Verslag Bewonersbijeenkomst 24 nov. 2014

Aanwezig ca 75 bewoners, schriftelijke afmeldingen ruim 20.  

Download verslag in PDF

1. Welkom en introductie (Marijke van Lierop)

Ruim 100 bewoners van het Jekerkwartier hebben vorig jaar december voorgesteld om een vereniging voor en van bewoners van het Jekerkwartier op te richten. Vervolgens zijn wij, een aantal initiatiefnemers, aan het werk gegaan.

Als voorlopig bestuur hebben we hebben statuten gemaakt, zijn naar de notaris geweest, hebben een website gelanceerd en we hebben verscheidene inhoudelijke activiteiten ondernomen. Veel dank voor de mensen die ons daarbij het afgelopen jaar geholpen hebben: Titia Baeten, Sandra Helledoorn, Angela Mohnen, Riet de Wit, Ellij Huijnen en anderen.

2. Statuten en benoeming bestuur

Henk van de Voort geeft kort een toelichting op het verschil tussen een stichting en een vereniging.
Het belangrijkste verschil is dat een stichting geen leden kent en een vereniging wel. De leden in een vereniging vormen het hoogste orgaan: zij bepalen het beleid, nemen standpunten in en zij benoemen en ontslaan het bestuur.
Na een persoonlijk voorstelrondje stelt hij de aanwezigen voor het voorlopige bestuur te benoemen als eerste reguliere bestuur:
Marijke van Lierop (voorzitter), Henk van de Voort (secretaris) Luc Slijpen (penningmeester) en Wouter Mulder (lid).
De vergadering benoemt dit bestuur bij acclamatie.
Een rooster van aftreden zal later opgesteld worden, alsook praktische huishoudelijke reglementen.

3. Concept Visie BJK : “Thuys op den Jeker”

De conceptvisie “ Thuys op den Jeker”, zoals gepubliceerd op de website wordt aan de orde gesteld.
Hoe zien wij, als bewoners, het Jekerkwartier over twee, vijf of tien jaar? Wat houdt de buurtbewoners bezig, wat willen ze behouden, welke problemen worden gesignaleerd en wat zou er veranderd of bijgesteld moeten worden ?

De verschillende thema’s in het visiedocument worden toegelicht (door respectievelijk Marijke van Lierop, Henk van de Voort, Wouter Mulder) en vervolgens met de vergadering besproken.

Op alle onderdelen vond een levendige discussie plaats; met name op het thema verkeer. Een behoorlijk pakket aanvullende suggesties, wensen en opmerkingen werd daarbij ingebracht.

Opgenomen zijn die per thema in de onderstaande bijlage:“Thuys op den Jeker”

Het visie document, aangevuld met de reacties van de bewoners zal de leidraad zijn voor het beleid en activiteiten van de vereniging. Zie website onder ‘Thuys op den Jeker’.

4. Actuele projecten Bauduinterrein, Tapijn, Molenhof
(Marijke van Lierop en Henk van de Voort).

Bauduinterrein
Voor het Bauduinterrein wachten de omwonenden het lopend overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente af. Naar verluidt is het plan opnieuw aan de Welstandscommissie voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan bepalen de omwonenden hun verdere stappen. Het streven is nog steeds om te komen tot een convenant tussen omwonenden en de projectontwikkelaar.

Tapijn
Veel perspectief biedt het omvangrijke Tapijn project. De komende periode zal het echter vooral tijdelijke invullingen betreffen.

De vereniging heeft in haar gesprekken met de gemeente vooral ingezet op garanties voor een hoogwaardige invulling als park.

BJK heeft zich uitgesproken voor een spoedige sloop van de te slopen gebouwen en een royale groeninrichting van het Tapijn terrein, als verbinding tussen de diverse parkzones en het landschappelijke Jekerdal.

De verwachting is echter dat er de eerste vier jaar niet veel zal gebeuren. Er wordt niet gesloopt en de gebouwen zullen worden ingevuld met tijdelijke functies o.a. horeca en de universiteit zal stap voor stap de gebouwen in gebruik nemen voor universitaire doeleinden.

Aandachtspunten voor de komende periode zijn:

 • de opstelling van een bestemmingsplan Tapijn
 • de tijdelijke (4 jaar) invulling van een horecavestiging in het centrale gebouw W

Molenhof
Vivre / Envida heeft het gebouw verkocht aan Grouwels, een projectontwikkelaar. Er waren signalen van studenten-huisvesting als nieuwe bestemming. Wethouder Van Grootheest heeft ons medegedeeld dat ten stadhuize daar geen aanvraag voor is ontvangen.

De status van een ander plan (revalidatiefunctie) zal nagegaan worden. We blijven waakzaam aangaande de toekomstige bestemming van Molenhof.

5. Lid worden, meedoen
(Marijke van Lierop en Luc Slijpen).

Lidmaatschap, themagroepen, communicatie.
De voorzitter en de penningmeester roepen de aanwezigen op om lid te worden. (zie website)
Hoe meer leden, hoe krachtiger de vereniging kan opereren in de richting van de gemeente en anderen..
Een bestuur van vier mensen kan natuurlijk lang niet alle zaken aan. Het is van belang dat bewoners vooral zelf in actie komen en samen werken aan die onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dat kan bij voorbeeld in de vorm van themagroepen. Bewoners die geïnteresseerd zijn in bepaald onderwerp, thema, kunnen zelf -in de vorm van een themagroep- binnen de vereniging actief worden Zij kunnen dan steunen en leunen op de al aanwezige kennis, ervaring en communicatiemogelijkheden van de vereniging.
De website zal een centrale functie gaan vervullen als forum en als informatie- en communicatiemiddel.

6. Sluiting en Nazit…

Marijke van Lierop bedankt de (vele) aanwezigen voor hun betrokkenheid en hun inbreng.
Aan het verzoek om een bijdrage (voor zaalhuur etc.) is gehoor gegeven en een behoorlijk aantal bewoners blijft nog gezellig napraten aan de bar…..

——————-

BIJLAGE bij verslag Bewonersbijeenkomst 22-11-2014

De bewoners onderschrijven de visie “Thuys op den Jeker” waarbij zij nog een aantal aandachtspunten hebben genoemd. Deze zitten grotendeels al in de visie opgesloten, maar ze worden hier nu apart nog ’s opgesomd (inclusief schriftelijk aangeleverde reacties)

1. Doel en aanpak bewonersvereniging

Op belangrijke punten (zoals autoluwe binnenstad) samenwerking zoeken met andere buurten om samen gemeente beleid waar nodig bij te sturen..

2. Wonen en leefbaarheid.

Meer aandacht voor veiligheid en gezond milieu binnenstad:

 • Negatieve effecten boten Maas (Trilogiport Liège, water snelweg).
 • Meer veilige en autoluwe binnenstad.
 • Milieu fijnstof, vervuilende (vracht) auto’s weren.
 • Zorgpunt: opdeling reguliere woningen tot vakantieverblijven en kamerbewoning.

2. Verkeer

 • Versterkte aandacht geven aan realisatie bewonersverkeersplan: niet meer lang gepraat maar nu eindelijk resultaat.
 • Buurtbewoners ook zelf meer laten bijdragen (bijv. langzaam rijden<30km) aan verbetering milieu, verkeersveiligheid en kwaliteit .
 • Nastreven autoluwe binnenstad zoals ook in andere vergelijkbare steden.
 • Verkeerscirculatie: Grote en Kleine Looiersstraat heroverwegen/verbeteren.
 • Onveiligheid door hoge snelheden zoals Pieterskade. Pieterstraat, Heidestraat, Hondstraat
 • Onveilige situaties voor fietsverkeer zoals op hoek Lenculenstraat, Papenstraat, Tongersestraat en in diverse smalle straten met (smalle straten met te hoge autosnelheden).
 • Problematische  af- en aanlevering door (te) grote en vervuilende vrachtauto’s in daarvoor ongeschikte smalle straten.
  Massaal misbruik van de pleinen.
 • Sectorindeling vergunningparkeren aanpassen ten faveure van buurtbewoners.
 • Toename parkeerdruk (vooral in de weekenden) met veel foutparkeerders zowel in voetgangers- als overige straten.
 • De 12 compensatie parkeerplaatsen (voor Pieterstraat / Stenenbrug) op de Nieuwenhofstraat functioneren nauwelijks.
 • Veel te groot parkeerbeslag door parkeerder/ vergunningen van buiten Jekerkwartier.
 • Onduidelijkheid over de vele parkeervergunningen van buitenlandse auto’s.
 • Overlast fietsparkeren bij concentraties uitgaanspubliek en rond drukke horeca.
 • Overlast fietsverkeer op wandelroutes en in de parken.
 • Onzekerheid over toekomst openbaar vervoer (buslijn 4.
 • Hoe bouwverkeer bij aanpak Bauduinterrein verantwoord op te lossen.
 • Meer laadpunten voor elektrische auto’s in de wijk.

3.  Detailhandel, ambacht en galeries

 • Versterken,  stimulering en ondersteuning kleinschalige bedrijvigheid.
 • Geen nieuwe horeca.  Ook niet in leeg komende winkelpanden.

4. Horeca en recreatie

 • Geen uitbreiding met nieuwe horecabedrijven; dat gaat altijd ook ten koste van bestaande horeca.
  (Is overigens ook niet toegestaan in de Horecanota en in het Bestemmingsplan Centrum. Toch gebeurt het.)
 • Bestemmingsplan handhaven en niet omzeilen met aparte procedures.
 • Terugdringing overlast door beter naleven van de voorschriften door de horeca.
 • Veel overlast/rommel op straat door de buitenrokers (straat als rooklokaal horecabedrijf).
 • Té frequent en té intensief festiviteitenprogramma tast de (woon)kwaliteit, de leefbaarheid en het karakter van het Jekerkwartier aan.
 • Overlast en belemmeringen door stoep/ bistroterrasjes neemt toe.
 • Vrees dat ook nieuw ‘pleintje’ hoek Koestraat-Cortenstraat weer door terrassen overheerst gaat worden.
 • Koestraat heeft zich qua beeld verbeterd t.o.v. vroegere situatie, maar de straatoverlast blijft een grote zorg.
 • Nog steeds veel overlast van d’n Hiemel/ Helpoort
 • Voorkeur voor ook direct overleg met de horecabedrijven Jekerkwartier, naast contacten met de gemeente.

5. Universiteit, onderwijs en kantoren

 • Bezorgdheid over aantasting woonfuncties bij (ombouw)projecten universiteit.
 • Aandacht vasthouden voor oude afspraken om de woonfunctie te herstellen in de woningen die door de universiteit al geruime tijd als onderwijsgebouw worden gebruikt.

6. Landschap, ruimte en monumenten

 • Aantasting beschermd stadsgezicht door de twee extreem verwaarloosde panden Sint Pieterstraat.
 • Extra aandacht voor toestand en kwaliteit groen en bomen.
 • Zorg bestaat dat de gemeente bij zieke bomen (stadspark) sneller dan nodig overgaat tot het kappen en vervangen van de oude boom (in plaats van hersteloperaties).
 • Meer aandacht voor het “oerwoud”, van borden en  reclame uitingen etc:  tasten vaak monumentaal karakter en kwaliteit aan van de openbare ruimte
 • Mogelijk risico’s ingeval van aantasting kwaliteit oude Jekeroverkluizing Maastrichter Heidenstraat (dan wel restanten daarvan).
 • Graffiti veroorzaakt nog veel problemen.
 • Veel overlast/vernielingen door groepen uitgaand publiek in parkenzone en op Bastions (Haet ende Nijt).

-o-

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *