Nieuwsbrief 2018. nr. 4.

Bewonersvereniging Jekerkwartier                                                       25 april 2018

We hebben belangrijke informatie voor u. Na lang en uitgebreid overleg met alle betrokkenen is de pilot Buurtprofiel Koestraat afgerond. U heeft deze informatie reeds in De Limburger kunnen lezen, maar niet iedereen is hierop geabonneerd. Bovendien hebben wij vanuit BJK veel tijd en energie gestoken in het bereiken van het nieuwe beleid. Nu deze pilot is afgerond komen andere straten aan de beurt, zoals Boschstraat en in onze buurt de Sint Pieterstraat.

 Inhoud Nieuwsbrief
  1. Buurtprofiel Koestraat en omgeving
  2. Start horeca-profiel de Pieterstraat
  3. Vooraankondiging huisconcert donderdag 17 mei a.s.
  4. Formatie nieuw College Maastricht van start
  5. Woningbouw “PTT- Centrale” Achter de Oude Minderbroeders
  6. Privacywetgeving
  7. Word lid!

1. Buurtprofiel Koestraat en omgeving

In het Horecabeleid 2016-2019 staat bij nieuwvestiging van horeca maatwerk centraal. Uniciteit van het initiatief, de plaats van vestiging en de omgeving, de buurt en het karakter van die buurt waar het initiatief gaat landen, gelden als criteria. Het buurtprofiel beschrijft wat er in die buurt of straat aan nieuwe horeca mogelijk is binnen het beleid. Ondernemers en bewoners zijn betrokken bij de opstelling van dat buurtprofiel. Het college heeft nu het buurtprofiel voor de Koestraat en omgeving definitief vastgesteld.

Afgesproken is dat in de Koestraat e.o. in principe geen nieuwvestiging meer mogelijk is. Over de terrassen is afgesproken, dat, om de ervaren overlast terug te dringen, de sluitingstijden van de terrassen met 1 uur worden vervroegd. Dit betekent sluiting om 0.00 uur door de week en om 01.00 uur in het weekeinde. Belangrijk voor de bewoners en voor de leefbaarheid en ook omdat het hiermee mogelijk wordt om gedifferentieerd per gebied daarop afgestemde regels te hanteren.
Om de toegankelijkheid in de straat te verbeteren is op verzoek van de ondernemers de terrasindeling iets aangepast.
Wij zijn er tevreden over dat het college heeft ingestemd met het model en de systematiek van de buurtprofiel aanpak en het buurtprofiel van de Koestraat en omgeving.
2. Start projectgroep horeca-profiel Sint Pieterstraat 

De gemeente gaat binnen enkele weken starten met een Projectgroep Horeca-profiel Sint Pieterstraat. Het ligt in de bedoeling dat vanuit de diverse groeperingen (bewoners, detailhandel en horeca) elk 2 personen zitting nemen. De werkwijze is vergelijkbaar als in de Koestraat, met dien verstande dat de groep nu wel beperkter van omvang zal zijn. Wij zullen u nader informeren zodra we meer weten.

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan bij ons aan: info@bewonersjekerkwartier.nl onder vermelding van ‘horeca-profiel Sint Pieterstraat’.  

3. Vooraankondiging huisconcert donderdag 17 mei a.s. 

Velen van u kennen de huisconcerten bij Mieke Jonkers op de Sint Pieterskade. Nu willen we graag voor de bewoners van het Jekerkwartier een huisconcert organiseren. Het Rivera Quartet, bestaande uit 3 vrouwen en 1 man, wil graag een muziekuitvoering geven voor een 30-tal bewoners. Het programma bestaat uit een kwartet van Beethoven en een kwartet van Brahms. Nadere informatie volgt nog. 
 
Voor nu is het belangrijk dat u deze datum reserveert als u geïnteresseerd bent. En dat u zich opgeeft via info@bewonersjekerkwartier.nl onder vermelding van ‘huisconcert’.
 
De kosten voor deze avond bedragen € 15 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn na afloop. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de uitvoerende musici. Dat is hun honorarium voor deze avond. 
  

4.  Formatie nieuw College Maastricht van start

Als het aan de zes formerende partijen van de Maastrichtse gemeenteraad (CDA, Senioren Partij, GroenLinks, D66, VVD en SP) ligt, wordt er een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten. Alvorens dit vast te stellen wordt de voltallige gemeenteraad geconsulteerd, alsmede een aantal strategische partners in de stad en regio. De zes formerende partijen vinden het evenzeer van belang dat het advies van de informateurs wordt gevolgd om ook na de installatie van het nieuwe college van B&W een permanente, open inbreng te bieden aan bewoners, belanghebbenden en andere politieke partijen. Zodat in gezamenlijkheid een gedragen toekomstvisie wordt geformuleerd op de stad. Het coalitieakkoord vormt daarvoor de basis. Om dat proces te begeleiden zijn er twee formateurs ingezet (Murk Peutz, CDA en Wim Hazeu, GroenLinks). Wij hebben aan de partijen en formateurs onze wensen voor de toekomst van onze buurt per brief kenbaar gemaakt. Zie voor onze complete tekst:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/03/30/aandachtspunten-coalitie-overleg/

Men hoopt dat er medio juni al een nieuw college gevormd kan worden.

5. Woningbouw “PTT- Centrale” Achter de Oude Minderbroeders

Afgelopen week werden we verrast door een nogal vage aanvraag omgevingsvergunning voor ca 70 woningen in de oude PTT-centrale. Weliswaar circuleren al langer berichten over sluiting van de centrale en eventuele ombouw naar woningen.  Maar dat zou veel langer duren. Nadere informatie wees uit dat dit een voorbarige aanvraag was van derde partij; ingediend zonder kennis en toestemming van de eigenaar.  Daarover aangesproken door de eigenaar is deze nogal speculatieve aanvraag snel weer ingetrokken.

De eigenaar van het complex heeft aangegeven dat bij toekomstige plannen zorgvuldigheid naar bewoners en omwonenden altijd voorop staat. Zodra op termijn meer duidelijkheid over hun plannen bestaat, zullen zij ons en u nader informeren. Zie voor ingekomen brief
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/04/25/ptt-centrale-ach…e-minderbroeders/

6. Privacywetgeving
Klik op  https://bewonersjekerkwartier.nl/privacyverklaring/ en u kunt lezen hoe BJK omgaat met uw persoonsgegevens. Dit in kader van nieuwe wet die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

7. Word lid! 

We willen lezers van onze Nieuwsbrieven oproepen ons te steunen door zich aan te melden als lid van BJK.  Zoals u weet, komt BJK op voor de belangen van de leden en bewoners van het Jekerkwartier. Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties.
Voor het (luttele) bedrag van € 15 per persoon per jaar bent u al lid. U bepaalt dan mee welk beleid wij als vereniging voeren.
Aanmelden kan via  https://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *