Inspraakreactie BJK raadsronde omgevingsvisie 2040

Geachte leden gemeenteraad en College,

De omgevingsvisie is voor de binnenstad en bewoners een van de belangrijkste documenten voor hun toekomst en leefbaarheid. Juist in de Maastrichtse binnenstad waar het wonen altijd een belangrijke factor is gebleven komen praktisch alle stedelijke functies en belangen samen. Soms in balans, maar ook in onbalans en conflicterend.

Fundamentele keuzes zijn nodig om de balans te kunnen garanderen. Keuzes over de toekomstige verhouding en afstemming zoals tussen economie, toerisme en leefbaarheid. De voorliggende Omgevingsvisie geeft als “tussenproduct” daarop geen antwoord.

Nog ontbrekende bouwstenen worden pas later toegevoegd in de “definitieve Omgevingsvisie”, vast te stellen voor 1 januari 2024. Het raadsstuk verwijst naar de actualisaties zoals de Stads- en Economische visie die deel uitmaken van de zogenaamde “4 pijler actualisatie”.

In die “4 pijler actualisatie” missen wij nog belangrijke onderdelen. Er is gelegenheid om die aan te vullen. Wij verzoeken u het plan en actualisatie programma met de volgende punten aan te vullen.

  1. Een integrale “risico paragraaf” en “risico-effect” analyse (Corona).
  2. Een toekomstvisie toerisme onder weging van de toelaatbare grenzen (leefbaarheid en economie).
  3. Een structurele heroriëntatie en meer ruimte voor het gebruik en inrichting van de stedelijke ruimte na corona: “open air”, activiteiten en verblijf.
  4. Herstel van een evenwichtige en gedifferentieerde bevolkingssamenstelling binnenstad: een inclusief en betaalbaar woonbeleid.
  5. Een versneld stappenplan voorbereiding actualisatie en uitwerking “definitieve omgevingsvisie”: uiterlijk 2022.

ad 1. Een integrale risicoparagraaf en -analyse (Corona).

Met klem waarschuwden wij in onze zienswijze 2019 voor een ontbrekende “risico paragraaf”. Een analyse van voorzienbare en ook onvoorzienbare risico’s voor de stad en haar bewoners en hoe daar rekening mee te houden.

Helaas doet zich niet lang daarna zo’n onvoorzienbare Corona ramp voor met desastreuse gevolgen. Nu –een half jaar later en er nog midden in- heeft dat grote gevolgen voor onze bewoners, de leefbaarheid en het functioneren van onze stad en haar economie. Al onze verwachtingen werden de grond ingeslagen.

Om ons te wapenen voor een gezonde toekomst is het onontbeerlijk een (Corona) risico-effect analyse en integrale risico paragraaf op te nemen ( inclusief “voor zorgende” aanbevelingen).

ad 2. Een integrale beleidsvisie “Toekomst toerisme”.

In onze zienswijze wezen wij op de te verwachten effecten en consequenties van het Toerisme: “Wat kan onze stad aan, waar liggen de grenzen en welke oplossingen biedt het plan daarvoor”. Waar liggen de doelen qua kwantiteit en kwaliteit. Het huidige plan geeft geen antwoord. Er wordt niet afgewogen waar een verantwoorde verhouding tussen economie en leefbaarheid moet liggen.

Op te nemen in het actualisatie-programma een integrale “toeristische toekomstvisie”. Daarin af te wegen de toekomstige toeristische ontwikkeling tegen de voorwaarden voor een gezonde en leefbare (binnen)stad. ” Waardevol toerisme: onze omgeving verdient het ” (RLI 2019)

ad 3. Heroriëntatie op het gebruik en inrichting van de stedelijke verblijfsruimte na corona.

Voor de inrichting van onze toekomstige stad zal meer ruimte nodig zijn, zoals voor “open air” verblijf, leven, ontspanning, bewegen en ontmoeting. Diverse experts geven aan dat de analyses van de Corona pandemie, gezondheid, vrije tijd en ontspanning andere eisen zullen stellen aan het toekomstig gebruik en inrichting van het stedelijke openbare gebied. Met meer beschikbare verblijfsruimte in een verkeersluwe (binnen)stad.

ad 4. Een inclusief en evenwichtig woonbeleid binnenstad.

Voor de woonbuurten binnenstad is een inclusief en betaalbaar woonbeleid gericht op een evenwichtige, gedifferentieerde bevolkingssamenstelling met bijbehorende voorzieningen gewenst.

“Geen” verdringing van (vaste) bewoning en “geen” monocultuur van studenten, alleenstaanden en/of ouderen. Versterking woonfunctie bij leeg- stand (wonen boven winkels). Woonprogrammering en regelgeving dienen daarop te worden toegespitst.

ad 5. Een versneld stappenplan voorbereiding actualisatie en uitwerking “Definitieve Omgevingsvisie”: uiterlijk 2022.

Het proces voor de verdere uitwerking van deelplannen en het omgevingsplan loopt de komende periode gewoon door; terwijl de “definitieve omgevingsvisie” nog ontbreekt. Te vermijden is dat op basis van een voorlopige “tussen visie” -in de waan van het moment- beslissingen genomen worden over invullingen die later zijn te betreuren. De “tussenperiode” dient zo kort mogelijk te zijn: uiterlijk tot eind 2022.

Samenvattend

De huidige visie is een tussenstap. Essentiële keuzes zijn nog te maken waarvoor de benodigde gegevens nog zijn aan te vullen, inclusief de door ons verzochte aanvullingen. Ook bewoners-stakeholders zijn daarbij te betrekken.

Gezien het belang bepleiten wij de voorbereidingsprocedure te versnellen:                       De 4 punten actualisatie: eind 2021 en de uitwerking definitieve Omgevingsvisie uiterlijk: eind 2022.

Welke richting gaat de leefbaarheid op in onze stad en binnenstad. Bepalend zijn de keuzes die we maken op het gebied van de economie en het toerisme, het woonbeleid en de inrichting openbare ruimte.

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) & Werkgroep Omgevingsplan BJK.

06 september 2020.