Nieuwsbrief 2024 nr 6

Openbaar vervoer

Het overleg van centrumbuurten denkt ook na over verbetering van het openbaar vervoer. Marco Maessen tekende de centrumlijn die het weer mogelijk maakt om van en naar onze buurt te reizen.

Duurzaam wrak

Als lezer van deze nieuwsbrief bezit u geen wrakken. Mogelijk valt uw oog op een fietswrak van uw buren. Wijs hen op de mogelijkheid een nieuw leven te geven door broodnodige ruimte voor bruikbare fietsen te creëren.

Park(eren)

Naar aanleiding van opmerkingen van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering stelde de Bewonersvereniging de gemeente vragen over het beleid inzake parkeren rond het park. Het antwoord:
Het goedkope tarief op de Prins Bisschopsingel en de Sint Hubertuslaan wordt binnenkort gelijkgetrokken met het hoge tarief van het centrum. In de andere straten geldt dit hoge tarief al. Verwacht wordt dat langparkeerders zich hierdoor eerder naar de omliggende parkeerterreinen en –garages zullen verplaatsen. De tarieven voor straatparkeren liggen dan immers hoger dan die van de parkeerterreinen en-garages. In het deel van het Jekerkwartier tussen Maas, Prins Bisschopsingel, St Hubertuslaan en de Jeker is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en bedrijven in 2019 besloten geen parkeerduurbeperking te hanteren. Dit was op uitdrukkelijke wens van de ondernemers. Indien de situatie inmiddels dermate gewijzigd is t.o.v. 2019, zal hierover ook met de ondernemers gesproken moeten worden. Vooralsnog wachten we eerst het resultaat af van de verhoging van het parkeertarief.

Slevrouwe

In de middag van 5 april liet Tom Cremers ons -opnieuw- kennismaken met Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Op het voorplein vroeg hij ons waar de kerk aan doet denken. “Een vesting” bevestigden de aanwezigen. Waarschijnlijk de enige in Nederland, waar in België en Frankrijk de ‘Eglise fortifiée’ meer voorkomt. Die bouwwijze was nodig omdat de kerk lang voor de omwalling werd gebouwd.
Romaans, wisten de oudere toehoorders. Tom treurde daarbij over de gebrekkige kennisoverdracht naar onze kleinkinderen.
Binnen zagen wij eerst niets (de duisternis is goed voor de devotie). Eenmaal aan het lage lichtniveau gewend aanschouwden wij uit verschillende hoeken Slevruiwke. Tom gaf uitleg bij beelden (Van Steffenswert), glas-in-lood (van onze buurtgenoot Frans Slijpen), kandelabers (Maastrichts zilver) en muurschilderingen. Via de in de crypte herbegraven Elisabeth Strouven en de pandtuin sloten wij ons bezoek af in de zojuist heropende schatkamer.
Die ruimte werd kleiner omdat een deel commercieel is verhuurd. Alle textiel, reliekhouders, kronen voor Onze Lieve Vrouw en andere zaken zijn prachtig uitgesteld. Een bezoek meer dan waard!
Namens alle deelnemers bedankte onze voorzitter Marijke van Lierop Tom Cremers bij de koffie in Charlemagne voor zijn deskundige en passievolle verhaal. Wij kijken uit naar een bezoek van Tom’s collecties in Valkenburg

(met dank aan Corrie Lubbers en Jasper Schöpping)

Limburgse kunst in Valkenburg

Tom Cremers weet veel over kerkelijke historie, bouwkunst en kunst. Daarnaast verzamelt hij met passie Limburgse beeldende kunst uit de periode 1910-1975.
Museum Valkenburg stelt die tentoon. Op 15 mei leidt Tom belangstellenden langs zijn collectie.
Datum en tijd: 15 mei 14:00-17:30
Verzamelen: 13:30 Bushalte Wilhelminasingel (Arriva lijn 4) / 14:00 Grotestraat Centrum 31, 6301 CW Valkenburg
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,- / museum en vervoer voor eigen rekening. 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘museum Valkenburg’

De nieuwe Omgevingsvisie 2040

De gemeentelijke opstart naar een nieuwe Maastrichtse Omgevingsvisie 2040 en de diverse inspraak avonden zullen niet aan u voorbijgegaan zijn. Het gaat om de keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad de komende 20 jaar. De ingebrachte participatie reacties zijn nu voorgelegd aan de raadscommissie fysiek domein (vergadering 2 april jl). Waaronder ook de door onze werkgroep Omgevingsplan voorbereide BJK reactie.
De raadscommissie heeft over de verdere verwerking (nog) geen standpunt ingenomen. Discussiepunt op 2 april was hoe om te gaan met de voorstellen van het zogenaamde “burgerberaad” (die meebeslissen), verdergaand dan bij de overige participatie reacties (het mee praten). Daarover wordt nog overleg gevoerd. Qua voortgang stelt het college een wat langere voorbereiding voor met alternatieven, digitale participatie dit jaar en vaststelling van de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal 2025.
Daarna start de uitwerking van de Omgevingsvisie in een nieuw Omgevingsplan met de concrete invulling en regels voor de verdere gebiedsontwikkeling en beheer. Een plan dat tevens gericht is op vereenvoudiging en integratie van bestaande regelgeving. Dat plan zal dan de komende jaren stap voor stap de oude bestemmingsplan regelingen vervangen.
Wij houden u op de hoogte.

Foto’s uit de oude doos

Lezers reageren enthousiast op onze onze oproep foto’s van uw herinneringen in het Jekerkwartier te sturen. Oudere bewoners zullen die beelden herkennen. Voor wie hier korter woont of het geheugen uitwoont is het aardig uw foto’s van een korte toelichting (denk aan straatnaam en details over wat de foto laat zien). Inzenden via info@bewonersjekerkwartier.nl).

Pleinterras

Na zware afwegingen besloot de gemeente een pleinterras toe te staan op het plein tussen Stenenbrug en Pietersstraat. Overlast voor omwonenden zou beperkt blijven door doordeweeks om 20:30 te sluiten en in het weekend om 23:00. Luistert u mee als u iets drinkt?

Wat vindt BJK?

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij onze lezers over de brief die BJK aan het College van B&W stuurde. Daarin werd gepleit voor een andere omgang met evenementen in stadspark en Tapijn.
Een paar leden liet weten het standpunt van het bestuur van BJK niet te delen.
Bij een club van bijna 200 leden is dat niet opmerkelijk.
Wat te doen? Elke uiting op voorhand voorleggen aan alle leden?
Het bestuur beraadt zich. En is blij met elke reactie van de leden. Dank dus voor het commentaar!

Vief köp open

Op 20 april opent de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg en Laudy Bouw & Ontwikkeling voor de tweede keer de hekken om ons een meer nabije kijk te gunnen op de herbouw van wal en rondeel. Groepen van 25 personen zijn tussen 10:00 en 15:00 van harte welkom.

Blauw reigerpaar treurt?

Zag u dat de treurwilg tegenover de Prins Hessen Casselstraat werd omhekt? De gemeente licht toe dat een tak afscheurde en dat ook andere takken geruimd moeten worden. Dat kan niet zolang in de kruin zeven blauwe reigereieren worden uitgebroed en één reigerjong wordt (op)gevoed.

Reigernesten in treurbeuk stadspark maart 2024

Agenda

 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 20 april: rondleiding wal en vief köp
 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2024 nr 5

Gouvernementele kunst

Onze provincie verzamelt kunst voor eigen burelen. Onze vereniging organiseert een rondleiding.
Datum en tijd: 29 mei 14:00-15:30 uur
Aantal personen: maximaal 25
Verzamelen: Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht
Kosten: € 3,- inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 5,-). 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘rondleiding provinciehuis’

Jeugdlintje

De gemeente bericht ons:
Ken je een held van 6 t/m 18 jaar die iets extra’s doet voor anderen? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd? Dat verdient een jeugdlintje van de gemeente Maastricht! Nomineer jouw held vóór 6 mei 2024. Meer info: www.thuisinmaastricht.nl/jeugdlintje en https://youtu.be/tB7eyri4J6U

Parkeren bij de Jeker

Mede naar aanleiding van de klachten over het parkeren in het Jekerkwartier verzocht BJK de gemeente om het lang-parkeren (dagparkeren Sint Hubertuslaan & 4 uur parkeren straten rondom het stadspark) om te zetten naar kort-parkeren (2 uur) zoals in de rest van het centrum gangbaar is. Ook het goedkope tarief willen wij graag omgezet hebben in het normaal gangbare parkeertarief in het centrum. 
Zoals bekend is zeker sinds de in gebruik name van Tapijn door de universiteit deze buurt verworden tot een groot openbaar parkeerterrein. Dit leidt tot ongewenste overlast wegens het vele zoekverkeer en vervuilt de lucht onnodig. 

KPN-gebouw: Sleuf vol spanning voor nieuwe woningen in oude centrale

Bob Bergmans van Wooz bericht ons als volgt:
Vanaf maandag 25 maart a.s. zal er gestart worden met het aanleggen van de elektriciteitsaansluitingen voor de nieuwe woningen in het voormalige KPN-complex. Maandag 25 maart zal onze aannemer starten met graafwerkzaamheden aan de voorzijde van het pand, tussen de hoofdingang van het pand en de in de Achter de Oude Minderbroeders aanwezige trafo zal een sleuf gegraven worden en kabels aangelegd. Verder zullen er in het pand door verschillende (onder)aannemers werkzaamheden worden uitgevoerd.

Jubelfoto’s

Dit najaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. Zou het niet aardig zijn bij die gelegenheid beelden van de rijke historie van onze leden in het Jekerkwartier te laten zien?
Niet lang geleden stuurde Ineke Kleijn de prachtige foto van Patisserie Saint Pierre.

Hebt ook u beelden waar u persoonlijke herinneringen aan verbindt? Stuur die naar info@bewonersjekerkwartier.nl.
U kunt via hetzelfde mailadres laten weten dat u mee wil werken om van alle foto’s een presentatie te maken.

Evenementen passend?

Wie geniet niet van evenementen? Wie er last van heeft! Mede namens flora, fauna en genieters daarvan stelde uw bewonersvereniging het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van onze bedenkingen bij het ook dit jaar te organiseren motor-event in Tapijn en het voedselvrachtwagenfestival in het stadspark.

Fietsen en universiteit(sbibliotheek)

De universiteit realiseerde achter het gebouw aan de Zwingelput 4 100 extra parkeerplaatsen en stelde fietscoaches aan. Helpt dat?

Gemeente noch universiteit kunnen of willen iets. Het bestuur van de bewonersvereniging blijft de universiteit stimuleren studenten óók tot nette parkeerders op te leiden.

Fietsen hoek Sint Pieterskade – Prins Bisschopsingel

Ook buiten de nabijheid van universitaire gebouwen geven geparkeerde fietsen overlast. Op een van die plaatsen realiseert de gemeente ten koste van een autoparkeervak binnenkort fietsparkeervoorzieningen:

Mooi dat er ruimte op de stoep komt om ongehinderd te wandelen!

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 4

Rondleiding Onze Lieve Vrouwekerk

Op 5 april leidt Tom Cremers belangstellenden rond in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopneming.
Onze Slevrouwe kent een rijke historie, is een gebouw met interessante bijzonderheden en bezit tal van kunstschatten. De moeite waard om nader of opnieuw kennis mee te maken.
Tijd: 14:00 – 15:30
Kosten: € 20 voor leden (€25 anderen) inclusief koffie en vlaai in de buurt van de basilliek na afloop
Inschrijven: vóór dinsdag 2 april via mail aan info@bewonersjekerkwartier.nl
Wie op 5 april niet in de gelegenheid is deel te nemen kan zichzelf virtueel 360 graden rondleiden.

9 maart: lente!

Wandeling langs en door gebouwen van de universiteit

U woont aan de Jeker. En kent dus buurt, buren en bouwwerken. U loopt regelmatig langs gebouwen van de Universiteit. Soms is de drang hoog om daarin een toilet te bezoeken. Vertwijfeld vraagt u zich af of dat kan. U ruikt een maaltijd en zou graag met jonge buitenlanders een hapje eten. Is er een mensa? Mag ik daar aanschuiven? Kan ik de koffieautomaten gebruiken? Wie kan gebruik maken van de parkeergelegenheden? Hoe oud is de universiteit? Sommige gebouwen met UM-logo lijken veel ouder. Wat is de geschiedenis van die gebouwen? Wat gebeurt in de verschillende panden?
René Verspeek gaf op 5 april van verleden jaar antwoorden tijdens een wandeling.
Wie toen niet deel kon nemen of de wandeling nogmaals wil maken leidt René Verspeek op 18 april van dit jaar rond langs en door de gebouwen waar hij lang werkzaam was. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. 
Verzamelen: bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53
Aanvang wandeling: 13:30
Kosten: € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). 
Aanmelden: vóór dinsdag 16 april via info@bewonersjekerkwartier.nl.
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Burger en gemeente

Wie is de gemeente machtig? In de eerste editie van Monumentaal van 2024 concludeert Peter Koppen in zijn column:
een gemeente heeft niets te vrezen van belanghebbenden als zij zich houdt aan wettelijke regels, goed naar haar (eigen) adviseurs luistert, haar verweer ‘netjes’ heeft opgeschreven, en er geen externe contra expertises zijn. Wie weet brengt de nieuwe Omgevingswet en de daaruit volgende nieuwe jurisprudentie hierin verandering?
Herkennen wij ons in die vraag?

Algemene Ledenvergadering

Liefs 55 van onze leden namen deel aan de jaarlijkse ALV die dit jaar op 26 februari plaatsvond. Leden ontvangen daarvan een verslag.
Naast de gebruikelijke onderwerpen (jaarverslag, financieel beleid) werd verkeer in onze buurt besproken. De vereniging vraagt aandacht voor parkeren en parkeervergunningen, fietsgedrag en verstoppingen bij ophalen van kinderen.

Schone lucht

Op 15 december werd de tentoonstelling Schone lucht? Akkoord? geopend in Centre Ceramique. Milieudefensie was er gemondkapt bij. De tentoonstelling is bekijken waard en nog tot 7 april te bezoeken.

Fraaie kunst langs vuile lucht?

Wij allen investeerden in nieuw asfalt om op MAA te landen en weer op te stijgen. Tijdens de werkzaamheden was de luchthaven gesloten. Weer open viel de omzet tegen. Politici zijn kritisch. Wie last had van vliegbewegingen opgelucht.
TEFAF geeft een boost aan aan vliegen op MAA: 200 privéjets brengen gasten die Maastricht niet graag mist. Weten zij in welke mist zij ons achterlaten? Er zijn mensen die daarop wijzen.

Panorama Zuid-Limburg

Als Maastricht zoekt Zuid-Limburg oplossingen voor wonen, energie, economie en milieu. In opdracht van de provincie schetste bureau Posad Maxwan drie perspectieven (download). Op 11 maart vond hierover een debat plaats in de Jan van Eyck Academie.

Natuurhistorisch Museum

Historie wil vooruit. Het Natuurhistorisch Museum maakt plannen om de parel in onze buurt nieuwe glans te geven. Zie voor meer informatie de toelichting die op de site van NHM wordt gegeven.

Maastricht vergroent

Eerder las u dat geld voor vermindering van luchtvervuiling werd bestemd voor vermeerdering van groen. De gemeente begint met uitgeven, zo lezen wij in de Limburger en zien wij in andere wijken.
Dat bomen auto’s bevlekken en met hun bladeren goten verstoppen weten we. Dat groen ook het Gesamtkunstwerk van architectuur een stedenbouw overweldigt leert Louis Royen ons kijkend naar het Old Hickoryplein.
Zijn aan de boorden van de Jeker ook plekken waar kunst, groen en milieu op gespannen voet samenleven?

