Nieuwsbrief 2019 nr. 6 d.d. 24-05-2019

Wederom nieuwe actuele berichten over zaken die voor bewoners van het Jekerkwartier van belang zijn.
Inhoud

 1. Tapijnterrein: open dag zaterdag 15 juni.
 2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 3. Milieuzone.
 4. Universiteitsbibliotheek: 24-uurs openstelling naar Student Hotel.
 5. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 6. Belangrijke data.

1. TAPIJNTERREIN: OPEN DAG ZATERDAG 15 JUNI
Op zaterdag 15 juni aanstaande is de dag van de bouw en kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij de Tapijnkazerne.
Van 10.00u tot 16.00u is de bouwplaats opengesteld voor publiek waar u in gesprek kunt gaan met alle mensen die dagelijks betrokken zijn bij deze bouw.
Ook zullen specialisten van uitvoerende bedrijven rondleidingen verzorgen op de bouwplaats.

Uitnodiging
Ook zal de universiteit voor alle omwonenden van Tapijn een speciale rondleiding verzorgen. Ralph Herben, Vastgoedontwikkelaar van de UM, zal onze gids zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst en officiële starthandeling Dag van de Bouw en Dag van de Architectuur op de bouwplaats (entree langs de Pr. Bisschopssingel ter hoogte van het voet-fietspad).
10.30 uur: Rondleiding over de bouw door R. Herben (UM)
Aansluitend een kop koffie met vlaai.

We hopen dat veel omwonenden van deze uitnodiging gebruik zullen maken.

2. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER
Er is door het college een definitief besluit genomen over de verkeersverbeteringen voor het Jekerkwartier, waar we nu al zo lang over in gesprek zijn geweest.

De maatregelen en de uitvoeringsplanning zullen worden toegelicht door de gemeente op een informatiebijeenkomst.
Datum: maandagavond 17 juni
Tijd:      aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.
Locatie: StayOkay

We houden u op de hoogte en bevelen aan dat eenieder naar deze informatiebijeenkomst gaat.

3. MILIEUZONE
Zoals u ook in de krant zult hebben gelezen, heeft de gemeenteraad uitgebreid vergaderd over de instelling van een milieuzone voor Maastricht.
Maar er is nog geen definitief besluit genomen. Voorwaarde is dat er eerst groen licht komt over de handhaafbaarheid bij Duitse en Belgische kentekens (het collegevoorstel). Daarnaast is een breed gedragen motie aangenomen om nu ook intensief door te werken aan de inzet van andere maatregelen ter uitwerking van de luchtkwaliteit. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

4. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK:
24-UURS OPENSTELLING NAAR STUDENT HOTEL

De universiteit heeft ons geïnformeerd over een belangrijke locatiewijziging: de proef zal plaatsvinden bij het Student Hotel Maastricht en niet in de universiteitsbibliotheek locatie binnenstad.
Na overleg met de omwonenden heeft de universiteit deze proef uitgesteld en is men op zoek gegaan naar alternatieve locaties voor een proef. De universiteit heeft die gevonden bij het Student Hotel Maastricht gedurende 4 weken in mei en juni. De proef zal dus niet plaatsvinden in de UB locatie Nieuwenhofstraat / Grote Looierstraat.
Dit bericht heeft inmiddels ook in De Limburger van 20 mei 2019 gestaan.

5. BELANGRIJKE DATA 

 • Zaterdag 25 mei 15.00 – 17.00 uur High Tea Tapijntuin: er is nog een enkele plaats vrij.
 • Maandagavond 17 juni: informatiebijeenkomst verkeersplan Jekerkwartier; aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2019 nr. 5 d.d. 07-05-2019

Hierbij het laatste nieuws en overige wetenswaardigheden waarover we u graag willen informeren.
Inhoud

 1. Toekomst Molenhof.
 2. Gemeenteraad over Milieuzone en Studenten huisvesting.
 3. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 4. High Tea in de Tapijntuin – za 25 mei 2019.
 5. Tweede klimaatmars Maastricht: za 11 mei 2019.

1. TOEKOMST MOLENHOF
Zoals velen van u via de pers vernomen hebben, was het de bedoeling van eigenaar en gemeente dat er eind dit jaar studenten in het voormalige Molenhof gevestigd zouden worden. Er is daartoe ook een vergunningsaanvraag ingediend. Echter, zoals de zaken zich nu laten aanzien, zal dit -wat wij weten- komende periode nog niet aan de orde zijn. De huidige ‘bewoners’ (Maastricht Herstelzorg) hebben het pand in gebruik en dit zal zeker nog enige tijd duren.
Mochten er andere ontwikkelingen komen, dan houden wij u op de hoogte.

2. GEMEENTERAAD DINSDAG14 MEI OVER MILIEUZONE  EN STUDENTENHUISVESTING
Volgende week vergadert de gemeenteraad over de milieuzone (aanvang raadszitting 20.30 uur, laatste agendapunt, ca 21.30?). Om 17.15 uur raadsronde bestemmingsplan woningsplitsing en omzetting. En om 19.00 uur raadsronde woonprogrammering studenten huisvesting.

3. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER
Wij zijn in overleg met de gemeente over een informatiebijeenkomst over de realisatie van het verkeersplan Jekerkwartier en de gemeentelijke plannen daarvoor. Naar verwachting zal er op zeer korte termijn (mei/juni) een bijeenkomst plaatsvinden. Zodra wij de datum en locatie kennen, zullen we u informeren.

4. HIGH TEA IN DE TAPIJNTUIN – za 25 mei 2019
Speciaal voor de bewoners van het Jekerkwartier hebben wij in overleg met de mensen van de Tapijntuin een rondleiding en een High Tea Tapijntuin afgesproken.
Creatieve en interessante rondleiding
U staat versteld wat daar allemaal te leren, te zien en te genieten is. Natuurlijk horen daar ook onze opgravingen bij.
High Tea
Aansluitend op de rondleiding volgt een High Tea waarbij we zoveel mogelijk kruiden, bloemen uit de tuin gebruiken.                                                                                       Datum
Zaterdagmiddag  25 mei 2019.
We starten om    15.00 uur
Eindtijd                17.00 uur
Kosten
10 euro p.p.  –    max. aantal deelnemers 15 pers.
Reserveren en betaling  info@tapijntuin.nl
Triodosbank: NL89TRIO0197864856.
Evt. kunt u zich ook aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl
We hopen u die middag te ontmoeten en met elkaar een aangename tijd door te brengen.

5. TWEEDE KLIMAATMARS MAASTRICHT – 11 mei ’19
Students for Climate Maastricht (S4CM) is een door studenten geleide milieuorganisatie, die zich inzet voor het bestrijden van klimaatverandering.
S4CM organiseert een 2klimaatmars in Maastricht en hoopt op een grote opkomst. De mars wordt afgesloten met speeches en muziek op Plein 1992.
Datum:                     zaterdag 11 mei 2019
Tijdstip:                    14.00 uur
Plaats van vertrek:   Plein 1992 Maastricht.

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 4

Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van het verbeteren van het milieu en de luchtkwaliteit in de binnenstad: het voorbereidingsbesluit Milieuzone Maastricht   Wij roepen u op om massaal naar de “raadsronde” daarover te komen.

Inhoud

 1. Urgente oproep: kom naar Vervolg Raadsronde 26-03-2019.
 2. Werkgroep Omgevingsvisie 2040.
 3. Informatie over werkwijze gemeenteraad.
 4. Asbestsanering
 5. Belangrijke data.

1. URGENTE OPROEP: KOM NAAR VERVOLG RAADSRONDE  26-03-2019

Datum:       dinsdagavond 26 maart 2019.
Tijd:           17.00 – 18.30 uur.
Locatie:      Raadzaal Stadskantoor Mosae Forum
Ingang:       Gubbelstraat – Aanmelden is niet nodig.

Verbetering van de leefbaarheid en het milieu is één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging.  Een belangrijke stap hiervoor is het instellen van een “milieuzone binnenstad”. Voor bewoners en bezoekers binnenstad gaat het om vermindering van de luchtvervuiling en verlaging gezondheids- en ziekterisico’s. Wij hebben ons daar de afgelopen periode sterk voor gemaakt en zijn met de politiek in gesprek gegaan en op Inspraakavonden (Stadsrondes) met zowel voor- als tegenstanders.

Bij de raad ligt nu een collegevoorstel om tot de invoering van een milieuzone te komen nadat een akkoord is bereikt over de Belgische en Duitse kentekengegevens. Wij hebben ingebracht dat sneller te doen: namelijk al te starten als het akkoord over de Belgische kentekens is bereikt. Het zal er nu om spannen wat de politiek daar mee zal doen.

Door met velen naar het vervolg van de raadsronde te komen kunnen wij als bewoners een duidelijk signaal geven dat wij achter de snelle invoering van de milieuzonering staan.  Vandaar dat wij een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Daarmee zetten wij kracht bij onze inhoudelijke argumenten. Als de publieke tribune vol zit met bewoners, dan wordt dat gezien en vergroot dat onze kans dat er met ons rekening wordt gehouden.

Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 maart 2019)

2. WERKGROEP OMGEVINGSVISIE 2040

Tijdens de ALV (februari 2019) hebben zich enkele leden aangemeld om deel te nemen aan de Werkgroep BJK Omgevingsvisie 2040. De Werkgroep is inmiddels van start gegaan maar er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben om mee te denken en praten over de inrichting van het Jekerkwartier in het kader van deze omgevingsvisie: u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. 

3. WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Tijdens de ALV hebben wij vragen gekregen over de werkwijze van de gemeenteraad. Wij hebben de werkwijze toegelicht tijdens onze vergadering, maar vinden het zinvol om dit ook in onze nieuwsbrief op te nemen.

3.1. Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

3.2. Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagavond. De vergader-avond telt 3 blokken. Tijdens de eerste twee blokken vinden de stadsrondes, informatie-rondes en raadsrondes plaats. Het eerste blok begint om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur. Dan volgt een half uur pauze. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur vindt het tweede blok plaats. Om 20:30 uur begint de plenaire raadsvergadering. Soms kunnen de tijden ietwat wijzigen door uitloop. U kunt makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen.

3.3. Stadsronde

In de stadsronde kunt u meepraten en meedenken met de raad. Soms ligt de nadruk meer op informatieoverdracht en wordt er een presentatie gegeven. Meestal vinden er meer bijeenkomsten tegelijkertijd plaats, elk met een eigen onderwerp. Uw bijdrage wordt meegenomen in de latere bespreking in de raadsronde en kan raadsleden van input voorzien tijdens de besluitvorming.

3.4. Raadsronde

In de raadsronde vergaderen de raadsleden onderling en met het college. Hier vinden de debatten plaats. Van iedere fractie zit 1 raads- of burgerlid aan de gesprekstafel. Raadsleden geven in de raadsronde hun mening over bepaalde onderwerpen en/of bereiden de formele besluitvorming voor. Ook dit gebeurt in parallelle sessies die u kunt bijwonen. In de agenda kunt u precies zien om welke onderwerpen het gaat en welke stukken daarbij horen. Als burger heeft u het recht om in te spreken over een onderwerp in de raadsronde.

3.5. Raadsvergadering

In de raadsvergadering worden de besluiten genomen. Ook stemt de raad over moties en amendementen. Discussies uit de eerste twee rondes worden niet overgedaan; hoogstens vindt er over een enkel onderwerp nog een kernachtige discussie plaats. Een onderwerp dat in de stads- of raadsronde is besproken, komt op z’n vroegst pas twee weken later in de raadsvergadering aan bod. Daardoor is er ruimte voor nader overleg en bedenktijd. De agenda van de raadsvergadering is openbaar. Bij agenda’s van eerdere vergaderingen vindt u ook de (beeld)verslagen.

Zie voor een volledig overzicht: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/over-de-gemeenteraad/

4. ASBESTSANERING

BJK heeft vragen gekregen van bewoners over de nieuwe regelgeving rondom asbestsanering. We vermoeden dat meer bewoners hiermee worstelen en willen u informeren over de stand van zaken.

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

Het gaat dan om materiaal dat direct contact met de buitenlucht heeft: zoals bij golfplaten, pannen en leien van asbesthoudend materiaal. Een dakbeschot van cementgebonden platen eronder valt daar niet onder. Het staat niet met de buitenlucht in direct contact en het is ook altijd gebonden asbest (dus niet gevaarlijk als je er verder niets aan verandert en voorzichtig behandelt, niet zagen en boren etc. De gemeente heeft dit bevestigd.  Wat het beleid daarover na goedkeuring 1e kamer en na 2024 wordt, is natuurlijk niet te voorspellen.

Er is dus nu dus zeker geen directe noodzaak daken om zo’n dakbeschot te vervangen: ook veel te kostbaar en omslachtig omdat je het hele dak moet veranderen. Maar als je om andere reden je dak zou willen aanpakken, bijv. isoleren of nieuwe pannen etc. is dat wel aan te bevelen.  Subsidies zijn bij het rijk op; maar zijn fracties van de kosten en zullen daar nooit tegen opwegen en dus geen argument vormen.

Voor verdere info zie ook dezewebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels

5. BELANGRIJKE DATA

 • Dinsdag 26 maart 19.00 – 20.30 uur: Informatieronde Evaluatie Handhaving.
 • Dinsdag 2 april: Raadsronde Programmering studentenhuisvesting.

 

 

Nieuwsbrief 2019 – nr. 2

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:
1. Vooraankondiging (ALV) Algemene Ledenvergadering
2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd
5. Belangrijke data voor uw agenda
6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht

1. Vooraankondiging (ALV) Ledenvergadering BJK –  maandagavond 25-02-2019 

De ALV wordt gehouden op maandagavond 25 februari. De ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten.Enkele onderwerpen van deze avond zijn:

 • Woningbeleid: huisvesting studenten
 • Toeristische woningverhuur (airBnb)
 • Milieuzonering
 • Omgevingsvisie

Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.
Leden betalen € 15 contributie per persoon per jaar.

2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuur visie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaar-heid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebieds-gericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten: meld u dan aan voor onze ALV op 25-02-19 via www.bewonersjekerkwartier.nl.

Kom ook naar de gemeenteraad op dinsdag 26-02-2019: dan is de stadsronde over de omgevingsvisie.

3. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd 

De Tapijntuin zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om onder leiding van een professionele tuinman het groen te beheren op het Tapijnterrein en daarnaast om in de Tapijntuin ander vrijwilligerswerk te doen.
Er is al een sympathieke groep mensen die wekelijks helpt, maar we zouden er graag nog meer mensen bij willen hebben. De openingstijden zijn woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 12.00 en 16.00uur. Je kunt ervoor kiezen enkele uren, een halve dag of een hele dag te komen meewerken in de tuin.
Je leert de overige vrijwilligers van Tapijntuin ook kennen via gezamenlijk activiteiten en er is maandelijks een thee-uurtje om gezellig bij te kletsen en om ideeën en tips uit te wisselen.

Vind je het leuk om mee te helpen en te leren over wat er groeit en bloeit in de natuur, leuke mensen te ontmoeten, meld je dan aan via het mailadres: info@tapijntuin.nl.
Wil je bij de aanmelding, naam en emailadres en eventueel telefoonnummer opgeven. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek om een en ander te bespreken over de Tapijntuin en de werkwijze. Je kunt ook bij de tuin langs gaan en je melden bij tuinman Mark Franck. Hij is op woensdagen aanwezig in de Tapijntuin . 

4. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –  woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.
 • De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.
 • Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
  Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

5. Belangrijke data voor uw agenda 

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.
Dinsdag 26 februari:

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
 • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht 

De afgelopen weken zijn er diverse discussies binnen de gemeenteraad geweest over afvalloos Maastricht. BJK heeft zich sterk gemaakt voor het ophalen van inco-materiaal. Zie:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/02/02/afvalloos-maastr…ronde-22-01-2019/
Ook in De Limburger heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente. Zie: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/12/14/zie-je-ze-al-met…urger-12-12-2018/ 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Nieuwsbrief 2019 – nr. 3 d.d. 21/02/19

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier. Te weten:

1. Belangrijke datum: dinsdag 26 februari 2019
2. Omgevingsvisie
2.1. Stadsronde 26-02-2019
2.2. De betekenis van de omgevingsvisie
2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

1. Belangrijke datum dinsdag 26 februari 2019

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie. Locatie: Bedrijfsrestaurant de Maasmolen
 • 19.00 – 20.30 Raadsronde Milieuzone Maastricht. Locatie: Raadzaal

Locatie: Stadskantoor Mosae Forum 1; ingang aan de Gubbelstraat. Aanmelden is niet nodig. Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari)

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners op de publieke tribune aanwezig te zijn. BJK zal tijdens de stadsronde inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.

2.    Omgevingsvisie

2.1.  Stadsronde 26-02-2019

Op 26 februari organiseert de gemeenteraad van Maastricht een stadsronde over de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  De stadsronde bestaat uit twee delen.
Deel 1: presentatie van de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Waaronder de reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
Deel 2:  in kleine groepjes uiteen om reacties van de aanwezigen te horen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een eerste versie van het gewenste ‘raamwerk’: een streefbeeld richting 2040 voor de grote structuren van de stad met aandacht voor o.a. infrastructuur, groen, water en milieu.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen.

2.2.  De betekenis van de omgevingsvisie

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuurvisie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaarheid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebiedsgericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

2.3. ALV – BJK: oprichten werkgroep JK 

Tijdens de ALV (Algemene LedenVergadering van BJK) op maandag 25-02-2019 zal met de leden over dit onderwerp gesproken worden. Ook zal die avond een werkgroep Omgevingsvisie Jekerkwartier opgericht worden.

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten:                                                                   meld u dan aan via  www.bewonersjekerkwartier.nl  en wordt lid van BJK.       Lidmaatschap kost € 15 per persoon per jaar.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) – woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM. Belangstelling? Meld u aan via:  info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM.  De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.

Programma

 •  Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Informeel samenzijn: aansluitend drinken we koffie/thee/fris  in de huiskamer van het museum.

4. Het oude PTT-gebouw: Achter de Oude Minderbroeders

Capricorn Capital heeft recent een aanvraag bouwinitiatief /principe aanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de KPN locatie aan de Achter de Oude Minderbroeders 1 te Maastricht. Deze aanvraag betreft nog geen concreet plan maar is een bouwinitiatief. Aan de hand van een dergelijke aanvraag gaat de gemeente Maastricht in overleg met de ontwikkelaar over de ideeën en visie op de beoogde herontwikkeling. Uiteindelijk zal dit tot planvorming leiden die ingediend zal worden voor een omgevingsvergunning. In het traject van planvorming tot indiening van een omgevingsvergunning maakt Capricorn als ontwikkelaar graag afspraken met de betrokken bewoners in het Jekerkwartier om hen geïnformeerd te houden over de plannen en de voortgang.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen:

 • De meeste van deze bewoners kunnen hun “Inco zak” namelijk niet zelf wegbrengen naar de inleverpunten/milieuperrons:
  • en worden ongevraagd gedwongen tot volstrekte afhankelijkheid van derden.
 • Tenzij ze de Restzak blijven gebruiken voor Inco materiaal:
  • maar die dan onhygiënisch 4 wk thuis moeten bewaren;

Het “recht” op een hanteerbare Inco inzameling wordt hun nu ontnomen. Onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de vergrijzing, het groeiende aantal ouderen dat afhankelijk is van Inco voorzieningen en hun zelfredzaamheid.

Strijdig met resultaten proefbuurten.

Onbegrijpelijk is ook dat het college het in de proef positief beoordeelde  Inco-haalsysteem laat vallen. Bewoners van 2 proefbuurten spraken zich met 68% en 89% uit voor handhaving Inco-haalsysteem :  (Zie onderstaande bijlage* : enquêtetabel “evaluatierapport afvalproef”.)

Onzorgvuldig en tegenstrijdig is verder de logistieke motivering in dat rapport dat het Inco-haalsysteem is af te wijzen omdat het “relatief duur en tot een ondoelmatige inzet” zou leiden.

 Concluderend verzoeken wij:

Handhaaf het in de twee proefbuurten “beproefde” Inco-haalsysteem; gemeente breed of per buurt afgestemd.  Of continueer de “Restzak optie” voor inco inzameling dan met de huidige inzamelingsfrequentie van 1-2 wk.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Bijlage *

De keuze voor het Inco- brengsysteem verbaast omdat het in strijd is met is de bewoners voorkeur in het “evaluatierapport afvalproef” (raadsbijlage 3). De meerderheid van bewoners in 2 proefbuurten met een afhaalsysteem Inco, Jekerkwartier en Boschpoort Hoogbouw:

 • spreekt zich met 68% en 89% uit het afhaalsysteem te willen behouden:
 • tegen 70% bij Laagbouw Boschpoort voor brengsysteem.

Ook verbaast de vermelding in dat rapport op blz 12 met de verwijzing naar geur, privacy en financiële motieven:  “Voor de inzameling van Inco adviseren we deze via het milieuperron in te zamelen en niet huis-aan-huis (minder geuroverlast door het aanbieden op een zelf gekozen moment en minder privacygevoelig omdat er geen emmertje voor de deur staat). Vanuit de inzameling is er ook een logistieke overweging: aparte huis-aan-huis-inzameling is door het beperkt aantal adressen relatief duur, terwijl huis-aan-huis-inzameling samen met gf tot een ondoelmatig gebruik van het inzamelvoertuig leidt”.

Oudere gebruikers die tijdens de proef Jekerkwartier gebruik maakten van het afhaalsysteem, herkennen zich helemaal niet in de conclusies over privacy en geur. Die zijn oplosbaar en wegen niet op tegen de nadelen bij een brengsysteem.

 

 

Bijdrage Stadsronde Milieuzone 22 januari 2019

Geachte leden gemeenteraad en College.

Wij ondersteunen het Collegevoorstel en verzoeken zo snel mogelijk een milieuzone in en rond de Binnenstad en singels (minimaal model B) in te stellen. 

 1. Het belang.

Namens de buurtorganisaties en de bewoners binnenstad deden wij begin 2018 een ernstig beroep op u  de verdere aantasting van de luchtkwaliteit binnenstad en onze gezondheid een halt toe te roepen met een milieuzone voor de Binnenstad.

 • Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid van de dagelijks betroffen ca 19.000 binnenstadbewoners maar ook om die van:
  • de ca 21.000 daar werkenden;
  • de op meer dan 17 miljoen geschatte jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland;
  • bewoners van Maastrichtse woonbuurten rond de Binnenstad.

Dagelijks ervaren wij als bewoners de negatieve effecten van vuile uitlaatgassen van vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s en dieselbusjes etc. op onze straten en pleinen en op de singels rond de binnenstad. Zonder enige belemmering binnenrijdend tot in het hart van de stad.

Negatief ook voor het beeld en positie van onze stad bij de vele bezoekers uit andere Europese en Nederlandse steden waar milieuzones gewoon zijn geworden.

 • Met goede bedoelingen, laadpalen, extra parkeervoorzieningen en fietsen etc. alleen:
  • maar zonder grenzen stellende milieuregels van de milieuzone zal het niet lukken de probleemsituatie structureel om te buigen en de luchtvervuiling door “vuile” auto’s terug te dringen.

2. De politieke agenda, keuzes en afspraken.

In 2018 is er een aantal belangrijke besluiten genomen, en zijn er toezeggingen en beloftes gedaan.

 • Op 13 Maart 2018: de raadsopdracht tot uitwerking en voorbereiding invoering milieuzone voor de binnenstad per 1-1-2019.
 • De gemeenteraadsverkiezingen met de milieuzone als programma onderdeel bij het merendeel van de Maastrichtse partijen.
 • Het Coalitie akkoord  juni 2018 met de milieuzone als belangrijke pijler voor het milieubeleid.
 • De beleidsafspraken van de staatssecretaris met haar centrale harmonisatiemodel en de belofte de buitenlandse kentekenoverdracht te willen “bespoedigen”.

De politieke agenda is zonneklaar.

Het huidige plan voor de milieuzone is in overeenstemming met de doelen die daar werden aangegeven. De keuze voor camerahandhaving en overige belendende maatregelen (sloop en hardheid)  vormen een deugdelijke aanpak die ook voldoet aan de eerdere wensen van veel partijen.

Mede op basis daarvan roepen wij alle betroffen groeperingen nu op eindelijk verdere belemmeringen en tegenstand te beëindigen:

 • de politieke agenda te erkennen;
 • samen te werken aan de realisatie milieuzone;
 • voor een “schone gezonde” binnenstad voor bewoners, werkenden en bezoekers;
 • goed voor de uitstraling, kracht en economie van de stad.

 3. Het Collegevoorstel.

In het nu voorliggende College voorstel zijn alle aspecten van de milieuzone nu uitgebreid onderzocht, verfijnd en geactualiseerd.

Wij complimenteren de wethouder met zijn energieke inzet, geduld en zorgvuldige actuele aanpak.

De milieuzone binnenstad met het voorgestelde camerasysteem is de komende periode het beste instrument om het milieu en gezondheid in de binnenstad te kunnen verbeteren en beschermen:

 • de aan duidelijkheid niets over latende rapportages daarover worden door ons volstrekt onderschreven.
 • positief is ook de synergie rapportage over de samenhang met overige maatregelen.

Nog te bepalen is de exacte  omvang van de milieuzone (model A,B of C).

 • Nader onderzoek en overleg is in te zetten om de effecten op de buurten naast en rond het centrum af te kunnen wegen:
  • voor de binnenstad is ons inziens nu al voldoende aangetoond dat model B de meeste voordelen biedt.

 Qua voortgang is medio 2019 een tussen evaluatie van de stand van zaken voorzien:

 • niet uit te sluiten is dat dan al wel een akkoord met België is bereikt over de handhaafbaarheid van buitenlandse kentekens, maar niet met Duitsland
 • In dat geval kunnen wij ons voorstellen overeenkomstig de aanpak in Arnhem te starten met het Implementatie proces.

Concluderend verzoeken wij de gemeenteraad:

 • In te stemmen met het Collegevoorstel en zo snel mogelijk een milieuzone voor de Binnenstad met minimaal model B in te stellen:
  • te streven naar instelling uiterlijk per 1-1-2020 
 • Op basis van de tussenrapportage medio 2019 het vervolg tracé te bepalen
  • eventueel met het “Arnhem’s model” na kenteken akkoord met België.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 1 – 17/01/2019

We hebben vorige week tijdens onze een geanimeerde Nieuwjaarsborrel reeds melding gemaakt van enkele activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Ook willen we u graag nader informeren over de stand van zaken bij de universiteitsbibliotheek. Hieronder puntsgewijs de zaken waar wij u graag op attenderen. 

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week
2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Universiteitsbibliotheek binnenstad
5. Actuele berichten op onze website

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen. 

 • dinsdag 22 januari: 
  • 17.00 uur stadsronde milieuzonering
  • 20.00 uur raadsronde afvalbeleid

Overige belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren:

 • dinsdag 29 januari: informatieronde evaluatie meerjarenbeleid handhaving
 • dinsdag 26 februari:
  • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
  • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering BJK –
maandagavond 25-02-2019 

Wij willen onze leden al vast attenderen op de  ALV (Algemene LedenVergadering). Deze wordt gehouden op maandagavond 25 februari. Leden ontvangen nog nader bericht over locatie, tijd en agenda. Deze ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten. Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –
woensdag 13 maart 10.00 uur.

Dit voorjaar willen we graag met u een bezoek brengen aan het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.

De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

4. Universiteitsbibliotheek binnenstad

Onderstaande brief (d.d. 20-12-2018)hebben wij  ontvangen van de universiteitsbibliotheek:

Geachte omwonenden, beste buren,
Zoals u weet waren wij in oktober van plan om een pilot uit te voeren om de UB 24/7 open te houden tijdens de tentamenperiode (de zogenaamde XXL-periode). Dit hebben we uitgesteld nadat een aanzienlijk aantal omwonenden had aangegeven zich overvallen te voelen.

Wij hebben de reactie van deze omwonenden serieus genomen en de pilot niet uitgevoerd. In plaats daarvan zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken bleek uw ongenoegen over een aantal zaken die met de UB te maken hebben. Wij hebben dit ongenoegen en de klachten geïnventariseerd en op een rij gezet. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om de klachten weg te nemen of te reduceren waar mogelijk.

We hebben veel input van u gekregen in deze gesprekken: licht dat ’s nachts brandt in de UB-locatie, studenten die luidruchtig zijn, containers die ’s nachts na sluitingstijd hard dichtvallen, leveranciers die de straat/ ingang parkeerplaats afsluiten, bladblazers die geluid maken en vroege tijdstip waarop bladeren worden geblazen, vrachtwagens die tegen het verkeer inrijden, verkrotte fietsen die blijven staan en overlast rond de ramen en op de stadsmuur. Er zijn door enkele omwonenden ook suggesties gedaan, onder meer om een beperkte proef uit te voeren in de tentamenperiode in juni 2019.

Voor de oplossing van een aantal van deze klachten hebben wij als Universiteitsbibliotheek anderen nodig zoals de UM-dienst Facility Services en de gemeente. Daartoe zijn afspraken in de maand januari ingepland.

Ten aanzien van de punten die wij zelf kunnen oplossen, hebben we actie ondernomen die we graag met u delen:

 • Bladblazer maakt lawaai en het blazen is te vroeg: er wordt momenteel alleen tussen 9.00-9.30 uur geblazen en alleen als het nodig is. Besproken wordt of geluidsarme elektrische bladblazers (zoals de gemeente die bijvoorbeeld heeft) aangeschaft kunnen worden.
 • Containers worden ’s nachts open/dicht gedaan. Door de stilte van de nacht en de (stads)muren weerklinkt het geluid hard. Dit is verholpen, de containers staan nu binnen.
 • Licht brandt ’s nachts in de UB-locatie. De schakelstanden zijn aangepast: in de backoffice (aan de Grote Looierstraat) worden de lampen gedimd in principe vanaf 19.00 uur met uitzondering van incidenteel gebruik van de backoffice in de avonduren. In de rest van het gebouw zijn de lampen gedimd een half uur na sluitingstijd tot 05.30 uur in de ochtend als de schoonmaak aanvangt.

Vanaf 2 januari 2019 zal de locatie alleen toegankelijk zijn met een geldige UM-card.

Wij hopen oprecht dat onze relatie met u, omwonenden van de UB, zodanig is dat wij met elkaar in dialoog kunnen blijven. Wij doen ons best u goed te informeren over onze activiteiten die voor u relevant zijn. In het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst in de UB om u verder op de hoogte te stellen van de voortgang van onze acties en u te informeren over onze verdere plannen.

5. Actuele berichten op onze website

 

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 22-01-2019

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 mensen in Nederland.

Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst.

Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met hun gezondheid.

Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor politieke én publieke zorg. We moeten andere belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.

Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten.

Als bewoners van de binnenstad – in het bijzonder van het Jekerkwartier – verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide verdienen onze uiterste inspanning.

Marijke van Lierop, inwoner binnenstad (Jekerkwartier).

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet
Coop mag voorlopig zijn deuren nog niet openen in het Jekerkwartier. Afbeelding: Rob Oostwegel

De verbouwing van een pand tot supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier moet worden stopgezet. Een rechter heeft de vergunning geschorst.

Buurman Huub Smeets en buurtsuper Cobben aan de Glacisweg vroegen om een voorlopige uitspraak van de rechter, omdat de supermarkt al op korte termijn, dinsdag 19 februari, zou openen. De verbouwing is in volle gang.

Overlast
Smeets is in het gelijk gesteld met zijn klacht dat hij overlast zal ondervinden van een supermarkt die volgens de rechter op basis van de letterlijke tekst van het bestemmingsplan niet op Sint Pieterstraat 72 gevestigd mag worden. Smeets: „Ik ben blij dat de rechter aan het ‘hinein’ interpreteren door de gemeente een eind heeft gemaakt.”

Hij doelt op het feit dat de gemeente bezwaarschriften van buurtbewoners afwees met als argument dat de functie van het pand detailhandel is, die ook weer door detailhandel wordt vervangen. Maar de rechter meldt dat in het bestemmingsplan uitdrukkelijk staat dat alleen bestaande detailhandel in het pand is toegestaan.

Letterlijke tekst
De keuken- en sanitair firma Kobalt was er gevestigd. „Vanwege rechtszekerheid moet van de letterlijke tekst worden uitgegaan. Hierdoor is alleen detailhandel van keukens en sanitair toegestaan. Dat de gemeente iets anders bedoelde, doet niet ter zake.”

Hen Cobben van de buurtsuper aan de Glacisweg zegt blij te zijn met het vonnis, „ondanks dat mijn economisch belang niet is meegewogen.”

Verrast
De Coop is ‘erg verrast’ door het vonnis. De supermarktketen zegt woensdagavond de medewerkers te zullen inlichten. Het bedrijf liet tijdens het kort geding dat vorige week vrijdag diende bij de rechtbank in Roermond weten dat het inmiddels dertig tot veertig medewerkers voor de Maastrichtse vestiging in dienst heeft genomen. De rechter heeft hier geen boodschap aan. „Coop heeft willens en wetens het risico genomen deze contracten niet te kunnen nakomen.”

De gemeente Maastricht zegt nog te bestuderen welke vervolgstappen er te nemen zijn. De schorsing van de vergunning duurt in ieder geval tot een andere rechter in de bodemprocedure heeft beslist. Dat besluit wordt in mei verwacht.