Aard en opzet van de vereniging

Enige elementen voor de aard en opzet van de
Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

1. BJK                                                                                                                               is een vereniging van en voor bewoners van het Jekerkwartier in Maastricht.

2. Doel
bevorderen (en waar nodig beschermen of herstellen) van de woonfunktie en de woonkwaliteit in het JK.

3. Aard
Deze vereniging is een belangenvereniging van bewoners. Zij neemt op basis van een gezamenlijk vastgestelde beleidsvisie standpunten in en tracht met daarop gebaseerde acties bij te dragen aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

4. Grondslag
Een –samen op te stellen en te ontwikkelen- beleidsvisie op het JK. Daarin wordt een ‘wensbeeld’ verwoord. Dat geeft een beschrijving van het JK zoals wij als bewoners dat graag zouden zien, over één, vijf, en tien jaar. Deze visie op het JK dient als leidraad bij standpunten en beslissingen over (ook kleinere) actuele en ad hoc zaken. Alle te nemen maatregelen zouden in de richting van dat wensbeeld moeten wijzen zodat beleidsmatig, stap voor stap, naar de verwerkelijking daarvan toe gewerkt wordt.zie onder ‘Organisatie’

5. Werkwijze
De vereniging stelt zich voor vooral beleidsmatig te werk te gaan, méér nog dan zich te richten op het voorkomen of bestrijden van incidenten en ad hoc zaken. Daartoe zal ze zich richten op een intensief overleg met de stadsbestuur over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het Jekerkwartier en over de beleidsnota’s die het Jekerkwartier regarderen. Uiteraard zal ook met andere groeperingen / instituties in de buurt overleg worden gevoerd.