Reactie BJK: Stadsronde Omgevingsvisie Maastricht  11-02-2020

Uitgebreid reageerden wij op de ontwerp Omgevingsvisie. Weliswaar heeft dit geleid tot aanpassingen en aanvullingen in de visie en het voorliggende raadsstuk, maar er zijn essentiële punten blijven liggen.

Tevens onderschrijvend de reactie van “Buurtbalans” verzoeken wij u het raadsvoorstel aan te passen en aan te vullen op de volgende onderdelen.

 1. Het actualisatie programma (de vier pijlers).
 2. Extra actualisaties: toeristisch- en stikstof beleid
 3. Het Woonbeleid (binnenstad).
 4. De verkeersvisie binnenstad: “Autoluwe binnenstad”.

ad 1. Het actualisatie programma (de vier pijlers).                                                    Met de “Vier pijlers” actualisatie worden de tot nu toe gemiste fundamenten onder  de omgevingsvisie belangrijk versterkt. Wenselijk achten wij een kortere tijdsspanne dan de 4 jaar tussen de nu vast te stellen “voorlopige”  Omgevingsvisie 2020 en de “definitieve” Omgevingsvisie. Duidelijkheid daarover ontbreekt in het raadsstuk.

 • Onze wensen/voorstel:    
  • Een inzichtelijk tijdspad
  • Gestructureerd overleg met belanghebbenden (bewoners en stakeholders).
  • Doorkijk over de hele periode tot 2040, integrale weging en (risico)analyse                                                                                  

ad 2. Extra actualisaties: Toeristisch en Stikstof beleid.                                            Wij wezen in onze zienswijze op de actuele  stikstof discussie en de te verwachten effecten en consequenties van het Toerisme: “het toerisme… Wat kan onze stad aan, waar liggen de grenzen en welke oplossingen biedt het plan daarvoor.                                     Het plan voorziet nu niet in zo’n analyse van de kansen, risico’s en belemmeringen en biedt nu geen verdere opties.

 • Onze wensen/voorstel:
  • Een aanvullend beleidsplan “Stad en Toerisme”.
   • toerisme is belangrijk voor de stad en de bewoners, zodanig in te richten dat problemen als elders vermeden worden.
  • Een Stikstofbeleidsplan waarin ambities, risico’s en opties worden nagegaan (nb ons Jekerdal/Pietersberg gebied valt ook onder het “Natura 2000” regime: nr 159).

ad 3. Woonbeleid binnenstad.                                                                                       Wij verzochten om een inclusief woonbeleid voor de woonbuurten binnenstad gericht op een evenwichtige, gedifferentieerde bevolkingssamenstelling. Geen ”verdringing” van (vaste) bewoning en “Geen” mono cultuur van studenten, alleenstaanden en/of ouderen.

 • Onze wensen/voorstel:
  • Actualisatie Woningprogrammering richten op een verbrede (inclusieve) woning programmering met -ook in de binnenstad- betaalbare woningen voor gezinnen. Met een doorkijk ook na 2024.
  • Ook voor de binnenstad toepassing straatcriteria en regels voor verkamering en toeristische verhuur.  
  • Extra aandacht voor woonzorg programma’s/woonvoorzieningen binnenstad bijv. Molenhof Jekerkwartier.
 • Aanpassing:
  • Verwijder de discriminatoire aanduiding “Urban Campus”  (in tabel binnenstad west: Dl 2: blz. 95 punt 2 .

ad 4. Een “Autoluwe Binnenstad”.                                                                                     Een heldere eindvisie voor de verkeersvisie binnenstad 2040 ontbreekt. Een visie gaat over meer dan de opsomming van mogelijke maatregelen  alleen.

 • Onze wensen/voorstel:
  • Kies als eindvisie voor de binnenstad voor een autoluwe binnenstad. (nb na 2032 staan de dan aflopende contracten Vrijthof garage dat niet in de weg).

Wouter Mulder, Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK).

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *