Hoe lang kan Maastricht de schijnbaar oneindige groei van het aantal studenten nog aan?

De Limburger – Joos Philippens d.d. 14/04/2

Kan Maastricht de haast ongeremde groei van de universiteit wel aan? Hoeveel woningen zijn al verloren gegaan voor gezinnen? Een rapport over woningsplitsing toont aan dat (regionale) visie hard nodig is. Lees verder

Bericht van de Universiteitsbibliotheek d.d. 24 maart 2022

Beste buurtbewoners,

Onze studenten maken graag en veelvuldig gebruik van onze Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Grote Looiersstraat. Vooral tijdens tentamenperiodes neemt de drukte toe. We zien momenteel weer meer studenten in en rondom het pand. Daarbij speelt ook het mooie voorjaarsweer een rol. Nu de coronamaatregelen geen rol meer spelen is het weer even wennen aan het beeld van grotere aantallen studenten op straat. Lees verder

Q & A  24/7 Pilot openstelling UB grote Looierstraat/ Nieuwenhofstraat

Q: waar gaat het over?

A: het gaat om een proef om de UB Binnenstad aan de Grote Looierstraat 17 ruimer (24 uur per dag, 7 dagen per week) open te stellen in de zogenaamde XXL weken (de drie weken rondom de examens, 4 keer tijdens het academisch jaar). Op dit moment is de UB tijdens de XXL weken 7 dagen per week open tot middernacht.

Q: waarom doet de UM dit? Lees verder

Reactie UM op verslag bewonersbijeenkomst

Geachte heer Fisser,

Wij hebben kennis genomen van uw verslag van de bijeenkomst met de UB en de omwonenden op donderdag 4 oktober j.l.

In uw verslag schrijft u dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid  is op de wensen van de student zonder rekening te houden met de omwonenden. Dit bestrijd ik ten zeerste. Onze omwonenden doen er zeker toe en wij nemen hen heel  serieus. Een voorbeeld hiervan is het feit dat we het fietsparkeerbeleid strak onder controle houden, zodat onze buurtgenoten hier geen hinder van ondervinden. Wij hebben hiervoor zelfs een fiets-steward vast in dienst genomen. In het gesprek afgelopen 4 oktober gaven buren ook aan s-‘avonds laat last van de verlichting te hebben. Hier hebben we inmiddels een oplossing voor. Daar krijgen de omwonenden nog apart een bericht over. Verder hebben we  inmiddels maatregelen genomen om de studenten er nog actiever op te wijzen dat ze rustig de UB moeten verlaten in de late uren en onze buurtgenoten geen overlast moeten bezorgen.

Verder schrijft u in uw verslag dat er studenten van andere steden gebruik blijken te maken van de UB. Tijdens de XXL-weken is dit zeker niet het geval, aangezien wij veelvuldig de studenten controleren op een geldige UM-kaart. Buiten de XXL-periodes komt dit marginaal voor. Per 1 januari 2019 is de toegang voor externe studenten zelfs helemaal verboden en gaan we daar strak op controleren m.b.v. toegangspoortjes.

Voor verdere feiten verwijs ik u naar de Q&A die wij hebben verstuurd, waarin wij ook nog de input hebben meegenomen van de bijeenkomst die op vrijdag 5 oktober met andere buurgenoten heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben wij ook per mail nog reacties ontvangen, die tevens in de Q&A is verwerkt. In de email die wij samen met de Q&A hebben verstuurd naar de omwonenden, geven wij aan dat wij graag in open dialoog het gesprek willen aangaan over een goed co-existeren in het mooie Jekerkwartier. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Carin G.J. Klompen
Afdelingsmanager Bibliotheek Locaties en services
Universiteitsbibliotheek

15-10-2018

Pilot Universiteitsbibliotheek 24/7 open

Gespreksverslag bijeenkomst d.d. 04/10/2018 Omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek

Tijdens het gesprek over de voorgenomen Pilot van 24/7 openstellen van de UB bleek uit de verklaring van mevrouw Klompen dat er bij de UM een eenzijdige 100% gerichtheid is op de wensen van de studenten zonder rekening te houden met de omwonenden. Blijkbaar moest alles heel snel in het werk gezet worden zodat je het gevoel kreeg dat dit een bewuste tactiek was.

Misleidend was dat er in de brief gesproken werd over 1 Pilot en nu blijkt het om 4 Pilots te gaan.

De mededeling dat de gemeente Maastricht hier niet op tegen is, was zeker ook verrassend, bewoners kiezen stadsbestuurders die tegen de bewoners Zijn !!!

Mevrouw Klompen, manager Library Locations and Services Universiteitsbibliotheek Maastricht, heeft voor de slechte communicatie haar excuses aan geboden, het was voor haar een”leermoment”. Zij meldde dat het nachtelijk openstellen van de UB te maken heeft met kwaliteitsafspraken met OCW en ook dat het op wens van studenten gebeurt.

Daarnaast gaf ze aan hoe de UB rust en orde wil handhaven tijdens hetnachtelijk openstellen:

 • één uitgang aan de Nieuwenhofstraat
 • de binnentuin wordt afgesloten
 • 3 Securitas bewakers per nacht
 • het plaatsen van een bord met tekst zo iets als “Stil voor de buren”
 • het vragen aan de bezoekende studenten om bij binnenkomst en verlaten van de UB de nachtrust van de omwonenden te respecteren.

De aanwezige bewoners gaven aan dat zij zich erg overvallen voelen en dat het in werking stellen van deze Pilot zonder enig overleg met de buurt op z’n zachtst gezegd toch erg tegen de regels van goed en fatsoenlijk omgaan met je omgeving is.

Daarna werden bezwaren door de bewoners naar voren gebracht zoals:

 • De groei van de Universiteit in de kleine binnenstad van Maastricht kan niet onbelemmerd doorgaan, er moeten grenzen gesteld worden aan de groei. De UM is de laatste jaren gegroeid met 2000 studenten tot 17500 nu en zal anno 2020 volgens de eigen prognoses doorgroeien naar 19000 zonder dat de faciliteiten die horen bij deze groei aanwezig zijn.
 • Klaarblijkelijk zijn er nog altijd onvoldoende studieplekken om normaal te kunnen functioneren.
 • Het binnenterrein werkt als een grote klankkast met geen of weinig achtergrondlawaai en de forse lichtuitstraling van de bibliotheek de hele nacht (nu al) werkt zeer hinderlijk voor de omwonenden.
 • De binnenstad van Maastricht met zijn smalle straten is te klein voor een 24/7 openstellen van de UB, dat past meer bij grote wereldsteden waar reeds een 24/7 economie aanwezig is.
 • De studenten zullen de hele nacht van en naar de UB door de stad trekken met het gebruikelijke studenten lawaai.
 • Er is angst voor het opgang komen van een nachtelijk uitgaansleven met meer cafés en dancings met nachtvergunning.
 • De nachtrust van de bewoners komt onder druk te staan wat slecht is voor de gezondheid. Daarnaast is bij een 24/7 openstelling de gezondheid van de studenten in het geding, het is een extreme verstoring van het dag en nachtritme.
 • Er blijken studenten van andere steden gebruik te maken van de UB.
 • De UB in Randwyck zou verder ontwikkeld en gebruikt moeten worden want is niet gelegen in een woonbuurt.
 • Net als andere sectoren met een openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.
 • Conclusies uit de Pilot zullen niet relevant blijken te zijn.

De aanwezige bewoners waren unaniem het NIET eens met deze Pilot en hebben aangedrongen op een snel gesprek met het College van Bestuur en wellicht met de Universiteitsraad.

Pilot 24/7 open Universiteitsbibliotheek 

Aan: de verantwoordelijk wethouder onderwijs  van de gemeente Maastricht,  Dhr. H.W.M. (Bert) Jongen

Maastricht, 5 oktober 2018

Geachte heer Jongen,

Afgelopen donderdag werden de direct omwonenden van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en de  Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) compleet verrast door het voornemen van deze Universiteitsbibliotheek om gedurende het komende studiejaar 4 pilots te houden voor een 24/7 uurs openstelling van de bibliotheek. De 1pilot zou dit weekend ingaan. U kunt zich voorstellen dat dit tot grote onrust heeft geleid. Vrijwel iedereen heeft dit ervaren als een overval. Donderdagmiddag en vrijdagochtend zijn er vanuit de univeristeit bijeenkomsten gehouden met betrokken bewoners. Het verslag van de bijeenkomst op donderdagmiddag voeg ik als bijlage bij deze brief.

Vanwege alle commotie en de grote onrust bij de omwonenden heeft de universiteit besloten om deze pilot uit te stellen, zodat de universiteit ruimte heeft om het gesprek met omwonenden aan te gaan over de wijze waarop deze proef gedaan kan worden. Dit uitsel van de pilot heeft tot enige opluchting gezorgd, maar wij blijven ons grote zorgen maken over het vervolg. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek om ons te helpen in dit belangenconflict.

BJK en de direct omwonenden staan open voor de universiteit. Wij zijn content met de aanwezigheid van deze universiteit in onze stad. Echter, net als andere sectoren met een gedeeltelijk openbaar karakter met bezoekers (detailhandel/horeca) dient ook de universiteit zich te houden aan de normaal gebruikelijke openings- en sluitingstijden in de stad.

De universiteit (bij monde van mw. Carin Klompen) schrijft dat “het 24/7 openstellen van de universiteitsbibliotheek nodig is dat meer studenten kans krijgen op een goede studieplek”.

De universiteit moet zorgen voor behoorlijk onderwijs met de daarbij behorende faciliteiten; daar hoort o.i. geen nachtelijke openstellen bij. Het 24/7 openstellen van de bibliotheek gaat zeker voor nog meer overlast zorgen voor de omwonenden. Nu is het zo dat studenten na het verlaten van de bibliotheek zeer vaak zeer lawaaierig het pand verlaten. Daar ervaren vele omwonenden al geruime tijd de nodige last van.

BJK vindt dat ieder mens recht heeft op een normaal dag- en nachtritme. Uit onderzoek is reeds jaren geleden aangetoond dat een verstoord dag- en nachtritme nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welbevinden. Van een universiteit die toch op de hoogte kan zijn van deze onderzoeken, ze heeft toch faculteiten op gebied van gezondheidswetenschappen, geneeskunde en psychologie, mag verwacht worden dat ze rekening houdt met nadelige gezondheidseffecten van haar handelen zowel voor de bewoners als voor haar studenten!

BJK heeft begrepen dat de universiteit ruimtegebrek heeft en door de Universiteitsbibliotheek 24/7 open te stellen, hoopt zij dit gebrek aan studieplekken te verminderen. Het schijnt dat de universiteit van het ministerie extra geld ontvangen heeft dat aangewend kan worden voor kwaliteitsverbetering. Het moge duidelijk zijn dat BJK dit een bijzonder slechte maatregel vindt en dat dit al helemaal niet gekenmerkt kan worden als kwaliteitsverbering.

Van de universiteit mag verwacht worden dat zij fatsoenlijke maatregelen treft die ook rekening houdt met een normaal en gezond leefritme van haar studenten. Als de universiteit niet in staat is om voldoende studieplekken voor haar studenten te creëren, dan heeft zij kennelijk teveel studenten toegelaten. En als het dan absoluut niet anders kan dan dat deze nachtelijke openstelling dient door te gaan, dan lijkt het ons tenminste wenselijk dat dit dan geschiedt op een locatie buiten de binnenstad. Een locatie waar anderen minder overlast zullen ervaren, bv. op Randwijck.

De universiteit wil graag een goede samenwerking met de stad en haar inwoners. Vandaar dat wij ons tot u wenden met het verzoek ons te helpen in dit conflict van belangentegenstellingen. Er komen nu weliswaar gesprekken maar het doel om tot een 24/7 openstelling te komen, is niet van de baan.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Bijlage:                                                                                                         Gespreksverslag bijeenkomst omwonenden, BJK en Universiteitsbibliotheek d.d. 04/10/18