NIEUWSBRIEF nr. 9 – 17 sept. 2018 

Afgelopen dinsdag (11 september) was er een stadsronde over de toeristische kamerverhuur. Aangezien er veel sprekers waren, was het onmogelijk om dit onderwerp op deze avond af te ronden Vandaar dat er gekozen is voor een vervolg, dus een 2e stadsronde op dinsdagavond25 september: aanvang 17.00 uur. Wij doen wederom een beroep op u om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op de publieke tribune. Daarmee laat u zien dat u betrokken bent bij het onderwerp!

Inhoud Nieuwsbrief

1. Programma stadsronde 25 september
2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur

1. Programma Gemeenteraad 25 september  

Op dezelfde avond bespreekt de raad eveneens in een stadsronde het eerste conceptdocument Omgevingsvisie. Dit wordt een document dat bepalend is voor de koers waar Maastricht de komende jaren op gaat inzetten. Welke keuzes moet de stad maken? Ook hier wil BJK van zich laten horen en het thema Maastricht als woonstad agenderen.
Zie ook: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6812672/1

17.00 – 18.30 uur Stadsronde Toeristische woningverhuur
19.00 – 20.30 uur Stadsronde  Omgevingsvisie

2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur 

Zoals u wellicht weet, hebben wij tijdens de stadsrond op 11 september jl. onze visie gegeven voor wat betreft onze wensen. Onderstaand kunt u lezen wat de stand van zaken is en wat de visie is van BJK. Ook tijdens de 2e bijeenkomst op 25 september a.s. zullen wij weer onze inbreng aan de discussie leveren. Wellicht heeft u ook De Limburger van afgelopen zaterdag 14 september gelezen. Hierin werd de hartekreet van een verhuurder verwoord. Tijdens de stadsronde van 11 september was er echter ook een bewoner van het Wittevrouwenveld; deze bewoner gaf een duidelijk signaal van zijn ervaren overlast. En ook dat hij met zijn ervaren overlast bij niemand gehoor vindt! Het moge duidelijk zijn dat het om weerbarstige materie gaat waar de meningen over verdeeld zijn, daardoor het is van het grootste belang dat bewoners hun ervaringen delen en hun persoonlijke verhaal doen!
Zie ook:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018


2.1. KNELPUNTEN HUIDIGE SITUATIE

 • Wildgroei toeristische verhuur van/in woningen (vaak illegaal)
  • Verdringing vaste bewoning en aantasting leefbaarheid
  • Cumulatie effect toeristische- en overige tijdelijke kamerverhuur
  • Ontbrekend gemeentelijke ingrijpen
 • Verlies vertrouwen bij buurten en bewoners

 2.2. STARTPUNT: GELDENDE “GUESTHOUSE REGELING”

 • Toeristische verhuur door eigenaar/bewoner BRP
  • Max. 2 kamers in zelf bewoonde woning
  • Geen dagen maximum
  • Inning toeristenbelasting verplicht
  • Geen registratie/ meldingsplicht
 • Nauwelijks tot geen toezicht, controle en handhaving (alleen sporadisch bij overlast klachten)
  • Leidend tot wildgroei

 2.3. NIEUW BELEID: HET RAADSVOORSTEL

 • Primair: een uitbreiding op de Guesthouse regeling voor toeristische woningverhuur met meer dan 2 kamers
  • Beoogd voor toeristische ontwikkelingen zoals op Airbnb- platforms
 • Secundair: inzet regels voor regulering en registratie
  • Eén gezelschap per keer/aanmelding: maximaal 6 personen
  • Verhuur gehele of gedeeltelijkewoning
  • Alleen door ingeschreven hoofdbewoner BRP
  • Maximaal 60 dagen per jaar
  • Eenmalige melding (dus geen verdere registratie aan- en afmelding)

   2.4. ANALYSE/CONCLUSIES

 • Onzeker en onduidelijk is, wat de voorgestelde uitbreiding toeristische woningverhuur voor de binnenstad zal betekenen
  • De onderbouwing berust op oudere cijfers 2015-2017
  • Zonder adequate analyse effecten leefbaarheid
  • Voorzichtigheid is op zijn plaats
 • Wij missen condities/waarborgen zoals die in de Amsterdamse regeling wel zijn opgenomen
  • 30 dagen (per 1-1-2019) i.p.v. 60 dagen maximum
  • Bezoekers meldplicht (vooraf)
  • Brandveiligheidseis (toets)
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
 • Doel van het huidige voorstel zou verder moeten zijn met de nieuwe regeling
  • Een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover

   2.5. VOORSTEL/AANPASSINGEN JEKERKWARTIER

 • Aanscherping regeling
  • Een actiefmeld-/registratiestelsel(inclusief “Guesthouses”) instellen:
  • Met een meldingsplicht “aankomst vooraf “(e.e.a. conform A’dam) i.p.v. “eenmalige melding”
  • Een registratieplicht bezoekers (gastenboek)
 • Voorzichtiger starten met max. 30 dagen woning verhuur
  • 60 dagen pas ingeval van positief evaluatieadvies
 • Geen combiverhuur beide regelingen (Toeristisch gezelschap gelijktijdig met Guesthouse-verhuur)
  • Door Verhuurder te overleggen/verzorgen
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
  • Brandveiligheid toets (extern Bureau)
 • Concrete Gemeentelijke garantiesten aanzien van handhaving, periodiek toezicht en controle waaronder
  • Centraal meldpunt en registratiesysteem
  • Vastleggen dwangsommen/boetes/sluiting etc.
 • Garanties woonkwaliteit en sociale consistentie Binnenstad
  • (Cumulatie effect tijdelijke Toeristische- en kamerwijze verhuur).
  • Ook voor binnenstad “Straatpercentages kamerwijze verhuur” voor woonbuurten/straten vastleggen (woonbeleid)
  • Versneld een QuickScan nulmeting inzetten om effecten voor Jekerkwartier te checken

 

Zoals gezegd, willen wij een beroep op u doen om met zoveel mogelijk bewoners plaats te nemen op de publieke tribune. BJK zal tijdens beide onderwerpen een actieve inbreng leveren en het is wenselijk dat u met velen aanwezig bent!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *