BJK reactie aan BenW:  “vraagstelling inhoudelijke rol en verantwoordelijkheid van de WMC Maastricht vanaf de invoering van de Omgevingswet”. 18/04/2021

Vragen

Toelichting bij vraag 1 en 2: in bijgevoegde tussenrapportage (paragraaf 4.3) staat beschreven dat we enerzijds constateren dat de WMC Maastricht in haar huidige rol een belangrijke bijdrage levert aan het beschermen van ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van initiatiefnemers om tot betere architectonische kwaliteit te komen. Anderzijds constateren we ook dat het streven naar optimale ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumentenzorg) niet altijd meer samen gaat met het werken aan grote maatschappelijke opgaven en ambities van de stad. Om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke opgaven van nu en het gedachtegoed van de Omgevingswet, is het nodig om de inhoudelijke rol en werkwijze van de WMC te wijzigen. Lees verder

Reactie BJK stadsronde 12 januari 2021 woonprogrammering Maastricht 2021-2030

Kansen nieuwe programmeringsmethodiek

De inzet van adaptief programmeren achten wij een verstandige keuze  om de vele onzekerheden voor de komende periode te kunnen “handelen” en de realisatie van de toekomstige woningvraag tot 2030  te  beheersen. De kantelpunten in dit flexibele plannings- en monitoringsstelsel geven aan of en waar is bij te passen aan onverwachte ontwikkelingen. Onvoorzienbare ontwikkelingen worden  opgespoord, op de voet gevolgd en tijdig waar nodig bijgesteld. Zoals ten aanzien van het gekozen werkgelegenheidsmodel en mogelijk verder doorwerkende  Corona effecten. Daarmee is deze aanpak een adequate aanvulling op de Omgevingsvisie (2020-2040). Lees verder

Inspraakreactie BJK raadsronde omgevingsvisie 2040

Geachte leden gemeenteraad en College,

De omgevingsvisie is voor de binnenstad en bewoners een van de belangrijkste documenten voor hun toekomst en leefbaarheid. Juist in de Maastrichtse binnenstad waar het wonen altijd een belangrijke factor is gebleven komen praktisch alle stedelijke functies en belangen samen. Soms in balans, maar ook in onbalans en conflicterend. Lees verder

Reactie BJK: Stadsronde Omgevingsvisie Maastricht  11-02-2020

Uitgebreid reageerden wij op de ontwerp Omgevingsvisie. Weliswaar heeft dit geleid tot aanpassingen en aanvullingen in de visie en het voorliggende raadsstuk, maar er zijn essentiële punten blijven liggen.

Tevens onderschrijvend de reactie van “Buurtbalans” verzoeken wij u het raadsvoorstel aan te passen en aan te vullen op de volgende onderdelen. Lees verder

ZIENSWIJZE BJK naar aanleiding van de ter visielegging ONTWERP OMGEVINGSVISIE 2040

Na een uitgebreide voorbereidingsprocedure brengt u nu het ontwerp omgevingsvisie in procedure. Een zeer belangrijk en uitgebreid plan met vergaande consequenties voor het wonen, werken, beleven en bezoeken van onze stad de komende 20 jaar! Deze “Govi” is voorlopig nog te beschouwen als een Structuurplan (oude stijl) en wordt pas later als “Omgevingsvisie” conform de nieuwe Omgevingswet (2021) verankerd. Die tijdsspanne biedt de mogelijkheid om de visie goed te checken op zijn consequenties en gevolgen en waar nodig bij te stellen. Lees verder

HET JEKERKWARTIER: EEN OMGEVINGSVISIE VANUIT BEWONERSPERSPECTIEF

De Bewonersvereniging Jekerkwartier heeft kennisgenomen van de gemeentelijke stukken, presentaties, kaarten en ideeën over de binnenstad en het Jekerkwartier in het proces van voorbereiding van de totstandkoming van de conceptversie Omgevingsvisie. Een van de verplichte kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Er werd een werkgroep geformeerd die vanuit het perspectief van de bewonersvereniging de volgende overwegingen, conclusies en aanbevelingen heeft geformuleerd. Lees verder