Bewonersverkeersplan Jekerkwartier

Een nieuw parkeer- en verkeersplan Jekerkwartier

Waarom een nieuw verkeersplan?

Download als PDF

Gezien zijn aard en zijn stratenprofiel is het Jekerkwartier ongeschikt voor autoverkeer. Niettemin is de verkeer- en parkeerintensiteit de laatste jaren sterk toegenomen in onze buurt. Dit gaat ten koste van de woon- en verblijfskwaliteit van bewoners, bezoekers en ondernemers.

Het verbeteren van die woon- en verblijfskwaliteit – de belangrijkste eigenschap van een historische binnenstadsbuurt – is noodzakelijk en is ook de belangrijkste drijfveer van dit nieuwe plan. De stad is zodanig veranderd dat het huidige verkeersregime moet worden herzien met het doel de verblijfskwaliteit te verbeteren en de buurt beter bereikbaar te maken.
Dat wordt bereikt door de volgende vier maatregelen:

1. Verminderen van de verkeersintensiteit en verbeteren verkeersveiligheid
2. Aanpassing verkeerscirculatie
3. Aanpassing parkeerregime
4. Aanpassing sectorindeling vergunningparkeren

1. Verminderen van de verkeersintensiteit en verbeteren verkeersveiligheid

Het huidige verkeersregime en de inrichting van de ruimte leiden tot de volgende, drukke en soms onveilige, verkeerssituaties in het Jekerkwartier:

a. Door het Jekerkwartier loopt een intensieve verkeersroute vanaf de Kennedybrug (krul) via de Pieterstraat, het Vrijthof richting het Tongerseplein. Naast gebruikers die daadwerkelijk deze route moeten nemen (bewoners, ondernemers, leveranciers en bezoekers Vrijthofgarage) wordt deze route ook als sluiproute gebruikt om het verkeerslicht bij het politiebureau te vermijden. Deze sluiproute kent nog een variant via de Witmakerstraat en de Lenculenstraat en via de Heksenstraat en Bonnefantenstraat.
Alle routes komen uiteindelijk uit in de Tongersestraat/Tongerseweg, de enige uitvalsweg in het zuiden van het centrum, en leiden tot een extra hoge verkeersintensiteit in deze straat bovenop de dagelijkse spitsdrukte.
Daarnaast is er geregeld veel verkeersdrukte door o.a. zoekverkeer en bezoekers op koopzondagen en bij evenementen in de stad.

Voorgestelde maatregelen

 • Ontmoediging sluipverkeer door snelheidsbelemmerende maatregelen (zie 1b);
 • Beperken zoekverkeer (zie 1c., 2. en 3.);

b. Binnen de singels geldt een 30km zone. In het Jekerkwartier wordt op alle geasfalteerde wegen en de Begijnenstraat met regelmaat (veel) te hard gereden, met name op de doorgaande routes die leiden naar het centrum via de Sint Pieterskade en de Sint Hubertuslaan. De Poort Waerachtig ontneemt overzicht op Vijfkoppen, direct achter de poort, waaraan voorrang verleend moet worden en bovendien ligt er een basisschool.

Voorgestelde maatregelen

 • Binnenrijden van 30km-zone aan begin Sint Pieterskade en Sint Hubertuslaan vanaf Prins Bisschopsingel duidelijker aangeven;
 • Het plaatsen van een ‘Smiley-bord’ op de Pieterskade;
 • De voorrangsregeling onder de Poort Waerachtig omdraaien, hierdoor wordt de automobilist die de stad inrijdt gedwongen af te remmen voor de poort;
 • Ten behoeve van de basisschool kan een ‘Kiss and Ride’ voorziening worden ingericht (zie flankerende maatregelen);
 • Het plaatsen van busvriendelijke verkeersdrempels op de intensieve verkeersroute;
  Herinrichting straten, bredere trottoirs, smallere rijbaan en plantenbakken;

verkeersplan-2

c. Zoekverkeer naar parkeerplaatsen, zowel bezoekersplaatsen als vergunninghouderplaatsen;

Voorgestelde maatregelen

 • De resterende bezoekersparkeerplaatsen ‘binnen de muren’ omzetten in vergunningparkeerplaatsen. Hierdoor wordt het intensieve zoekverkeer in de buurt verminderd;
 • Het aanpassen van de sectorindeling vergunninghouders Centrum-West (zie punt 4);
 • Het invoeren van een bezoekersregeling voor bewoners, waarbij bezoek de gelegenheid krijgt tijdelijk (bv. per dagdeel) gebruik te maken van een vergunninghouderplek (zie voor voorbeelden parkeerbeleid van bv. gemeente Rotterdam of Den Haag);

d. Laden en lossen bij ondernemers gebeurt vaak op straat. Dat blokkeert de doorgang van het andere verkeer

Voorgestelde maatregel

 • Het inrichten van een aantal laad en losplaatsen. Deze kunnen gebonden worden aan venstertijden, aansluitend op de geldende venstertijden in kernwinkelgebied;

e. Veel trottoirs in het gebied zijn te smal en ze verkeren in een slechte staat. Het is niet goed mogelijk met kinderwagens, rolstoelen en rollators gebruik te maken van het trottoir waardoor deze kwetsbare groepen gedwongen worden op straat te lopen.

verkeersplan-1

Voorgestelde maatregel

 • Herinrichting straten, door bredere trottoirs en smallere rijbaan.

2. Aanpassing verkeerscirculatie

De intensiteit van het verkeer in de (meeste) woonstraten in het Jekerkwartier is te hoog.
Door de bezoekersparkeerplaatsen ‘binnen de muren’ op te heffen wordt deze verkeersintensiteit verminderd. Het verkeer wordt dan beperkt tot de mensen die daadwerkelijk met de auto in deze buurt moeten zijn, namelijk bewoners en ondernemers.

Een eenvoudige en onmiddellijk in te voeren maatregel om de verkeersintensiteit in de buurt verder te verminderen, is het plaatsen van borden ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ aan het begin van de Witmakerstraat, Tafelstraat en Kleine Looierstraat.

Aanpassing verkeerscirculatie

Bron: presentatie OJK, voorstel nieuwe verkeerscirculatie

Daaropvolgend kan er gekeken worden, samen met de bewoners van de betreffende straten, of het omdraaien van rijrichtingen in bepaalde straten tot mogelijkheden behoort. Het gaat hierbij om het omdraaien van de rijrichting in de Tafelstraat en de Nieuwenhofstraat, en het omvormen naar een éénrichtingstraat van de Kleine Looierstraat. Hierdoor ontstaat er een nieuwe verkeercirculatie waardoor de doorgaande functie van bepaalde straten eruit gehaald wordt en de hoeveelheid verkeer in de zeer smalle straten beter verdeeld wordt terwijl alles bereikbaar blijft.

Achter de Oude Minderbroeders is – wegens de onbruikbaar geworden brug over de Jeker – al geruime tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze straat is wel bereikbaar voor vergunninghouders. We geven in overweging om de bestaande situatie, ook na eventuele reparatie van de brug, te handhaven. Zodoende wordt het aantal verkeersbewegingen zoveel mogelijk beperkt en blijft de Helpoort, een van de drukst bezochte toeristische locaties in de stad, autoluw.
Bron: presentatie OJK, voorstel nieuwe verkeerscirculatie

3. Aanpassing parkeerregime

Binnen de muren

Mede door een grote hoeveelheid woningsplitsingen in de buurt is het aantal bewoners toegenomen. Het aantal vergunninghouderplaatsen is echter niet toegenomen met als gevolg dat er een tekort is aan het aantal vergunninghouderplaatsen.

parkeerregime

Voorstel
Het aantal bezoekersparkeerplaatsen in de Nieuwenhofstraat en Zwingelput veroorzaakt zeer veel ritten. Door die plaatsen om te zetten in vergunningparkeren (met uitzondering van de Rode Brug) worden die ritten verminderd. De situatie is dan voor iedereen duidelijk: vanaf de “Rode Brug” aan het begin van de Pieterstraat kun je als bezoeker nergens meer parkeren, dus het Jekerkwartier inrijden voor dat doel is nutteloos.

Door het uitbreiden van het aantal vergunningplaatsen is het mogelijk een aantal van de huidige vergunningplaatsen op te heffen en in te richten als laad- en losplek voor leveranciers en het plaatsen van fietsenstallingen.

Buiten de muren

(Villaparkdeel; tussen de stadswal en Prins Bisschopsingel)
Tot april 2010 gold het hoge parkeertarief van 2,60 per uur/parkeerduur 2 uur max. Op initiatief van de middenstand uit de buurt heeft de gemeente, zonder overleg met de bewoners, in april 2010 het regime aan de noordkant van de St. Hubertuslaan binnen de singels gewijzigd: uurtarief van 1,40/dagkaart 6 euro.
Na klachten van bewoners is de zuidoostkant van de straat alsnog gereserveerd voor vergunninghouders. In de overige straten rond het stadspark is de maximale parkeerduur opgerekt naar 4 uur met behoud van het hoge tarief.

Dit heeft geleid tot een onoverzichtelijk geheel met verschillende tarieven en tijdslimieten, waarbij niet staat aangegeven welke parkeertarieven waar van toepassing zijn.
Met deze wijzigingen heeft de gemeente inbreuk gemaakt op haar eigen zonale parkeerbeleid, in dit geval binnen de singels, en op haar uitgangspunt om het straatparkeren zoveel mogelijk te ontmoedigen en de centrumbezoekers met hun auto (tegen gunstige tarieven) te dirigeren naar de parkeergarages.

Ook de geldende betaaltijden van het straatparkeren zijn niet conform het gemeentebeleid. Door het gratis straatparkeren in de avonduren mist de gemeente haar doel centrumbezoekers zoveel mogelijk in de parkeergarages te laten parkeren die ’s avonds vrijwel leeg staan. Daarnaast correspondeert de betaaltijd niet met de openingstijden van de winkels (op koopzondagen betalen tot 17:00 en winkels open tot 18:00) en is het zeer vreemd dat buiten de singels (bv. Sint Pieter) een uur langer betaald moet worden dan binnen de singels.

In het gebied rondom de Van Heylerhofflaan geldt het combiparkeren.
Op drukke dagen (weekenden, evenementen en buitenlandse feestdagen), die de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, is het voor de bewoners in die straten (vaak) niet mogelijk om een parkeerplaats te vinden. Ook het gratis straatparkeren in de avonduren levert parkeerproblemen op voor de bewoners rondom de Van Heylerhofflaan. Naast de bezoekers van het Jekerkwartier en de binnenstad worden de gratis (combi)parkeerplaatsen in de avonduren ook gebruikt door binnenstadbewoners die geen parkeerplaats op een vergunninghouderplek in hun woonbuurt kunnen vinden of geen vergunning bezitten. Dit alles heeft geleid tot een vermindering van het woongenot in dit gebied.

Rondom het Aldenhofpark en de Tongerseweg kampen de bewoners ook met een tekort aan vergunninghouderplekken. Hier wordt veelal geparkeerd door bewoners uit de andere delen van de vergunningsector Centrum-West, waardoor de bewoners van de betreffende straten zelf geen parkeerplek kunnen vinden.

parkeren-nu

Voorstel
De situatie in de Sint Hubertuslaan, het goedkope tarief en de strook voor vergunningparkeren aan de huizenkant, blijft gehandhaafd.
De combiparkeerplaatsen aan de huizenkant van de Sint Pieterskade, Van Heylerhofflaan en Henri Hermanspark worden parkeerplaatsen voor vergunninghouders.
De zuidzijde van het Aldenhofpark wordt aan de huizenkant vergunningparkeren.
De betaaltijden worden in ieder geval afgestemd op de openingstijden van de winkels en binnen de singels moet gelden dat er tot later in de avond betaald moet worden dan buiten de singels.

parkeren-voorstel

4. Sectorsplitsing Vergunningparkeren

De sector voor vergunningparkeren Centrum-West, waarvan het Jekerkwartier een onderdeel is, beslaat het gehele gebied binnen de singels aan de westoever van de Maas. Het Jekerkwartier is het gebied waarvan de straatparkeermogelijkheden het dichtst bij het stadshart liggen, met als gevolg dat vergunninghouders uit de gehele sector bij voorkeur hier parkeren. De gemeente heeft mei 2012 een onderzoek gedaan naar de bezettingsgraad van de vergunninghouderplaatsen in het Jekerkwartier. Hieruit is gebleken dat ruim 60% van de getelde vergunningen niet is uitgegeven voor de straten in het Jekerkwartier, maar voor de overige delen van de sector Centrum-West. De parkeerplaatsen voor vergunninghouders in het Jekerkwartier zijn bestemd voor de bewoners en ondernemers van de buurt, maar in de praktijk ook van die van het stadshart waar geen parkeerplekken zijn. Deze plaatsen zijn niet bedoeld om de rest van de vergunningsector óók nog op te nemen. Dan werkt het systeem niet meer.

Voorheen waren de sectoren voor vergunninghouders kleiner en waren er minder parkeer- problemen in het Jekerkwartier dan met de huidige sectorindeling. Een splitsing van de sector voor vergunningparkeren Centrum-West is noodzakelijk om de parkeerdruk in het Jekerkwartier te verlagen.

Voorstel
De sector Centrum-West splitsen in de verschillende kwartieren – Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier en Boschstraatkwartier. Bewoners kunnen dan alleen in hun eigen kwartier parkeren. De bewoners van de Binnenstad krijgen een vergunning voor één van de kwartieren.

Flankerende voorzieningen

 • Kiss and Ride – lus voor de school OBS Binnenstad
  Vóór de Poort Waerachtig (op de parkeerplaatsen voor de vijver) wordt een keerlus aangelegd die dient als afzetruimte voor OBS Binnenstad. De kinderen kunnen veilig in- en uitstappen aan de parkzijde en naar de school lopen (30/40 meter). De auto’s hoeven de stad niet meer in.
  verkeersplan4

Andere verkeersborden parkeren

Nu worden vergunningparkeerplaatsen aangegeven door een blauw bord met een ‘P’ en daaronder een kleine aanduiding ‘vergunninghouders’. Dit wekt de indruk, met name bij buitenlandse bezoekers, dat hier geparkeerd mag worden. Door de vergunningparkeerplaatsen aan te duiden met borden ‘verboden te parkeren’ en een uitzonderingsbord ‘tenzij in bezit vergunning’ wordt het voor bezoekers duidelijker waar niet geparkeerd mag worden.
Daarnaast is het ook niet af te lezen op de verkeersborden waar het combiparkeren geldig is, ook dit kan duidelijker aangegeven worden.

Samenvatting

Uit te voeren in 2013:

Snelheidsbelemmerende maatregelen

 • 30km zone duidelijker aangeven + plaatsen ‘smileyborden’
 • Voorrangsregeling Poort Waerachtig omdraaien

Parkeren

 • bezoekersparkeerplaatsen ‘binnen de muren’, huizenkant Sint Pieterskade, Van Heylerhofflaan en Henri Hermanspark en de zuidzijde Aldenhofpark omzetten naar vergunninghouderplekken
 • duidelijker verschil maken tussen verkeersborden betaald parkeren, combiparkeren en vergunninghouderplaatsen
 • betaaltijden straatparkeren gelijkstellen met openingstijden winkels
 • voor een parkeerplaats binnen de singels moet langer betaald worden dan voor een parkeerplaats buiten de singels

Verkeersveiligheid

 • inrichten laad- en losplaatsen
 • inrichten fietsenstallingen
 • Verkeersintensiteit Jekerkwartier ‘binnen de muren’
 • plaatsen borden ‘uitsluitend bestemmingsverkeer’
 • handhaven huidige situatie Achter de Oude Minderbroeders

Starten in 2013

 • Snelheidsbelemmerende maatregelen/verkeersveiligheid
 • herinrichting straten
 • busvriendelijke drempels
 • onderzoek mogelijkheden ‘kiss and ride’ OBS Binnenstad.

Parkeren

 • opsplitsen sector vergunningparkeren Centrum-West
 • invoeren bezoekersregeling parkeren
 • Verkeersintensiteit Jekerkwartier ‘binnen de muren’
 • omdraaien verkeersrichtingen Tafelstraat en Nieuwenhofstraat
 • van twee naar eenrichtingverkeer Kleine Looierstraat.

Download als PDF


Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen?
Meldt u zich dan hieronder aan:

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *