Nieuwsbrief 2024 nr 2

Werkgroepen

De werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgevingsvisie en werken gestaag door. Tijdens de ledenvergadering van 26 februari lichten wij een tip van de sluiers op.
Wie wil bijdragen kan zich voor deelname aan een van de werkgroepen nog aanmelden (info@bewonersjekerkwartier.nl).
Deelname aan werkgroepen of bijwonen van de ALV is voorbehouden aan leden. Dat kunt u zo nodig eenvoudig worden.

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden.
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Tijden: zaterdag 9 maart 11 en 14 uur / zondag 10 maart 11 en 14 uur.
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai).
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Wekelijks koffiebuurtje

Ook nieuwe leden vinden de weg naar ons koffiebuurtje in De Pieter. Zo leren habitués, uit den vreemde weergekeerde buurtbewoners en novicen elkaar kennen. U bent elke dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur + Mestreechs keteerke van harte welkom.
Uw buren kennen ons koffiebuurtje niet? Neem ze mee!

Nieuwsbrief

Hebt u nieuws of verhalen over onze buurt? Stuur ons een bijdrage voor deze nieuwsbrief aan info@bewonersjekerkwartier.nl.
Kent u mensen die deze nieuwsbrief niet kennen? Ga een ei lenen en neem een print van deze nieuwsbrief mee.

Schulden?

Wie door het Jekerkwartier wandelt verwacht geen schulden. Toch kunnen ook Jekerkwartierders schulden te veel worden.
Sinds kort bieden getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Maastricht hulp aan inwoners van Maastricht die geldzorgen of schulden hebben.
Kent u mensen die gratis hulp of advies kunnen gebruiken? Wijs op de website of verwijs naar coördinator Talitha Coenen (mail contact@maastricht.schuldhulpmaatje.nl / telefoon: 06 – 476 628 12).

Plannen voormalige KPN-centrale

Van het BOK (Bewoners Overleg Kpn) ontvingen wij nadere info over het verloop van de  beroepsprocedure.
De rechtbank gaf onlangs aan dat er een zitting zal worden gehouden. Echter dat gezien er te weinig rechters zijn en het grote aantal wachtende zaken geeft men aan dat het nog een tijd zal duren voordat dat mogelijk is. Voor verdere informatie en contact met het BOK  kunt u een email sturen aan overlegKPN@gmail.com.

Elfstedentocht

Onze kinderen zullen nooit genieten van een elfstedentocht. Onverwacht konden wij in ons kwartier even genieten van winterse taferelen. Met dank aan ons lid Peter te Poel.

Waalse Kerk

Verleden jaar kreeg de Waalse Kerk een vergunning voor een renovatie en uitbreiding.
Op donderdag 22 februari presenteren bestuur, architect en aannemer de start van de eerste fase van dit project.
Plaats: Waalse Kerk; tijd: vanaf 20:00 (inloop 19:30). Omwonenden kregen een een uitnodiging.

Wijkagenten

Buurtnetwerk binnenstad publiceerde onlangs een mooi overzicht van de Wijkagenten. Op onze eigen site vindt u overeenkomstige informatie specifiek voor onze buurt.

Openbaar vervoer

De bestuursleden van uw vereniging zijn nog vief en fit. Maar hoe bereiken zij over een paar jaar huisarts, buurtkroeg, markt, elkaar en ziekenhuis?
Samen met andere centrumbuurten spreekt BJK met provincie en gemeente over de toekomst van ons openbaar vervoer, specifiek in het centrum van Maastricht.
Maken wij nog mee dat dat vitale voorzieningen bereikbaar zijn zonder behulpzame buren met een auto?

Huisconcertjes

Met weemoed denken wij terug aan de door BJK georganiseerde huisconcerten bij Mieke Jonkers. Wij willen graag opnieuw verbinden door muziek. Hebt u ideeën of wilt u uw huis beschikbaar stellen? Neem dan contact op met onze voorzitter Marijke van Lierop (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024;
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 1

Creatief parkeren
Jubileum
Werkgroep leefbaarheid
Handhaving
Wonen en leven
Afval de grond in?
Agenda

Creatief parkeren

Dank zij de inspanningen van een bewoner liet de gemeente door aanpassing van belijning de hoek van Heylerhofflaan / Sint Pieterskade veiliger maken. Door de hoeken vrij van parkeerders te houden wordt die immers overzichtelijker.
De aard van de belijning deed creatieve parkeerders kennelijk denken dat parkeren in de bochten wordt toegestaan:

Hoe gaat de gemeente dit oplossen?

Een tiende jaar

Op 9 januari wensten leden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier elkaar alle goeds voor dit jaar. Voorzitter Marijke van Lierop memoreerde hoogtepunten uit het afgelopen jaar en wees erop dat wij dit jaar een jubileum vieren.

Werkgroep leefbaarheid

De werkgroep inventariseerde al in 2018 knelpunten in onze buurt.
Die exercitie wordt nu herhaald. Een eerste resultaat daarvan vind u in een kaart waarin foto’s zijn opgenomen.
Vielen of vallen u nog zaken op die ons leven mooier kunnen maken? Stuur ons een foto met een korte beschrijving. Die kan de werkgroep opnemen in de eindrapportage.

Wekelijks koffiebuurtje

Iedere dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur / half 1 is er gelegenheid om buurtbewoners te ontmoeten. Locatie: café de Pieter, Sint Pieterstraat. Mocht u zin en tijd hebben: u bent van harte welkom. Op die manier kunt u uw buurtgenoten leren kennen. In de zomermaanden kunt u hiervoor terecht in de schooltuin in het Lang Grachtje.

Nieuwsbrief

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst bleek dat deze nieuwsbrief wordt gewaardeerd. U kunt het nog mooier maken door zelf bij te dragen. Stuur uw voorstellen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Handhaving

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier sprak met wijkgebonden medewerker Jos Pelzer over de uitdagingen rond handhaving. Jos Pelzer reageerde in een brief die op onze site is opgenomen.

Wonen en leven

Een van de laatste begane-grond woningen in de Koestraat raakt -als vergunning wordt verleend-verloren aan horeca.
Voor terrasgangers een nieuwe gelegenheid elkaar te treffen.
Bewoners zien liever rust en ruimte om van en naar huis te lopen. En verwelkomen graag een nieuwe bewoner in dit leegstaande pand.
Het college van B&W stelde een “gebiedsprofiel Koestraat” vast. Daarin wordt uitbreiding van horeca in dit woongebiedje uitgesloten.
De Bewonersvereniging Jekerkwartier -die immers opkomt voor de de belangen van bewoners – onderzoekt of en hoe het tij kan worden gekeerd.  

Afval

Ook als de handhaving op volle sterkte naar volle tevredenheid werkt blijft wat te wensen.
Hoe zou het zijn als ons afval periodiek aan de deur wordt opgehaald en we onze restzak in heel Maastricht –als op de Maagdendries– in een ondergrondse container kunnen storten?
De gemeente denkt hier met bewoners over na. Zo berichtte de Limburger op 11 januari.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; nadere informatie volgt nog.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2023 nr 26

Nieuwjaarsborrel
Energietoeslag
Parkeren
Vief Köp
Besluit gemeenteraad MEuroVier
Agenda

Nieuwjaarsborrel

Bent u lid en las u ons bericht over de nieuwjaarsborrel?
Bent u nog geen lid? Meld u tijdig aan om alsnog een uitnodiging te ontvangen!

Energie

De warme kerstdagen maken een behaaglijk huis goedkoper. Toch zijn er huishoudens die moeite hebben de energienota te betalen. De gemeente wijst de weg naar een aanvraag voor een energietoeslag over 2023.

Parkeerzoekers

Soms is de wanhoop groot. Minder creatieven blijven rondjes rijden, zo bericht De Limburger ons over de parkeerdruk bij Magisch Maastricht.

Rondleiding Vief Köp

Op 16 december kregen wij een beeld van het binnenste van het rondeel en de plannen daarmee.

Er volgen meer rondleidingen. Belangstellenden doen er goed aan de site over de reconstructie in de gaten te houden.

Schone Lucht

Op 19 december besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de gelden uit de vrijval van de milieuzone-middelen. De Limburger schrijft over de voor zuurstoflievenden dramatisch verlopen vergadering.
De inspanningen van een groot aantal buurt- en belangenorganisaties om de politiek te bewegen de beschikbare middelen te besteden aan projecten die onze lucht minder vuil maken bleven zonder resultaat. De binnenstad krijgt bomen en extra publiek. Bewoners snakken ook de komende jaren naar adem.

Agenda

 • De nieuwjaarsborrel voor leden van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024. Leden krijgen bericht over locatie en tijd.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • Na pasen organiseren wij een rondleiding door de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2023 nr 25

Geld voor schone lucht
Herkenningsprijsje
Beeldenwandeling
Modder en afval
Rapport park
Wal
Horecabeleid
Ander nieuws
Agenda

Geen milieuzone, wel schone lucht?

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten.
De motie Steijns “Effectief luchtkwaliteit verbeteren” maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. Geen zone, wel schone lucht?
De onder de naam InzetMEuroVier verzamelde buurt- en belangenorganisaties stuurden de Gemeenteraad een brief waarin ere voor wordt gepleit dat die middelen effectief worden ingezet voor projecten die uitstoot door voertuigen vermindert.
Op 5 december bleek dat de coalitie bomen wil planten en fietsstraten wil aanleggen. Dat levert nul vermindering fijnstof of NOx op. Ook zal een P&R bij de Brusselsepoort worden aangelegd. De ligging daarvan leidt tot enorme overlast van de bewoners daar.
Uw secretaris deed als andere insprekers het uiterste om schone lucht te bepleiten. De zorgvuldig voorbereidde rede moest hij op het laatste moment intrekken. Even vóór de domeinvergadering liet de gemeente immers weten dat niet kan worden berekend wat het effect van de voorgestelde maatregelen zal zijn. Wat uw secretaris toen wel voordroeg leest u hier.
Wie wil weten welke raadsleden uw mandaat verdienen volge de raadsvergadering van 19 december (agendapunt 11).

Keukskes

In nieuwsbrief 22 beloofden wij wie de meeste personen herkent op de beelden van de onthulling van het monument 14-18 een presentje. Mevrouw Eillebrecht herkende architect Willem Sprenger die destijds aan de Hubertuslaan woonde. Hij staat naast de grootvader van uw secretaris op de filmopname.

Naaststaande foto van hem vonden wij in het het Rijksarchief.

Voorzitter en secretaris gaven Mevrouw Eillebrecht Het Jekerkwartier en Maastrichtse koekjes.

Beeldenwandeling

Wij reizen naar Libreville en Montevideo en leren daar bijzonderheden kennen. Kennen wij onze eigen buurt? Liep u over het gedicht vóór het hoofdgebouw van Tapijn? Weet u waar Petrus Canisius staat? Wie weet wie model stond voor girafaaister?
Gewaardeerd en geholpen door zijn gehoor gaf Servé Minis op 8 december wandelcollege over beelden in het Jekerkwartier.
De ezel op de Looiersgracht verwijst niet naar een dierenmarkt, maar naar slaan en kloppen van lakens. Rond de plaatsing van dit beeld was veel te doen. Servé’s vader schreef daarover het volgende gedicht in De Limburger:

Dao waor ins ’n hiel deur Kemissie 
Die had de sjörref in, met permissie 
Wie häör e plan woort veurgelag 
Dat nog noets ieder waor bedach   
Dao zow miech midden in de stad 
Enen ezel weure neergezat! 
Zoeget had zellefs ’n ezelsveule 
Noets op ’n viool hure speule. 
De deur kemissie, wie gezag, 
Die heet ziech biestig lang bedach 
‘t waor kompleet ’n ezelsdrach 
Meh enen ezel is ’n preij 
Dee geit veur geine mins opzij 
En des te minder, sodeju 
Veur aander ezele op twie pu! 
En wat ze noe weijer ouch deit, 
D’n ezel steit! 

Wij sloten af bij Lure en kijken verwachtingsvol uit naar de volgende activiteit van onze buurtwandelcommissie.

Leden, lezers en wandelaars

Binnen en buiten buurt, stad en land groeit de belangstelling voor onze activiteiten. Kent u emigrees die af en toe in Maastricht zijn? Als zij zich aanmelden voor deze nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van komende activiteiten.
Kent u buren of buurtgenoten die geen lid zijn? Laat hen zich aanmelden, zodat zij als lid deel kunnen nemen aan nieuwjaarsborrel, algemene ledenvergadering en lustrum-viering.

Afval in modder

Ook in het park wordt vuil opgehaald. Dat gaat niet altijd goed:

Hulp werd ingeschakeld om de vuilniswagen op het droge te trekken

Interne rapportage intensivering aanpak overlast parken

De gemeente inventariseerde in 2022 hoe knelpunten in het stadspark kunnen worden aangepakt. De rapportage daarover kunt u met verwijzing naar de titel van dit item opvragen via post@maastricht.nl.

Vijf Koppen 

Voor u volgden wij de werkzaamheden rond de ingestorte wal. Wij vroegen de gemeente bewoners en toeristen -bijvoorbeeld via een webcam- te informeren.
Onze stadsdeelregisseur laat weten dat restauratie.limburg.nl een pagina over dit project opzette. Deze organisatie informeert professioneler dan onze vrijwilligers. En het spaart ons tijd.
Overigens biedt ook de gemeente af en toe informatie. Meer oud nieuws vind u als u op deze pagina ‘walmuur’ zoekt.
Op zaterdag 16 december kunt u zich tussen 9:30 en 12:30 laten rondleiden. Projectleider, archeoloog en architect geven toelichting.

Nieuw horecabeleid

Het horecabeleid wordt geactualiseerd. De gemeente geeft toelichting in een webinar en geeft eenieder de mogelijkheid tot 1 januari 2024 ideeën in te dienen.
Uw bestuur heeft op een aantal punten wensen en zal tijdig reageren.

Ander gemeentenieuws

Stadsdeelregisseur Erwin Gerardu wijst ons op het volgende:

 • Haalbaarheidsonderzoek naar een extra centrale fietsenstalling in het Centrum
 • Wijziging ophaaldagen voor huishoudelijk afval in Maastricht vanaf 1 januari 2024
 • Aanpassing tarieven voor het wegbrengen van afval en de restzakken per 1 januari 2024
 • Aanpassing parkeertarieven per 1 januari

Wie zonder vertraging gemeentelijk nieuws wil lezen abonneert zich op de nieuwsbrief.

Agenda

 • 16 december: rondleiding Vief köp.
 • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunstverkoop voor Save the children.
 • De nieuwjaarsborrel voor leden van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024. Leden krijgen bericht over locatie en tijd.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 24

Geld voor schone lucht
Beeldenwandeling
Wandelen op stoepen
Lelijk
Mooi
Melden
Fietslust
Wal en beleg
Foto’s en muziek van vrolijker tijden
Agenda

ZES, Milleuzone en schone lucht

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten. De motie Steijns maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. De onder de naam InzetMEuroVier opererende organisaties proberen bij de Gemeenteraad te bevorderen dat dat zo snel en zo effectief mogelijk wordt opgepakt.

Wandelen

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de beeldenwandeling op 8 december.

Sjiek en Sjoen?

Zondagmiddag 4 uur:

Wanneer wordt dit opgeruimd?

Melden

De gemeente kunt u wijzen op rommel, loszittende straattegels- en keien en ander ongerief. Melden helpt niet altijd, maar niet melden helpt de gemeente te stellen dat alles goed gaat. Daarom nogmaals onze oproep te melden wat uw dwarszit. En natuurlijk ook complimenten te geven voor wat goed gaat.

Kunst voor Kind

Drie kunstenaars, vrouwen die hun mannetje staan, houden open dag op zaterdag 23 december van 10-16 uur op de Stenenbrug, 8 tegenover de Bisschopsmolen. 
Wie brengt wat aan de man: 
– Marieke Beker: Zilveren sieraden 
Martia Tersteeg: Porseleinen objecten 
Wilma Habraken: Glas in lood kunst 
De hele opbrengst gaat naar Save the Children.

Stoepen en objecten

NRC schreef dit jaar op 31 mei en 9 augustus over gebruik van stoepen anders dan voor wandelen. Ook in ons kwartier is doorwandelen op de daarvoor ingerichte trottoirs niet altijd eenvoudig. De werkgroep leefbaarheid inventariseert de knelpunten.

Oude fiets

Gebruikt u uw fiets niet meer? Werden fietsen van studenten in een van uw panden overbodig? Maak iedereen blij door deze fietsen voor hergebruik op het Tapijnterrein te plaatsen:

Oude wal

Hoeveel belegeringen doorstond onze wal? In onze dagen lijkt sprake van een nieuw beleg door wisselende gezelschappen. Heijmans gaat en Laudy komt.

Aan de stadszijde is veel grond weggegraven. Aan de zijde van het oude Sint Pieter werd het walkorset wat verbreed.

De gemeente vertelt iets over de historie op doeken aan hekken. Zou het niet aardig zijn als belangstellenden dit beleg kunnen volgen via een website die door aannemers en gemeente wordt onderhouden?

Nogmaals Bokern

Wie het mistte of nogmaals mee wil maken: Frank komt opnieuw vertellen over onze buurt. Nu laat hij foto’s zien en muziek horen. 7 December, 19:30, Boekhandel Dominicanen.

Agenda

 • 7 December 19:30: Lezing Frank Bokern (Boekhandel Dominicanen)
 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunst voor Save the children
 • De nieuwjaarsborrel van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 22

14-18
Bibliotheek en overlast
Wandelen langs beelden
Nieuwe rubriek: aardigheden
Werkgroepen
Schone lucht
Agenda

Heronthulling monument 14-18

Op 10 november van dit jaar werd het monument voor Fransen die vluchtten voor WO I opnieuw onthuld.
Over dit monument en de totstandkoming ervan biedt de website van Charles Vos informatie.
Bij de onthulling in 1926 bleek het beeld omkranst met een snoer jeneverflessen. Een verwijzing naar de drankzucht van onthuller prins hendrik?
Hendrik werd om bij te komen geleid naar de tegenover gelegen woning van Van Oppen. Na het verwijderen van de flessen kon de organisatie met een gerust hart de prinsgemaal terugroepen.
De pers zag alles en publiceerde niets zoals blijkt uit de krantenartikelen over de onthulling.
Ook op de film geen flessen. Wel zag uw secretaris zijn opa. Nooit eerder zag hij hem bewegend.

Herkent u ook familieleden, ambtsdragers of notabelen? Begeleidde Joseph Luns als vijftienjarig kind zijn vader Huib die het monument ontwierp? Wie ons de meeste namen geeft (opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl) ontvangt een aardig presentje.

Het monument raakte vervuild door de lucht die wij inademen. Mede op ons verzoek liet de gemeente het schoonmaken. Weer maagdelijk werd het een nieuwe onthulling waard:


In de middag van 10 november heette onze voorzitter Marijke van Lierop iedereen welkom op de goed bezochte en intieme bijeenkomst.

Peter Severijns omlijstte die fraai met zijn sax. Wethouder Frans Bastiaens dankte de bewonersvereniging voor dit initiatief. Hij vertelde over de geschiedenis van de Franse vluchtelingen en wat wij daar van leren. Wiel Heyenrath bracht de anekdote over de dranklust van ons koningshuis (zijn rede vindt u hier). Jet van Aalst van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht bracht een mooi gedicht. De bijeenkomst werd afgesloten met muziek en een moment waarin aanwezigen stilstonden bij de vluchtelingen van toen en nu.

Wal

Het monument staat waar lang geleden de Sint Pieterspoort werd gesloopt. Wie vandaar over de nu denkbeeldige wal doorloopt in de richting van de Maas bereikt dra het rondeel Vijf Koppen dat nu wordt gesloopt. Anders dan de Sint Pieterpoort wordt dit stuk vesting na de instorting van een paar jaar geleden in oude luister hersteld. De Limburger schrijft daar op 11 november over. De werkzaamheden zijn in volle gang. In de gedempte vijver worden de weggenomen, gemerkte en schoongemaakte stenen opgeslagen om later tot de oude weergang te worden opgebouwd.

Fietsen, roken en boeken

Op 30 oktober sprak een delegatie van uw bestuur met Universiteitsbibliotheek en stadsdeelregisseur over boeken lenen en lezen zonder overlast. Wij stelden voor studenten hun fietsen te laten parkeren achter het eigen rookgordijn op Tapijn of op het parkeerterrein achter de kapel in de Nieuwenhofstraat. Voor bewoners is de maat van overlast vol. Zij wachten met smart op een oplossing.
Wij krijgen begrip en wachten op resultaat.

Beeldenwandeling

Er zijn nog enkele plaatsen voor onze beeldenwandeling op 8 december. We verzamelen vanaf 13:45 bij het Beeld van de Frans Vluchtelingen aan de Nieuwenhofstraat. De wandeling start om 14:00 uur. Na ongeveer 1,5 uur gebruiken we koffie en vlaai bij Lure.

Aardige verhalen uit de buurt

Het kan ook anders. Daar waar in een appartementencomplex zich veel expats tijdelijk vestigen, heerst meestal bij ontmoetingen een ijzige stilte en een stug turen op smartphone. Op een groet komt amper respons. Anderzijds wordt het doodnormaal gevonden dat de bagger aan internetaankopen in ontvangst genomen wordt en wordt afgeleverd. 
Hoe hartverwarmend was het dat een jong expatstel zich onlangs zich bij de buren met een handgeschreven brief voorstelde, er iets lekkers bijvoegde, hulp aanbood en zich verontschuldigde voor de overlast tijdens de verhuizing.
Ergens wonen is meer dan er verblijven. Ze zijn zeer welkom in onze buurt.

Kent u een aardig verhaal?
Bied het aan voor publicatie in deze nieuwsbrief via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Werkgroepen

De drie werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgeving vatten hun werkzaamheden enthousiast aan. Als u onderwerpen kent die zij in hun bespiegelingen mee kunnen nemen, kunt u dat laten weten via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Alternatieven voor verloren milieuzone

Door aanvaarding van de motie van SPM besloot de gemeenteraad afstand te doen van de milieuzone en de beschikbare middelen (ruim 4 miljoen euro) op andere wijze in te zetten voor verbetering van het milieu. Buurtorganisaties, fietsersbond, FNV en milieudefensie praten graag mee over de besteding van die middelen en schreven daarover een brief aan College en Raad.

Agenda

 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • Onze nieuwjaarsborrel vindt plaats op 9 januari 2024 vanaf 16:00 in De Pieter.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 21

Beeldenwandeling
1926
Werken in vijver
Kunst, cultuur en natuur
Stadsdeelbezoek
Pieterkoffie
Agenda

Beeldenwandeling

Op 8 december wandelen wij aan de hand van Servé Minis langs beelden in ons kwartier.
Wij verzamelen vanaf 13:45. En vertrekken om 14:00 uur stipt. Na een wandeling van 1,5 uur genieten wij van vlaai en koffie.
Kosten: € 12,50 voor leden / € 15 voor anderen; betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv beeldenwandeling.
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Onthulling monument oorlogsvluchtelingen 14-18

In nieuwsbrief 20 wezen wij op de heronthulling van het monument aan de rode brug. Servé Minis bezorgde ons filmbeelden van de onthulling in 1926. Dank je Servé!

Vijver wordt werkplaats

Kunst kwijnt en komt

Waar bij de Vijf Koppen een opslag wordt ingericht verschijnt nieuwe kunst, literatuur en natuur aan de andere kant van het park bij de Tapijntuin. In het midden verpulvert natuur kunst.

Stadsdeelbezoek

Op 25 november kwamen burgemeester en stadsdeelwethouder in StayOkay naar centrumbewoners luisteren. Ruim honderdzestig mensen raakten aan (sta-)tafels met elkaar in gesprek over verkeer, economie en leefbaarheid. Veel ideeën over hoe leven in centrum en stad nog beter kan borrelden op.
John Aarts gaf een samenvatting. Joos Philippens schreef een verslag in De Limburger. De burgemeester beloofde bij de volgende sleuteloverdracht onze taal te spreken.

Koffie bij de Pieter

Al een aantal malen kwamen koffielustigen op dinsdag vanaf 11 uur bijeen bij de Pieter. De aanwezigen genoten van versnaperingen, verhalen uit de oude doos en nieuwe vooruitzichten. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom als u goede zin meeneemt en bestellingen zelf afrekent.

Komende activiteiten

Nieuwsbrief 2023 nr 20

Erratum
OV
Vluchten
Lucht in centrum
Fietsoverlast
Waerachtige weergang
Agenda

Nico of Coen?

In nieuwsbrief 19 werd het bouwhistorisch overzicht van het Bauduinterrein aan Nico Eggen toegedicht. Dat moet natuurlijk Coen Eggen zijn.
Herstel van die fout zou gelijk zijn aan corrigeren van de gazet van gisteren. Dat deugt niet omdat dat op papier niet gaat.
Nullen en enen laten zich zonder morren husselen. Om zowel Coen als nieuwe lezers van oude nieuwsbrieven recht te doen corrigeerden wij nieuwsbrief 19 en maken daar in deze nieuwsbrief melding van.

Vervoer

Wie in de Sint Pieterstraat woont en naar het ziekenhuis wil, kan nu wachten totdat dat per ambulance moet. Wanneer krijgen wij weer openbaar vervoer dat onze buurt ontsluit?
De gemeente gaat dat onderzoeken. Uw bewonersvereniging zoekt graag mee en informeert de lezers van deze nieuwsbrief over het verloop van dit dossier.

Vluchtelingen

Op 10 november heronthullen wij het monument voor Fransen die vluchtten voor oorlogsgeweld in 1914. U bent vanaf 15:45 welkom bij dat beeld. Het programma:
15.45 muziek door Peter Severijns (saxofoon)
16.00 opening met welkomstwoord Marijke van Lierop
16.05 officiële heronthulling wethouder Frans Bastiaens
muziek
16.20 Achtergrondverhaal Wiel Heyenrath 
16.25 Last Post + aansluitend stilte moment
16.30 Gedicht over vluchtelingen door Jet Van Aalst 
16.35 muziek
16.45-17.00 uur sluiting

Stockholm

Wie het centrum van Stockholm bezoekt moet dat per trapauto doen (wie geen abonnement op Trouw heeft en Engels leest leze The Guardian).
Zolang wij onder het Vrijthof willen laten parkeren blijft een emissieloos centrum voor Maastricht een toekomstdroom. Wij wachten op de afloop van het contract met Q-park.

Fietsparkeren en Universiteit

Niet enkel stoepen aan de Nieuwenhofstraat worden door staal onbeloopbaar. Bij andere UM-locaties spreken handhavers en bewoners studenten aan op hun parkeergedrag. En krijgen onheuse reacties.

Kunnen wij buitenlandse ouders vragen kinderen beleefdheid bij te brengen vooraleer ze naar Maastricht te laten vertrekken? Mogen wij ons stadsbestuur vragen handhavingscapaciteit en aantal fietsparkeerplaatsen op orde te brengen?

Werk aan wal

De vissen zijn weg, de vijver is leeg en omhekt.
Aan binnenstadszijde werd het struweel verwijderd waarop een graafmachine zich een weg naar boven groef.

Veiligheidshalve is het poortje met de Stuers tekst over de waerachtige ontstaansgeschiedenis gestut.
De gemeente informeert ons over de restauratie van de Vijf Koppen. Uw redactie volgt de werkzaamheden op de voet en kijkt uit naar een wandeling over een in oude luister gebrachte weergang.

Komende activiteiten

 • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 19

14-18
Dinsdagkoffie
Positief stallen
Werkgroepen
Frank Bokern
De juiste richting?
Kunst
Schooltuintje
Beeldenwandeling
Bauduin
Muur en schildpadden
Agenda

Oorlogsvluchtelingen

100 jaar geleden ontvingen wij Belgen die vluchtten voor oorlogsgeweld. De hieronder genoemde wandeling voert langs het monument dat daarvoor werd opgericht.
De gemeente laat het komende week opknappen. Wij gaan wij het feestelijk heronthullen op vrijdag 10 november vanaf 16:00. Maakt u een notitie in uw agenda?

Van tuin naar Pieter

Gedurende de zomer was u op dinsdag vanaf 11 uur van harte welkom om met buurtgenoten koffie of thee te drinken in het schooltuintje. Nu het frisser wordt- verhuizen we naar café de Pieter
Maarten is de baas van de Pieter en dus onze gastheer. Graag tot dinsdag.

Posifiets: vandaag of morgen?

Nabij de rode brug zien wij het volgende:

Bewoners vragen universiteit en gemeente nogmaals met klem verbetering in deze situatie te brengen.

Werkgroepen

Mooi dat zich leden aanmeldden voor deelname aan de werkgroepen Verkeer, leefbaarheid en omgeving. Op dit moment worden de eerste bijeenkomsten gepland. Wij kijken uit naar de uitkomsten van de eerste besprekingen en informeren u daarover.

Broedplaats Jekerkwartier

Op 7, 8 en 12 oktober leerden wij met een andere blik kijken naar de geschiedenis van onze woonomgeving. Wie de bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Frank Bokern niet kon bijwonen, kan dat aanschaffen bij de beste boekwinkel van onze buurt.

Verkeer en straatjes

Lang Grachtje, Tafelstraat en Hilariusstraat krijgen een iets gewijzigde status en daarbij passende bebording.
Wij weten dat vanwege een abonnement op informatie bij overheid.nl.
Wordt u graag op de hoogte gehouden van verbouwingsplannen van uw achterburen? Neem een kijkje op de site die dat biedt.

Neutelings

Peter te Poel leidde ons langs de collectie Neutelings. Wij genoten van de prachtige stukken en laafden ons aan Peter’s kennis. Alles weten wij nu van albast uit het Verenigd Koninkrijk en langzaam buiten wind gegroeid eikenhout uit Baltische staten.
Buurtgenoot Peter handelt naar zijn (mensen)kennis. Waar het Rijksmuseum een begerig oog wierp op de Antwerpse collectie, redde Peter die voor Maastricht. Het lukt hem vast de belichting van de kunstwerken aan te laten passen. Lang leve Peter!

Schooltuintje

In nieuwbrief 17 lieten wij u de fraaie Jekerkerkenfoto van Coen Eggen zien. Zag u ook het aardige tuintje op de voorgrond? In nieuwsbrief 14 gaven wij de vindplaats.

Wandelen langs beelden

De publieke ruimte van Maastricht staat vol beelden, veel daarvan in onze woonomgeving. U kunt zichzelf met enige uitleg daarlangs leiden via zichtopmaastricht.nl. Er is een wandeling die vanuit het bassin het Jekerkwartier doorkruist. Ook aardig om uw gasten te laten zien wat u van Maastricht weet.

Looiershof

In een voorgaande nieuwsbrief schreef Jo Nelissen over de geschiedenis van de Looiershof. Aanleiding voor Coen Eggen om ons zijn Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek naar het Bauduinterrein ter beschikking te stellen. Een doorwrocht verhaal voor wie meer van onze geschiedenis wil weten of anderen daarover wil vertellen.

Visvijver ontvist

Ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden aan de walmuur werd de visvijver door professionals leeggevist. Ook schildpadden ontkwamen niet aan gedwongen verhuizing.

Hierna liep de vijver op voor ons onverklaarbare wijze op zondag 8 oktober langzaam leeg:

Vanaf 9 oktober wordt de muur hersteld. Wie via de Poort Waerachtig naar en van de stad loopt zal hinder ondervinden.

Komende activiteiten

 • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 18

Werkgroepen
Omgeving en Gemeente
Frank Bokern
Looiershof
Kunst
Groene stoep
Weer weergang?
Woondebat
Agenda

Werkgroepen

Onze oproep om deel te namen aan onze werkgroepen krijgt respons. Er is nog ruimte. Wie belangstelling heeft voor omgevingsplan, verkeersplan of leefbaarheid kan zich voor deelname aan de voor die onderwerpen te vormen werkgroepen aanmelden. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Meedenken over omgeving

De gemeente nodigt wie wil uit om samen met de nieuwe burgemeester en stadsdeelwethouder mee te denken over de omgevingsvisie. Het stadsdeelgesprek op 25 oktober is een vervolg op eerdere stadsdeelbezoeken. Uw bestuur zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor Stadsdeel Centrum. Ook u bent in Stayokay welkom vanaf 18:00 uur. Aanmelden hoeft niet maar kan via stadsdeel.centrum@maastricht.nl.

Frank Bokern over het Jekerkwartier

Op 8 en 12 oktober zijn er nog mogelijkheden om kennis te maken met (het werk van) Frank Bokern. Zie over Franks laatste boek het bericht van Libris.

Looiershof

Jo Nelissen schreef een lezenswaardige tekst over de geschiedenis van de Looiershof. Dank je Jo. Wij komen graag op bezoek.

Neutelings

Voor wie de collectie Neutelings beter wil leren kennen: er zijn nog enkele plaatsen voor de wandeling langs de collectie met Peter te Poel.
Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Plant voor stoeptegel

Wie lichtte op 7 oktober een bij de Stadstuin aan de groene Loper ingeleverden stoeptegel? Een van uw bestuursleden verruilde zo’n tegel voor een roos. Die telde voor de CNME actie niet mee omdat de tegel in de achtertuin lag in plaats van aan de voorgevel. Ook zonder actie blijft het de moeite waard met planten de omgeving te verfraaien en waterhuishouding beter te reguleren.

Wal met gat

Eindelijk wordt de wal bij de visvijver in het Jekerkwartier hersteld. Maar niet dan nadat die eerst geheel wordt gesloopt. Zo kregen buurtbewoners per brief van de gemeente te lezen. De gemeente informeert ons ook via de eigen site.
Voorlopig overlast van sloop en grondvervoer. Dan het uitzicht op een vijver die leeggepompt werkplaats wordt.
De gerestaureerde wal krijgt weer weergangen. Wie daarna de stad bedreigt zal door trotse stadsbewoners worden geweerd.
Krijgt het prachtige gedicht van Maarten van den Berg een vervolg of een nieuwe plek?

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

 • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.