Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 10-05-2022

Slechte lucht heeft forse consequenties voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van stikstofdioxide, roet en fijnstof, afkomstig van vervuilende voertuigen een zeer negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp van publieke zorg. Volgens het longfonds (zie website longfonds – gezonde lucht) overlijden in Nederland jaarlijks minimaal12.000 mensen vroegtijdig aan ongezonde lucht. Om nog maar niet te spreken over de slechte gezondheid en daarmee gepaard gaande afnemende kwaliteit van leven gedurende de laatste levensjaren na langdurige blootstelling. Vieze lucht maakt ziek!                               Algeheel effect: levensduurverkorting door fijnstof van 1 jaar.

Om de luchtkwaliteit voor iedereen te verbeteren, is invoering van een milieuzone een effectieve maatregel. Immers het verkeer heeft het grootste aandeel in de luchtvervuiling en met invoering van een milieuzone worden de grootste vervuilers het eerst aangepakt. Onderzoek heeft aangetoond dat lokale maatregelen zoals een milieuzone kunnen helpen om de piekblootstellingen in en rond een stad als Maastricht te verminderen in hoogte en aantal. Dit wordt nog eens versterkt wanneer de milieuzone geflankeerd wordt met beleid inzake verkeersstromen, OV-maatregelen, parkeerbeleid, uitfasering van fossiele brandstoffen, weren van zwaarder vervoer en stedelijke distributie.

Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat de verkeersdrukte op de Prins Bisschopssingel zeer groot is en dat deze verkeersdrukte de afgelopen jaren ook nog eens behoorlijk is toegenomen. De route Prins Bisschopssingel-Kennedybrug wordt veelvuldig gebruikt als sluiproute door vrachtverkeer o.a. uit België. De kortste route via de bebouwde kom! De impact hiervan op de gezondheid van de omwonenden is ernstig.

Zorg voor een gezond leefmilieu en woonklimaat behoort tot de fundamentele taken van de overheid. Ook milieuzonering is een gemeentelijke maatregel en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om keuzes en vertaling van beleid in concrete uitvoeringstaken.

In De Limburger van 5 mei stond een artikel waarin vijf onderwerpen genoemd worden die politici die de nieuwe coalitie gaan vormen, per sé niet mogen vergeten. Hier wordt helaas niets gezegd over het verbeteren van luchtkwaliteit; ook niet gekoppeld aan het onderwerp stadsontwikkeling.

Als we daadwerkelijk minder vervuilde lucht willen, moeten we tenminste de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven.

De maatschappelijke kosten van vervuilde lucht worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad met hun gezondheid.

Geachte raadsleden, geachte toehoorders, ruim 3 jaar geleden, om precies te zijn op 22 januari 2019, stond ik hier ook. Ook toen was er een stadsronde over dit onderwerp. Ook toen werd er door velen gepleit voor het instellen van een milieuzone. Het lijkt alsof we al die jaren stilgestaan hebben. Er is nog steeds sprake van ongelooflijk slechte luchtkwaliteit en er is nog immer geen overeenstemming bereikt over het instellen van een milieuzone.

Ja, Maastricht heeft een handtekening gezet onder een ZES overeenkomst (zero emissie stadslogistiek). En ja, er loopt sinds een jaar een pilot op dit gebied in de Koestraat e.o. Maar laten we ons hier niet op blind staren. Met deze zero emissie aanpak werken we in de goede richting en hopen we ook dat de luchtkwaliteit verbetert maar dat proces verloopt traag en het duurt nog enige jaren voordat dit tot verbeteringen leidt. Zonder milieuzone zullen er altijd nog vervuilende auto’s door onze stad rijden.

Als bewoners van de binnenstad -in het bijzonder van het Jekerkwartier- verwachten wij dat u er evident méér aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren en dat u als gemeente nu eindelijk vaart gaat maken met het instellen van een milieuzone.          Van inspannings- naar resultaatverplichting.

Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater!

Marijke van Lierop, Voorzitter BJK.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *