KPN-gebouw: bezwaar van Jan Jeurissen

Geacht College en leden gemeenteraad,

Ik verbaas me dat u een plan vergunt dat lijnrecht ingaat tegen wensen van de mensen in de buurt. Daarmee komt uw College rechtstreeks tegenover de mensen te staan die u eigenlijk hoort te dienen…hoort te dienen!

Op deze bijzondere kpn-plek bij de Helpoort is geen behoeft aan 89 kleine appartementjes, maar vooral ook grotere appartementen voor ouderen uit de buurt – en voor gezinnen, sociale huur- en koopwoningen.

Ik zou willen dat er weer kinderen in ons Jekerkwartier spelen en de boel op stelten zetten. Nu wordt ons kwartier alleen nog een wijkje voor bejaarden en jonge pas afgestuurdeerden  en starters.  En met een basisschool waar geen kinderen meer uit de eigen buurt op zitten; ja, triest, er wonen geen kinderen meer in het Jekerkwartier!

College, buig niet voor het kapitaal. 
Maak een deal…: kleine en grote woningen, ook voor ouderen. En met wat financiële hulp kunnen er zeker ook (pak weg) 10 gezins-woningen in de sociale sfeer gebouwd worden. Dan kunnen er ook ouderen doorstromen vanuit hun grotere woning. Woningen die dan weer vrijkomen  voor jongere gezinnen met  kinderen; een gevarieerd woon-milieu in de oude kpn-centrale. Mooi.

Ja, het huidige bestemmingsplan geldt – bij nader inzien- als weinig genuanceerd en de man met het grote geld maakt daar gebruik/misbruik van. Dus met goede argumenten kunt u op dit plan inbreken; het historische Jekerkwartier nieuw leven inblazen met gezinsbewoning geldt als een keihard argument.

Ik vind het voorliggende project van een dusdanig omvang en relevantie dat sprake kan zijn van een stedelijk belang. U mag er daarom best (opnieuw) mee naar de Raad…en zodoende ook draagvlak creëren bij de mensen waarvoor u werkt. Nu dus voor de bewoners van het Jekerkwartier.

Nood breekt wet…en de rechter zal u, als het nodig is, steunen. En wij ook; we komen met z’n allen op het stadhuis onze argumenten kracht bijzetten. Zeg maar. 

Argumenten genoeg om het voorliggende plan af te schieten….en de onderhandeling te starten.
Het parkeerprobleem van de toekomstige 89 bewoners los je nooit op; je kunt nu soms al niet meer voor- of achteruit in de smalle straatjes. Foutparkeerders, laden/lossen…is soms een ramp. En wordt een echte ramp als er iets ernstigs misgaat. Als buurt bewoners weten wij waar we het over hebben. Een calamiteit ligt op de loer…

En u wilt er bijna 100 auto’s bij. Oké, geen 100, maar in de praktijk toch wel 50-60… Ben benieuwd of die yuppies naast de huur en energie samen pakweg dik 1000-1200  euro ook nog 150 euro over hebben voor een parkeergarage..

Ik hoor graag uw mening op dit bezwaar-schrijven.
Met hoogachting en groet, 
Jan Jeurissen.
Stenenbrug 4, 6211hp  Maastricht

Schriftelijke vragen PvdA – Mobiliteitsplan rond ontwikkeling voormalig KPN-complex rond Helpoort e.o.

Maastricht, 15 juni 2022

Geacht college,

Wij hebben reeds eerder vragen gesteld over de plannen welke Capricorn Capital Group heeft met dit gebouw in het Jekerkwartier. Hierop hebben wij antwoorden ontvangen, waarvoor dank.

Waarover echter nog steeds veel onduidelijkheid bestaat zijn de mobiliteitsvraagstukken. Hierover hebben wij een aantal extra vragen aan u.

  1. Capricorn heeft een mobiliteitsplan laten opstellen.
    Bent u het met ons eens dat dit ver van de werkelijkheid af staat: zonder zelf enige parkeerplaats te realiseren voor de nieuwe bewoners, werknemers en bezoekers, met uitsluitend beperkt parkeren voor bewoners op afstand? De gevolgen daarvan afwentelend op de omgeving.
  2. De doodlopende smalle straten in de omgeving Achter de Oude Minderbroeders/Helpoort en de Helpoort zelf zijn nu al dagelijks overbelast met bestemmingsverkeer zoals bezorgers, bewoners, bezoekers, etc. Met een uitbreiding van de woon- en bedrijfseenheden zal de verkeersbelasting en parkeerdruk op de omgeving alleen maar toenemen. Wordt met die gevolgen rekening gehouden bij de toets van het mobiliteitsplan?
  3. Buurtbewoners hebben feiten aangedragen waaruit blijkt dat hulpdiensten reeds in de huidige situatie niet binnen de gestelde tijd mensen kunnen benaderen omdat de straten smal zijn en zeer druk met verkeer zijn. Bent u van deze feiten op de hoogte? Hoe kijkt u hiertegen aan? Bent u ook niet van mening dat een oplossing daarvoor gegarandeerd moet worden?
  4. Waarom worden er – gezien de risico’s en gevolgen voor de omgeving en de bewoners – niet de nodige parkeervoorzieningen op eigen terrein gepland?
  5. Bent u het met ons eens dat een structurele en duurzame aanpassing van de verkeers- en parkeeroplossing en/of het intensieve woningprogramma hier nodig zijn om (nog) verdere mobiliteits- en veiligheidsproblemen te verhinderen?
  6. Wordt het mobiliteitsplan ook besproken met onze hulpdiensten?
    Zo ja wat is hun mening hierin? Zo nee, waarom is het mobiliteitsplan niet besproken?

Met vriendelijke groet,

Henri Borgignons & Anita van Ham

 

 

Aangescherpte beoordeling bewoners BOK van de ingediende plannen Capricorn voor de voormalige telefooncentrale Jekerkwartier.

Maastricht, 28 april 2022

Geachte  leden Gemeenteraad en College van B&W

De ontvangen WOB gegevens over de planontwikkeling KPN-centrale geven ons een vollediger zicht op de planontwikkeling voor het KPN gebouw en het overlegproces tussen gemeente en ontwikkelaar. Een proces dat de nodige vragen oproept. Over de ontbrekende participatie en informatie naar de omgeving. En vooral ook over de ontbrekende beoordeling van de effecten van het plan op de woonomgeving en leefbaarheid. Een beoordeling die een “update” benodigd.

Belangrijk is het om die tot nu gemiste aspecten nu wel degelijk mee te nemen in het vergunning tracé van het ingediende plan. Mede daartoe hebben wij  een “aangescherpte” reactie uitgewerkt met concrete planaanpassingen, verwijzingen en randvoorwaarden. Lees verder

Overzicht nieuwsbrieven 2021 – 2022

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten. Lees verder

PvdA: Vragen over bouwplannen oude KPN centrale in het Jekerkwartier en Hogeschool Zuyd d.d. 24/03/22

Geacht College,

Via De Limburger en het Bewoners Overleg KPN vernamen wij de plannen om in het Jekerkwartier op de locatie oude KPN centrale 89 woonunits (1 kamer) te bouwen. Dit terwijl er eerst een plan lag voor 46 woningen en gedeeltelijke nieuwbouw. Ook hebben we vernomen dat Capricorn geen enkele moeite doet de buurt inhoudelijk te betrekken bij de plannen. Wij hebben in een gesprek met de buurt vernomen dat men zeer verbolgen is en dat kunnen wij heel goed begrijpen. Deze buurt moet mee kunnen participeren. Tevens vragen wij ons af Lees verder

Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W Maastricht d.d. 08/03/22

Betreft: Plan Capricorn Capital woningbouw met 89 micro/mini Woonunits voormalige      KPN centrale A.O. Minderbroeders/Sint Bernardusstraat

Geachte raadsleden en geacht college B&W,

Onlangs heeft BOK (Bewoners Overleg KPN) u een schrijven doen toekomen waarin zij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Capricorn Capital om het voormalige KPN-gebouw om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex met 89 micro/ mini units.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en de Vrienden van de Binnenstad Maastricht (VBM) willen middels dit schrijven laten weten dat zij tegen de overconcentratie van 89 kleine woonunits en zware gevolgen daarvan op de omgeving zijn. BJK en VBM ondersteunen volledig de acties van BOK en staan volledig achter hetgeen BOK in haar brief d.d. 02/03/22 aan u schrijft.

Wij hopen dat ook u niet akkoord gaat met de voorgenomen ontwikkelplannen van een dermate grootschalig wooncomplex met vergaande consequenties voor de woonomgeving in het Jekerkwartier. Met uw steun kan dit plan hopelijk bijgesteld en ten goede gekeerd worden. De historisch monumentale woonomgeving rond de “Helpoort” en het gemeentelijke KPN-monument verdienen extra zorg en zijn het waard.

Met vriendelijke groet,

Namens BJK,                                                   Namens VBM,