a. geïnformeerd over allerlei onderzoeken die van invloed zijn op de uiteindelijke keuzes in kader van de milieuzonering. Ook het landelijke beleid is hierop van invloed. Wij houden u op de hoogte. Bij onze ledenvergadering (begin 2019) zullen we daarover verder rapporteren en met u van gedachten wisselen.

Vandaag (27/11/18) kregen wij het bericht dat de VVD een raadsdiscussie heeft ingezet. Wij roepen u op daar zeker heen te gaan.

 • Dinsdag 4 december 2018 in de raadzaal.
 • Aanvang programma om 19:00 uur met een formeel inspreekmoment.
 • Start raadsronde 19:30 uur.
 • De raadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10; ingang Gubbelstraat.

4. NIEUWE VERORDENING GELUID BIJ FESTIVITEITEN                                            De gemeente heeft  een nieuwe concept verordening geluid in procedure gebracht met enkele essentiële verruimingen. De gebruiksduur van geluidsboxen met Carnaval wordt verruimd en ook mogelijk voor unieke bovenlokale festiviteiten in Maastricht.  Ook buitenterreinen bij bepaalde horeca- en sportinrichtingen worden onder de werking van de verordening gebracht. Verenigingen die gezamenlijk een sportinrichting benutten, mogen verder elk afzonderlijk een buitenfestiviteit op het buitenterrein houden

Wij hebben daar fel op ingesproken in de stadsronde  en hopen dat er geluisterd wordt naar onze protesten en dat er betere regels komen voor de bescherming tegen geluidsoverlast en aantasting woonkwaliteit. Op 11 december spreekt de raad daarover in de raadsronde. Wij houden u op de hoogte.

5. WONINGSPLITSING
Wij hebben de gemeente verzocht om de regeling voor spreiding studentenhuisvesting en voor woningsplitsing en omzetting te handhaven en deze ook toe te passen op de woonstraten in de binnenstad en Wijck. Dat  laatste is helaas niet gelukt; niettegenstaande onze zware insteek in de stads- en raadsronde. De hoge woningomzetting in de straten van de binnenstad wordt dus niet begrensd. Er is wel toegezegd om die situatie te monitoren en in de gaten te houden.

Positief is de continuering van de straat% en afstandscriteria voor de wijken buiten het centrum. Het totale contingent (40/40/40 regeling) zal verder later nog separaat worden behandeld. Ook dan zullen wij wederom van ons laten horen, zoals over de probleemstraten in de binnenstad. Zie onze website voor alle mogelijke notities over dit onderwerp.

 6. BELANGRIJKE DATA

 • 04 december 19.00 uur: raadsdiscussie milieuzonering
 • 06 december 17.00 uur: avond over leefbaarheid
 • 11 december 17.00 uur: stadsronde afvalloos Maastricht
 • 11 december 19.00 uur: raadsronde nieuwe verordening geluid bij festiviteiten

 

 

Nieuwsbrief 2018 nr. 11 – 28/10/2018

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief vermeld, zijn het drukke tijden voor BJK. We hebben onze stem laten horen in het debat over de toeristische woningverhuur, over de nieuwe verordening geluid bij festiviteiten etc. en ook zijn we door De Limburger benaderd over de nieuwe vestiging van een supermarkt in de St. Pieterstraat. Zie  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/vrees-voor-grote…e-wijk-verstoren/
Wij zetten al onze correspondentie op onze website. Het is dus zaak dat u deze site zo nu en dan eens bekijkt, zodat u op de hoogte bent van hetgeen wij allemaal doen. Uiteraard maken we hier ook melding van in onze Nieuwsbrieven. 

Inhoud Nieuwsbrief

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)
3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten
4. Stadsronde Omgevingsvisie
5. Evaluatie beleid woningsplitsing
6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad

De Universiteit heeft zich de signalen aangetrokken en besloten om de 1e pilot niet door te laten gaan. Dit betekent niet dat de hele proef niet doorgaat. De universiteit is nog steeds van plan om een pilot uit te voeren. Maar voordat de pilot van start gaat, wil men eerst met de direct omwonenden nader overleggen. De universiteit wil serieus rekening houden met de wensen van de bewoners, maar wil ook haar beleid waarmaken. We houden u op de hoogte.

2. Toeristische woningverhuur (Airbnb)

BJK is samen met  Buurtbalans zeer actief geweest met het verwoorden van onze wensen tijdens de stadsrondes. Het waren levendige discussies en we hopen dat de gemeenteraad op 30 oktober met onze opvattingen en wensen rekening houdt in haar definitieve besluiten. Zie voor onze laatste brief:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/26/toeristische-won…ronde-30-10-2018/

3. Nieuwe geluidsverordening bij festiviteiten

BJK heeft samen met  bewoners Koestraat actief ingesproken in de stadsronde over de verordening. Daarin zijn nieuwe geluidsregels voor festiviteiten bij Horeca en op sportterreinen vastgelegd.  Ook zijn extra mogelijkheden voor geluidsboxen de dagen voor (vr/za) en carnaval zelf opgenomen. Wij hebben  sterk ingezet op meer aandacht voor gevolgen geluidoverlast voor de leefbaarheid en verzocht om aanvullende regels. Ook hebben wij verzocht door de week geen geluidsontheffingen (muziek) na middernacht toe te staan en uitsluitend op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Zie ook de website  https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/27/verordening-gelu…-23-oktober-2018/
Naar verwachting zal hierover verder in december door de raad verder worden overlegd.

4.  Omgevingsvisie Maastricht 2040

Het proces omgevingsvisie gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 22 jaar!  Een toekomst die ook op een andere manier met een “Omgevingsplan” zal worden vastgelegd dan wij nu gewend zijn met de bestemmingsplannen. En ook daarom een proces dat voor de binnenstad en onze buurt heel belangrijk is.Op 25 september was er een stadsronde over de DISCUSSIENOTITIE waar wij onze zorgpunten hebben ingebracht. Zie voor de laatste (gewijzigde) versie: Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht.De discussie daarover wordt voortgezet op maandagavond 5 november.  De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30) U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden : ja, via omgevingswet@maastricht.nl 

5.  Evaluatie beleid woningsplitsing

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over de evaluatie van het beleid woningsplitsing. Sinds juli 2016 geldt het huidige beleid splitsen en omzetten van woningen. De doelstellingen van het beleid zijn geëvalueerd en worden in deze stadsronde gepresenteerd. Aandachtspunten kunnen worden meegeven aan het college voor de besluitvorming rondom de evaluatie van het beleid.
U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 november a.s. om 20:15 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal.

Programma

 • Presentatie uitkomsten evaluatie-onderzoek
 • Gelegenheid voor bezoekers om het woord te voeren
 • Fractievertegenwoordigers en bezoekers gaan met elkaar in gesprek

Zie voor nadere informatie: 

https://maastricht.raadsinformatie.nl/vergadering/556765/Raadsronde%20&%20Stadsronde

6. Overzicht belangrijke gemeentelijke data om in uw agenda te noteren

 • 30 oktober 17.15: raadsronde gemeenteraad Toeristische Woningverhuur (Airbnb); locatie: Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
 • 5 november 17.30/18.00: (vervolg) Dialoog overleg Omgevingsvisie; locatie: Centre Ceramique.
 • 6 november 20.15 : stadsronde gemeenteraad evaluatie beleid woningsplitsing; locatie: Raadzaal Mosae Forum – ingang Gubbelstraat.
 • 30 november 19.00: Informatieronde: op weg naar een afval loos Maastricht;

Het is belangrijk en ook wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn tijdens de stadsrondes. En zoals vermeld, u kunt ook deelnemen aan de dialoog bijeenkomst over de Omgevingsvisie 2040 in Centre Ceramique. Denk eraan dat u zich hiervoor wel even dient aan te melden!
Wij hopen dat we veel van onze buurtgenoten mogen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten. 

NIEUWSBRIEF NR. 10  – 13/10/2018

Na de vakantieperiode zet het nieuwe college er de vaart in. Dat is een goed ding, maar zet ook aan voor betrokken bewoners, en het Jekerkwartier. We hebben onlangs stadsrondes gehad over de toeristische woningverhuur en de omgevingsvisie 2040. Meteen daarna volgen nu belangrijke stadsrondes over de aanpassing geluidsverordening festiviteiten, de evaluatie van de kamerverhuur en over een nieuw afvalophaal systeem. Ook speelde er verder nog de pilot Universiteitsbibliotheek Binnenstad 24/7 openstelling waartegen wij hebben geprotesteerd en die is opgeschort.

Inhoud Nieuwsbrief 

1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
2. Toeristische woningverhuur
3. Stadsronde Omgevingsvisie
4. Overzicht belangrijke gemeentelijke data

   1. Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Vorige week werden we compleet verrast door het voornemen van de Universiteitsbibliotheek om datzelfde weekend te starten met een 1e pilot 24/7 openstelling gedurende de examenperiode. Tijdens de volgende examenperiodes van dit studiejaar zouden nog 3 pilots volgen. U kunt zich voorstellen dat veel direct omwonenden en ook BJK dit als een overval ervaren hebben. Er hebben 2 bijeenkomsten met direct omwonenden  en de universiteitsbibliotheek plaatsgevonden. Ook BJK was hierbij aanwezig. BJK heeft een brief naar de gemeente gestuurd met het gespreksverslag als bijlage.

Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/aan-de-verantwoo…-w-m-bert-jongen/
voor de brief aan de wethouder,  en
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/gespreksverslag-…teitsbibliotheek/
voor het gespreksverslag.

RTV Maastricht heeft afgelopen maandag een interview uitgezonden met Marijke van Lierop en Barend Fisser. Afgelopen woensdag heeft er in De Limburger een artikel gestaan. Zie voor het krantenartikel:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/10/11/universiteitsbie…et-s-nachts-open/

Ook het universiteitsblad de Observant heeft een artikel gepubliceerd over deze materie. Zie hiervoor:
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/14159/ Nachtopenstelling-UB-van-de-baan-na-buurtprotesten

De Universiteit heeft zich de signalen aangetrokken en besloten om de 1e pilot niet door te laten gaan. Dit geeft voor de korte termijn enige opluchting, maar we zijn nog zeer bezorgd over het vervolg. We houden u op de hoogte.

2. Toeristische woningverhuur 

BJK is samen met  Buurtbalans zeer actief geweest met het verwoorden van onze wensen tijdens de stadsrondes. In onze vorige Nieuwsbrief (nr. 9) heeft u uitgebreid kunnen lezen wat onze wensen zijn. Zie hiervoor ook een artikel in De Limburger: ‘Waarom zestig dagen toestaan? Begin met dertig’ d.d. door Joos Philippens.

Doel van het huidige voorstel zou vooral moeten zijn met de nieuwe regeling een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover.

Het waren levendige discussies en we hopen dat de gemeenteraad op 30 oktober met onze opvattingen en wensen rekening houdt in haar besluiten.

3.  Omgevingsvisie Maastricht 2040

Het proces omgevingsvisie gaat om de toekomst van Maastricht voor de komende 22 jaar!  Een toekomst die ook op een andere manier met een “Omgevingsplan” zal worden vastgelegd dan wij nu gewend zijn met de bestemmingsplannen.   En ook daarom een proces dat voor de binnenstad en onze buurt heel belangrijk is.

Op 25 september was er een stadsronde over de DISCUSSIENOTITIE waar wij onze zorgpunten hebben ingebracht. Zie voor de laatste (gewijzigde) versie: Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht.

De discussie daarover wordt voortgezet op maandagavond 5 november.  De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30) U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden : ja, via omgevingswet@maastricht.nl 

 

4. Overzicht belangrijke gemeentelijke data om eventueel in uw agenda te noteren 

 • 23 oktober 17.00:  stadsronde gemeenteraad geluidverordening festiviteiten
 • 30 oktober 17.15: raadsronde gemeenteraad Toeristische Woningverhuur (Airbnb)
 • 5 november 17.30/18.00: (vervolg) Dialoog overleg Omgevingsvisie (Centre Ceramique)
 • 6 november 19.30: Stadsronde gemeenteraad evaluatie beleid woningsplitsing
 • 30 november 19.00: Informatieronde: op weg naar een afval loos Maastricht

Het is belangrijk en ook wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn tijdens de stadsrondes. En zoals vermeld, u kunt ook deelnemen aan de dialoog bijeenkomst over de Omgevingsvisie 2040 in Cente Ceramique. Wij hopen dat we veel van onze buurtgenoten morgen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten. 

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

 

NIEUWSBRIEF nr. 9 – 17 sept. 2018 

Afgelopen dinsdag (11 september) was er een stadsronde over de toeristische kamerverhuur. Aangezien er veel sprekers waren, was het onmogelijk om dit onderwerp op deze avond af te ronden Vandaar dat er gekozen is voor een vervolg, dus een 2e stadsronde op dinsdagavond25 september: aanvang 17.00 uur. Wij doen wederom een beroep op u om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op de publieke tribune. Daarmee laat u zien dat u betrokken bent bij het onderwerp!

Inhoud Nieuwsbrief

1. Programma stadsronde 25 september
2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur

1. Programma Gemeenteraad 25 september  

Op dezelfde avond bespreekt de raad eveneens in een stadsronde het eerste conceptdocument Omgevingsvisie. Dit wordt een document dat bepalend is voor de koers waar Maastricht de komende jaren op gaat inzetten. Welke keuzes moet de stad maken? Ook hier wil BJK van zich laten horen en het thema Maastricht als woonstad agenderen.
Zie ook: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6812672/1

17.00 – 18.30 uur Stadsronde Toeristische woningverhuur
19.00 – 20.30 uur Stadsronde  Omgevingsvisie

2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur 

Zoals u wellicht weet, hebben wij tijdens de stadsrond op 11 september jl. onze visie gegeven voor wat betreft onze wensen. Onderstaand kunt u lezen wat de stand van zaken is en wat de visie is van BJK. Ook tijdens de 2e bijeenkomst op 25 september a.s. zullen wij weer onze inbreng aan de discussie leveren. Wellicht heeft u ook De Limburger van afgelopen zaterdag 14 september gelezen. Hierin werd de hartekreet van een verhuurder verwoord. Tijdens de stadsronde van 11 september was er echter ook een bewoner van het Wittevrouwenveld; deze bewoner gaf een duidelijk signaal van zijn ervaren overlast. En ook dat hij met zijn ervaren overlast bij niemand gehoor vindt! Het moge duidelijk zijn dat het om weerbarstige materie gaat waar de meningen over verdeeld zijn, daardoor het is van het grootste belang dat bewoners hun ervaringen delen en hun persoonlijke verhaal doen!
Zie ook:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018


2.1. KNELPUNTEN HUIDIGE SITUATIE

 • Wildgroei toeristische verhuur van/in woningen (vaak illegaal)
  • Verdringing vaste bewoning en aantasting leefbaarheid
  • Cumulatie effect toeristische- en overige tijdelijke kamerverhuur
  • Ontbrekend gemeentelijke ingrijpen
 • Verlies vertrouwen bij buurten en bewoners

 2.2. STARTPUNT: GELDENDE “GUESTHOUSE REGELING”

 • Toeristische verhuur door eigenaar/bewoner BRP
  • Max. 2 kamers in zelf bewoonde woning
  • Geen dagen maximum
  • Inning toeristenbelasting verplicht
  • Geen registratie/ meldingsplicht
 • Nauwelijks tot geen toezicht, controle en handhaving (alleen sporadisch bij overlast klachten)
  • Leidend tot wildgroei

 2.3. NIEUW BELEID: HET RAADSVOORSTEL

 • Primair: een uitbreiding op de Guesthouse regeling voor toeristische woningverhuur met meer dan 2 kamers
  • Beoogd voor toeristische ontwikkelingen zoals op Airbnb- platforms
 • Secundair: inzet regels voor regulering en registratie
  • Eén gezelschap per keer/aanmelding: maximaal 6 personen
  • Verhuur gehele of gedeeltelijkewoning
  • Alleen door ingeschreven hoofdbewoner BRP
  • Maximaal 60 dagen per jaar
  • Eenmalige melding (dus geen verdere registratie aan- en afmelding)

   2.4. ANALYSE/CONCLUSIES

 • Onzeker en onduidelijk is, wat de voorgestelde uitbreiding toeristische woningverhuur voor de binnenstad zal betekenen
  • De onderbouwing berust op oudere cijfers 2015-2017
  • Zonder adequate analyse effecten leefbaarheid
  • Voorzichtigheid is op zijn plaats
 • Wij missen condities/waarborgen zoals die in de Amsterdamse regeling wel zijn opgenomen
  • 30 dagen (per 1-1-2019) i.p.v. 60 dagen maximum
  • Bezoekers meldplicht (vooraf)
  • Brandveiligheidseis (toets)
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
 • Doel van het huidige voorstel zou verder moeten zijn met de nieuwe regeling
  • Een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover

   2.5. VOORSTEL/AANPASSINGEN JEKERKWARTIER

 • Aanscherping regeling
  • Een actiefmeld-/registratiestelsel(inclusief “Guesthouses”) instellen:
  • Met een meldingsplicht “aankomst vooraf “(e.e.a. conform A’dam) i.p.v. “eenmalige melding”
  • Een registratieplicht bezoekers (gastenboek)
 • Voorzichtiger starten met max. 30 dagen woning verhuur
  • 60 dagen pas ingeval van positief evaluatieadvies
 • Geen combiverhuur beide regelingen (Toeristisch gezelschap gelijktijdig met Guesthouse-verhuur)
  • Door Verhuurder te overleggen/verzorgen
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
  • Brandveiligheid toets (extern Bureau)
 • Concrete Gemeentelijke garantiesten aanzien van handhaving, periodiek toezicht en controle waaronder
  • Centraal meldpunt en registratiesysteem
  • Vastleggen dwangsommen/boetes/sluiting etc.
 • Garanties woonkwaliteit en sociale consistentie Binnenstad
  • (Cumulatie effect tijdelijke Toeristische- en kamerwijze verhuur).
  • Ook voor binnenstad “Straatpercentages kamerwijze verhuur” voor woonbuurten/straten vastleggen (woonbeleid)
  • Versneld een QuickScan nulmeting inzetten om effecten voor Jekerkwartier te checken

 

Zoals gezegd, willen wij een beroep op u doen om met zoveel mogelijk bewoners plaats te nemen op de publieke tribune. BJK zal tijdens beide onderwerpen een actieve inbreng leveren en het is wenselijk dat u met velen aanwezig bent!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

 EXTRA NIEUWSBRIEF – 10/09/2018 

We hebben nogal wat reacties op onze laatste Nieuwsbrief (nr. 8) ontvangen. Veel mensen zijn ontstemd over het uitblijven van gemeentelijke verkeersplannen voor het Jekerkwartier. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om u allen via deze speciale nieuwsbrief te informeren.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Stand van zaken m.b.t. verkeersplannen Jekerkwartier
2. Herinnering oproep stadsronde dinsdag 11 september 2018 

1. Stand van zaken m.b.t. verkeersplannen Jekerkwartier

BJK heeft vrij regelmatig contact opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente. Zoals bekend was er vanwege afwezigheid (ongeval) van een van de medewerkers en vervolgens de vakantieperiode weer vertraging ontstaan. De gemeente wilde ook nog overleggen met de basisschool inde Begijnenstraat. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens onze laatste informatie is het geheel nu in een afrondende fase. We betreuren het dat dit allemaal zo lang duurt en kunnen u verzekeren dat wij onze aandacht niet laten verslappen. Wij blijven bij de gemeente erop hameren dat dit nu echt afgerond dient te worden. 

HERINNERING – HERINNERING – HERINNERING

2. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur /Airbnb& HB

Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur kunnen we onze zorgen over de woningverhuur aan toeristen inbrengen bij de gemeenteraad. In de stadsronde gaat  het over een nieuw beleid voor de toeristische woningverhuur. Het is van groot belang dat er ook veel bewoners komen. BJK zal inspreken, evenzo diverse andere buurten waaronder Buurtbalans. Informatie over de gemeentelijke beleidsstukken en over de raadsbijeenkomst verkrijgt u door te klikken op onderstaande link:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018

De agenda voor deze avond is als volgt: 
Stadsrondes in de Raadzaal

17.00 – 18.30 uur  Evaluatie en actualisatie hotelbeleid
18.30 – 19.00 uur  Pauze
19.00 – 20.30 uur  Toeristische woningverhuur*)

*) Bij dit onderwerp staat een paperclip voor de bijlagen. Als u hier op klikt, krijgt u alle stukken over dit onderwerp. U kunt deze downloaden.

KOMT ALLEN – KOM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN!

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier, Marijke van Lierop, voorzitter.

Nieuwsbrief 2018 nr. 8 – 06/09/2018

De zomer maakt zo langzamerhand plaats voor het najaar. We hopen dat u genoten heeft van deze bijzondere zomer. Nu de scholen weer begonnen zijn, en het gros van de mensen weer aan het werk is, komen ook de gemeentelijke activiteiten weer op gang. Dat betekent voor u en voor ons dat we weer actief kunnen worden in onze participatie aan deze gemeentelijke activiteiten.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur
2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat e.o.
3. Ledenwerving

 

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur /Airbnb& HB

Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur kunnen we onze zorgen over de woningverhuur aan toeristen inbrengen bij de gemeenteraad. In de stadsronde gaat  het over een nieuw beleid voor de toeristische woningverhuur. Het is van groot belang dat er ook veel bewoners komen. BJK zal inspreken, evenzo diverse andere buurten waaronder Buurtbalans. Informatie over de gemeentelijke beleidsstukken en over de raadsbijeenkomst verkrijgt u door te klikken op onderstaande link:https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018

De agenda voor deze avond is als volgt:
17.00 – 18.30 uur Stadsronde Evaluatie en actualisatie hotelbeleid (Raadzaal)
18.30 – 19.00 uur  Pauze
19.00 – 20.30 uur  Stadsronde Toeristische woningverhuur*) (Raadzaal).

*) Bij dit onderwerp staat een paperclip voor de bijlagen. Als u hier op klikt, krijgt u alle stukken over dit onderwerp. U kunt deze downloaden.

KOMT ALLEN – KOM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN!

2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat / Maastrichter Heidenstraat

Het horeca-profiel voor de Sint Pieterstraat staat klaar voor vaststelling. Nog één keer kunt u reageren, daarna zal het college het profiel vaststellen. Onderstaande brief hebben wij van de gemeente ontvangen en is door de gemeente ook verspreid in de genoemde straten. Het lijkt ons zeker de moeite waard dat u kennis neemt van het profiel van de St.Pieterstraat/Maastrichter Heidenstraat.
Dat kan via de link https://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.
U kunt reageren tot 7 september 2018.

-.-.-

Beste bewoner/ondernemer,

Hoe ziet uw straat eruit? Welke horeca is er gevestigd, welke winkels liggen er en waar wonen mensen? Dat hebben we geprobeerd in kaart te brengen in een horecagebiedsprofiel van uw straat. Dit profiel willen we graag aan u voorleggen. Tekst en uitleg over deze profielen en wat we precies aan u vragen, leest u in deze brief.

Waarom een profiel?
In 2016 heeft de gemeenteraad van Maastricht het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Voor dit nieuwe beleid wordt gewerkt met horecagebiedsprofielen die worden opgesteld in samenwerking met  bewoners, horeca en detailhandel. Deze profielen moeten inzicht geven in de vormen van horeca die op basis van het bestaand beleid in een straat of gebied in de toekomst mogelijk zijn. Ook wordt hierbij ingegaan op mogelijkheden voor de al aanwezige horeca. Kortom: In het horecagebiedsprofiel wordt per staat beschreven hoeveel en welk type horeca er in uw straat aanwezig is. Per horecacategorie word aangegeven of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding in de betreffende categorie en of dat wenselijk is. Het horecaprofiel wordt gebruikt om nieuwe aanvragen te toetsen. Stel in uw straat ligt een broodjeszaak. Mag er nog een broodjeszaak bijkomen en zo ja, in welke vorm?

Een klankbordgroep
Per straat is in eerste instantie een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, horecaondernemers en ondernemers in de detailhandel die willekeuring gekozen zijn. Daarnaast nemen enkele gemeenteambtenaren deel. Aan de klankbordgroep is het huidige straatbeeld voorgelegd; wat ligt er allemaal, wat is nog mogelijk en voldoet de huidige situatie? De feedback van de klankbordgroep heeft geleid tot een conceptprofiel voor uw straat.

Uw mening
Dat profiel willen we aan u voorleggen. Met de vraag om erop te reageren als u opmerkingen of aanvullingen heeft. U vindt het profiel van uw straat viahttps://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.

U kunt vervolgens reageren door een e-mail te sturen naar horecagebiedsprofielen@maastricht.nl. Dat kan tot7 september 2018. Heeft u vragen of zijn u dingen niet duidelijk? Ook dan kunt u contact opnemen via horecagebiedsprofielen@maastricht.nl.

En dan?
We verzamelen per straat alle reacties, analyseren ze en nemen ze mee in de uiteindelijke profielschets die aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd ter vaststelling.

Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Elise Wijnker & Karl Hensen
Horecagebiedsprofielen – Gemeente Maastricht

-.-.-

3. Ledenwerving

Buurtinformatie en samenwerking zijn voor ons belangrijke thema’s.  Van groot belang voor onze buurt en de bewoners van het Jekerkwartier.  Dat staat of valt wel met leden en vrijwilligers.
Sommige ontvangers van onze Nieuwsbrieven zijn in de veronderstelling dat ze ook lid zijn van BJK. Echter, dat is niet persé het geval. Als u lid bent, dan ontvangt u soms apart informatie die uitsluitend leden krijgen toegestuurd. Bovendien kunnen uitsluitend leden deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) en invloed uitoefenen op het beleid van BJK.
Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties. We roepen de lezers van onze Nieuwsbrieven op zich ook aan te melden als lid van BJK. Voor  € 15 per persoon per jaar bent u al lid.
Aanmelden kan via  http://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/

Met vriendelijke groet,

 

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier