NIEUWSBRIEF 2017 nr. 8

Beste,

Wij willen u graag informeren over een gezamenlijke actie van enkele binnenstad buurtplatforms/buurtnetwerken, Vrienden van de Binnenstad en Bewonersvereniging Jekerkwartier.

We hebben gezamenlijk een Visiedocument (zie hieronder) opgesteld en dit is verstuurd naar het gemeentebestuur (B&W en gemeenteraadsleden), de politieke partijen en de plaatselijke pers. 

De Bewonersvereniging Jekerwartier zal dit onderwerp ook tijdens haar Algemene Ledenvergadering eind oktober met haar leden bespreken. Gezien het belang dat wij hechten aan dit thema, kiezen we ervoor om dit naar ons uitgebreide netwerk te mailen.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter


Visiedocument:
luchtkwaliteit en stadsdistributie van de buurtnetwerken en bewonersverenigingen in de binnenstad Maastricht.

Probleem en oorzaken

De slechte luchtkwaliteit in onze (binnen)stad is grotendeels het gevolg van motorrijtuigen, die op fossiele brandstoffen rijden*, scheepvaart, vliegverkeer, industrie en door het stoken van hout.

Daarbij is de geografische ligging van de stad in het Maasdal extra nadelig omdat daardoor de schadelijke stoffen moeilijker ontsnappen. De concentratie van deze schadelijke stoffen komt met name voor in de binnenstad en in de nabijheid van drukke verkeerswegen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de uitstoot van (ultra-)fijnstof, roet en stikstofdioxide ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen.

* auto, vrachtwagen, motorfiets, (bestel)bus, trekker, bromfiets, -scooter, -mobiel en snorfiets.

Maatregelen

De luchtkwaliteit, geluidbeheersing, veiligheid en leefbaarheid zijn gebaat bij het invoeren van:

  1. Een zo groot mogelijke milieuzone in de binnenstad, waarbij trapsgewijs de toelatingsvoorwaarden van auto’s periodiek worden aangescherpt, met als uitganspunt EURO 5-norm;
  2. Herziening van het verkeerscirculatieplan en het stedelijk parkeerbeleid met als doel een autoluwe binnenstad;
  3. Geconcentreerde bevoorrading van de binnenstad, beperking van de betreffende tijdvensters en door distributeurs met zero-emissievoertuigen;
  4. En beperkende maatregelen voor het gebruik van belangrijke ultra-fijnstof producerende vervoersmiddelen als snorfietsen, brommers en scooters.

Tegelijkertijd dient er een samenhangend pakket aan maatregelen te worden genomen ter verbetering van fietsvoorzieningen en ter verdere stimulering van het fietsgebruik en het openbaar vervoer. Hierbij dient het handhaven van reeds bestaande regels, het veiliger maken van onze stad voor fietsers en voetgangers en overdekte fietsenstallingen prioriteit te krijgen.

Gevolgen

Met deze maatregelen wordt het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad wezenlijk teruggedrongen ten faveure van de gezondheid van bewoners en bezoekers, wordt het veiliger en rustiger in de binnenstad en neemt de leefbaarheid toe. Naast de luchtkwaliteit is namelijk ook de geluidsoverlast van verkeer en andere “bronnen” van grote invloed op de gezondheid, waartegen afdoende maatregelen noodzakelijk zijn.

Uitgangspunten

Als uitgangspunt moet onze gemeentelijke overheid, de advieswaarde van de WHO (World Health Organisation) gaan hanteren omdat deze geen schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben.

En dient het volledige spectrum van maatschappelijk relevante kosten en opbrengsten (gezondheidszorg, levensverwachting, persoonlijk welzijn e.d.) in kaart gebracht te worden en mede bepalend te zijn bij de besluitvorming, naast het benutten van financiering middels Interreg gelden en andere financiële bronnen.

Tot slot

Om draagvlak hieromtrent te verkrijgen dienen bewoners en ondernemers van onze stad nadrukkelijker bij de besluitvorming betrokken te worden. Wij willen dat onze buurtnetwerken en bewonersorganisaties van de binnenstad volwaardig deel kunnen uitmaken van het gemeentelijk platform luchtkwaliteit.

Maastricht, oktober 2017

De buurtnetwerken Boschstraatkwartier | Céramique | Kommelkwartier | Statenkwartier | Wyck en de Bewonersvereniging Jekerkwartier en Vrienden (Binnen)stad Maastricht.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *