Nieuwsbrief 2024 nr 6

Openbaar vervoer

Het overleg van centrumbuurten denkt ook na over verbetering van het openbaar vervoer. Marco Maessen tekende de centrumlijn die het weer mogelijk maakt om van en naar onze buurt te reizen.

Duurzaam wrak

Als lezer van deze nieuwsbrief bezit u geen wrakken. Mogelijk valt uw oog op een fietswrak van uw buren. Wijs hen op de mogelijkheid een nieuw leven te geven door broodnodige ruimte voor bruikbare fietsen te creëren.

Park(eren)

Naar aanleiding van opmerkingen van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering stelde de Bewonersvereniging de gemeente vragen over het beleid inzake parkeren rond het park. Het antwoord:
Het goedkope tarief op de Prins Bisschopsingel en de Sint Hubertuslaan wordt binnenkort gelijkgetrokken met het hoge tarief van het centrum. In de andere straten geldt dit hoge tarief al. Verwacht wordt dat langparkeerders zich hierdoor eerder naar de omliggende parkeerterreinen en –garages zullen verplaatsen. De tarieven voor straatparkeren liggen dan immers hoger dan die van de parkeerterreinen en-garages. In het deel van het Jekerkwartier tussen Maas, Prins Bisschopsingel, St Hubertuslaan en de Jeker is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en bedrijven in 2019 besloten geen parkeerduurbeperking te hanteren. Dit was op uitdrukkelijke wens van de ondernemers. Indien de situatie inmiddels dermate gewijzigd is t.o.v. 2019, zal hierover ook met de ondernemers gesproken moeten worden. Vooralsnog wachten we eerst het resultaat af van de verhoging van het parkeertarief.

Slevrouwe

In de middag van 5 april liet Tom Cremers ons -opnieuw- kennismaken met Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Op het voorplein vroeg hij ons waar de kerk aan doet denken. “Een vesting” bevestigden de aanwezigen. Waarschijnlijk de enige in Nederland, waar in België en Frankrijk de ‘Eglise fortifiée’ meer voorkomt. Die bouwwijze was nodig omdat de kerk lang voor de omwalling werd gebouwd.
Romaans, wisten de oudere toehoorders. Tom treurde daarbij over de gebrekkige kennisoverdracht naar onze kleinkinderen.
Binnen zagen wij eerst niets (de duisternis is goed voor de devotie). Eenmaal aan het lage lichtniveau gewend aanschouwden wij uit verschillende hoeken Slevruiwke. Tom gaf uitleg bij beelden (Van Steffenswert), glas-in-lood (van onze buurtgenoot Frans Slijpen), kandelabers (Maastrichts zilver) en muurschilderingen. Via de in de crypte herbegraven Elisabeth Strouven en de pandtuin sloten wij ons bezoek af in de zojuist heropende schatkamer.
Die ruimte werd kleiner omdat een deel commercieel is verhuurd. Alle textiel, reliekhouders, kronen voor Onze Lieve Vrouw en andere zaken zijn prachtig uitgesteld. Een bezoek meer dan waard!
Namens alle deelnemers bedankte onze voorzitter Marijke van Lierop Tom Cremers bij de koffie in Charlemagne voor zijn deskundige en passievolle verhaal. Wij kijken uit naar een bezoek van Tom’s collecties in Valkenburg

(met dank aan Corrie Lubbers en Jasper Schöpping)

Limburgse kunst in Valkenburg

Tom Cremers weet veel over kerkelijke historie, bouwkunst en kunst. Daarnaast verzamelt hij met passie Limburgse beeldende kunst uit de periode 1910-1975.
Museum Valkenburg stelt die tentoon. Op 15 mei leidt Tom belangstellenden langs zijn collectie.
Datum en tijd: 15 mei 14:00-17:30
Verzamelen: 13:30 Bushalte Wilhelminasingel (Arriva lijn 4) / 14:00 Grotestraat Centrum 31, 6301 CW Valkenburg
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,- / museum en vervoer voor eigen rekening. 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘museum Valkenburg’

De nieuwe Omgevingsvisie 2040

De gemeentelijke opstart naar een nieuwe Maastrichtse Omgevingsvisie 2040 en de diverse inspraak avonden zullen niet aan u voorbijgegaan zijn. Het gaat om de keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad de komende 20 jaar. De ingebrachte participatie reacties zijn nu voorgelegd aan de raadscommissie fysiek domein (vergadering 2 april jl). Waaronder ook de door onze werkgroep Omgevingsplan voorbereide BJK reactie.
De raadscommissie heeft over de verdere verwerking (nog) geen standpunt ingenomen. Discussiepunt op 2 april was hoe om te gaan met de voorstellen van het zogenaamde “burgerberaad” (die meebeslissen), verdergaand dan bij de overige participatie reacties (het mee praten). Daarover wordt nog overleg gevoerd. Qua voortgang stelt het college een wat langere voorbereiding voor met alternatieven, digitale participatie dit jaar en vaststelling van de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal 2025.
Daarna start de uitwerking van de Omgevingsvisie in een nieuw Omgevingsplan met de concrete invulling en regels voor de verdere gebiedsontwikkeling en beheer. Een plan dat tevens gericht is op vereenvoudiging en integratie van bestaande regelgeving. Dat plan zal dan de komende jaren stap voor stap de oude bestemmingsplan regelingen vervangen.
Wij houden u op de hoogte.

Foto’s uit de oude doos

Lezers reageren enthousiast op onze onze oproep foto’s van uw herinneringen in het Jekerkwartier te sturen. Oudere bewoners zullen die beelden herkennen. Voor wie hier korter woont of het geheugen uitwoont is het aardig uw foto’s van een korte toelichting (denk aan straatnaam en details over wat de foto laat zien). Inzenden via info@bewonersjekerkwartier.nl).

Pleinterras

Na zware afwegingen besloot de gemeente een pleinterras toe te staan op het plein tussen Stenenbrug en Pietersstraat. Overlast voor omwonenden zou beperkt blijven door doordeweeks om 20:30 te sluiten en in het weekend om 23:00. Luistert u mee als u iets drinkt?

Wat vindt BJK?

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij onze lezers over de brief die BJK aan het College van B&W stuurde. Daarin werd gepleit voor een andere omgang met evenementen in stadspark en Tapijn.
Een paar leden liet weten het standpunt van het bestuur van BJK niet te delen.
Bij een club van bijna 200 leden is dat niet opmerkelijk.
Wat te doen? Elke uiting op voorhand voorleggen aan alle leden?
Het bestuur beraadt zich. En is blij met elke reactie van de leden. Dank dus voor het commentaar!

Vief köp open

Op 20 april opent de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg en Laudy Bouw & Ontwikkeling voor de tweede keer de hekken om ons een meer nabije kijk te gunnen op de herbouw van wal en rondeel. Groepen van 25 personen zijn tussen 10:00 en 15:00 van harte welkom.

Blauw reigerpaar treurt?

Zag u dat de treurwilg tegenover de Prins Hessen Casselstraat werd omhekt? De gemeente licht toe dat een tak afscheurde en dat ook andere takken geruimd moeten worden. Dat kan niet zolang in de kruin zeven blauwe reigereieren worden uitgebroed en één reigerjong wordt (op)gevoed.

Reigernesten in treurbeuk stadspark maart 2024

Agenda

 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 20 april: rondleiding wal en vief köp
 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2024 nr 5

Gouvernementele kunst

Onze provincie verzamelt kunst voor eigen burelen. Onze vereniging organiseert een rondleiding.
Datum en tijd: 29 mei 14:00-15:30 uur
Aantal personen: maximaal 25
Verzamelen: Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht
Kosten: € 3,- inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 5,-). 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘rondleiding provinciehuis’

Jeugdlintje

De gemeente bericht ons:
Ken je een held van 6 t/m 18 jaar die iets extra’s doet voor anderen? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd? Dat verdient een jeugdlintje van de gemeente Maastricht! Nomineer jouw held vóór 6 mei 2024. Meer info: www.thuisinmaastricht.nl/jeugdlintje en https://youtu.be/tB7eyri4J6U

Parkeren bij de Jeker

Mede naar aanleiding van de klachten over het parkeren in het Jekerkwartier verzocht BJK de gemeente om het lang-parkeren (dagparkeren Sint Hubertuslaan & 4 uur parkeren straten rondom het stadspark) om te zetten naar kort-parkeren (2 uur) zoals in de rest van het centrum gangbaar is. Ook het goedkope tarief willen wij graag omgezet hebben in het normaal gangbare parkeertarief in het centrum. 
Zoals bekend is zeker sinds de in gebruik name van Tapijn door de universiteit deze buurt verworden tot een groot openbaar parkeerterrein. Dit leidt tot ongewenste overlast wegens het vele zoekverkeer en vervuilt de lucht onnodig. 

KPN-gebouw: Sleuf vol spanning voor nieuwe woningen in oude centrale

Bob Bergmans van Wooz bericht ons als volgt:
Vanaf maandag 25 maart a.s. zal er gestart worden met het aanleggen van de elektriciteitsaansluitingen voor de nieuwe woningen in het voormalige KPN-complex. Maandag 25 maart zal onze aannemer starten met graafwerkzaamheden aan de voorzijde van het pand, tussen de hoofdingang van het pand en de in de Achter de Oude Minderbroeders aanwezige trafo zal een sleuf gegraven worden en kabels aangelegd. Verder zullen er in het pand door verschillende (onder)aannemers werkzaamheden worden uitgevoerd.

Jubelfoto’s

Dit najaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. Zou het niet aardig zijn bij die gelegenheid beelden van de rijke historie van onze leden in het Jekerkwartier te laten zien?
Niet lang geleden stuurde Ineke Kleijn de prachtige foto van Patisserie Saint Pierre.

Hebt ook u beelden waar u persoonlijke herinneringen aan verbindt? Stuur die naar info@bewonersjekerkwartier.nl.
U kunt via hetzelfde mailadres laten weten dat u mee wil werken om van alle foto’s een presentatie te maken.

Evenementen passend?

Wie geniet niet van evenementen? Wie er last van heeft! Mede namens flora, fauna en genieters daarvan stelde uw bewonersvereniging het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van onze bedenkingen bij het ook dit jaar te organiseren motor-event in Tapijn en het voedselvrachtwagenfestival in het stadspark.

Fietsen en universiteit(sbibliotheek)

De universiteit realiseerde achter het gebouw aan de Zwingelput 4 100 extra parkeerplaatsen en stelde fietscoaches aan. Helpt dat?

Gemeente noch universiteit kunnen of willen iets. Het bestuur van de bewonersvereniging blijft de universiteit stimuleren studenten óók tot nette parkeerders op te leiden.

Fietsen hoek Sint Pieterskade – Prins Bisschopsingel

Ook buiten de nabijheid van universitaire gebouwen geven geparkeerde fietsen overlast. Op een van die plaatsen realiseert de gemeente ten koste van een autoparkeervak binnenkort fietsparkeervoorzieningen:

Mooi dat er ruimte op de stoep komt om ongehinderd te wandelen!

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 4

Rondleiding Onze Lieve Vrouwekerk

Op 5 april leidt Tom Cremers belangstellenden rond in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopneming.
Onze Slevrouwe kent een rijke historie, is een gebouw met interessante bijzonderheden en bezit tal van kunstschatten. De moeite waard om nader of opnieuw kennis mee te maken.
Tijd: 14:00 – 15:30
Kosten: € 20 voor leden (€25 anderen) inclusief koffie en vlaai in de buurt van de basilliek na afloop
Inschrijven: vóór dinsdag 2 april via mail aan info@bewonersjekerkwartier.nl
Wie op 5 april niet in de gelegenheid is deel te nemen kan zichzelf virtueel 360 graden rondleiden.

9 maart: lente!

Wandeling langs en door gebouwen van de universiteit

U woont aan de Jeker. En kent dus buurt, buren en bouwwerken. U loopt regelmatig langs gebouwen van de Universiteit. Soms is de drang hoog om daarin een toilet te bezoeken. Vertwijfeld vraagt u zich af of dat kan. U ruikt een maaltijd en zou graag met jonge buitenlanders een hapje eten. Is er een mensa? Mag ik daar aanschuiven? Kan ik de koffieautomaten gebruiken? Wie kan gebruik maken van de parkeergelegenheden? Hoe oud is de universiteit? Sommige gebouwen met UM-logo lijken veel ouder. Wat is de geschiedenis van die gebouwen? Wat gebeurt in de verschillende panden?
René Verspeek gaf op 5 april van verleden jaar antwoorden tijdens een wandeling.
Wie toen niet deel kon nemen of de wandeling nogmaals wil maken leidt René Verspeek op 18 april van dit jaar rond langs en door de gebouwen waar hij lang werkzaam was. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. 
Verzamelen: bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53
Aanvang wandeling: 13:30
Kosten: € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). 
Aanmelden: vóór dinsdag 16 april via info@bewonersjekerkwartier.nl.
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Burger en gemeente

Wie is de gemeente machtig? In de eerste editie van Monumentaal van 2024 concludeert Peter Koppen in zijn column:
een gemeente heeft niets te vrezen van belanghebbenden als zij zich houdt aan wettelijke regels, goed naar haar (eigen) adviseurs luistert, haar verweer ‘netjes’ heeft opgeschreven, en er geen externe contra expertises zijn. Wie weet brengt de nieuwe Omgevingswet en de daaruit volgende nieuwe jurisprudentie hierin verandering?
Herkennen wij ons in die vraag?

Algemene Ledenvergadering

Liefs 55 van onze leden namen deel aan de jaarlijkse ALV die dit jaar op 26 februari plaatsvond. Leden ontvangen daarvan een verslag.
Naast de gebruikelijke onderwerpen (jaarverslag, financieel beleid) werd verkeer in onze buurt besproken. De vereniging vraagt aandacht voor parkeren en parkeervergunningen, fietsgedrag en verstoppingen bij ophalen van kinderen.

Schone lucht

Op 15 december werd de tentoonstelling Schone lucht? Akkoord? geopend in Centre Ceramique. Milieudefensie was er gemondkapt bij. De tentoonstelling is bekijken waard en nog tot 7 april te bezoeken.

Fraaie kunst langs vuile lucht?

Wij allen investeerden in nieuw asfalt om op MAA te landen en weer op te stijgen. Tijdens de werkzaamheden was de luchthaven gesloten. Weer open viel de omzet tegen. Politici zijn kritisch. Wie last had van vliegbewegingen opgelucht.
TEFAF geeft een boost aan aan vliegen op MAA: 200 privéjets brengen gasten die Maastricht niet graag mist. Weten zij in welke mist zij ons achterlaten? Er zijn mensen die daarop wijzen.

Panorama Zuid-Limburg

Als Maastricht zoekt Zuid-Limburg oplossingen voor wonen, energie, economie en milieu. In opdracht van de provincie schetste bureau Posad Maxwan drie perspectieven (download). Op 11 maart vond hierover een debat plaats in de Jan van Eyck Academie.

Natuurhistorisch Museum

Historie wil vooruit. Het Natuurhistorisch Museum maakt plannen om de parel in onze buurt nieuwe glans te geven. Zie voor meer informatie de toelichting die op de site van NHM wordt gegeven.

Maastricht vergroent

Eerder las u dat geld voor vermindering van luchtvervuiling werd bestemd voor vermeerdering van groen. De gemeente begint met uitgeven, zo lezen wij in de Limburger en zien wij in andere wijken.
Dat bomen auto’s bevlekken en met hun bladeren goten verstoppen weten we. Dat groen ook het Gesamtkunstwerk van architectuur een stedenbouw overweldigt leert Louis Royen ons kijkend naar het Old Hickoryplein.
Zijn aan de boorden van de Jeker ook plekken waar kunst, groen en milieu op gespannen voet samenleven?

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 15 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis (nadere gegevens volgen)
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 3

Handhaving: gesprek centrumbuurten met burgemeester Hillenaar

Op 13 maart spreken de centrumbuurten onze burgemeester. Onze vereniging wordt vertegenwoordigd door penningmeester en voorzitter. Het gesprek zal met name gaan over de uitdagingen rond de handhaving.

Fietsoverlast

Bewoners van de Kapoenstraat trokken aan de bel. Met succes: op 23 februari werden in drie ladingen fietsen afgevoerd:

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair – Herinnering

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden. 
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Er zijn nog enkele plaatsen vrij op: zaterdag 9 maart om 14 uur en op zondag 10 maart eveneens om 14 uur. 
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai). 
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden graag vóór 1 maart per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Maarten en walmuur

Het werk aan de vijf koppen vordert nu snel. De aannemerscombinatie houdt ons daarvan via een website op de hoogte.
Bij de start van de werkzaamheden werd het fraaie gedicht van Maarten van den Berg weggenomen. Maarten laat ons weten dat hij is uitgenodigd om te bespreken hoe en waar dat gedicht vereeuwigd wordt. Heeft een verzoek van BJK daaraan bijgedragen?

Omgevingsvisie

BJK en de werkgroep omgevingsvisie stuurde het College van Burgemeester en Wethouders op 14 januari een bijdrage aan de Actualisering Omgevingsvisie 2040. Stapje voor stapje krijgt ook BJK een rol in de ontwikkeling van de omgeving van onze nazaten.

Afhandeling meldingen

De gemeente biedt de mogelijkheid eenvoudig te melden via de gemeenteapp. Handig en de melder is verzekerd van ontvangst, behandeling en terugkoppeling. Dat dat allemaal nog niet glad loopt verbaast niet als je bedenkt dat het gaat om meer dan 40.000 meldingen per jaar. 
Afsluiten van een zaak blijft vaak beperkt tot de mededeling dat de zaak is afgehandeld. Hoe? Dat blijft dan de vraag. Frusterend. Deze problematiek is bij de gemeente bekend. Er wordt binnen de gemeente continu aandacht gevraagd voor een correcte wijze van terugkoppeling laat Erwin Gerardu ons desgevraagd weten.

Algemene Ledenvergadering

Op 26 februari vergadert BJK-leden in Brasserie Tapijn. Secretarieel en financieel jaarverslag staan op de agenda evenals de decharge van het bestuur. De contouren van hetgeen rond ons 10-jarig jubileum wordt georganiseerd worden voorgesteld. Mocht u door ons bericht ook zin krijgen om deel te nemen aan dit soort bijeenkomsten? Dat kan door lid te worden. Meld u aan!

Openbare Basisschool Binnenstad

Hoe kunnen we onze kinderen veilig naar school brengen? Sommige ouders komen met de fiets, anderen te voet, en er zijn ook (helaas nog teveel ouders) die hun kinderen met de auto brengen. Al dit verkeer komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Binnen de school wordt dit nu door sommige ouders opgepakt. Gekeken wordt hoe dit brengen en ophalen veiliger kan worden. Daarover is ook met ons gesproken.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden hebben een uitnodiging ontvangen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; 
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 2

Werkgroepen

De werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgevingsvisie en werken gestaag door. Tijdens de ledenvergadering van 26 februari lichten wij een tip van de sluiers op.
Wie wil bijdragen kan zich voor deelname aan een van de werkgroepen nog aanmelden (info@bewonersjekerkwartier.nl).
Deelname aan werkgroepen of bijwonen van de ALV is voorbehouden aan leden. Dat kunt u zo nodig eenvoudig worden.

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden.
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Tijden: zaterdag 9 maart 11 en 14 uur / zondag 10 maart 11 en 14 uur.
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai).
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Wekelijks koffiebuurtje

Ook nieuwe leden vinden de weg naar ons koffiebuurtje in De Pieter. Zo leren habitués, uit den vreemde weergekeerde buurtbewoners en novicen elkaar kennen. U bent elke dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur + Mestreechs keteerke van harte welkom.
Uw buren kennen ons koffiebuurtje niet? Neem ze mee!

Nieuwsbrief

Hebt u nieuws of verhalen over onze buurt? Stuur ons een bijdrage voor deze nieuwsbrief aan info@bewonersjekerkwartier.nl.
Kent u mensen die deze nieuwsbrief niet kennen? Ga een ei lenen en neem een print van deze nieuwsbrief mee.

Schulden?

Wie door het Jekerkwartier wandelt verwacht geen schulden. Toch kunnen ook Jekerkwartierders schulden te veel worden.
Sinds kort bieden getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Maastricht hulp aan inwoners van Maastricht die geldzorgen of schulden hebben.
Kent u mensen die gratis hulp of advies kunnen gebruiken? Wijs op de website of verwijs naar coördinator Talitha Coenen (mail contact@maastricht.schuldhulpmaatje.nl / telefoon: 06 – 476 628 12).

Plannen voormalige KPN-centrale

Van het BOK (Bewoners Overleg Kpn) ontvingen wij nadere info over het verloop van de  beroepsprocedure.
De rechtbank gaf onlangs aan dat er een zitting zal worden gehouden. Echter dat gezien er te weinig rechters zijn en het grote aantal wachtende zaken geeft men aan dat het nog een tijd zal duren voordat dat mogelijk is. Voor verdere informatie en contact met het BOK  kunt u een email sturen aan overlegKPN@gmail.com.

Elfstedentocht

Onze kinderen zullen nooit genieten van een elfstedentocht. Onverwacht konden wij in ons kwartier even genieten van winterse taferelen. Met dank aan ons lid Peter te Poel.

Waalse Kerk

Verleden jaar kreeg de Waalse Kerk een vergunning voor een renovatie en uitbreiding.
Op donderdag 22 februari presenteren bestuur, architect en aannemer de start van de eerste fase van dit project.
Plaats: Waalse Kerk; tijd: vanaf 20:00 (inloop 19:30). Omwonenden kregen een een uitnodiging.

Wijkagenten

Buurtnetwerk binnenstad publiceerde onlangs een mooi overzicht van de Wijkagenten. Op onze eigen site vindt u overeenkomstige informatie specifiek voor onze buurt.

Openbaar vervoer

De bestuursleden van uw vereniging zijn nog vief en fit. Maar hoe bereiken zij over een paar jaar huisarts, buurtkroeg, markt, elkaar en ziekenhuis?
Samen met andere centrumbuurten spreekt BJK met provincie en gemeente over de toekomst van ons openbaar vervoer, specifiek in het centrum van Maastricht.
Maken wij nog mee dat dat vitale voorzieningen bereikbaar zijn zonder behulpzame buren met een auto?

Huisconcertjes

Met weemoed denken wij terug aan de door BJK georganiseerde huisconcerten bij Mieke Jonkers. Wij willen graag opnieuw verbinden door muziek. Hebt u ideeën of wilt u uw huis beschikbaar stellen? Neem dan contact op met onze voorzitter Marijke van Lierop (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024;
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 1

Creatief parkeren
Jubileum
Werkgroep leefbaarheid
Handhaving
Wonen en leven
Afval de grond in?
Agenda

Creatief parkeren

Dank zij de inspanningen van een bewoner liet de gemeente door aanpassing van belijning de hoek van Heylerhofflaan / Sint Pieterskade veiliger maken. Door de hoeken vrij van parkeerders te houden wordt die immers overzichtelijker.
De aard van de belijning deed creatieve parkeerders kennelijk denken dat parkeren in de bochten wordt toegestaan:

Hoe gaat de gemeente dit oplossen?

Een tiende jaar

Op 9 januari wensten leden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier elkaar alle goeds voor dit jaar. Voorzitter Marijke van Lierop memoreerde hoogtepunten uit het afgelopen jaar en wees erop dat wij dit jaar een jubileum vieren.

Werkgroep leefbaarheid

De werkgroep inventariseerde al in 2018 knelpunten in onze buurt.
Die exercitie wordt nu herhaald. Een eerste resultaat daarvan vind u in een kaart waarin foto’s zijn opgenomen.
Vielen of vallen u nog zaken op die ons leven mooier kunnen maken? Stuur ons een foto met een korte beschrijving. Die kan de werkgroep opnemen in de eindrapportage.

Wekelijks koffiebuurtje

Iedere dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur / half 1 is er gelegenheid om buurtbewoners te ontmoeten. Locatie: café de Pieter, Sint Pieterstraat. Mocht u zin en tijd hebben: u bent van harte welkom. Op die manier kunt u uw buurtgenoten leren kennen. In de zomermaanden kunt u hiervoor terecht in de schooltuin in het Lang Grachtje.

Nieuwsbrief

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst bleek dat deze nieuwsbrief wordt gewaardeerd. U kunt het nog mooier maken door zelf bij te dragen. Stuur uw voorstellen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Handhaving

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier sprak met wijkgebonden medewerker Jos Pelzer over de uitdagingen rond handhaving. Jos Pelzer reageerde in een brief die op onze site is opgenomen.

Wonen en leven

Een van de laatste begane-grond woningen in de Koestraat raakt -als vergunning wordt verleend-verloren aan horeca.
Voor terrasgangers een nieuwe gelegenheid elkaar te treffen.
Bewoners zien liever rust en ruimte om van en naar huis te lopen. En verwelkomen graag een nieuwe bewoner in dit leegstaande pand.
Het college van B&W stelde een “gebiedsprofiel Koestraat” vast. Daarin wordt uitbreiding van horeca in dit woongebiedje uitgesloten.
De Bewonersvereniging Jekerkwartier -die immers opkomt voor de de belangen van bewoners – onderzoekt of en hoe het tij kan worden gekeerd.  

Afval

Ook als de handhaving op volle sterkte naar volle tevredenheid werkt blijft wat te wensen.
Hoe zou het zijn als ons afval periodiek aan de deur wordt opgehaald en we onze restzak in heel Maastricht –als op de Maagdendries– in een ondergrondse container kunnen storten?
De gemeente denkt hier met bewoners over na. Zo berichtte de Limburger op 11 januari.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; nadere informatie volgt nog.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2023 nr 26

Nieuwjaarsborrel
Energietoeslag
Parkeren
Vief Köp
Besluit gemeenteraad MEuroVier
Agenda

Nieuwjaarsborrel

Bent u lid en las u ons bericht over de nieuwjaarsborrel?
Bent u nog geen lid? Meld u tijdig aan om alsnog een uitnodiging te ontvangen!

Energie

De warme kerstdagen maken een behaaglijk huis goedkoper. Toch zijn er huishoudens die moeite hebben de energienota te betalen. De gemeente wijst de weg naar een aanvraag voor een energietoeslag over 2023.

Parkeerzoekers

Soms is de wanhoop groot. Minder creatieven blijven rondjes rijden, zo bericht De Limburger ons over de parkeerdruk bij Magisch Maastricht.

Rondleiding Vief Köp

Op 16 december kregen wij een beeld van het binnenste van het rondeel en de plannen daarmee.

Er volgen meer rondleidingen. Belangstellenden doen er goed aan de site over de reconstructie in de gaten te houden.

Schone Lucht

Op 19 december besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de gelden uit de vrijval van de milieuzone-middelen. De Limburger schrijft over de voor zuurstoflievenden dramatisch verlopen vergadering.
De inspanningen van een groot aantal buurt- en belangenorganisaties om de politiek te bewegen de beschikbare middelen te besteden aan projecten die onze lucht minder vuil maken bleven zonder resultaat. De binnenstad krijgt bomen en extra publiek. Bewoners snakken ook de komende jaren naar adem.

Agenda

 • De nieuwjaarsborrel voor leden van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024. Leden krijgen bericht over locatie en tijd.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • Na pasen organiseren wij een rondleiding door de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2023 nr 25

Geld voor schone lucht
Herkenningsprijsje
Beeldenwandeling
Modder en afval
Rapport park
Wal
Horecabeleid
Ander nieuws
Agenda

Geen milieuzone, wel schone lucht?

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten.
De motie Steijns “Effectief luchtkwaliteit verbeteren” maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. Geen zone, wel schone lucht?
De onder de naam InzetMEuroVier verzamelde buurt- en belangenorganisaties stuurden de Gemeenteraad een brief waarin ere voor wordt gepleit dat die middelen effectief worden ingezet voor projecten die uitstoot door voertuigen vermindert.
Op 5 december bleek dat de coalitie bomen wil planten en fietsstraten wil aanleggen. Dat levert nul vermindering fijnstof of NOx op. Ook zal een P&R bij de Brusselsepoort worden aangelegd. De ligging daarvan leidt tot enorme overlast van de bewoners daar.
Uw secretaris deed als andere insprekers het uiterste om schone lucht te bepleiten. De zorgvuldig voorbereidde rede moest hij op het laatste moment intrekken. Even vóór de domeinvergadering liet de gemeente immers weten dat niet kan worden berekend wat het effect van de voorgestelde maatregelen zal zijn. Wat uw secretaris toen wel voordroeg leest u hier.
Wie wil weten welke raadsleden uw mandaat verdienen volge de raadsvergadering van 19 december (agendapunt 11).

Keukskes

In nieuwsbrief 22 beloofden wij wie de meeste personen herkent op de beelden van de onthulling van het monument 14-18 een presentje. Mevrouw Eillebrecht herkende architect Willem Sprenger die destijds aan de Hubertuslaan woonde. Hij staat naast de grootvader van uw secretaris op de filmopname.

Naaststaande foto van hem vonden wij in het het Rijksarchief.

Voorzitter en secretaris gaven Mevrouw Eillebrecht Het Jekerkwartier en Maastrichtse koekjes.

Beeldenwandeling

Wij reizen naar Libreville en Montevideo en leren daar bijzonderheden kennen. Kennen wij onze eigen buurt? Liep u over het gedicht vóór het hoofdgebouw van Tapijn? Weet u waar Petrus Canisius staat? Wie weet wie model stond voor girafaaister?
Gewaardeerd en geholpen door zijn gehoor gaf Servé Minis op 8 december wandelcollege over beelden in het Jekerkwartier.
De ezel op de Looiersgracht verwijst niet naar een dierenmarkt, maar naar slaan en kloppen van lakens. Rond de plaatsing van dit beeld was veel te doen. Servé’s vader schreef daarover het volgende gedicht in De Limburger:

Dao waor ins ’n hiel deur Kemissie 
Die had de sjörref in, met permissie 
Wie häör e plan woort veurgelag 
Dat nog noets ieder waor bedach   
Dao zow miech midden in de stad 
Enen ezel weure neergezat! 
Zoeget had zellefs ’n ezelsveule 
Noets op ’n viool hure speule. 
De deur kemissie, wie gezag, 
Die heet ziech biestig lang bedach 
‘t waor kompleet ’n ezelsdrach 
Meh enen ezel is ’n preij 
Dee geit veur geine mins opzij 
En des te minder, sodeju 
Veur aander ezele op twie pu! 
En wat ze noe weijer ouch deit, 
D’n ezel steit! 

Wij sloten af bij Lure en kijken verwachtingsvol uit naar de volgende activiteit van onze buurtwandelcommissie.

Leden, lezers en wandelaars

Binnen en buiten buurt, stad en land groeit de belangstelling voor onze activiteiten. Kent u emigrees die af en toe in Maastricht zijn? Als zij zich aanmelden voor deze nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van komende activiteiten.
Kent u buren of buurtgenoten die geen lid zijn? Laat hen zich aanmelden, zodat zij als lid deel kunnen nemen aan nieuwjaarsborrel, algemene ledenvergadering en lustrum-viering.

Afval in modder

Ook in het park wordt vuil opgehaald. Dat gaat niet altijd goed:

Hulp werd ingeschakeld om de vuilniswagen op het droge te trekken

Interne rapportage intensivering aanpak overlast parken

De gemeente inventariseerde in 2022 hoe knelpunten in het stadspark kunnen worden aangepakt. De rapportage daarover kunt u met verwijzing naar de titel van dit item opvragen via post@maastricht.nl.

Vijf Koppen 

Voor u volgden wij de werkzaamheden rond de ingestorte wal. Wij vroegen de gemeente bewoners en toeristen -bijvoorbeeld via een webcam- te informeren.
Onze stadsdeelregisseur laat weten dat restauratie.limburg.nl een pagina over dit project opzette. Deze organisatie informeert professioneler dan onze vrijwilligers. En het spaart ons tijd.
Overigens biedt ook de gemeente af en toe informatie. Meer oud nieuws vind u als u op deze pagina ‘walmuur’ zoekt.
Op zaterdag 16 december kunt u zich tussen 9:30 en 12:30 laten rondleiden. Projectleider, archeoloog en architect geven toelichting.

Nieuw horecabeleid

Het horecabeleid wordt geactualiseerd. De gemeente geeft toelichting in een webinar en geeft eenieder de mogelijkheid tot 1 januari 2024 ideeën in te dienen.
Uw bestuur heeft op een aantal punten wensen en zal tijdig reageren.

Ander gemeentenieuws

Stadsdeelregisseur Erwin Gerardu wijst ons op het volgende:

 • Haalbaarheidsonderzoek naar een extra centrale fietsenstalling in het Centrum
 • Wijziging ophaaldagen voor huishoudelijk afval in Maastricht vanaf 1 januari 2024
 • Aanpassing tarieven voor het wegbrengen van afval en de restzakken per 1 januari 2024
 • Aanpassing parkeertarieven per 1 januari

Wie zonder vertraging gemeentelijk nieuws wil lezen abonneert zich op de nieuwsbrief.

Agenda

 • 16 december: rondleiding Vief köp.
 • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunstverkoop voor Save the children.
 • De nieuwjaarsborrel voor leden van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024. Leden krijgen bericht over locatie en tijd.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.

Nieuwsbrief 2023 nr 24

Geld voor schone lucht
Beeldenwandeling
Wandelen op stoepen
Lelijk
Mooi
Melden
Fietslust
Wal en beleg
Foto’s en muziek van vrolijker tijden
Agenda

ZES, Milleuzone en schone lucht

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten. De motie Steijns maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. De onder de naam InzetMEuroVier opererende organisaties proberen bij de Gemeenteraad te bevorderen dat dat zo snel en zo effectief mogelijk wordt opgepakt.

Wandelen

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de beeldenwandeling op 8 december.

Sjiek en Sjoen?

Zondagmiddag 4 uur:

Wanneer wordt dit opgeruimd?

Melden

De gemeente kunt u wijzen op rommel, loszittende straattegels- en keien en ander ongerief. Melden helpt niet altijd, maar niet melden helpt de gemeente te stellen dat alles goed gaat. Daarom nogmaals onze oproep te melden wat uw dwarszit. En natuurlijk ook complimenten te geven voor wat goed gaat.

Kunst voor Kind

Drie kunstenaars, vrouwen die hun mannetje staan, houden open dag op zaterdag 23 december van 10-16 uur op de Stenenbrug, 8 tegenover de Bisschopsmolen. 
Wie brengt wat aan de man: 
– Marieke Beker: Zilveren sieraden 
Martia Tersteeg: Porseleinen objecten 
Wilma Habraken: Glas in lood kunst 
De hele opbrengst gaat naar Save the Children.

Stoepen en objecten

NRC schreef dit jaar op 31 mei en 9 augustus over gebruik van stoepen anders dan voor wandelen. Ook in ons kwartier is doorwandelen op de daarvoor ingerichte trottoirs niet altijd eenvoudig. De werkgroep leefbaarheid inventariseert de knelpunten.

Oude fiets

Gebruikt u uw fiets niet meer? Werden fietsen van studenten in een van uw panden overbodig? Maak iedereen blij door deze fietsen voor hergebruik op het Tapijnterrein te plaatsen:

Oude wal

Hoeveel belegeringen doorstond onze wal? In onze dagen lijkt sprake van een nieuw beleg door wisselende gezelschappen. Heijmans gaat en Laudy komt.

Aan de stadszijde is veel grond weggegraven. Aan de zijde van het oude Sint Pieter werd het walkorset wat verbreed.

De gemeente vertelt iets over de historie op doeken aan hekken. Zou het niet aardig zijn als belangstellenden dit beleg kunnen volgen via een website die door aannemers en gemeente wordt onderhouden?

Nogmaals Bokern

Wie het mistte of nogmaals mee wil maken: Frank komt opnieuw vertellen over onze buurt. Nu laat hij foto’s zien en muziek horen. 7 December, 19:30, Boekhandel Dominicanen.

Agenda

 • 7 December 19:30: Lezing Frank Bokern (Boekhandel Dominicanen)
 • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
 • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunst voor Save the children
 • De nieuwjaarsborrel van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024.
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.