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 15 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis (nadere gegevens volgen)
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 3

Handhaving: gesprek centrumbuurten met burgemeester Hillenaar

Op 13 maart spreken de centrumbuurten onze burgemeester. Onze vereniging wordt vertegenwoordigd door penningmeester en voorzitter. Het gesprek zal met name gaan over de uitdagingen rond de handhaving.

Fietsoverlast

Bewoners van de Kapoenstraat trokken aan de bel. Met succes: op 23 februari werden in drie ladingen fietsen afgevoerd:

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair – Herinnering

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden. 
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Er zijn nog enkele plaatsen vrij op: zaterdag 9 maart om 14 uur en op zondag 10 maart eveneens om 14 uur. 
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai). 
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden graag vóór 1 maart per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Maarten en walmuur

Het werk aan de vijf koppen vordert nu snel. De aannemerscombinatie houdt ons daarvan via een website op de hoogte.
Bij de start van de werkzaamheden werd het fraaie gedicht van Maarten van den Berg weggenomen. Maarten laat ons weten dat hij is uitgenodigd om te bespreken hoe en waar dat gedicht vereeuwigd wordt. Heeft een verzoek van BJK daaraan bijgedragen?

Omgevingsvisie

BJK en de werkgroep omgevingsvisie stuurde het College van Burgemeester en Wethouders op 14 januari een bijdrage aan de Actualisering Omgevingsvisie 2040. Stapje voor stapje krijgt ook BJK een rol in de ontwikkeling van de omgeving van onze nazaten.

Afhandeling meldingen

De gemeente biedt de mogelijkheid eenvoudig te melden via de gemeenteapp. Handig en de melder is verzekerd van ontvangst, behandeling en terugkoppeling. Dat dat allemaal nog niet glad loopt verbaast niet als je bedenkt dat het gaat om meer dan 40.000 meldingen per jaar. 
Afsluiten van een zaak blijft vaak beperkt tot de mededeling dat de zaak is afgehandeld. Hoe? Dat blijft dan de vraag. Frusterend. Deze problematiek is bij de gemeente bekend. Er wordt binnen de gemeente continu aandacht gevraagd voor een correcte wijze van terugkoppeling laat Erwin Gerardu ons desgevraagd weten.

Algemene Ledenvergadering

Op 26 februari vergadert BJK-leden in Brasserie Tapijn. Secretarieel en financieel jaarverslag staan op de agenda evenals de decharge van het bestuur. De contouren van hetgeen rond ons 10-jarig jubileum wordt georganiseerd worden voorgesteld. Mocht u door ons bericht ook zin krijgen om deel te nemen aan dit soort bijeenkomsten? Dat kan door lid te worden. Meld u aan!

Openbare Basisschool Binnenstad

Hoe kunnen we onze kinderen veilig naar school brengen? Sommige ouders komen met de fiets, anderen te voet, en er zijn ook (helaas nog teveel ouders) die hun kinderen met de auto brengen. Al dit verkeer komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Binnen de school wordt dit nu door sommige ouders opgepakt. Gekeken wordt hoe dit brengen en ophalen veiliger kan worden. Daarover is ook met ons gesproken.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden hebben een uitnodiging ontvangen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; 
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 2

Werkgroepen

De werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgevingsvisie en werken gestaag door. Tijdens de ledenvergadering van 26 februari lichten wij een tip van de sluiers op.
Wie wil bijdragen kan zich voor deelname aan een van de werkgroepen nog aanmelden (info@bewonersjekerkwartier.nl).
Deelname aan werkgroepen of bijwonen van de ALV is voorbehouden aan leden. Dat kunt u zo nodig eenvoudig worden.

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden.
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Tijden: zaterdag 9 maart 11 en 14 uur / zondag 10 maart 11 en 14 uur.
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai).
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Wekelijks koffiebuurtje

Ook nieuwe leden vinden de weg naar ons koffiebuurtje in De Pieter. Zo leren habitués, uit den vreemde weergekeerde buurtbewoners en novicen elkaar kennen. U bent elke dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur + Mestreechs keteerke van harte welkom.
Uw buren kennen ons koffiebuurtje niet? Neem ze mee!

Nieuwsbrief

Hebt u nieuws of verhalen over onze buurt? Stuur ons een bijdrage voor deze nieuwsbrief aan info@bewonersjekerkwartier.nl.
Kent u mensen die deze nieuwsbrief niet kennen? Ga een ei lenen en neem een print van deze nieuwsbrief mee.

Schulden?

Wie door het Jekerkwartier wandelt verwacht geen schulden. Toch kunnen ook Jekerkwartierders schulden te veel worden.
Sinds kort bieden getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Maastricht hulp aan inwoners van Maastricht die geldzorgen of schulden hebben.
Kent u mensen die gratis hulp of advies kunnen gebruiken? Wijs op de website of verwijs naar coördinator Talitha Coenen (mail contact@maastricht.schuldhulpmaatje.nl / telefoon: 06 – 476 628 12).

Plannen voormalige KPN-centrale

Van het BOK (Bewoners Overleg Kpn) ontvingen wij nadere info over het verloop van de  beroepsprocedure.
De rechtbank gaf onlangs aan dat er een zitting zal worden gehouden. Echter dat gezien er te weinig rechters zijn en het grote aantal wachtende zaken geeft men aan dat het nog een tijd zal duren voordat dat mogelijk is. Voor verdere informatie en contact met het BOK  kunt u een email sturen aan overlegKPN@gmail.com.

Elfstedentocht

Onze kinderen zullen nooit genieten van een elfstedentocht. Onverwacht konden wij in ons kwartier even genieten van winterse taferelen. Met dank aan ons lid Peter te Poel.

Waalse Kerk

Verleden jaar kreeg de Waalse Kerk een vergunning voor een renovatie en uitbreiding.
Op donderdag 22 februari presenteren bestuur, architect en aannemer de start van de eerste fase van dit project.
Plaats: Waalse Kerk; tijd: vanaf 20:00 (inloop 19:30). Omwonenden kregen een een uitnodiging.

Wijkagenten

Buurtnetwerk binnenstad publiceerde onlangs een mooi overzicht van de Wijkagenten. Op onze eigen site vindt u overeenkomstige informatie specifiek voor onze buurt.

Openbaar vervoer

De bestuursleden van uw vereniging zijn nog vief en fit. Maar hoe bereiken zij over een paar jaar huisarts, buurtkroeg, markt, elkaar en ziekenhuis?
Samen met andere centrumbuurten spreekt BJK met provincie en gemeente over de toekomst van ons openbaar vervoer, specifiek in het centrum van Maastricht.
Maken wij nog mee dat dat vitale voorzieningen bereikbaar zijn zonder behulpzame buren met een auto?

Huisconcertjes

Met weemoed denken wij terug aan de door BJK georganiseerde huisconcerten bij Mieke Jonkers. Wij willen graag opnieuw verbinden door muziek. Hebt u ideeën of wilt u uw huis beschikbaar stellen? Neem dan contact op met onze voorzitter Marijke van Lierop (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024;
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2023 nr. 23

Pleinterras Sint Pietersstraat
Fietsstal
Fietslast
Wandelen langs beelden
Werkgroepen
Magie
Verse diesel
Nieuwe rubriek: aardigheden
Agenda

Pleinterras Sint Pietersstraat

Na de aanwijzing van de stoep bij café Enfin en tegenover café Forum tot pleinterras vraagt Forum voor de helft daarvan een terrasvergunning aan. Daarvoor is ondermeer overleg met de buren nodig. John Paulus informeerde zijn buren daarover bij brief van 13 november.

Stalling

Met omwonenden is onze vereniging geen voorstander van een terras op deze plaats. Eerder ligt het in de rede bezoekers van deze buurt een goede fietsstalvoorziening te bieden.

Fietslast

Elders aan de Pieterstraat worden fietsen nog creatiever geparkeerd:

Wat doen universiteit en gemeente?

Beeldenwandeling

Er zijn nog enkele plaatsen voor onze beeldenwandeling op 8 december. We verzamelen vanaf 13:45 bij het monument van de Frans Vluchtelingen aan de kruising van Nieuwenhofstraat en Rode brug. De wandeling start om 14:00 uur. Na ongeveer 1,5 uur gebruiken we koffie en vlaai bij Lure.

Werkgroepen

De werkgroep leefbaarheid maakt binnenkort opnieuw de wandeling die in 2018 leidde tot het ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER. De werkgroep hoopt te zien dat veel is verbeterd.

Magische wintertafel

Het bestuur van het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht nodigt buurtbewoners van de binnenstad uit voor de Magische Wintertafel. Die vindt tijdens Magische Maastricht plaats op woensdag 13 december 2023 van 16:00 tot 19:00 uur op het Vrijthof.
Terwijl u geniet van hapjes, drankjes en muziek, heeft u de gelegenheid om uw medebewoners en lokale ondernemers te ontmoeten en eventuele ideeën of problemen in uw woonomgeving te bespreken. Dit evenement is geschikt voor alle leeftijden. Voor uw kinderen staat een verrassing klaar. Daarnaast kunt u rond 15:30 de Sint Servaas Basiliek bezoeken.
Deelname is kosteloos; aanmelden verplicht.

Verse spullen in oude lucht

Ook bewoners van ons kwartier kopen verse spullen op de markt. De weg daarheen is bezwangerd van uitlaatgassen. Dat wordt met de implementatie van ZES (0-emissie-zone) in 2025 veel beter. Dachten wij. Handelaren en gemeente temperen onze verwachtingen. Zo blijkt uit een bericht in de Limburger en uit de informatie die verkeerswethouder John Aarts gemeenteraad gaf.
De cri de coeur van een van onze lezers onthouden wij uw niet.
De aardappelen voor de frieten bij het bestuursdiner in 2025 haalt uw bestuur ouderwets lopend van Sint Pieter.

Aardigs

Onze oproep aardige verhalen uit de buurt in te zenden voor publicatie in onze nieuwsbrief krijgt respons. Een van onze lezers zond anoniem (naan bekend bij de reactie) het volgende verhaal.

Over expats in Maastricht

Ik woon in het appartementencomplex aan de Bisschopsmolengang. Wij hebben twee katten. Ons jonge katje is laatst ontsnapt. Na veel wanhopig rondlopen zag mijn vrouw haar zitten, hoog in de dakgoot, luid piepend en volstrekt onbereikbaar. Al onze buren leefden met ons mee. Iedereen zei hoe akelig ze het voor ons vonden, en ook natuurlijk voor het katje. Eén stel buren reageerde anders. Dat waren onze nieuwe Hongaarse buren, die wij nog nauwelijks kenden, een jong stel van dertig jaar oud, hij informaticus, zij afgestudeerd in mediation. En, ook belangrijk, zij hebben twee katten. Zij belden aan en verontschuldigden zich voor hun onaangekondigde bezoek maar ze wilden graag helpen met het terughalen van onze kat. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. We zijn er een paar uur mee bezig geweest, met zijn vijven, niet alleen mijn vrouw en ik en onze Hongaarse buren, maar ook de moeder van onze Hongaarse buurvrouw uit Boedapest die toevallig bij haar dochter op bezoek was. We hebben van alles geprobeerd: een mand aan een stok, onze Hongaarse informaticus stond beneden met een matras om onze kat op te vangen als zij naar beneden zou vallen, en eindelijk, eindelijk is het gelukt. Ik ben zelf een expat. Weliswaar niet uit Hongarije, maar uit Amsterdam. Wij expats voelen ons vaak een beetje buitengesloten. Maar laten we niet vergeten dat de opbloei van Maastricht van de laatste decennia vooral te danken is aan de nieuwkomers.

Agenda

 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • De nieuwjaarsborrel van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Sandra Helledoorn

Sandra Helledoorn is niet meer. Zij was in het verleden enige jaren voorzitter van het Buurtplatform Jekerkwartier, en was nauw betrokken bij de voorbereiding en oprichting van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.
Wij zullen haar missen en wensen haar nabestaanden veel sterkte.

Nieuw uitzicht voor beeld Pierre Kemp

Uit: VIA (De Limburger 20-7-2022)

De beeltenis van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967) ter hoogte van de Sint Pieterskade blikt vanaf donderdag 21 juli richting het stadspark.

Na 36 jaar is het beeldje omgedraaid. „Zodat Kemp eindelijk de mooie studentes kan zien die zich bij mooi weer in het gras neervlijen”, aldus de Pierre Kemp Stichting, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. Zij hebben de draai mogelijk gemaakt.

Het gedraaide beeldje wordt om 16.00 uur onthuld, begeleid door een toespraak, gedichten en muziek.

Omwonenden Stadspark Maastricht zijn klaar met brullende bluetooth speakers, wildplassers en schreeuwende hangjeugd: gemeente grijpt in

De Limburger  d.d. 17/02/22 door Annelies Hendrikx

Omwonenden van het Stadspark in Maastricht ervaren veel overlast van parkbezoekers. Zeker nu het steeds drukker wordt. De gemeente wil daar snel iets aan doen en grijpt in. 

Tot 1 september wordt er een speciale ‘regisseur overlast parken’ aangesteld. Dat meldt burgemeester Annemarie Penn-te Strake.

De overlast wordt met name veroorzaakt door luidruchtige bezoekers, die schreeuwen en bluetooth-speakers gebruiken en fietsers, bromfietsers en quads die dwars door het park rijden. Om dat aan te pakken worden bij diverse toegangen tot het Stadspark vaste borden geplaatst met daarop op de gedragsregels en enkele verboden, maar die hebben enige levertijd. Daarom is voorlopig een mobiel matrixbord neergezet om bezoekers van het park te attenderen op de gedragsregels, als ‘maak geen lawaai, voorkom overlast’ en ‘niet (brom)fietsen buiten het fietspad’.

Zichtbaar

Handhaving is sinds 31 mei iedere dag met goed weer op gezette tijden (overdag en ’s avonds) zichtbaar aanwezig in het Stadspark en gaat bezoekers ook op de regels wijzen. „De aanpak is daarbij altijd: eerst overlastgevers informeren over de regels”, aldus Penn. „De volgende stap bij misdraging is formeel waarschuwen en als laatste stap verbaliserend optreden.” Het alcoholverbod in en om het Stadspark wordt actief gehandhaafd wanneer er sprake is van een duidelijke samenhang met het veroorzaken van overlast.

Drukker

Sinds vorig jaar nemen de klachten over overlast toe, meldt burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Met name in en rond het Stadspark, het Charles Eyckpark, het Griendpark en op de Sint Pietersberg. Het wordt steeds drukker in de parken, maar tot zoveel overlast als vorig jaar in coronatijd heeft dat nog niet geleid. „De overlast is nog redelijk beperkt en goed beheersbaar.”

Lees ook: ‘Het leek wel een festival’: Politie stuurt zo’n duizend studenten weg bij Pietersberg en stadspark Maastricht

De ‘parkregisseur’ wordt geacht de overlast op objectieve wijze in kaart te brengen en te analyseren en om (wanneer nodig) oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Daartoe heeft hij gesprekken gevoerd met omwonenden; team handhaven heeft regelmatig surveillances gehouden in het Stadspark. Hieruit blijkt dat ook overlast wordt ervaren door onder meer alcohol- en drugsgebruik/handel, wildplassen en een ‘vaste’ groep mensen rondom het bankje bij rondeel De Vijf Koppen. Daarmee wordt het gesprek aangegaan. Wat betreft drugsgebruik en -handel voorziet handhaving de politie van informatie.

Acceptabel

„De komende tijd monitoren we of deze aanpak toereikend is”, aldus de burgemeester. „We streven naar een situatie waarbij de parken functioneren als prettige ontmoetingsplekken, waarbij de gevolgen die het intensiever gebruik met zich meebrengt acceptabel zijn.”

Lees ook: Groep zorgt voor overlast in Griendpark Maastricht: politie grijpt in