NIEUWSBRIEF 2018 nr. 2

Beste,

Deze Nieuwsbrief staat volledig in het teken van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnenstad: de milieuzonering.

Inhoud

  1. Urgente oproep: kom naar Raadsronde 27-02-2018.
  2. Informatie over Stadsronde d.d. 20-02-2018.
  3. Belangrijke data: Discussieavond 7 maart a.s. Centrum Ceramique.

1. RAADSRONDE Milieuzone: 27-02-2018.

Zoals u weet zijn wij voorstander van het autoluw maken van de binnenstad en het Jekerkwartier. Een eerste stap op weg hiernaar toe is het instellen van een “milieuzone binnenstad”. Hiertoe zijn door de politiek diverse gesprekken gevoerd. Inspraakavonden (Stadsrondes) waar zowel voor- als tegenstanders hun zegje hebben kunnen doen. Het zal er nu om spannen wat de politiek daar mee zal doen.

Door met velen aanstaande dinsdagavond naar de raadsronde te komen kunnen wij als bewoners nog een duidelijk signaal geven dat wij achter de milieuzonering staan. De discussie daarover wordt aanstaande dinsdagavond gevoerd op het stadskantoor Mosae Forum.
Vandaar dat wij een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Daarmee zetten wij kracht bij onze inhoudelijke argumenten. Als de publieke tribune vol zit met bewoners, dan wordt dat gezien en vergroot dat onze kans dat er met ons rekening wordt gehouden.

Datum: dinsdagavond 27 februari 2018.
Tijd: aanvang 19.00 uur.
Locatie: Stadskantoor Mosae Forum – Ingang: Gubbelstraat

2. INFORMATIE STADSRONDE

Het bijgevoegde artikel*) in De Limburger geeft goed weer hoe de verhoudingen liggen.

Voor bewoners en bezoekers binnenstad gaat het om vermindering van de luchtvervuiling met als gevolg gezondheids- en ziekterisico’s. Daarbij is er ook sprake van zware financiële schaderisico’s door verzuimdagen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Daar wordt nog amper rekening mee gehouden. Het is lastig om dat in economische/ financiële schadecijfers te vertalen. Vooral de ondernemers schermen met economisch verlies. Echter de cijfers uit steden waar al een milieuzone is ingevoerd, bevestigen ‘hun dreigbeeld’ niet.

Van belang is bovendien wat onze politieke partijen in de huidige raad voor de gemeenteraadsverkiezingen in hun programma hebben staan. Op 4 partijen na, hebben alle partijen een voorkeur voor het invoeren van een milieuzone.
Maar het zal er om spannen hoe de discussie dinsdag zal verlopen.

3. BELANGRIJKE DATA

a. Zaterdag 24-02-2018: deze bijeenkomst gaat niet door.
b. Woensdagavond 7 maart 2018.
Locatie: Centre Ceramique
Aanvang: 19.15 uur

Klaor Loch organiseert een avond over ‘de kansen en bedreigingen voor een gezonde en autoluwe binnenstad’, gericht op bewoners en ondernemers van de binnenstad.

De schepen van Gent zal toelichten hoe het in Stad Gent voor elkaar is gekomen en hoe deze stad is verbeterd. Verder zal de MKB-voorzitter Amsterdam zijn pleidooi voor een schone stad toelichten. Er is ruimschoots tijd ingeruimd voor discussie met het publiek.

Forumdiscussie met Maastrichtse ondernemers onder leiding van Guido Wevers. Namens de bewoners zal Wouter Mulder (bestuur BJK) daaraan deelnemen.

Wij hopen dat u ook in ruime getale aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

*) Artikel in De Limburger van 21-02-2018
door verslaggever Ivo Kok
Gesteggel over invoering milieuzone in Maastrichtse binnenstad
Inwoners van de Maastrichtse binnenstad staan lijnrecht tegenover de ondernemers in het centrum als het gaat over invoering van een milieuzone in het totale stadshart.
Dat bleek dinsdagavond tijdens een laatste inspraakavond vooraleer de gemeenteraad zich volgende week voor het eerst zal buigen over het collegevoorstel dat een einde moet maken aan zwaar vervuilende auto’s en vrachtauto’s in de binnenstad van Maastricht.

Twee opties

In feite liggen er twee opties voor: óf de milieuzonering met cameratoezicht in de Statensingel wordt verder over het stadscentrum uitgerold, óf er wordt gekozen voor de invoering van het Duitse vignetsysteem, waarvan overigens nog niet duidelijk is of dat juridisch haalbaar is. Maar een derde mogelijkheid is er eigenlijk ook nog: er gebeurt verder helemaal niks meer als het gaat om milieuzonering.

Laadpalen

Die laatste variant heeft de absolute voorkeur van de ondernemers in de binnenstad. Volgens woordvoerder Paul ten Haaf van het Centrummanagement gaat invoering van verdere maatregelen ten koste van de gastvrijheid van Maastricht, en zullen derhalve vooral veel dagjesmensen uit België de stad de rug toekeren, met alle economische gevolgen van dien.
Ten Haaf wees er daarnaast op dat de auto-industrie in 2025 zo ver zal zijn dat elektrisch rijden de norm is geworden. Om die reden acht hij het zeer onwenselijk om nu miljoenen te investeren in verdere milieuzonering, of dat nu in de vorm van cameratoezicht of van een milieuvignet is. Volgens de woordvoerder van de ondernemers kan dat geld veel beter worden gestoken in de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s, verdeeld over de hele stad.

Gezondheid

In bij tijd en wijle heftige betogen spraken woordvoerders van de buurtnetwerken uit de binnenstad hun afschuw uit over het standpunt van de ondernemers. De buurten wezen nadrukkelijk en bij herhaling op de gezondheid van de inwoners van het centrum, maar ook op die van mensen die in de binnenstad werken en op die van bezoekers van de stad Maastricht.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *