Aangescherpte beoordeling bewoners BOK van de ingediende plannen Capricorn voor de voormalige telefooncentrale Jekerkwartier.

Maastricht, 28 april 2022

Geachte  leden Gemeenteraad en College van B&W

De ontvangen WOB gegevens over de planontwikkeling KPN-centrale geven ons een vollediger zicht op de planontwikkeling voor het KPN gebouw en het overlegproces tussen gemeente en ontwikkelaar. Een proces dat de nodige vragen oproept. Over de ontbrekende participatie en informatie naar de omgeving. En vooral ook over de ontbrekende beoordeling van de effecten van het plan op de woonomgeving en leefbaarheid. Een beoordeling die een “update” benodigd.

Belangrijk is het om die tot nu gemiste aspecten nu wel degelijk mee te nemen in het vergunning tracé van het ingediende plan. Mede daartoe hebben wij  een “aangescherpte” reactie uitgewerkt met concrete planaanpassingen, verwijzingen en randvoorwaarden. Lees verder

Overzicht nieuwsbrieven 2021 – 2022

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten. Lees verder

PvdA: Vragen over bouwplannen oude KPN centrale in het Jekerkwartier en Hogeschool Zuyd d.d. 24/03/22

Geacht College,

Via De Limburger en het Bewoners Overleg KPN vernamen wij de plannen om in het Jekerkwartier op de locatie oude KPN centrale 89 woonunits (1 kamer) te bouwen. Dit terwijl er eerst een plan lag voor 46 woningen en gedeeltelijke nieuwbouw. Ook hebben we vernomen dat Capricorn geen enkele moeite doet de buurt inhoudelijk te betrekken bij de plannen. Wij hebben in een gesprek met de buurt vernomen dat men zeer verbolgen is en dat kunnen wij heel goed begrijpen. Deze buurt moet mee kunnen participeren. Tevens vragen wij ons af Lees verder

Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W Maastricht d.d. 08/03/22

Betreft: Plan Capricorn Capital woningbouw met 89 micro/mini Woonunits voormalige      KPN centrale A.O. Minderbroeders/Sint Bernardusstraat

Geachte raadsleden en geacht college B&W,

Onlangs heeft BOK (Bewoners Overleg KPN) u een schrijven doen toekomen waarin zij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Capricorn Capital om het voormalige KPN-gebouw om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex met 89 micro/ mini units.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en de Vrienden van de Binnenstad Maastricht (VBM) willen middels dit schrijven laten weten dat zij tegen de overconcentratie van 89 kleine woonunits en zware gevolgen daarvan op de omgeving zijn. BJK en VBM ondersteunen volledig de acties van BOK en staan volledig achter hetgeen BOK in haar brief d.d. 02/03/22 aan u schrijft.

Wij hopen dat ook u niet akkoord gaat met de voorgenomen ontwikkelplannen van een dermate grootschalig wooncomplex met vergaande consequenties voor de woonomgeving in het Jekerkwartier. Met uw steun kan dit plan hopelijk bijgesteld en ten goede gekeerd worden. De historisch monumentale woonomgeving rond de “Helpoort” en het gemeentelijke KPN-monument verdienen extra zorg en zijn het waard.

Met vriendelijke groet,

Namens BJK,                                                   Namens VBM,

BOK brief aan gemeenteraad en college B&W Maastricht d.d. 02/03/22

BOK = bewoners Overleg KPN AO Minderbroeders-Sint Bernardusstraat e.o.

Plan Capricorn Capital  woningbouw met 99 (89) micro/mini woonunits voormalige KPN centrale Ad Oude Minderbroeders 1 (verminderd tot 89).

Eind 2021 werd onze buurt onverwacht door Capricorn Capital geïnformeerd over hun plan om het omvangrijke KPN-gebouw Achter de Oude Minderbroeders 1 om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex.

Een plan:

  • Met een zware overconcentratie van 99 (89) micro/ mini units (vergelijkbaar met het student hotel), met vergaande gevolgen voor de bestaande (woon)omgeving en de leefbaarheid zonder enige parkeer voorziening op eigen terrein.
  • Leidend tot ongeloof en verzet bij de omwonenden en in het Jekerkwartier.
  • Waarbij onduidelijk is waarom de principe aanvraag 2020 met 46 grote appartementen in gedeeltelijke nieuwbouw, na ca 2 jaar onderhandeling met de gemeente en de WMC dat plan werd ingewisseld voor een plan met 99 (89) mini woonunits.
  • Zonder enige informatie en overleg daarover met de omgeving. Een proces achter gesloten deuren, volstrekt strijdig  met het gewenste gemeentelijk beleid en de huidige stadsvisie. Onbegrijpelijk voor zo’n ingrijpend plan op zo’n belangrijke Maastrichtse historische locatie.

Lees verder