Reactie BJK stadsronde 12 januari 2021 woonprogrammering Maastricht 2021-2030

Kansen nieuwe programmeringsmethodiek

De inzet van adaptief programmeren achten wij een verstandige keuze  om de vele onzekerheden voor de komende periode te kunnen “handelen” en de realisatie van de toekomstige woningvraag tot 2030  te  beheersen. De kantelpunten in dit flexibele plannings- en monitoringsstelsel geven aan of en waar is bij te passen aan onverwachte ontwikkelingen. Onvoorzienbare ontwikkelingen worden  opgespoord, op de voet gevolgd en tijdig waar nodig bijgesteld. Zoals ten aanzien van het gekozen werkgelegenheidsmodel en mogelijk verder doorwerkende  Corona effecten. Daarmee is deze aanpak een adequate aanvulling op de Omgevingsvisie (2020-2040).

Overigens voelen ons daarmee gehoord op onze zienswijze 2019: de omgevingsvisie te voorzien van:“monitoring- , evaluatie- en (om) schakelmomenten”.

Essentieel zijn nu verder:

  • Periodieke rapportages over de monitoring en aanpassingen in het adaptieve programma, en de inpassing in het gemeentelijk “Dashbord”;
  • Ook adviseren wij een overeenkomstige methodiek ook bij de overige onderdelen van de “4 pijler actualisatie” omgevingsvisie in te zetten.  

“Aanvullende analyses” annex buurt- en wijkbenadering

Wijken, buurten en hun bewoners verwachten dat woningen geprogrammeerd en gebouwd worden vanuit het belang voor hun buurt: een wijkaanpak. Zoals bijvoorbeeld voor nieuwbouw en opvang van ouderen binnen de eigen buurt.  Essentieel om het vertrouwen van de bewoners te behouden en versterken. De omgevingsvisie en de “locatieladder” waar nu naar wordt verwezen biedt op dat punt onvoldoende houvast. Het biedt daarvoor weinig en slechts zeer globale inzichten. Een nader inzicht en analyse zoals ten aanzien van de bevolkings- en bewoningssituatie, -opbouw, analyse en knelpunten van buurten ontbreekt en wordt node gemist in het plan. Tevens is op basis daarvan een verfijning van de locatieladder op buurtniveau van belang.

  • Per wijk/buurt is het gewenst om de woonprogrammering aan te vullen met een “woon-maatschappelijke scan” als basis voor een adequate programmering op buurt- en wijkniveau.
  • Daarbij daarmee vooruitlopend op verdere uitwerking in wijk en buurt plannen.

Binnenstad en Jekerkwartier

 De  “Binnenstad” neemt in onze compacte stad een essentiële unieke plaats in.

  • Intensief bewoond met ca 19.000 inw., 11.800 won. en 2.000 Nw’s:
  • Met het hoog stedelijk “Centrum” als kern” (zelfs daar nog inclusief 1547 won.).
  • En de 7 omliggende “stedelijk gemengde woonbuurten”: Jekerkwartier, Kommel-, Staten-, BoschstraatKwartier, Maartenspoort, Ceramique en Wyck overig.

Ook in deze stedelijk gemengde woonbuurten staat de bewonings- en de bevolkingsontwikkeling onder druk. Zo is er sprake van een behoorlijke vergrijzing,  toenemende concentraties kamerbewoning en nog steeds van verlies van vaste bewoning: bijvoorbeeld in het JK verlies van ca 40 woningen tov 2019).

Ook hier is een “woonmaatschappelijke scan” gewenst.  Gericht op aanvullende woonprogrammering zoals voor benutting en invulling van leegstaande/vrijkomende panden of onderdelen daarvan (benutting wonen boven winkels). En anderzijds ook de inzet van regulerende maatregelen zoals ter vermijding van overconcentraties van verkamering zoals die ook in de binnenstad zijn te constateren.

Overig

  • Voor het overige verwijzen wij naar de uitgebreide bijdrage van Buurtbalans.

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *