Nieuwsbrief 2022 – nr. 7

Vorige week hadden we voor het eerst sinds 3 jaar onze ALV. Dit was een goed bezochte en gezellige bijeenkomst. Tijdens deze ALV heeft het huidige bestuur weer een mandaat voor de komende 3 jaren gekregen. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Joof Schöpping is onze nieuwe secretaris en Jos Maes is als algemeen bestuurslid toegetreden. Wij zijn zeer verheugd dat ons bestuur nu uit 5 personen bestaat. In het najaar zullen er inhoudelijke ledenvergaderingen georganiseerd worden. Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief geïnteresseerd raken in deze bijeenkomsten, meld u dan aan als lid van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Deze nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp: donderdag 21 juli 16.00 – 17.30
  2. Pierre Kempwandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur
 2. Stand van zaken aanpak overlast Stadspark
 3. Parkeren en elektrische oplaadpalen
 4. Maastricht Bereikbaar
 5. Toeristische verhuur

Lees verder

Inspraak reactie BJK: Onderdeel “Toeristische verhuur” nieuwe “Huisvestingverordening” annex het “Onderzoek Huisvesting verordening

Maastricht, 28 juni 2022

Sinds 2017 (brief dd 19 december 2017) zetten wij ons actief in voor maatregelen ter vermindering van de toenemende toeristische druk op onze woonbuurten en de explosieve groei van de toeristische woningverhuur. Bij voortduring  hebben wij sindsdien gepleit voor een specifieke beheerregeling en adequate handhaving. Essentieel om scheefgroei van de toeristische woningverhuur tegen te kunnen gaan en de negatieve effecten en overlast voor de woonbuurten te verhinderen. Lees verder

Schriftelijke vragen PvdA – Mobiliteitsplan rond ontwikkeling voormalig KPN-complex rond Helpoort e.o.

Maastricht, 15 juni 2022

Geacht college,

Wij hebben reeds eerder vragen gesteld over de plannen welke Capricorn Capital Group heeft met dit gebouw in het Jekerkwartier. Hierop hebben wij antwoorden ontvangen, waarvoor dank.

Waarover echter nog steeds veel onduidelijkheid bestaat zijn de mobiliteitsvraagstukken. Hierover hebben wij een aantal extra vragen aan u.

 1. Capricorn heeft een mobiliteitsplan laten opstellen.
  Bent u het met ons eens dat dit ver van de werkelijkheid af staat: zonder zelf enige parkeerplaats te realiseren voor de nieuwe bewoners, werknemers en bezoekers, met uitsluitend beperkt parkeren voor bewoners op afstand? De gevolgen daarvan afwentelend op de omgeving.
 2. De doodlopende smalle straten in de omgeving Achter de Oude Minderbroeders/Helpoort en de Helpoort zelf zijn nu al dagelijks overbelast met bestemmingsverkeer zoals bezorgers, bewoners, bezoekers, etc. Met een uitbreiding van de woon- en bedrijfseenheden zal de verkeersbelasting en parkeerdruk op de omgeving alleen maar toenemen. Wordt met die gevolgen rekening gehouden bij de toets van het mobiliteitsplan?
 3. Buurtbewoners hebben feiten aangedragen waaruit blijkt dat hulpdiensten reeds in de huidige situatie niet binnen de gestelde tijd mensen kunnen benaderen omdat de straten smal zijn en zeer druk met verkeer zijn. Bent u van deze feiten op de hoogte? Hoe kijkt u hiertegen aan? Bent u ook niet van mening dat een oplossing daarvoor gegarandeerd moet worden?
 4. Waarom worden er – gezien de risico’s en gevolgen voor de omgeving en de bewoners – niet de nodige parkeervoorzieningen op eigen terrein gepland?
 5. Bent u het met ons eens dat een structurele en duurzame aanpassing van de verkeers- en parkeeroplossing en/of het intensieve woningprogramma hier nodig zijn om (nog) verdere mobiliteits- en veiligheidsproblemen te verhinderen?
 6. Wordt het mobiliteitsplan ook besproken met onze hulpdiensten?
  Zo ja wat is hun mening hierin? Zo nee, waarom is het mobiliteitsplan niet besproken?

Met vriendelijke groet,

Henri Borgignons & Anita van Ham

 

 

Omwonenden Stadspark Maastricht zijn klaar met brullende bluetooth speakers, wildplassers en schreeuwende hangjeugd: gemeente grijpt in

De Limburger  d.d. 17/02/22 door Annelies Hendrikx

Omwonenden van het Stadspark in Maastricht ervaren veel overlast van parkbezoekers. Zeker nu het steeds drukker wordt. De gemeente wil daar snel iets aan doen en grijpt in. 

Tot 1 september wordt er een speciale ‘regisseur overlast parken’ aangesteld. Dat meldt burgemeester Annemarie Penn-te Strake.

De overlast wordt met name veroorzaakt door luidruchtige bezoekers, die schreeuwen en bluetooth-speakers gebruiken en fietsers, bromfietsers en quads die dwars door het park rijden. Om dat aan te pakken worden bij diverse toegangen tot het Stadspark vaste borden geplaatst met daarop op de gedragsregels en enkele verboden, maar die hebben enige levertijd. Daarom is voorlopig een mobiel matrixbord neergezet om bezoekers van het park te attenderen op de gedragsregels, als ‘maak geen lawaai, voorkom overlast’ en ‘niet (brom)fietsen buiten het fietspad’.

Zichtbaar

Handhaving is sinds 31 mei iedere dag met goed weer op gezette tijden (overdag en ’s avonds) zichtbaar aanwezig in het Stadspark en gaat bezoekers ook op de regels wijzen. „De aanpak is daarbij altijd: eerst overlastgevers informeren over de regels”, aldus Penn. „De volgende stap bij misdraging is formeel waarschuwen en als laatste stap verbaliserend optreden.” Het alcoholverbod in en om het Stadspark wordt actief gehandhaafd wanneer er sprake is van een duidelijke samenhang met het veroorzaken van overlast.

Drukker

Sinds vorig jaar nemen de klachten over overlast toe, meldt burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Met name in en rond het Stadspark, het Charles Eyckpark, het Griendpark en op de Sint Pietersberg. Het wordt steeds drukker in de parken, maar tot zoveel overlast als vorig jaar in coronatijd heeft dat nog niet geleid. „De overlast is nog redelijk beperkt en goed beheersbaar.”

Lees ook: ‘Het leek wel een festival’: Politie stuurt zo’n duizend studenten weg bij Pietersberg en stadspark Maastricht

De ‘parkregisseur’ wordt geacht de overlast op objectieve wijze in kaart te brengen en te analyseren en om (wanneer nodig) oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Daartoe heeft hij gesprekken gevoerd met omwonenden; team handhaven heeft regelmatig surveillances gehouden in het Stadspark. Hieruit blijkt dat ook overlast wordt ervaren door onder meer alcohol- en drugsgebruik/handel, wildplassen en een ‘vaste’ groep mensen rondom het bankje bij rondeel De Vijf Koppen. Daarmee wordt het gesprek aangegaan. Wat betreft drugsgebruik en -handel voorziet handhaving de politie van informatie.

Acceptabel

„De komende tijd monitoren we of deze aanpak toereikend is”, aldus de burgemeester. „We streven naar een situatie waarbij de parken functioneren als prettige ontmoetingsplekken, waarbij de gevolgen die het intensiever gebruik met zich meebrengt acceptabel zijn.”

Lees ook: Groep zorgt voor overlast in Griendpark Maastricht: politie grijpt in

 

NIEUWSBRIEF 2022 – nr. 6

Het is gelukt om nogmaals een wandeling gevelstenen te organiseren. De mensen die op de wachtlijst stonden, zijn benaderd. Wat blijkt: er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus mocht u kunnen en willen, meld u aan. Deelname is gratis voor leden BJK. Niet-leden betalen 5€. Duur ca 1,5 uur. Afsluiting met een drankje op terras bij mooi weer, anders binnen.

 • Datum:       donderdagmiddag 9 juni ’22
 • Start:          15.30 uur
 • Aanmelden: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv deelname wandeling 09/06/22

Andere punten waarover we u graag willen informeren:

 1. Boek en Bib: goede buren?
 2. Milieuzone
 3. Stadspark: Kemp en kristal
 4. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp
  2. Pierre Kempwandeling
 5. JekerKlassiek: zondagmiddag 12 juni ’22
 6. Fietsparkeren
 7. Algemene Ledenvergadering: ALV
 8. KPN-gebouw

Lees verder

Maastricht gaat van ‘fietsoverlast bestrijden’ naar positieve ‘fiets-vibe’, maar wat levert dat de stad nu echt op?

De Limburger 3 juni 2022 – Joos Philippens

Studentenverenigingen, flitsbezorger Flink, de universiteit, Swapfiets, allemaal helpen ze mee aan de campagne Posifiets. Maar wat levert dat ‘Vaker fietsen, veilig fietsen en beter stallen’ Maastricht nou echt op? Lees verder

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 10-05-2022

Slechte lucht heeft forse consequenties voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van stikstofdioxide, roet en fijnstof, afkomstig van vervuilende voertuigen een zeer negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp van publieke zorg. Volgens het longfonds (zie website longfonds – gezonde lucht) overlijden in Nederland jaarlijks minimaal12.000 mensen vroegtijdig aan ongezonde lucht. Om nog maar niet te spreken over de slechte gezondheid en daarmee gepaard gaande afnemende kwaliteit van leven gedurende de laatste levensjaren na langdurige blootstelling. Vieze lucht maakt ziek!                               Algeheel effect: levensduurverkorting door fijnstof van 1 jaar. Lees verder