Nieuwsbrief 2023-13

Doorgaande route over heuvels
Staand drinken tot 23 uur
Afscheid
Paradijsje
Stadsdeelregisseur
Koffie
Omgevingsvisie
ALV
Bib en buren
KPN: van bellen naar wonen
Komend

Herinrichting Sint Pieterstraat

Eindelijk is het zover: de drukke doorgaande route door ons kwartier krijgt verkeersplateaus. Op 27 juli zal een infoavond plaats vinden in Stayokay van 18.30-20.00u. De uitnodiging daarvoor wordt huis-aan-huis bezorgd in Sint Pieterstraat, Maastrichter Heidenstraat, Hondstraat en zijstraten.

Drinken en staan

Uw -en onze- bedenkingen bij de verlenging van staand drinken tot 02:00 uur verleidden de gemeente de eerder bepaalde eindtijd (23:00 uur) te handhaven.
Over een maand of drie wordt de pilot staand drinken geëvalueerd. Wij zullen dan nogmaals uw mening peilen.
Ondertussen doet u er goed aan eventuele overlast te blijven melden bij de gemeente. Bij de besluitvorming wordt immers ook met meldingen rekening gehouden.

Afscheid van Börgemeisterse

Ook BJK nam waardig afscheid van onze burgemeester. Onze voorzitter bood Annemarie Penn te Strake de bundel Emeritaat van Pierre Kemp aan alsmede een Vlam-lidmaatschap. Inspiratiebronnen voor een nieuwe dynamische levensfase. Wij wensen Annemarie veel lees- en woonplezier in ons kwartier.

Schooltuin Lang Grachtje

In nieuwsbrief 12 berichtten wij u over het gesprek dat het bestuur met stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur hadden. Later maakten uw voorzitter en secretaris nader kennis met de stadsdeelregisseur. Waar kan dat beter dan in de “schooltuin” achter de grote groene poort in het Lang Grachtje?

Erwin stelt zich voor

Mijn naam is Erwin Gerardu en ik mag mij sinds 1 juni 2023 Stadsdeelregisseur van het Centrum noemen. Daaronder valt ook het Jekerkwartier. De functie is nieuw binnen de gemeente en vloeit voort uit de ambitie van het college van burgemeester en wethouders om de verbinding met de buurten en wijken te verbeteren. Maastricht is daarvoor opgedeeld in zeven stadsdelen. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur. Ik mag dus aan de slag in het meest dynamische, meest mooie en misschien ook wel meest complexe stadsdeel: het centrum. Hier komen tal van belangen en opgaven samen. Samengevat gaat het de komende jaren in het centrum in mijn ogen om ‘het vinden van de juiste balans tussen leefbaarheid en levendigheid’. Ik wil in deze functie graag mijn steentje bijdragen aan die zoektocht. Ik ben geen tovenaar, kan geen wonderen verrichten en zal ook nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Maar als het lukt om binnen het Centrum en dus ook binnen het Jekerkwartier meer begrip te kweken tussen de diverse doelgroepen en belanghebbenden dan is dat al winst. Dat begint met het voeren van gesprekken en echt naar elkaar luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit dan uiteindelijk ook leidt tot betere oplossingen, meer draagvlak en een toekomst voor het Jekerkwartier waar het goed wonen, werken en ontmoeten is.

Zin in koffie?

De hierboven genoemde tuin werd langer geleden door de Openbare Basisschool gebruikt. Nu is het een paradijsje dat door buurtbewoners wordt onderhouden. Niet openbaar, maar soms wel open. Ons gewaarde lid Jan Jeurissen heet u van harte welkom voor een praatje en een kop koffie op dinsdagen van 11 uur tot 12:30.

Omgevingsvisie

Waar BJK de beleidsvisie actualiseerde, gaf de gemeente op 21 juni het startschot voor de actualisatie van de omgevingsvisie 2040.  Een delegatie van het bestuur was daarbij actief aanwezig.
Het gaat daarbij om onze toekomstvisie  naar 2040 als voorgeschreven in de nieuwe omgevingswet. Met die wet zullen op basis van de Omgevingsvisie ook de huidige Bestemmingsplannen worden omgezet in Omgevingsplannen. Plannen met veel breder kader en uitwerking zoals ten aanzien van de afstemming van economie, milieu- en ruimtelijke ordening. Bepalend  voor onze  toekomstige woon- en werkomgeving.
De nieuwe Omgevingsvisie moet op 1 januari 2025 klaar zijn. U kunt in dat proces een rol spelen. Voor het Jekerkwartier zullen wij ook onze werkgroep die hier indertijd  mee bezig is geweest weer in werking stellen. Wat is mooier dan meedenken over de toekomst van uw woonomgeving? De gemeente geeft in een speciale website meer informatie. En wij houden u ook verder op de hoogte.

Algemene Ledenvergadering

Leden en bestuur genoten van de ontmoeting op 3 juli.
Op geleide van de bevindingen van de kascontrolecommissie werd het Financieel jaarverslag goedgekeurd. Van het secretarieel verslag werd met instemming kennis genomen. Na de decharge van het bestuur werd de begroting voor 2023 goedgekeurd.
Het echte werk vormde de hiervoor al genoemde bespreking van de beleidsvisie. Bij het concept van het bestuur werden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Na verwerking daarvan krijgen de leden een nieuwe versie. Na vaststelling daarvan zal die worden gepubliceerd.
Na deze zinvolle bespreking konden wij voldaan het glas heffen.

Bericht van de Universiteitsbibliotheek

Voor wie de UB een warm hart toedraagt, voor buren die hinder ondervinden of voor wie wel eens de Nieuwenhofstraat doorloopt is het aardig kennis te nemen van de laatste UB-nieuwsbrief.

Jekerinvestment BV

bericht dat op 10 juli wordt gestart met de bouw van 89 appartementen in het KPN-gebouw.

Komende activiteiten

  • 20 juli: Bouwhistorische rondgang door het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen (volgeboekt).
  • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.