Nieuwsbrief nr. 2 – februari 2014

Onlangs heeft u van ons een mail ontvangen met een verwijzing naar het verslag van de Bewonersbijeenkomst van 16 december 2013. Intussen hebben wij niet stil gezeten en willen we u graag informeren over de ontwikkelingen. 

1. Oprichten Bewonersvereniging BJK 

Op basis van de vrijwel unanieme keuze voor het oprichten van een bewonersvereniging zijn we in een kleine groep aan de slag gegaan.

We zijn bezig met het opstellen van statuten en deze zullen eerdaags besproken worden met de notaris. Vervolgens zal een Bestuursreglement worden gemaakt.

Deze stukken zullen te zijner tijd aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd ter vaststelling. Wij zijn al een vereniging, maar we willen een vereniging zijn met volledige rechtspersoonlijkheid en dan zijn al deze formele regelingen nodig.

Binnenkort zal een rekeningnummer worden geopend zodat mensen die dat nu al willen zich kunnen opgeven als lid. De contributie bedraagt 10 euro per jaar.

Nadere inlichtingen volgen op de website. www.bewonersjekerkwartier.nl

2. Molenhof 

Inmiddels heeft u in de krant de ontwikkelingen aangaande Molenhof kunnen lezen. Wethouder Gerdo van Grootheest heeft uw vragen over Molenhof en het OAC

(daklozen drugsopvang aan de Sint Hubertuslaan) beantwoord.

3. Laden en lossen Sint Pieterstraat 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het BJK en de gemeente Maastricht (2 beleidsmedewerkers; 2 handhavers) aangaande het laden en lossen op het Sint Pieterspleintje.

4. Lutherse Kerk 

De Lutherse kerk wordt verkocht. De inschrijvingsprocedure is geëindigd op 31 januari. Binnen afzienbare tijd zal bekend worden wie de nieuwe eigenaar is.

Het zal uiteraard van hem afhangen welke functie de kerk zal krijgen. In het Bestemmingsplan Centrum, vastgesteld in mei 2013, rust er op dit perceel de bestemming “Gemengd 1”.

Dat kunnen veel functies zijn : wonen, winkel, beperkte horeca en andere. De stichting i.o. Odeon staat weliswaar klaar om een culturele invulling te geven aan dit prachtige gebouw, maar het hangt natuurlijk 100 % af van de nieuwe eigenaar welke functie het gaat worden….Wij houden u op de hoogte.

Zie ook het verslag van Odeon op onze site:

5. Beleidsvisie Jekerkwartier 

Op onze website staat onze visie over het Jekerkwartier. Dit is een visie in ontwikkeling en er begint zich een aardige discussie

te ontwikkelen op onze website. Natuurlijk hopen we dat u als bewoner aan deze discussie deelneemt. Zie website:

6. Vergunning terras tegenover Café De Belsj 

Op 15 januari heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor een terras tegenover Café De Belsj, op het ‘minipleintje’, dat ontstaan is na wegneming van 5 parkeerplaatsen. Ondanks dat indertijd door de gemeente stellig gesteld is dat het niet de bedoeling is dat daar een terras zal komen.

Dit voorgenomen besluit is nergens gepubliceerd en de omwonenden zijn er op geen enkele wijze van op de hoogte gesteld, laat staan dat de gemeente overleg met hen zou hebben gepleegd. Zeer toevallig hoorden wij hiervan, anders zou de termijn om eventuele bezwaren in te dienen ook nog verstreken zijn. BJK heeft ernstige bezwaren tegen deze procedure. Dit zullen wij binnenkort bespreken met (het bevoegde lid) van het College.

7. Politiek debat door lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen 

Het Buurtplatform Jekerkwartier organiseert een debat met de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen.

Locatie: StayOkay,.

Datum: zaterdag 8 februari 10.00 – 12.30 uur.

Wij willen deze bijeenkomst van harte aanbevelen en hopen dat u in grote getalen naar deze bijeenkomst gaat!

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen in onze buurt.

Wij hopen op uw reactie via de website of anderszins…

Met vriendelijke groet,
Het voorlopige bestuur,

Marijke van Lierop, voorzitter a.i.
Henk van de Voort, secretaris a.i.
Luc Slijpen, penningmeester a.i.
Titia Baeten, lid a.i.
Angela Mohnen, lid a.i.
Wouter Mulder, lid a.i.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *