Bijdrage Stadsronde Milieuzone 22 januari 2019

Geachte leden gemeenteraad en College.

Wij ondersteunen het Collegevoorstel en verzoeken zo snel mogelijk een milieuzone in en rond de Binnenstad en singels (minimaal model B) in te stellen. 

 1. Het belang.

Namens de buurtorganisaties en de bewoners binnenstad deden wij begin 2018 een ernstig beroep op u  de verdere aantasting van de luchtkwaliteit binnenstad en onze gezondheid een halt toe te roepen met een milieuzone voor de Binnenstad.

 • Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid van de dagelijks betroffen ca 19.000 binnenstadbewoners maar ook om die van:
  • de ca 21.000 daar werkenden;
  • de op meer dan 17 miljoen geschatte jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland;
  • bewoners van Maastrichtse woonbuurten rond de Binnenstad.

Dagelijks ervaren wij als bewoners de negatieve effecten van vuile uitlaatgassen van vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s en dieselbusjes etc. op onze straten en pleinen en op de singels rond de binnenstad. Zonder enige belemmering binnenrijdend tot in het hart van de stad.

Negatief ook voor het beeld en positie van onze stad bij de vele bezoekers uit andere Europese en Nederlandse steden waar milieuzones gewoon zijn geworden.

 • Met goede bedoelingen, laadpalen, extra parkeervoorzieningen en fietsen etc. alleen:
  • maar zonder grenzen stellende milieuregels van de milieuzone zal het niet lukken de probleemsituatie structureel om te buigen en de luchtvervuiling door “vuile” auto’s terug te dringen.

2. De politieke agenda, keuzes en afspraken.

In 2018 is er een aantal belangrijke besluiten genomen, en zijn er toezeggingen en beloftes gedaan.

 • Op 13 Maart 2018: de raadsopdracht tot uitwerking en voorbereiding invoering milieuzone voor de binnenstad per 1-1-2019.
 • De gemeenteraadsverkiezingen met de milieuzone als programma onderdeel bij het merendeel van de Maastrichtse partijen.
 • Het Coalitie akkoord  juni 2018 met de milieuzone als belangrijke pijler voor het milieubeleid.
 • De beleidsafspraken van de staatssecretaris met haar centrale harmonisatiemodel en de belofte de buitenlandse kentekenoverdracht te willen “bespoedigen”.

De politieke agenda is zonneklaar.

Het huidige plan voor de milieuzone is in overeenstemming met de doelen die daar werden aangegeven. De keuze voor camerahandhaving en overige belendende maatregelen (sloop en hardheid)  vormen een deugdelijke aanpak die ook voldoet aan de eerdere wensen van veel partijen.

Mede op basis daarvan roepen wij alle betroffen groeperingen nu op eindelijk verdere belemmeringen en tegenstand te beëindigen:

 • de politieke agenda te erkennen;
 • samen te werken aan de realisatie milieuzone;
 • voor een “schone gezonde” binnenstad voor bewoners, werkenden en bezoekers;
 • goed voor de uitstraling, kracht en economie van de stad.

 3. Het Collegevoorstel.

In het nu voorliggende College voorstel zijn alle aspecten van de milieuzone nu uitgebreid onderzocht, verfijnd en geactualiseerd.

Wij complimenteren de wethouder met zijn energieke inzet, geduld en zorgvuldige actuele aanpak.

De milieuzone binnenstad met het voorgestelde camerasysteem is de komende periode het beste instrument om het milieu en gezondheid in de binnenstad te kunnen verbeteren en beschermen:

 • de aan duidelijkheid niets over latende rapportages daarover worden door ons volstrekt onderschreven.
 • positief is ook de synergie rapportage over de samenhang met overige maatregelen.

Nog te bepalen is de exacte  omvang van de milieuzone (model A,B of C).

 • Nader onderzoek en overleg is in te zetten om de effecten op de buurten naast en rond het centrum af te kunnen wegen:
  • voor de binnenstad is ons inziens nu al voldoende aangetoond dat model B de meeste voordelen biedt.

 Qua voortgang is medio 2019 een tussen evaluatie van de stand van zaken voorzien:

 • niet uit te sluiten is dat dan al wel een akkoord met België is bereikt over de handhaafbaarheid van buitenlandse kentekens, maar niet met Duitsland
 • In dat geval kunnen wij ons voorstellen overeenkomstig de aanpak in Arnhem te starten met het Implementatie proces.

Concluderend verzoeken wij de gemeenteraad:

 • In te stemmen met het Collegevoorstel en zo snel mogelijk een milieuzone voor de Binnenstad met minimaal model B in te stellen:
  • te streven naar instelling uiterlijk per 1-1-2020 
 • Op basis van de tussenrapportage medio 2019 het vervolg tracé te bepalen
  • eventueel met het “Arnhem’s model” na kenteken akkoord met België.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *