Bewoners, ondernemers en studenten slaan handen ineen voor schoner en beter bereikbaar Maastricht

artikel in De Limburger door Pascale Thewissen – 13-11-19

Bewoners, ondernemers en studenten in Maastricht hebben de handen ineen geslagen. Samen presenteerden ze woensdag tien maatregelen voor een schone, bereikbare en groene stad.

Ontmoedig parkeren op straat. Bijvoorbeeld door bewoners van omliggende straten tegen passend tarief gebruik te laten maken van parkeergarages die nu niet optimaal benut worden, zoals de garage onder het Herdenkingsplein, de Abtstraat, Entre Deux en de Charles de Voscour. En waarom niet op topdagen ook de parkeerterreinen van grote instellingen en bedrijven – bijvoorbeeld het gouvernement, de Rabobank en WML – openstellen voor de vele dagjesmensen?

Voorstellen

Die voorstellen doet het BOS-overleg. De afkorting staat voor Bewoners, Ondernemers en Studenten. Om een antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad voor staat, hebben ze de handen ineen geslagen. Hun doel: een vitale stad waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is.

Milieuzone

Initiatiefnemers zijn Maastrichtenaar John Geelen, centrummanager Paul ten Haaf en Teun Boswinkel van Students for Climate. „Ongeveer een half jaar geleden kwamen we tijdens de bijeenkomsten over de Omgevingsvisie 2040tot de conclusie dat we het over heel veel dingen eens zijn. Nee, niet over alles. Over de invoering van de Milieuzone (waardoor onder meer oude diesel- en benzineauto’ s uit de binnenstad geweerd kunnen worden, red.) lopen de meningen uiteen. Maar wel wat betreft de luchtkwaliteit en mobiliteit”, zegt Geelen.

Lees ook: De Maastrichtse milieuzone: veelgestelde vragen (en de antwoorden)

Het resulteerde in een document van 35 pagina’s waarin 10 maatregelen staan opgesomd voor een vitaal Maastricht. Het begint met het organiseren van draagvlak door een dialoog op te starten met de wijken en buurten. Andere voorstellen van het BOS-overleg zijn onder meer het verminderen van de verkeersdruk door middel van een verkeerscirculatieplan (zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer in wijken en buurten om rondrijden te voorkomen), het verminderen van het ongewenst vrachtverkeer en het optimaliseren van het openbaar vervoer.

Tram

Zo wil BOS dat de tram vanuit Hasselt straks doorrijdt naar het centraal station of zelfs station Randwyck. ‘Zo ontstaat een transporthub met internationale en Euregionale verbindingen, hetgeen tevens het aantal passagiers een impuls zal geven’, aldus BOS.

Ondersteund

Het initiatief wordt ondersteund door verschillende bewonersverenigingen en buurtplatforms en organisaties als de Fietsersbond, Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland, de samenwerkende hoteliers en de Vereniging Eigenaren Binnenstad. Het is de bedoeling op korte termijn ook met de Maastrichtse politiek in gesprek te gaan.

 

 

NIEUWSBRIEF 2019 NR. 9

De bijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek was met een kleine 30 bezoekers een groot succes. Vrijwel iedereen was enthousiast over de warme, gastvrije ontvangst en het interessante bezoek aan het depot van de bibliotheek. Volgend jaar komt er een vervolg bij de nieuw te openen vestiging op het Tapijnterrein.
Verder willen wij u nog herinneren aan het huisconcert bij Mieke Jonkers en u attenderen op de enquête speciaal voor bewoners.

  1. Huisconcert bij Mieke Jonkers: donderdag 28 november 2019 
  2. Koopstromenonderzoek Provincie Limburg
  3. Belangrijke links.

Lees verder

Buurtbalans luidt noodklok: door toeristen en studenten te pamperen vergeet Maastricht zijn inwoners

artikel in De Limburger d.d. 02/11/2019

achtergrond

Buurtbalans luidt noodklok: door toeristen en studenten te pamperen vergeet Maastricht zijn inwoners
Huub Smeets (midden) is zeer kritisch op het woonbeleid van de gemeente Maastricht. Afbeelding: Anthonisse Media

De Maastrichtse inwoners lijken tweederangsburgers, die geen betaalbare woning vinden. Oorzaak is volgens de stadsbrede stichting Buurtbalans: het pamperen van toeristen en studenten.

Wat is een stad? Een plek waar mensen wonen, zou je zeggen. Waar ze vervolgens ook werken en recreëren. Die logische verdeling staat in Maastricht onder druk. Ga maar na: een tekort aan starterswoningen voor jongeren, wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen, de doorstroming naar woningen van 700 tot 1000 euro huur per maand stokt en er moet dringend woonruimte komen voor ouderen boven de 75 jaar. Het gemor neemt toe.

Buurtnetwerken

Buurtbalans, een koepel van 26 buurtnetwerken, verwoordt dat in een scherpe reactie op de concept-Omgevingsvisie 2040. „Terwijl in een aantal buurten en in de binnenstad de balans verstoord raakt tussen tijdelijke en vaste bewoners, is wonen in deze nota niet eens een van de speerpunten.”

Maastricht is een populaire stad, maar je vindt er nauwelijks nog een acceptabele woning onder de drie ton. Inwoners beginnen de stad te verlaten. Vorig jaar waren dat er duizend, halverwege 2019 staat de teller alweer op vijfhonderd.

Universiteit

De studentenstroom lijkt juist oneindig te groeien. Zonder universiteit geen levendige stad, maar het huidige aantal van 12.500 studentenkamers moet in 2024 met nog eens 2900 gegroeid zijn. Dat maakte Maastricht voor private beleggers de afgelopen vijf à zes jaar een walhalla.

Buurtbalans wijst erop dat die beleggers een derde van alle woningen kopen. Voor een normale huurwoning ‘vangt’ een belegger duizend euro, door het ‘verkameren’ ontvangen ze van studenten of andere tijdelijke bewoners liefst drieduizend euro. Maastricht begint zich uit de markt te prijzen, zeker voor de eigen, wat minder gefortuneerde inwoners.

Toeristen

Huub Smeets, oud-directeur Stadsontwikkeling van de gemeente, stelt namens Buurtbalans: „De gemeente steunt het bijbouwen van hotels en hostels en staat Airbnb ruimhartig toe. Het toerisme zorgt nu al voor congestie en gaat met nog eens 50 procent groeien. De eigen inwoners mijden de binnenstad, waardoor ook de winkelleegstand groeit.”

Volgens Buurtbalans overheerst het kortetermijndenken. Smeets: „De politiek lijkt niet verder te willen denken dan vier jaar, brengt liever geen onzekerheden in beeld. Gebrek aan visie.”

Beperkt

Toch is de gemeente allerminst volledig blind voor de problemen. Verhuur van B&B is sinds kort beperkt tot maximaal zestig dagen per jaar, de gemeente erkent dat er een einde aan de hotelgroei in zicht is en corporaties hebben plannen voor vierhonderd extra sociale huurwoningen. Maastricht maakt nu echt werk van grootschalige studentenhuisvesting en heeft een rem gezet op het ongebreideld verkameren. „Dat omzeil je met kamers groter dan achttien vierkante meter. Tot 2040 gaan minstens nog eens drieduizend woningen verloren”, schetst Smeets.

Buurtbalans pleit ervoor om ‘wonen’ als centraal thema in de Omgevingsvisie toe te voegen. In de vorm van drie scenario’s, gebaseerd op de drie bevolkingsprognoses per 2040: 116.500 (Abf research), 120.000 (Etil) en 133.800 (CBS). ,,De prioriteit zou moeten verschuiven naar starterswoningen. Het is dringend tijd voor verandering.”

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 8

Het is weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

  1. Open dag Studiebibliotheek Universiteit: za 9 november 2019
  2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
  3. Huisconcert bij Mieke Jonkers: do 28 november 2019.
  4. Tussen maatregelen Milieuzone: Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten (BOS-overleg).
  5. Omgevingsvisie
  6. Belangrijke data.

Lees verder

ZIENSWIJZE BJK naar aanleiding van de ter visielegging ONTWERP OMGEVINGSVISIE 2040

Na een uitgebreide voorbereidingsprocedure brengt u nu het ontwerp omgevingsvisie in procedure. Een zeer belangrijk en uitgebreid plan met vergaande consequenties voor het wonen, werken, beleven en bezoeken van onze stad de komende 20 jaar! Deze “Govi” is voorlopig nog te beschouwen als een Structuurplan (oude stijl) en wordt pas later als “Omgevingsvisie” conform de nieuwe Omgevingswet (2021) verankerd. Die tijdsspanne biedt de mogelijkheid om de visie goed te checken op zijn consequenties en gevolgen en waar nodig bij te stellen. Lees verder

Bezwaar dagparkeren villapark

Maastricht,  21 augustus 2019

Geacht college, Leden van de gemeenteraad,

Namens de bewoners van onze buurt maken wij ernstig bezwaar tegen het door het college genomen besluit dd. 23 april 2019 om dagparkeren tegen verlaagd tarief toe te staan in het oude deel van het Villapark, het deel ten oosten van de Prins Bisschopssingel, dat administratief onderdeel uitmaakt van het Jekerkwartier.

Als reden hiervoor voert het college aan dat hiermee wordt voldaan aan de wens van de ondernemers om bezoekers aan het centrum en aan het Jekerkwartier te verleiden langer in het Jekerkwartier te verblijven.

Momenteel is de parkeerduur maximaal 4 uur tegen €2,90 per uur. Lees verder

Nieuwsbrief 2019 nr. 7

Na een warme zomerperiode is het nu weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

1. Het verkeersplan Jekerkwartier.
2. Milieuzone.
a. Platform Milieu & Verkeer.
b. Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten.
3. Omgevingsvisie.
a. Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld.
b. Vervolgproces.
c.  Planning.
4. Toeristische verhuur: stand van zaken.
5. Belangrijke data. Lees verder

STRATEGIE NOTITIE

Platform Milieu en Verkeer Maastrichtvoor een gezonde en schone stad

1. Inleiding

Maastricht heeft een verontrustend slechte luchtkwaliteit. (1) De concentratie van schadelijke stoffen komt met name voor in onze binnenstad en langs de drukke verkeerswegen. Ditis grotendeels het gevolg van het gemotoriseerde verkeer dat op fossiele brandstof rijdt en de laatste jaren enorm is toegenomen. Daarbij komt nog de uitstoot van verontreinigende stoffen door industrie, vliegverkeer en scheepvaart. Ook de geografische ligging van de stad in het Maasdal werkt niet mee: vervuilende uitlaatgassen hopen zich op en blijven langer hangen. Lees verder