Organisatie

De Bewonersvereniging Jekerkwartier is opgericht op 4 januari 2014
en heeft rechtspersoonliikheid aangenomen op 4 september  2014.

Bij de bewonersbijeenkomst van 24 november 2014 hebben de ca 70 aanwezigen het voorlopige bestuur benoemd tot eerste reguliere bestuur. Bij de volgende bewoners /leden vergadering zullen de zittingstermijnen en een rooster van aan- en aftreden worden voorgelegd aan de leden.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Kvk-nummer: 61394599  d.d. 5 september 2014

Samenstelling oprichtingsbestuur

 • Marijke van Lierop, voorzitter
 • Luc Slijpen, penningmeester
 • Wouter Mulder, lid
 • Henk van de Voort, secretaris (sinds 2019 geen bestuurslid meer)

De statuten staan elders op deze website

Enige elementen voor de opzet van de
Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

 1. BJK
  is een vereniging van en voor bewoners van het Jekerkwartier in Maastricht.
 2. Doel 
  Bevorderen (en waar nodig beschermen of herstellen) van de woonfunktie en de woonkwaliteit in het JK.
 3. Aard 
  Deze vereniging is een belangenvereniging van bewoners. Zij neemt op basis van een gezamenlijk vastgestelde beleidsvisie standpunten in en tracht met daarop gebaseerde acties bij te dragen aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
 4. Grondslag 
  Een –samen op te stellen en te ontwikkelen- beleidsvisie op het JK. Daarin wordt een ‘wensbeeld’ verwoord. Dat geeft een beschrijving van het JK zoals wij als bewoners dat graag zouden zien, over één, vijf, en tien jaar. Deze visie op het JK dient als leidraad bij standpunten en beslissingen over (ook kleinere) actuele en ad hoc zaken. Alle te nemen maatregelen zouden in de richting van dat wensbeeld moeten wijzen zodat beleidsmatig, stap voor stap, naar de verwerkelijking daarvan toe gewerkt wordt.
 5. Werkwijze
  De vereniging stelt zich voor vooral beleidsmatig te werk te gaan, méér nog dan zich te richten op het voorkomen of bestrijden van incidenten en ad hoc zaken. Daartoe zal ze zich richten op een intensief overleg met de stadsbestuur over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het Jekerkwartier en over de beleidsnota’s die het Jekerkwartier regarderen. Uiteraard zal ook met andere groeperingen / instituties in de buurt overleg worden gevoerd.