Nieuwsbrief 2022 nr. 12

NB: teksten in blauw bevatten een zogenaamde hyperlink. Als u via muis of trackpad daarop klikt, verschijnt de onderliggende tekst.

Inhoud:
Ledenoverleg
Gat in wegdek door Jeker
Stadsronde woonbeleid

Van bellen naar wonen
Evenementen: lust en last
Bezoek aan Jan van Steffeswert
Wandelen, bomen en dichten

Ledenoverleg in het najaar

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten in het najaar bijeen te komen om het beleid voor de komende jaren te bespreken. Die bijeenkomst wordt op dit moment voorbereid door het bestuur. Onze leden krijgen daarover zo snel mogelijk informatie.

Jeker spoelt eigen dek weg?

Het wegdek van de Kleine Looiersstraat verdween deels. De boog van een oude brug stortte in was de analyse van de gemeente. Een brug in een straat? Jazeker, vroeger hadden veel huizen een eigen brug die bewoners en gebruikers over de Jeker toegang verschaften. Vond de gedempte Jekertak de oude stroom terug en ondergroef zij daarbij het fundament van zo’n brug? Wij zullen het niet weten omdat de gemeente snel herstel belangrijker acht dan (archeologisch) onderzoek. Het wegdek wordt niet gemist omdat parkeren niet is toegestaan. Of vervangt het gat de node ontbrekende gele streep op de stoeprand om parkeerders daarop te wijzen?

Stadsronde woningsplitsen en omzetten

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een informatie- en stadsronde over het peilvoorstel nieuwe beleidsregels splitsen en omzetten. Ter discussie komen nieuwe beleidsregels voor het splitsen en omzetten van bestaande woningen (naar kamerverhuur) en herbestemmen van monumentale niet-woongebouwen. Belangrijk voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Voorgesteld wordt namelijk om de regels (straat% en afstandscriteria) voor het omzetten van woningen naar kamerverhuur ook voor het centrum toe te passen.
Er is een informatief deel dat als doel heeft het informeren van de raad.  Na het informatieve deel is er een stadsronde. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad.  Het politieke debat over het peilvoorstel vindt op een later moment plaats, dit wordt gepland in november.
Het bestuur BJK  heeft zich aangemeld om deel nemen aan de stadsronde en zal daarbij inspreken. 
Datum: 4 oktober
Locatie: Raadszaal, Stadskantoor ingang Gubbelstraat
 Aanvang: 17.00 uur

KPN-gebouw

Eerder informeerden wij u over de verleende vergunning voor de bouw van 89 appartementen in de voormalige telefooncentrale aan Achter de oude Minderbroeders. Er zijn reeds meerdere bezwaren ingediend door  bewoners Jekerkwartier en omwonenden.  Van Jan Jeurissen ontvingen we zijn bezwaarschrift. Dat kunt u vinden op door op de link te klikken of https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/09/19/kpn-gebouw-bezwaar-van-jan-jeurissen/ te kopiëren en in uw browser te plakken.

Evenementen en Vrijthof

Evenementen maken onze stad enerverend maar werken ook wel op onze zenuwen. Omwoners van het Vrijthof willen college en raad informeren over hun zorgen daarover. Als u dat initiatief wilt steunen kunt u contact opnemen met Piet Nelissen (mailadres: p.nelissen.1@home.nl).

Rondleiding Bonnefanten Museum 

Recent is de grootscheepse en spectaculaire restauratie voltooid van het meer dan levensgrote kruisbeeld van de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert (ca 1465-ca 1535). Gedurende meer dan 20 jaar (inclusief vooronderzoek) zijn in het restauratieatelier Limburg (SRAL) in Maastricht ongeveer twintig verflagen verwijderd met een scalpelmes met behulp van een microscoop. De sculptuur is nu weer in de oorspronkelijke staat met de polychromie (= meerkleurige beschildering en vergulding) van ca 1510 te bewonderen in het Bonnefantenmuseum. 
Op ons verzoek verzorgt Peter te Poel (voorheen conservator) voor leden van BJK en andere belangstellenden heel graag een rondleiding in het Bonnefantenmuseum. We starten met een film en eindigen gezamenlijk met koffie/thee in Ipanema.
Datum en tijd: 8 december 2022 in de middag
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee met iets erbij, entree museum (gratis voor kaarthouders) niet inbegrepen
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Bonnefantenmuseum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma. 

Poëtische Bomenwandeling

Het Stadspark en het Natuurhistorisch Museum zijn een belangrijk onderdeel van het Jekerkwartier. Vandaar dat speciaal voor bewoners van het Jekerkwartier Paul Beuk (conservator Natuurhistorisch Museum) en Jet van Aalst (VLAM) wandelend gedichten, verhalen en wetenswaardigheden bij bomen in het Stadspark en de tuin van het Natuurhistorisch Museum Maastricht presenteren.
Datum en tijd: 11 november in de middag
Startpunt: meet Europe ster op de Graanmarkt 
Duur: ca 2 uur
Afsluiting met koffie en vlaai in het Natuurhistorisch Museum
Kosten: € 7,50
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Natuurhistorisch Museum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma.

Nieuwsbrief 2022 nr. 11

Lang bleef het droog en warm. Uw bestuur maakte desalniettemin deze nieuwsbrief. Wij hopen dat onderstaande berichten u verwarmen bij een verkoelend glas.

Buurtbemiddeling
Nazomertafel Buurtnetwerk Binnenstad
Lutherse kerk
KPN gebouw Achter de Minderbroeders
Stadspark en VVD
Onderzoek naar overlast
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Sint Pieterstraat
Riet de Wit

Aardige buren?

Wij leven in een aardige buurt met lieve buren. Toch kan het gebeuren dat wij elkaar hinderen en op eigen kracht geen oplossing meer vinden. Buurtbemiddeling kan dan helpen. Zie voor de mogelijkheden de site van Buurtbemiddeling Maastricht.

Nazomertafel Buurtnetwerk Binnenstad

Wij proefden het preuvenemint. En worden nu uitgenodigd voor de Nazomertafel die het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht op 21 september in de Lutherse Kerk organiseert. Een mooie gelegenheid om onze naaste buren uit de binnenstad te leren kennen. Zie voor informatie en aanmelden de site van het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht.

Lutherse kerk

De Lutherse kerk aan de Hondstraat stelt de deuren ook open voor culturele activiteiten. Een overzicht daarvan vindt u op de agenda van deze kerk.

KPN gebouw Achter de Minderbroeders

Voor verbouwing van dit gebouw tot 89 micro-appartementen vroeg Capricorn een omgevingsvergunning aan. De gemeente verstrekte de gevraagde vergunning op 1 augustus j.l. 
Binnen een termijn van zes weken (tot 12 september) kon hiertegen bezwaar worden gemaakt. Verschillende bewoners zouden daar gebruik van hebben gemaakt.  Eerder berichtten wij over de bezwaren tegen dit project van omwonenden en BJK. Bepleit werd meer afstemming op de omgeving qua woningen en bewoning (zie ons dossier en onze standpunten daarover). Net als andere buurtverenigingen wijst BJK op de risico’s en gevolgen van grootschalige bouwclusters met uitsluitend kleine wooneenheden in oude gebouwen of vrijvallende terreinen in de woonbuurten van de binnenstad.

Stilte in de Van Heylerhofflaan?

Omwonenden van het stadspark ervaren overlast door lawaai, rommel, plassen en poepen. RTV Maastricht meldt op 30 augustus dat de VVD pleit voor een stiltegebied in het stadspark:

De VVD wil het stadspark, of gedeelten ervan rondom de huizen, aanwijzen als stiltegebied. De regels voor geluidsoverlast moeten hier in ieder geval streng aangescherpt worden.
Bij de partij zijn meldingen binnengekomen dat er recent meerdere dagen overlast is geweest. VVD zegt rust in het park zeer belangrijk te vinden en dat de openbare leefbaarheid wordt aangetast als gebruikers bijvoorbeeld muziek veel te hard zetten.
De fractie stelt tevens aan het stadsbestuur voor rotte appels een parkverbod te geven, zodat alleen de mensen die het heel bont maken gestraft worden.

Helpt dit standpunt wonen aan het stadspark nog genoeglijker te maken? Wij hopen het.

Onderzoek naar overlast

De gemeente kent de opmerkingen van bewoners. Eerder berichtten wij al over de door de gemeente geplaatste borden die gebruikers van het park vragen zich te gedragen.
Om meer zicht te krijgen op aard, omvang en perceptie van de problemen wordt een onderzoek onder direct omwonenden gestart. Betrokkenen worden door de gemeente binnenkort hierover benaderd.

Huisvestingsverordening

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 de Huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin worden nadere regels gesteld bij de opkoop van woningen en toeristische verhuur.
Een woning met een WOZ-waarde van minder dan € 355.000 mag u na aankoop niet verhuren. Er zijn hierop uitzonderingen.
Toeristische verhuur wordt onderworpen aan registratie en meldplicht.
Wie verhuurt of koopt met het plan te verhuren doet er goed aan zich te informeren.
De Huisvestingsverordening en het raadsbesluit zijn te lezen door klikken van de links. 

Zero Emission Zone

Met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) werkt de gemeente aan een schone, bereikbare binnenstad. Zo kunnen vrachtwagens en bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen vanaf 1 januari 2025 niet meer zomaar de binnenstad van Maastricht in. Dit heeft gevolgen voor ondernemers in de binnenstad, maar ook voor leveranciers of dienstverleners die in het centrum moeten zijn. Meer informatie geeft de de website van Maastricht bereikbaar.

Verkeer in Sint Pieterstraat

Al jaren wordt gesproken over regulering van het verkeer in de Sint Pieterstraat. De gemeente reserveerde geld voor een verkeersdrempel. Ook door corona is uitvoering telkens uitgesteld. Medio september vindt hierover een gesprek plaats met wethouder John Aarts. Wij hopen dit dossier vlot te trekken.

Afscheid van Riet de Wit

Weinig leden kennen het belang van Riet de Wit voor onze vereniging: zij was de drijvende kracht achter website en mailsysteem.
Riet is toe aan nieuwe uitdagingen en droeg taken en verantwoordelijkheden over. Onze voorzitter Marijke van Lierop nam begin september met een boeket afscheid.

Riet, bedankt!

Nieuwsbrief 2022 – nr 10

 1. Toeristische verhuur
 2. Evaluatie geluidhinderverordening
 3. Drinkend staan
 4. Zero Emission Zone
 5. Bestuursakkoord simpel
 6. Golfen of vegen?

Toeristische verhuur

Leden van BJK zijn trots op hun buurt. Graag nodigen zij familie en vrienden uit om al het moois aan de boorden van de Jeker te laten zien. Een enkeling schaft daarvoor een extra pand aan.
Anderen zien hun vertrouwde buren vertrekken en een stroom tijdelijke gasten terugkomen.
Waar vinden wij een balans? Of zorgt de markt voor evenwicht? Waar de gemeente dat lang dacht zijn er nu andere inzichten die in een pilot worden getoetst. U leest daarover meer in de tekst onder de link.

Evaluatie geluidhinderverordening

De op 10 maart 2020 vastgestelde verordening zou in de tweede helft van 2020 worden geëvalueerd. Covid en andere omstandigheden maken een evaluatie naar het inzicht van de gemeente nog niet zinvol. De evaluatie is uitgesteld tot medio 2023. De brief van de gemeente hierover vindt u hier.

Drinkend staan

Nog vóór covid sprak de gemeente over de wenselijkheid niet enkel zittend, maar ook staand te kunnen drinken. Voor en tegen hielden elkaar in evenwicht. Daarom werd een pilot ingericht. Covid stelde de start daarvan uit.
Binnenkort start een aantal café’s met de pilot. Er gelden strenge voorwaarden. Zo moeten de uitbaters naaste buren informeren.
De pilot wordt begin volgend jaar geëvalueerd. Uw bevindingen worden daarin meegenomen. Enkel als u die meldt natuurlijk.
Zie voor meer informatie de notitie van de gemeente.

Zero Emission Zone

Vanaf 2025 frisse lucht en minder geluid in onze mooie buurt!
Astrid Vermeulen van de gemeente informeert ons als volgt:

Graag wil ik u informeren over de stand van zaken Zero Emissie Stadslogistiek. Verder stel ik voor om na de zomer een fysieke bijeenkomst te plannen waarin u een verdere toelichting krijgt. U heeft dan ook de gelegenheid vragen te stellen aan het projectteam van het Uitvoeringsprogramma.
Mocht u voor deze bijeenkomst nog andere onderwerpen geagendeerd willen zien dan hoor ik dat graag van u.

Het voortgangsbericht vindt u hier. Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen en zullen u daarover informeren.

Bestuursakkoord simpel

Voor de liefhebbers van stripverhalen bezorgt de gemeente het bestuursakkoord in plaatjes.
Wie liever leest kan de tekst hier vinden.

Golfen of vegen?

Een lid met handicap 35 stelde niet via de Kleine Looiersstraat de Looiershof te kunnen betreden. Mogelijk is zijn club te kort of gebruikt hij te licht hout. De golfer die het niet lukt raden wij aan een bezem te proberen.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 9

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 1. Inkom universiteit op het Tapijnterrein
 2. Wijkagent speciaal voor studenten
 3. Cijfers over onze buurt
 4. Ratten: bestrijden of vertroetelen?
 5. Terrassen
 6. Looiershof en golfen
 7. Openbaar vervoer in de binnenstad
 8. Samen tegen eenzaamheid
 9. Pierre Kemp wandeling

Inkom universiteit op het Tapijnterrein

Dit jaar start de Universiteit de INKOM 2022 van 22 t/m 26 augustus 2022

Er zijn activiteiten waar u mogelijk hinder van heeft. U kunt dat melden via 043-3885335 of via inkom@maastrichtuniversity.nl (gedurende de INKOM 24/7 te bereiken.)

Uitnodiging voor de buurt
Op vrijdag 26 augustus is er een Open Air Cinema waarbij de film ‘Grease’ getoond zal worden met  daarvoor een klein foodtrucks festival vanaf 18.00 uur op Tapijn.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om een lekker hapje te eten. Toegang is uiteraard gratis.

Het volledige programma vind u hier.

Wijkagent speciaal voor studenten

Remco Arets is de wijkagent met als thema studenten. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0900 – 8844 (spoed) of in niet spoedeisende gevallen via het formulier.

Voor onze buurt (Jekerkwartier) is Patrick Spronken tijdelijk waarnemend wijkagent voor het Jekerkwartier. Hij stelt zich voor op een webpagina van de politie.
Daar kunt u ook lezen voor welke zaken en op welke wijze u contact kunt zoeken met de politie.

Cijfers over onze buurt

AlleCijfers.nl biedt op basis van publiek toegankelijke gegevens fraaie rapportages. Voor het Jekerkwartier biedt dit rapport mooie inkijkjes. Aardig om te zien hoe onze buren stemmen en wat onze huizen opbrengen.

Ratten: bestrijden of vertroetelen?

Wij zien steeds meer ratten. Die doen zich tegoed aan ons vuilnis of het eten dat wij ganzen geven.
De gemeente bestrijdt de ratten. Dierenvrienden bestrijden bestrijden, bijvoorbeeld door vallen onklaar te maken. De gemeente heeft niet altijd voldoende capaciteit bestrijden-bestrijders te bestrijden. Voor wie ratten hinderen is het een mooi bericht dat de gemeente zwaar blijft inzetten op bestrijding. Zelf kunnen wij de plaag kleiner maken door netjes met vuil om te gaan en ons eten zelf op te eten (zie ook de poster hierover in het park).

Terrassen

Wie zit niet graag op een terras in de buurt van het Pantheon in Rome of Parijs? Zo zitten toeristen graag op terrassen in de buurt van Maastrichtse basilieken.
Voor omwonenden zijn terrassen en hun gebruikers niet altijd prettig. Reden waarom daarover met horeca en gemeente afspraken worden gemaakt.
Voor de horeca is het verleidelijk die afspraken te schenden. Bewoners melden dat via de gemeente-app.
Melden is altijd goed om de gemeente zicht te geven op aard en omvang van overlast. In gesprekken met de gemeente en betrokkenen blijft uw bestuur zich inzetten voor een leefbare buurt.

Looiershof en golfen

Maakte u al de wandeling van de Grote Looiersstraat via Looiershof naar de Looiersgracht? En wil u die wandeling door dit prachtige deel van Maastricht ook andersom maken? Neem dan uw langste golfstick mee om de poort door het hek te openen.

Openbaar vervoer in de binnenstad

De tram is er niet en zal zeker in het Jekerkwartier niet komen. In het busvervoer vallen gaten. Omdat er geen vraag is, stelt de gemeente. Omdat er geen aanbod is, stellen reislustigen.
Buurtnetwerk Binnenstad en BJK wezen de gemeente op de gebrekkige voorzieningen. Helaas heeft dit tot nu toe niet tot verbeteringen van het OV in de binnenstad (Jekerkwartier en centrum-zuid) mogen leiden.
Bij brief van 25 juli laat wethouder John Aerts het volgende weten:

In het najaar van 2022 wordt gestart met de OV-studie van Maastricht-centrum. Nieuwe inzichten leiden mogelijk tot een herziening van buslijnen en –routes, al blijft het de vraag of ervanuit de wijk voldoende vraag is naar collectief busvervoer.

Samen met buurtnetwerk Binnenstad houdt uw bestuur dit dossier nauwlettend in de gaten.

Samen tegen eenzaamheid

U bent lid van onze mooie vereniging. U bent dus niet eenzaam. Mogelijk kent u in uw omgeving eenzamen. Wethouder Anita Bastiaans vraagt daarvoor aandacht:

Na de zomer besteedt de gemeente meer aandacht aan het thema eenzaamheid. Contactpersoon is Karin Martens (telefoon 043-3503131; Karin.martens@maastricht.nl)

Pierre Kemp wandeling

Maastricht had Pierre Kemp wat uit het oog verloren. Maar de literaire verenigingen zijn de dichter/schilder niet vergeten: zij eren Maastrichts grootste dichter met een wandeling door de binnenstad en Wyck. De Limburger bericht hierover op 1 augustus.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 8

Positief fiets Parkeren: #posifiets

Fietsen is positief. Voor de gezondheid van de fietser. En voor de gezondheid en de gemoedsrust van andere bewoners en bezoekers van de stad. Gebruik van de fiets kent ook nadelen. Parkeren op de stoep hindert rolstoelers. Fietsenden zitten niet enkel elkaar maar ook andere verkeersdeelnemers toenemend in de weg. Fietsen verwezen. Nieuwe voorzieningen zijn duur.

Door het programma #Posifiets zoekt onze gemeente wegen om fietsen in goede banen te leiden.

Zo kun je fietslabels per mail bestellen bij Gitta Starremans. (Gitta.starremans@zuid-limburg-bereikbaar.nl). In de Kapoenstraat leidde gebruik daarvan tot een opmerkelijk succes:

Bewoners helpen verder door de eigen fiets te gebruiken zonder anderen te hinderen. En door overlast door andermans fietsen te melden (zie over melden onze informatie daarover). Een melding over een hinderlijk geparkeerde fiets wordt doorgestuurd naar Handhaving. Die hecht een waarschuwing aan de fiets en verwijdert die later.

Melden van overlast

Melden van overlast (bv. fietsen, vuilnis, ratten, geluid, …) gaat via de gemeente App. Velen raken gefrustreerd omdat terugkoppeling tegenvalt. Toch blijft het van het grootste belang overlast te melden. De gemeente richt haar beleid immers in op geleide van het aantal meldingen. Meld dus dingen waar u last van hebt of waar u zich aan ergert altijd. Reken er echter niet op dat er meteen een oplossing wordt geboden. Echter, niet melden betekent dat er ook niets geregistreerd wordt. En dan blijft de overlast bestaan.

Vuilniszakken

Vuilniszakken bewaren wij thuis tot de dag van ophalen. Wij zien steeds vaker dat onze buren daarop niet kunnen wachten. Die zakken worden dan een prooi voor ratten die -mede door onze omgang met vuilnis- zich vermenigvuldigen.

Meld een te vroeg aan de straat geplaatste! zak. Dan kan het zijn dat handhaving in zo’n zak op zoek gaat naar gegevens van de vervuiler die dan wordt beboet.

Pierre Kemp

Op donderdag 21 juli werd het opgeknapte en omgedraaide beeld van Pierre Kemp opnieuw onthuld. Wiel Kusters (Stichting Pierre Kemp), Marijke van Lierop (BJK) en Jet van Aalst (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) spraken vol vuur. Peter Severijns speelde saxofoon. Wethouder Frans Bastiaans gaf acte de présence. Hij kreeg de opdracht zich in te spannen om van het Pierre Kemppark een literaire ontmoetingsplaats te maken. Onder de ongeveer 60 gasten waren bekende dichters aanwezig. Bijzonder was de komst van Marijke Stultiens-Thunissen, de vrouw van beeldhouwer Rob Stultiens die het beeld destijds maakte en in 2002 overleed.

De zon bleef weg, de engeltjes staakten het plassen, drank smaakte, muziek gaf leven.
Pierre Kemp beschreef dat in zonniger omstandigheden zo:

Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht erin ving, prees ik intens,
ver van de wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Mogelijk heeft een enkele aanwezige na afloop van de plechtigheid het struweel opgezocht….

Achter het hek: Looiershof

Lopend van de Tribunal door de Looiersgracht passeert u een hek dat vragen stelt. Is die fraai opgeknapte stadsmuur achter het hek langs te lopen? Het hek lijkt enkel te passeren door wie er achter woont.

U wilt uw gasten dat mooie stukje Maastricht tóch laten zien? Dat kan. Loop door naar de Grote Looiersstraat en betreedt ter hoogte van nummer 22  het terrein van de oude vermicellifabriek. Loop door tot aan het eerste hek. Daardoor ziet u de Verwerhoek. Sla linksaf om langs de muur walmuur naar de Looiersgracht te lopen. Daar komt u het hek dat uw belangsteling wekte opnieuw tegen. U ziet ook een knop om dat hek te openen. U kunt een ervaring rijker bevrijd teruglopen naar de Tribunal.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 7

Vorige week hadden we voor het eerst sinds 3 jaar onze ALV. Dit was een goed bezochte en gezellige bijeenkomst. Tijdens deze ALV heeft het huidige bestuur weer een mandaat voor de komende 3 jaren gekregen. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Joof Schöpping is onze nieuwe secretaris en Jos Maes is als algemeen bestuurslid toegetreden. Wij zijn zeer verheugd dat ons bestuur nu uit 5 personen bestaat. In het najaar zullen er inhoudelijke ledenvergaderingen georganiseerd worden. Mocht u als lezer van deze nieuwsbrief geïnteresseerd raken in deze bijeenkomsten, meld u dan aan als lid van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier via onze website: www.bewonersjekerkwartier.nl.

Deze nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp: donderdag 21 juli 16.00 – 17.30
  2. Pierre Kempwandeling – zondag 31 juli 11.00 – 13.00 uur
 2. Stand van zaken aanpak overlast Stadspark
 3. Parkeren en elektrische oplaadpalen
 4. Maastricht Bereikbaar
 5. Toeristische verhuur

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – nr. 6

Het is gelukt om nogmaals een wandeling gevelstenen te organiseren. De mensen die op de wachtlijst stonden, zijn benaderd. Wat blijkt: er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus mocht u kunnen en willen, meld u aan. Deelname is gratis voor leden BJK. Niet-leden betalen 5€. Duur ca 1,5 uur. Afsluiting met een drankje op terras bij mooi weer, anders binnen.

 • Datum:       donderdagmiddag 9 juni ’22
 • Start:          15.30 uur
 • Aanmelden: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv deelname wandeling 09/06/22

Andere punten waarover we u graag willen informeren:

 1. Boek en Bib: goede buren?
 2. Milieuzone
 3. Stadspark: Kemp en kristal
 4. Feestelijkheden Pierre Kemp(park)
  1. Een nieuw uitzicht voor Pierre Kemp
  2. Pierre Kempwandeling
 5. JekerKlassiek: zondagmiddag 12 juni ’22
 6. Fietsparkeren
 7. Algemene Ledenvergadering: ALV
 8. KPN-gebouw

Lees verder

Nieuwsbrief 2022 – nr. 5 – 23 april 2022

Gisteren hebben we met een groep van zo’n 20 personen volop kunnen genieten van onze wandeling langs de gevelstenen in het Jekerkwartier. Dit was een eenmalig gebeuren, maar er is veel belangstelling voor deze wandeling: er is een aardige lijst van mensen die graag aan deze wandeling willen meedoen. We doen ons best om te proberen nog een dergelijke wandeling voor deze zomer te organiseren. Mocht dat lukken dan worden degenen die zich reeds aangemeld hebben hierover als eersten geïnformeerd.

Het unieke van deze wandeling is dat er bij de gevelstenen een plaatje met QR-code is geplaatst. Met gebruik van die QR-code krijgt u alle informatie over de betreffende gevelsteen. Hoe kunt u QR-codes gebruiken:

 • Maak een foto van de QR-code en lees dit uit.   Zie https://www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen. 
 • Gebruik Google Lens voor QR-codes. Deze app is voor veel andere dingen ook handig; je fotografeert bijvoorbeeld een plantje en zegt Google Lens wat hij denkt wat het is.

Er stond gisteren ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp in De Limburger. Zie:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/22/kijk-eens-wat-va…uweeltjes-tussen/

Verder in deze nieuwsbrief weer veel interessante thema’s waar we u graag over informeren.

 1. Bezoek universiteitsbibliotheek – 16 mei
 2. Lente in het park: Lust of last?
 3. In de buik van de muur
 4. Milieuzone
 5. Buurtbalans
  1. Evaluatie woningsplitsing
  2. Coalitie onderhandelingen
 6. Vooraankondiging feestelijkheden Pierre Kemp(park) 

Lees verder

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

Deze nieuwsbrief staat vrijwel volledig in het teken van culturele en sociale activiteiten. Activiteiten die de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht kregen. Nu we geleidelijk aan weer de draad van het ‘gewone leven’ kunnen oppakken, willen we ook weer met u samen gaan wandelen en u informeren over de allerlei zaken die belangrijk zijn voor het welbevinden van ons allen.

Maar allereerst willen we graag uw aandacht vragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is een heel urgent probleem. Er moeten er ook in onze regio de komende periode nog heel wat bijkomen. Waarom niet ook in het Jekerkwartier. Als er bewoners zijn die daarvoor ruimte zouden hebben (ook bijvoorbeeld B&B plekken) kunnen die zich aanmelden bij    https://onderdakoekraine.nl/   of  https://takecarebnb.org/.  Dat hoeft niet gratis; er zijn ook vergoedingsregelingen.

Tenslotte willen we u nog attenderen op onze nieuwe bankrekening:
NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier  

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:

 1. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier: vrijdag 22 april 2022
 2. Lutherse kerk: concert zondag 3 april
 3. Maastricht Art Map
 4. Homerusprijs (klassieke literatuur)
 5. Informatie ombouw KPN-gebouwmet 89 (1 kamer) units

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 3

Het zijn roerige tijden. Leek het de goede kant op te gaan met de coronamaatregelen, is het ineens oorlog in Europa. Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren. Gelukkig is er sprake van een stevige eensgezindheid tegen deze agressor. Het einde lijkt nog niet in zicht. Dit kan alleen maar verliezers opleveren. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal voor de Volkskrant het gedicht Een krijgszuchtige tijd naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne.                                                                                        Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/04/een-krijgszuchtige-tijd/

Onze bewoners van het Jekerkwartier willen wij graag informeren over de volgende punten.

 1. Herontwikkeling KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 2. Sphinx-debatcentrum – lijsttrekkersdebat 9 maart van 17.00 – 21.30 uur
 3. Bewonersinformatie

Lees verder