NIEUWSBRIEF 2018 nr. 1

Bewonersvereniging Jekerkwartier

Beste,

We hebben weer diverse nieuwe zaken te melden. Daarbij wijzen wij ook op onze website: ons informatiepunt voor relevante bewonerszaken met uitgebreidere informatie en achtergronden. Ook de foto’s van onze geslaagde Nieuwjaarsborrel zijn er te zien.

Inhoud.
1.Verkeersplan Jekerkwartier
2.Wonen
a.Woonbeleid
b.Samenwerking andere gremia
c.Gemeenteraadsmotie Airbnb
3.Milieuzonering
4.Evenementen
a.Carnaval
b.Vergunningensysteem
5.Samenwerking Buurtnetwerk JK en BJK
6.Belangrijke data

1.VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER

De gemeente heeft op 11 december 2017 een tweede buurtbijeenkomst (voor bewoners en ondernemers) georganiseerd. De sheets en de presentatie van deze avond over het verkeersplan kunt u hier vinden.
Mocht u nog opmerkingen over dit voorstel willen maken, dan kan dat. U kunt uw reacties mailen aan: verkeer@maastricht.nl.
Het is wel zaak om dit binnen niet al te lange tijd te doen.
De gemeente zal alle opmerkingen verwerken tot een voorstel dat aan het College van B&W wordt voorgelegd.

2. WONEN

a.Woonbeleid: woningsplitsing – omzetting

BJK heeft een brief gestuurd aan het gemeentebestuur over de “verkamering woonbuurten binnenstad”. Deze brief is ook ingesproken tijdens de stadsronde/raadszitting van 16 januari. Wij riepen de gemeente op om de quota voor spreiding studentenhuisvesting en voor woningsplitsing en –omzetting (40/40/40 regeling) te handhaven. Verder willen wij dat voor de woonbuurten binnenstad dezelfde begrenzingen worden ingezet als voor de overige woonbuurten, inclusief de straatnormering percentages.

De wethouder heeft bij de raadszitting toegezegd het huidige woningsplitsingsbeleid te handhaven en eind 2018 dit beleid te evalueren.

b.Samenwerking andere gremia

Op deze problematiek werken wij samen met diverse buurtnetwerken en straatverenigingen, waaronder Buurtbalans, o.a. de Buurtnetwerken van Jekerkwartier, Kommel, Limmel, Brusselse Poort, en de Vrienden Binnenstad Maastricht (VBM).

Woensdagavond 31 Januari hebben vertegenwoordigers uit 14 Maastrichtse buurten en wijken een convenant ondertekend met de Stichting BuurtBalans. Doel is het behoud en verbetering van een goede woonbalans tussen de diverse woonvormen voor vaste en tijdelijke bewoners. Vooral ook voor wijken waar een scheefgroei speelt tussen permanente bewoning van panden en panden die kamergewijs of gesplitst worden verhuurd, of gebruikt worden voor tijdelijke bewoning, zoals B&B, shortstay verblijven, en hotellerie.

c.Gemeenteraadsmotie Airbnb: 16-01-18

Op 19-12-17 heeft BJK een brief gestuurd aan het gemeente-bestuur over de voortdurende omzetting van woningen en short stays in vakantiewoningen en Airbnb’s. Wij hebben de gemeente concreet verzocht om:
•Een meldingssysteem in te stellen;
•Adequaat toezicht en controle toe te passen;
•Op te treden tegen illegale ontwikkelingen;
•Een ‘taakgroep’ in te stellen.

De gemeenteraadsmotie (ingediend door PVM) voor een meldingsstelsel is door de gemeenteraad verworpen. Wel zal er medio 2018 een nieuwe hotelnota komen waarin de B&B-problematiek wordt meegenomen. De verantwoordelijk wethouder (dhr. J. Aarts) wil daar nu niet op vooruitlopen aangezien het hier om een complexe problematiek gaat. Hij heeft wel toegezegd dat er gehandhaafd wordt bij klachten. Dus mocht u klachten hebben over B&B-situaties of overlast ervaren, dan adviseren wij u om deze bij de gemeente te melden. Lees meer

3.MILIEUZONERING

In onze Nieuwsbrief nr. 8 (oktober 2017) hebben wij het ‘Visiedocument Luchtkwaliteit en stadsdistributie van de buurtnetwerken en bewonersverenigingen in de binnenstad Maastricht’ gepresenteerd.

Deze thematiek zal de komende periode veel aandacht krijgen: stadsronde gemeenteraad d.d. 06-02-18, in de pers, en ook met de gemeenteraadsverkiezingen. BJK is voorstander van het autoluw maken van de binnenstad en het Jekerkwartier.

4. EVENEMENTEN

a.Carnaval

De gemeente heeft nieuwe spelregels opgesteld voor wat betreft de geluidssterkte van de muziek, de karren enz. De bewoners van de Koestraat e.o. hebben een brief van de gemeente over deze spelregels ontvangen. Lees meer

b.Vergunningensysteem

De gemeente heeft nog niet geantwoord op onze brieven eind 2017 over de aanpak Evenementen, Verbeterd Evenementen overleg en een strakker vergunningensysteem voor de pleintjes Jekerkwartier.

5.SAMENWERKING BUURTNETWERK JK EN BJK

Beide besturen hebben onlangs met elkaar gesproken om –waar mogelijk- samen te werken. Dit was een constructief gesprek en er zijn afspraken gemaakt om op inhoudelijke basis samen te werken. Voor BJK als bewonersvereniging staan daarbij de belangen van haar leden (de bewoners JK) altijd voorop. Als het kan, kunnen we elkaar versterken. Mochten we verschillende visies over een onderwerp hebben, dan worden de verschillen verwoord.

6.BELANGRIJKE DATA

Wij willen u alvast informeren over 2 bijeenkomsten. Nadere informatie volgt nog, maar wellicht kunt u deze data alvast vrijhouden!

a.Zaterdagochtend 24 februari 2018

10.00 – 12.30 uur in Centre Céramique
Openbare vergadering op initiatief van buurtnetwerken en -verenigingen binnenstad in het kader van de gemeenteraads- verkiezingen. Voor deze bijeenkomst willen we vooral bewoners uitnodigen alsmede vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen.

b.Woensdagavond 7 maart 2018.

Klaor Loch organiseert een avond vooral gericht op ‘ondernemers van de binnenstad’ met de schepen van Gent over ‘maatregelen voor een gezonde en autoluwe binnenstad’. Er worden ook andere deskundigen uitgenodigd zoals de voorzitter MKB van Amsterdam etc.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *