NIEUWSBRIEF 2019 nr. 4

Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van het verbeteren van het milieu en de luchtkwaliteit in de binnenstad: het voorbereidingsbesluit Milieuzone Maastricht   Wij roepen u op om massaal naar de “raadsronde” daarover te komen.

Inhoud

 1. Urgente oproep: kom naar Vervolg Raadsronde 26-03-2019.
 2. Werkgroep Omgevingsvisie 2040.
 3. Informatie over werkwijze gemeenteraad.
 4. Asbestsanering
 5. Belangrijke data.

1. URGENTE OPROEP: KOM NAAR VERVOLG RAADSRONDE  26-03-2019

Datum:       dinsdagavond 26 maart 2019.
Tijd:           17.00 – 18.30 uur.
Locatie:      Raadzaal Stadskantoor Mosae Forum
Ingang:       Gubbelstraat – Aanmelden is niet nodig.

Verbetering van de leefbaarheid en het milieu is één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging.  Een belangrijke stap hiervoor is het instellen van een “milieuzone binnenstad”. Voor bewoners en bezoekers binnenstad gaat het om vermindering van de luchtvervuiling en verlaging gezondheids- en ziekterisico’s. Wij hebben ons daar de afgelopen periode sterk voor gemaakt en zijn met de politiek in gesprek gegaan en op Inspraakavonden (Stadsrondes) met zowel voor- als tegenstanders.

Bij de raad ligt nu een collegevoorstel om tot de invoering van een milieuzone te komen nadat een akkoord is bereikt over de Belgische en Duitse kentekengegevens. Wij hebben ingebracht dat sneller te doen: namelijk al te starten als het akkoord over de Belgische kentekens is bereikt. Het zal er nu om spannen wat de politiek daar mee zal doen.

Door met velen naar het vervolg van de raadsronde te komen kunnen wij als bewoners een duidelijk signaal geven dat wij achter de snelle invoering van de milieuzonering staan.  Vandaar dat wij een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Daarmee zetten wij kracht bij onze inhoudelijke argumenten. Als de publieke tribune vol zit met bewoners, dan wordt dat gezien en vergroot dat onze kans dat er met ons rekening wordt gehouden.

Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 maart 2019)

2. WERKGROEP OMGEVINGSVISIE 2040

Tijdens de ALV (februari 2019) hebben zich enkele leden aangemeld om deel te nemen aan de Werkgroep BJK Omgevingsvisie 2040. De Werkgroep is inmiddels van start gegaan maar er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben om mee te denken en praten over de inrichting van het Jekerkwartier in het kader van deze omgevingsvisie: u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. 

3. WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Tijdens de ALV hebben wij vragen gekregen over de werkwijze van de gemeenteraad. Wij hebben de werkwijze toegelicht tijdens onze vergadering, maar vinden het zinvol om dit ook in onze nieuwsbrief op te nemen.

3.1. Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

3.2. Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagavond. De vergader-avond telt 3 blokken. Tijdens de eerste twee blokken vinden de stadsrondes, informatie-rondes en raadsrondes plaats. Het eerste blok begint om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur. Dan volgt een half uur pauze. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur vindt het tweede blok plaats. Om 20:30 uur begint de plenaire raadsvergadering. Soms kunnen de tijden ietwat wijzigen door uitloop. U kunt makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen.

3.3. Stadsronde

In de stadsronde kunt u meepraten en meedenken met de raad. Soms ligt de nadruk meer op informatieoverdracht en wordt er een presentatie gegeven. Meestal vinden er meer bijeenkomsten tegelijkertijd plaats, elk met een eigen onderwerp. Uw bijdrage wordt meegenomen in de latere bespreking in de raadsronde en kan raadsleden van input voorzien tijdens de besluitvorming.

3.4. Raadsronde

In de raadsronde vergaderen de raadsleden onderling en met het college. Hier vinden de debatten plaats. Van iedere fractie zit 1 raads- of burgerlid aan de gesprekstafel. Raadsleden geven in de raadsronde hun mening over bepaalde onderwerpen en/of bereiden de formele besluitvorming voor. Ook dit gebeurt in parallelle sessies die u kunt bijwonen. In de agenda kunt u precies zien om welke onderwerpen het gaat en welke stukken daarbij horen. Als burger heeft u het recht om in te spreken over een onderwerp in de raadsronde.

3.5. Raadsvergadering

In de raadsvergadering worden de besluiten genomen. Ook stemt de raad over moties en amendementen. Discussies uit de eerste twee rondes worden niet overgedaan; hoogstens vindt er over een enkel onderwerp nog een kernachtige discussie plaats. Een onderwerp dat in de stads- of raadsronde is besproken, komt op z’n vroegst pas twee weken later in de raadsvergadering aan bod. Daardoor is er ruimte voor nader overleg en bedenktijd. De agenda van de raadsvergadering is openbaar. Bij agenda’s van eerdere vergaderingen vindt u ook de (beeld)verslagen.

Zie voor een volledig overzicht: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/over-de-gemeenteraad/

4. ASBESTSANERING

BJK heeft vragen gekregen van bewoners over de nieuwe regelgeving rondom asbestsanering. We vermoeden dat meer bewoners hiermee worstelen en willen u informeren over de stand van zaken.

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

Het gaat dan om materiaal dat direct contact met de buitenlucht heeft: zoals bij golfplaten, pannen en leien van asbesthoudend materiaal. Een dakbeschot van cementgebonden platen eronder valt daar niet onder. Het staat niet met de buitenlucht in direct contact en het is ook altijd gebonden asbest (dus niet gevaarlijk als je er verder niets aan verandert en voorzichtig behandelt, niet zagen en boren etc. De gemeente heeft dit bevestigd.  Wat het beleid daarover na goedkeuring 1e kamer en na 2024 wordt, is natuurlijk niet te voorspellen.

Er is dus nu dus zeker geen directe noodzaak daken om zo’n dakbeschot te vervangen: ook veel te kostbaar en omslachtig omdat je het hele dak moet veranderen. Maar als je om andere reden je dak zou willen aanpakken, bijv. isoleren of nieuwe pannen etc. is dat wel aan te bevelen.  Subsidies zijn bij het rijk op; maar zijn fracties van de kosten en zullen daar nooit tegen opwegen en dus geen argument vormen.

Voor verdere info zie ook dezewebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels

5. BELANGRIJKE DATA

 • Dinsdag 26 maart 19.00 – 20.30 uur: Informatieronde Evaluatie Handhaving.
 • Dinsdag 2 april: Raadsronde Programmering studentenhuisvesting.

 

 

Nieuwsbrief 2019 – nr. 3 d.d. 21/02/19

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:

1. Belangrijke datum: dinsdag 26 februari 2019
2. Omgevingsvisie
2.1. Stadsronde 26-02-2019
2.2. De betekenis van de omgevingsvisie
2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

1. Belangrijke datum dinsdag 26 februari 2019

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie. Locatie: Bedrijfsrestaurant de Maasmolen
 • 19.00 – 20.30 Raadsronde Milieuzone Maastricht. Locatie: Raadzaal

Locatie: Stadskantoor Mosae Forum 1; ingang aan de Gubbelstraat. Aanmelden is niet nodig. Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari)

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners op de publieke tribune aanwezig te zijn. BJK zal tijdens de stadsronde inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.

2.    Omgevingsvisie

2.1.  Stadsronde 26-02-2019

Op 26 februari organiseert de gemeenteraad van Maastricht een stadsronde over de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  De stadsronde bestaat uit twee delen.
Deel 1: presentatie van de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Waaronder de reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
Deel 2:  in kleine groepjes uiteen om reacties van de aanwezigen te horen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een eerste versie van het gewenste ‘raamwerk’: een streefbeeld richting 2040 voor de grote structuren van de stad met aandacht voor o.a. infrastructuur, groen, water en milieu.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen.

2.2.  De betekenis van de omgevingsvisie

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuurvisie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaarheid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebiedsgericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK 

Tijdens de ALV (Algemene LedenVergadering van BJK) op maandag 25-02-2019 zal met de leden over dit onderwerp gesproken worden. Ook zal die avond een werkgroep Omgevingsvisie Jekerkwartier opgericht worden.

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten:                                                                   meld u dan aan via  www.bewonersjekerkwartier.nl  en wordt lid van BJK.       Lidmaatschap kost € 15 per persoon per jaar.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) – woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM. Belangstelling? Meld u aan via:  info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM.  De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.

Programma

 •  Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Informeel samenzijn: aansluitend drinken we koffie/thee/fris  in de huiskamer van het museum.

4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

Capricorn Capital heeft recent een aanvraag bouwinitiatief /principe aanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de KPN locatie aan de Achter de Oude Minderbroeders 1 te Maastricht. Deze aanvraag betreft nog geen concreet plan maar is een bouwinitiatief. Aan de hand van een dergelijke aanvraag gaat de gemeente Maastricht in overleg met de ontwikkelaar over de ideeën en visie op de beoogde herontwikkeling. Uiteindelijk zal dit tot planvorming leiden die ingediend zal worden voor een omgevingsvergunning. In het traject van planvorming tot indiening van een omgevingsvergunning maakt Capricorn als ontwikkelaar graag afspraken met de betrokken bewoners in het Jekerkwartier om hen geïnformeerd te houden over de plannen en de voortgang.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen:

 • De meeste van deze bewoners kunnen hun “Inco zak” namelijk niet zelf wegbrengen naar de inleverpunten/milieuperrons:
  • en worden ongevraagd gedwongen tot volstrekte afhankelijkheid van derden.
 • Tenzij ze de Restzak blijven gebruiken voor Inco materiaal:
  • maar die dan onhygiënisch 4 wk thuis moeten bewaren;

Het “recht” op een hanteerbare Inco inzameling wordt hun nu ontnomen. Onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de vergrijzing, het groeiende aantal ouderen dat afhankelijk is van Inco voorzieningen en hun zelfredzaamheid.

Strijdig met resultaten proefbuurten.

Onbegrijpelijk is ook dat het college het in de proef positief beoordeelde  Inco-haalsysteem laat vallen. Bewoners van 2 proefbuurten spraken zich met 68% en 89% uit voor handhaving Inco-haalsysteem :  (Zie onderstaande bijlage* : enquêtetabel “evaluatierapport afvalproef”.)

Onzorgvuldig en tegenstrijdig is verder de logistieke motivering in dat rapport dat het Inco-haalsysteem is af te wijzen omdat het “relatief duur en tot een ondoelmatige inzet” zou leiden.

 Concluderend verzoeken wij:

Handhaaf het in de twee proefbuurten “beproefde” Inco-haalsysteem; gemeente breed of per buurt afgestemd.  Of continueer de “Restzak optie” voor inco inzameling dan met de huidige inzamelingsfrequentie van 1-2 wk.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Bijlage *

De keuze voor het Inco- brengsysteem verbaast omdat het in strijd is met is de bewoners voorkeur in het “evaluatierapport afvalproef” (raadsbijlage 3). De meerderheid van bewoners in 2 proefbuurten met een afhaalsysteem Inco, Jekerkwartier en Boschpoort Hoogbouw:

 • spreekt zich met 68% en 89% uit het afhaalsysteem te willen behouden:
 • tegen 70% bij Laagbouw Boschpoort voor brengsysteem.

Ook verbaast de vermelding in dat rapport op blz 12 met de verwijzing naar geur, privacy en financiële motieven:  “Voor de inzameling van Inco adviseren we deze via het milieuperron in te zamelen en niet huis-aan-huis (minder geuroverlast door het aanbieden op een zelf gekozen moment en minder privacygevoelig omdat er geen emmertje voor de deur staat). Vanuit de inzameling is er ook een logistieke overweging: aparte huis-aan-huis-inzameling is door het beperkt aantal adressen relatief duur, terwijl huis-aan-huis-inzameling samen met gf tot een ondoelmatig gebruik van het inzamelvoertuig leidt”.

Oudere gebruikers die tijdens de proef Jekerkwartier gebruik maakten van het afhaalsysteem, herkennen zich helemaal niet in de conclusies over privacy en geur. Die zijn oplosbaar en wegen niet op tegen de nadelen bij een brengsysteem.

 

 

Bijdrage Stadsronde Milieuzone 22 januari 2019

Geachte leden gemeenteraad en College.

Wij ondersteunen het Collegevoorstel en verzoeken zo snel mogelijk een milieuzone in en rond de Binnenstad en singels (minimaal model B) in te stellen. 

 1. Het belang.

Namens de buurtorganisaties en de bewoners binnenstad deden wij begin 2018 een ernstig beroep op u  de verdere aantasting van de luchtkwaliteit binnenstad en onze gezondheid een halt toe te roepen met een milieuzone voor de Binnenstad.

 • Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid van de dagelijks betroffen ca 19.000 binnenstadbewoners maar ook om die van:
  • de ca 21.000 daar werkenden;
  • de op meer dan 17 miljoen geschatte jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland;
  • bewoners van Maastrichtse woonbuurten rond de Binnenstad.

Dagelijks ervaren wij als bewoners de negatieve effecten van vuile uitlaatgassen van vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s en dieselbusjes etc. op onze straten en pleinen en op de singels rond de binnenstad. Zonder enige belemmering binnenrijdend tot in het hart van de stad.

Negatief ook voor het beeld en positie van onze stad bij de vele bezoekers uit andere Europese en Nederlandse steden waar milieuzones gewoon zijn geworden.

 • Met goede bedoelingen, laadpalen, extra parkeervoorzieningen en fietsen etc. alleen:
  • maar zonder grenzen stellende milieuregels van de milieuzone zal het niet lukken de probleemsituatie structureel om te buigen en de luchtvervuiling door “vuile” auto’s terug te dringen.

2. De politieke agenda, keuzes en afspraken.

In 2018 is er een aantal belangrijke besluiten genomen, en zijn er toezeggingen en beloftes gedaan.

 • Op 13 Maart 2018: de raadsopdracht tot uitwerking en voorbereiding invoering milieuzone voor de binnenstad per 1-1-2019.
 • De gemeenteraadsverkiezingen met de milieuzone als programma onderdeel bij het merendeel van de Maastrichtse partijen.
 • Het Coalitie akkoord  juni 2018 met de milieuzone als belangrijke pijler voor het milieubeleid.
 • De beleidsafspraken van de staatssecretaris met haar centrale harmonisatiemodel en de belofte de buitenlandse kentekenoverdracht te willen “bespoedigen”.

De politieke agenda is zonneklaar.

Het huidige plan voor de milieuzone is in overeenstemming met de doelen die daar werden aangegeven. De keuze voor camerahandhaving en overige belendende maatregelen (sloop en hardheid)  vormen een deugdelijke aanpak die ook voldoet aan de eerdere wensen van veel partijen.

Mede op basis daarvan roepen wij alle betroffen groeperingen nu op eindelijk verdere belemmeringen en tegenstand te beëindigen:

 • de politieke agenda te erkennen;
 • samen te werken aan de realisatie milieuzone;
 • voor een “schone gezonde” binnenstad voor bewoners, werkenden en bezoekers;
 • goed voor de uitstraling, kracht en economie van de stad.

 3. Het Collegevoorstel.

In het nu voorliggende College voorstel zijn alle aspecten van de milieuzone nu uitgebreid onderzocht, verfijnd en geactualiseerd.

Wij complimenteren de wethouder met zijn energieke inzet, geduld en zorgvuldige actuele aanpak.

De milieuzone binnenstad met het voorgestelde camerasysteem is de komende periode het beste instrument om het milieu en gezondheid in de binnenstad te kunnen verbeteren en beschermen:

 • de aan duidelijkheid niets over latende rapportages daarover worden door ons volstrekt onderschreven.
 • positief is ook de synergie rapportage over de samenhang met overige maatregelen.

Nog te bepalen is de exacte  omvang van de milieuzone (model A,B of C).

 • Nader onderzoek en overleg is in te zetten om de effecten op de buurten naast en rond het centrum af te kunnen wegen:
  • voor de binnenstad is ons inziens nu al voldoende aangetoond dat model B de meeste voordelen biedt.

 Qua voortgang is medio 2019 een tussen evaluatie van de stand van zaken voorzien:

 • niet uit te sluiten is dat dan al wel een akkoord met België is bereikt over de handhaafbaarheid van buitenlandse kentekens, maar niet met Duitsland
 • In dat geval kunnen wij ons voorstellen overeenkomstig de aanpak in Arnhem te starten met het Implementatie proces.

Concluderend verzoeken wij de gemeenteraad:

 • In te stemmen met het Collegevoorstel en zo snel mogelijk een milieuzone voor de Binnenstad met minimaal model B in te stellen:
  • te streven naar instelling uiterlijk per 1-1-2020 
 • Op basis van de tussenrapportage medio 2019 het vervolg tracé te bepalen
  • eventueel met het “Arnhem’s model” na kenteken akkoord met België.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 22-01-2019

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 mensen in Nederland.

Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst.

Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met hun gezondheid.

Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor politieke én publieke zorg. We moeten andere belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.

Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten.

Als bewoners van de binnenstad – in het bijzonder van het Jekerkwartier – verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide verdienen onze uiterste inspanning.

Marijke van Lierop, inwoner binnenstad (Jekerkwartier).

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet
Coop mag voorlopig zijn deuren nog niet openen in het Jekerkwartier. Afbeelding: Rob Oostwegel

De verbouwing van een pand tot supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier moet worden stopgezet. Een rechter heeft de vergunning geschorst.

Buurman Huub Smeets en buurtsuper Cobben aan de Glacisweg vroegen om een voorlopige uitspraak van de rechter, omdat de supermarkt al op korte termijn, dinsdag 19 februari, zou openen. De verbouwing is in volle gang.

Overlast
Smeets is in het gelijk gesteld met zijn klacht dat hij overlast zal ondervinden van een supermarkt die volgens de rechter op basis van de letterlijke tekst van het bestemmingsplan niet op Sint Pieterstraat 72 gevestigd mag worden. Smeets: „Ik ben blij dat de rechter aan het ‘hinein’ interpreteren door de gemeente een eind heeft gemaakt.”

Hij doelt op het feit dat de gemeente bezwaarschriften van buurtbewoners afwees met als argument dat de functie van het pand detailhandel is, die ook weer door detailhandel wordt vervangen. Maar de rechter meldt dat in het bestemmingsplan uitdrukkelijk staat dat alleen bestaande detailhandel in het pand is toegestaan.

Letterlijke tekst
De keuken- en sanitair firma Kobalt was er gevestigd. „Vanwege rechtszekerheid moet van de letterlijke tekst worden uitgegaan. Hierdoor is alleen detailhandel van keukens en sanitair toegestaan. Dat de gemeente iets anders bedoelde, doet niet ter zake.”

Hen Cobben van de buurtsuper aan de Glacisweg zegt blij te zijn met het vonnis, „ondanks dat mijn economisch belang niet is meegewogen.”

Verrast
De Coop is ‘erg verrast’ door het vonnis. De supermarktketen zegt woensdagavond de medewerkers te zullen inlichten. Het bedrijf liet tijdens het kort geding dat vorige week vrijdag diende bij de rechtbank in Roermond weten dat het inmiddels dertig tot veertig medewerkers voor de Maastrichtse vestiging in dienst heeft genomen. De rechter heeft hier geen boodschap aan. „Coop heeft willens en wetens het risico genomen deze contracten niet te kunnen nakomen.”

De gemeente Maastricht zegt nog te bestuderen welke vervolgstappen er te nemen zijn. De schorsing van de vergunning duurt in ieder geval tot een andere rechter in de bodemprocedure heeft beslist. Dat besluit wordt in mei verwacht.

Rotterdamse ‘rouwdouwer’ bracht leven in de Pieter

Afbeelding

De Limburger –  09-01-2019   in memoriam Sjak Planthof

Mike Doove, oud-kroegbaas van café de Pieter. Afbeelding: Guy van Grinsven

Hij maakte als eerste in Maastricht van café de Pieter op kerstavond een danstent. „Een café moet altijd open zijn.” De Maastrichtse Rotterdammer Mike Doove overleed zaterdag op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Kerstavond in zijn café aan de Sint Pieterstraat karakteriseerde hem, aldus dochter Anouk. „Hij hield van leven in de brouwerij. Er werd tot in de late uurtjes gedanst, terwijl anderen om 6 uur sloten.”

Doove was zoon van een Maastrichtse vader en Poolse moeder in Rotterdam. Met dichter Jules Deelder zat hij op school. „Samen gingen ze naar het voetbal”, weet neef Maarten Hamming die nu de Pieter uitbaat. Doove trok in 1969 naar Maastricht, waar zijn vader woonde.

Voordat Doove in 1984 de Pieter overnam, reed hij met paard-en-wagen toeristen rond, en verkocht kerstbomen op het Vrijthof. Zijn stiefvader liet hem geld na dat hij op aanraden van vrienden in het café stak. Zijn vrouw Steffie stond er al achter de bar. Ze runden de zaak tot 2007. Neef Hamming: „Zij maakten de Pieter tot wat het nu is.”

Doove was lid van het Maastrichts Mannenkoor. Tijdens ‘Café Chantant’ op zondag zong hij mee in zijn café. Stamgast advocaat Theo Hiddema: „Hij was een rechtdoorzee Rotterdammer die altijd de vrolijke noot zocht.” Fotograaf Guy van Grinsven typeert hem als ‘eigenwijze donder’. „Een geweldige man, maar niet voor iedereen.”

Van Doove wordt zondag feestelijk afscheid genomen bij zijn café. De kroegbaas, die vrouw en dochter achterlaat, wordt in besloten kring gecremeerd.

Raadsronde “Verordening” geluid festiviteiten

Maastricht, 26 november 2018.

Aan: Voorzitters gemeenteraadsfracties en gemeentebestuur van de gemeente Maastricht

In de stadsronde is door bewoners Binnenstad en de Horecasector uitgebreid ingesproken over de geluidsverordening en regels (geluidsproductie, geluidsboxen, tijden en termijnen). Belangrijk voor de leefbaarheid, levenskwaliteit en gezondheid van de bewoners binnenstad en omwonenden enerzijds en de horecasectoren anderzijds.

In vervolg daarop heeft onlangs overleg plaatsgevonden tussen bestuur BJK en vertegenwoordigers van de Horecasector (Horeca Nederland) om na te gaan of er een betere afstemming tussen de belangen van bewoners en van de horecasector valt te realiseren.

Uitkomst is dat wij u nu gezamenlijk verzoeken om hier tijd voor in te willen ruimen en de behandeling van de verordening op te schorten.

Wij gaan dan aan de slag om uit te werken of, waar en hoe (gemeenschappelijke) verbeteringen ten opzichte huidige regeling bereikt kunnen worden. Voor zo’n mogelijkheid tot afstemming werd bij de voorbereiding van de verordening geen ruimte gereserveerd.

Ook werd door de gemeente geen vooroverleg met bewoners ingezet. De klankbordgroep begin oktober verwees verder naar de stadsronde. Eerst bij die stadsronde eind oktober werd gelegenheid gegeven te reageren op de voorstellen.

Gezien die voorbereiding achten wij het samen met de Horecasector wenselijk de daarvoor benodigde extra tijd nu in te zetten. U stelt de direct betrokken partijen dan in de gelegenheid in overleg met elkaar tot afstemming en waar mogelijk tot verbeteringen te komen.  Een aanpak die zeker ook positief zal uitwerken op de verhouding en leiden tot beter begrip tussen de Horecasector en bewoners.

Procedureel zien wij geen direct beletsel om op basis van de huidige regeling bij de carnaval 2019 de pilot nog even door te laten zetten.

Vervolgens krijgen wij dan samen met de horecasector voldoende tijd om de eerste helft 2019 tot mogelijke voorstellen te komen. Op basis daarvan kunt u dan 2ehelft 2019 een hopelijk breder gedragen nieuwe verordening vaststellen.

Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),                                  

Marijke van Lierop, voorzitter.

Verenigde horecaondernemers, vertegenwoordigd door:

Peter Jansen (café Lanteern – OLV)
Dennis Stroes (café Local-Markt)
Henri Hochstenbag (In den ouden Vogelstruijs – Vrijthof).                                             O.C.V. Mans ((Basilica Maastricht, Sjans Maastricht, La Bonne Femme)
John Paulus (Café Forum – Jekerkwartier en Café De Poort – Kommel)

 

“Verordening” geluid festiviteiten – Stadsronde 23 oktober 2018

Omgevingsgeluid en de regels die we daarvoor nu vast leggen zijn zeer bepalend voor de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners.  Zonder voldoende slaap en rust wordt die zwaar aangetast  en komt de leefbaarheid in gevaar. Risicovol, vooral voor de ca 19.000 binnenstad bewoners (13.000 gezinnen) en het grote aantal geluidsbronnen.

 • Wij doen een dringend beroep op u deze kwestie zeer serieus te nemen en de gezondheid van bewoners te beschermen.

 A. De Verordening

 Het huidige raadsvoorstel geeft geen inzicht in de effecten en risico’s van de diverse ontheffingen voor de gezondheid  en leefbaarheid van de bewoners. Voorbij gegaan wordt aan de voortdurende toename van de  stedelijke geluidsbelasting voor omwonenden en overige bewoners; met name in de binnenstad waar het omgevingsgeluid door festiviteiten, ontheffingen  en cumulatie bovenmatig kan stijgen. Uitsluitend vermeldt de verordening dat nu“meer duidelijkheid en rechtszekerheid” wordt geboden:

 • “ook aan omwonenden ter bescherming van hun woon en leefomgeving (oa geluidsvoorschriften)”.

Gemist wordt een afweging van de vraagstellingen uit de markt- en recreatie sectoren enerzijds (meer geluid, geluidboxen en geluidvrijere evenementen en dagen) tegen de leefbaarheids-/gezondheidsrisico’s van bewoners anderzijds.

 • In de nieuwe verordening dienen deze aspecten en gevolgen van de geluidsontheffingen bij festiviteiten integraal te worden afgewogen en beoordeeld.

 B. Geluid en gezondheid.

Dat geluidsoverlast vergaande gezondheidseffecten heeft kan niet meer ontkend worden. Een sterke oproep werd afgelopen weken gedaan door de World Health Organisation(WHO) in haar laatste onderzoeken en rapporten.

 “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in haar nieuwste rapport afgelopen week voor de overdaad aan omgevingsgeluid. “Geluidsoverlast in steden neemt alleen maar toe, wat de levens schaadt van veel Europeanen”, waarschuwt de WHO woensdag 10 oktober 2018 tijdens de presentatie. Een directe relatie legt men tussen ziekte en geluid overlast. Daarom heeft de organisatie richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. De organisatie noemt het toenemende geluidsniveau een “risico voor de gezondheid”. “Het is noodzakelijk dat veel bronnen van deze hoge geluidsniveaus, zoals luide nachtclubs en concerten, moeten worden aangepakt om onze gezondheid te beschermen.” (Bron: nu.nl, zie onderstaande link)

 • Het rapport van de WHO toont onomstotelijk de risico’s aan voor lichamelijke en psychische ziekte en levenskwaliteit bij te hoge geluidsbelasting. (zie onderstaande link)
 • Ten sterkste wordt aanbevolen de 70 dB LAeq,24h grens niet te overschrijden: hetgeen ons inziens (in de binnenstad) bij deze “verordening” wel degelijk het geval is.

C. Het landelijke “Activiteitenbesluit milieubeheer”.

Basis van de geluidsvoorschriften  in Maastricht zijn de landelijke “Geluidsnormen” in  het  “Activiteiten besluit milieubeheer van de landelijke overheid”: afdeling 2.8 Geluid.

 

      Dagdelen/ tijden Geluidsnorm

Op aangrenzende gevel

Geluidsnorm

binnen

Aangrenzende  Woning

 
Landelijke Normen Art 19 activiteitenbesluit   07:00-19:00 LT/LA Max

50/70 dB(A)

LT/LA Max

35/55 dB(A)

 
Activiteitenbesluit

Milieubeheer

 

    19:00-23:00 LT/LA Max

45/65 dB(A)

LT/LA Max

30/50  ddB(A)

 
      23:00-7:00 LT/LA Max

40/60 dB(A)

LT/LA Max

25/45 dB(A)

 

LT Langtijdgemiddelde  LA Max maximale belasting

 

De “Verordening” biedt zware verhoging bij festiviteiten:

 1. Extra festiviteiten geluid binnen inrichtingen:tot 1:00 uur met 15 Db(A)verhoogde geluidsnormen (ook door de weekse dagen);
 2. Geluidsboxen buitengevels, ook dagen voor carnaval: zendgeluid op 3m tot 75 Db(A), tijdens carnaval: tot 85 db(A);
 3. Extra geluidsboxen: bij unieke festiviteiten, tijden en geluidsgrenswaardes ntb; (ntb: nader te bepalen).
 4. Meer festiviteiten op buitenterreinen: tot 24.00 maximaal70 Db(A) op aanliggende woninggevels zonder toelaatbaar niveau binnen woningen.
 5. Meer ontheffingen geluidsnormen op buitenterreinen sportaccommodaties (per vereniging en niet per accommodatie).
  • Zware vrijstellingen die bijvoorbeeld (ad 1) binnen woningen tot 23:00 tot 65 Db(A)en van 23:00tot 1:00 naar 60 Db(A)kunnen oplopen (LA max). Waardes waarbij een normale conversatie of rustige slaap niet mogelijk zijn.
  • Risicovol zijn de toegestane geluidsboxen waarvan vooral de cumulatie tot vergaande overschrijding van de acceptabele geluidbelastingen kan leiden.

D. Bijstelling “Verordening”.

Op grond van deze conclusies en overwegingen achten wij ter bescherming van de leefbaarheid de volgende aanpassingen onontbeerlijk:

 1. Voeg een paragraaf leefbaarheidtoe met nadere onderbouwing en afweging tav de gezondheidsrisico’s; Check WHO norm.
 2. Bescherm de “door de weekse” nachtrust bij incidentele ontheffingen”:
  • zo t/m do: maximaal tot 24.00 i.p.v.  01:00.
 3. Neem nadere regels op t.a.v. geluidsboxen (Cumulatie effect/aantal/ normering per straatdeel/ max. norm binnen woningen).
 4. Buitenterreinen
  • Limiteermaximum aantal festiviteiten per sportaccommodatie.
  • Bij ontheffing “Begin tijd”en “Maximale geluidsnorm binnen aangrenzende woning”
  • Informatie plicht omwonenden conform art 6 lid j ook voor ontheffingen buitenterreinen.

-.-.-

Link:  artikel NU.nl tav Who rapport : https://www.nu.nl/gezondheid/5505968/overdaad-omgevingsgeluid-leidt-volgens-who-gezondheidsproblemen.html?redirect=1

Link:  rapportages WHO: http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

Toeristische woningverhuur – Raadsronde 30-10-2018 .

De (kennelijke) afwijzing van de ingebrachte reacties in de stadsrondes verbaast ons.     Wij verzoeken u terdege rekening te houden met de ingebrachte wensen van de bewonersorganisaties, omwonenden, Buurtbalans en de hotelbranche.

Concluderend verzoeken wij om:

 1. (Vooralsnog) uit te gaan van een maximumverhuurtermijn van 30 i.p.v. 60 dagen;
 2. Maximaal een aantal van 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”;
 3. Meer zekerheid t.a.v. de brandveiligheid.

 Van belang is daartoe het volgende:

Ad 1: 30 dagen maximum i.p.v. 60 dagen.

Te benadrukken is dat de voorgestelde regeling een extra uitbreiding is bovenop de bestaande (Guesthouse) regeling (eigenaar/bewoner 2 kamers maximaal):

 • met meer kamers en gasten;
 • tot aan de gehele woning.

Volgens het college zou verhuur tot 60 dagen jaarlijks in vergelijk met de andere steden acceptabel zijn. Ook zouden in die andere steden weinig klachten en reden zijn terug te gaan naar 30 dagen; uitgezonderd A’dam. Ons inziens houden dergelijke vergelijkingen geen stand omdat er sprake is van te zeer verschillende situaties. Bovendien is er in Maastricht sprake van een uitbreiding op een bestaand stelsel.

Voor Maastricht constateert het College weinig klachtmeldingen. Echter daaruit is vooral te concluderen dat de huidige toeristische Guesthouse regeling (ca 1-2 kamers) weinig klachten veroorzaakt. Dit bleek ook tijdens de stadsronde: praktisch alle B&B-insprekers behoorden tot de onder die regeling vallende verhuurders. Die verhuur is kleinschalig en de verhuurder is aanspreekbaar.

Geheel anders ligt dit bij de veel grootschaligere daarvan afwijkende illegale toeristische verhuursituaties. De klachtenregistraties in Maastricht betreffen met name deze categorie. Heel anders qua aard en met meer effect op de omgeving. Duidelijk wordt daaruit dan ook dat voorzichtiger is om te springen met een te omvangrijke uitbreiding. Op grond hiervan bepleiten wij als bewonersorganisaties een voorzichtige start van de pilot:

 • met maximaal 30 i.p.v. 60 dagen.

De huidige praktijk wordt daar niet door aangetast en misstanden kunnen vermeden worden. Uit de pilot moet vervolgens blijken of er al dan niet extra problemen gaan ontstaan bij uitbreiding tot 60 dagen. Op basis daarvan kan dan een onderbouwd besluit worden genomen: 

 • hetgeen nu niet geval is.

Overigens gaat daar dan ook een stimulans van uit voor de verhuurders om zorg te hebben voor hun omgeving.

Ad 2: Maximaal 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”.

Onze zorg ligt verder bij de gevolgen van de omvangrijkere verhuur met meer kamers en het daarmee grotere aantal personen dat nu op 6 personen is gesteld.

Wetende dat vooral de compacte binnenstad (met nu ook al de nodige verhuurders) zeer in trek is om een weekendje Maastricht te doen zal dat daar zeker effecten hebben. Iedereen zal zich kunnen voorstellen wat het voor omwonenden zal betekenen als je dan in een compact appartementje in de binnenstad weer zo’n enthousiast vriendengroepje van 6 personen naast je krijgt.

De nota motiveert dat het aantal van 6 personen vooral bedoeld is voor meervoudige gezinnen. Om dergelijke gezinsverbanden toch te kunnen opvangen stellen wij voor de verhuur te beperken tot groepen met maximaal 4 volwassenen. Daarmee kan dan toch worden voldaan aan de wens om bij de meervoudige gezinnen de kinderen mee te nemen.  Overigens lopen we dan ook beter in de pas met 5 van de 7 andere gemeentes die ook een maximum van 4 personen stellen.

Ad 3: Meer zekerheid t.a.v. brandveiligheid.

De toeristische verhuur van een deel van de woning betreft een intensiever en semiopenbaar gebruik van woningen.  Dat betekent dat het bij de brandveiligheid om een andere situatie gaat dan voor woningen alleen gebruikelijk is. Niet volstaan kan worden met de verwijzing naar de bouwvergunning en eventuele toets in dat kader. Ook is erop te wijzen dat het bij de toeristische woningverhuur vooral nogal wat oudere en monumentale panden betreft; vaak in de binnenstad. In veel situaties zijn op zolderverdiepingen hele toeristische appartementjes ingebouwd waarvan het de vraag is of de veiligheid op orde is.

In het voorstel wordt aangegeven de brandveiligheid te checken ingeval van eventuele handhavingscontroles en verder geen nadere eisen vooraf op te leggen. Naar onze mening is de check en controle daarop aan de “voorkant” vast te leggen. Als het aan de achterkant blijft zitten, zijn we mogelijk te laat met alle risico’s van dien.

Daarom is het van belang de verhuurder op te leggen:

 • tevoren een professionele rapportage te overleggen waarin de brandveiligheid wordt aangetoond.

Wij verzoeken u met het vorenstaande rekening te houden.