Verkeersplan Jekerkwartier

Verkeersplan Jekerkwartier

Een nieuw parkeer- en verkeersplan Jekerkwartier oktober 2012

Waarom een nieuw verkeersplan ?

Gezien zijn aard en zijn stratenprofiel is het Jekerkwartier ongeschikt is voor autoverkeer. Niettemin is de verkeer- en parkeerintensiteit de laatste jaren sterk toegenomen in het Jekerkwartier. Dit gaat ten koste van de woon- en verblijfskwaliteit van bewoners, bezoekers en ondernemers.

Het verbeteren van die woon- en verblijfskwaliteit – de belangrijkste eigenschap van een historische binnenstadsbuurt – is noodzakelijk en is ook de belangrijkste drijfveer van dit nieuwe plan. De stad is zodanig veranderd dat het huidige verkeersregime moet worden herzien met het doel de verblijfskwaliteit te verbeteren en de buurt beter bereikbaar te maken.

Dat wordt bereikt door de volgende vier maatregelen:

 1. Verbeteren verkeersveiligheid door verminderen van de intensiteit.
 2. Aanpassing verkeerscirculatie.
 3. Aanpassing parkeerregime.
 4. Aanpassing sectorindeling vergunningparkeren.

Ad 1. Verbeteren verkeersveiligheid door verminderen van de intensiteit

Het huidige verkeersregime en de inrichting van de ruimte leiden tot onveilige verkeerssituaties in het Jekerkwartier:

A.  door het Jekerkwartier loopt een intensieve verkeersroute vanaf de Kennedybrug (krul) via de Pieterstraat, het Vrijthof richting het Tongerseplein. Naast gebruikers die daadwerkelijk deze route moeten nemen (bewoners, ondernemers, leveranciers en bezoekers Vrijthofgarage) wordt deze route ook als sluiproute gebruikt om het verkeerslicht bij het politiebureau te vermijden. Deze sluiproute kent nog een variant via de Witmakerstraat en de Lenculenstraat.

Daarnaast is er veel verkeersdrukte door zoekverkeer, vooral van bezoekers.

Voorgestelde maatregelen:

 • Ontmoediging door snelheidsbelemmerende maatregelen (zie 1b).
 • Beperken zoekverkeer (zie 1c., 2. en 3.);

B. binnen de singels geldt een 30km zone. In het Jekerkwartier wordt op alle geasfalteerde wegen en de Begijnenstraat met regelmaat (veel) te hard gereden. Met name op de route Pieterskade – Begijnenstraat wordt te hard gereden en levert gevaarlijke situaties op. De Poort Waerachtig ontneemt overzicht op Vijfkoppen, direct achter de poort, waaraan voorrang verleend moet worden en bovendien ligt er een basisschool.

            Voorgestelde maatregelen:

 • Binnenrijden van 30km-zone aan begin Pieterskade en Sint Hubertuslaan vanaf Prins Bisschopsingel duidelijker aangeven;
 • Het plaatsen van een ‘Smiley-bord’ op de Pieterskade;
 • De voorrangsregeling onder de Poort Waerachtig omdraaien, hierdoor wordt de automobilist gedwongen af te remmen voor de poort. Deze maatregel is medio 2014 uitgevoerd
 • Ten behoeve van de basisschool kan een ‘Kiss and Ride’ voorziening worden ingericht (zie flankerende maatregelen);
 • Het plaatsen van busvriendelijke verkeersdrempels op de intensieve verkeersroute van Pieterskade tot Vrijthof;

C. Zoekverkeer naar parkeerplaatsen, zowel bezoekersplaatsen als vergunninghouderplaatsen;
Voorgestelde maatregel:

  • Alle bezoekersparkeerplaatsen ‘binnen de muren’ omzetten in vergunningparkeerplaatsen. Hierdoor wordt het intensieve zoekverkeer, vooral in de Kleine Looierstraat en Grote Looierstraat voorkomen.
  • Het uitbreiden van het aantal vergunninghouderplaatsen
  • het aanpassen van de sectorindeling (zie punt 4);

D. Laden en lossen bij ondernemers gebeurt vaak op straat. Dat blokkeert de doorgang van het andere verkeer

Voorgestelde maatregel:

 • Het inrichten van een aantal laad en losplaatsen;

E. Veel trottoirs in het gebied zijn te smal en ze verkeren in een slechte staat. Het is niet goed mogelijk met kinderwagens, rolstoelen en rollators gebruik te maken van het trottoir waardoor deze kwetsbare groepen gedwongen wordt op straat te lopen.

Voorgestelde maatregel:

 • Herinrichting straten.

Ad 2. Aanpassing verkeersintensiteit

De intensiteit van het verkeer in de (meeste) woonstraten rondom de Grote Looierstraat is veel te hoog.

Door de bezoekersparkeerplaatsen ‘binnen de muren’ op te heffen wordt deze verkeersintensiteit sterk verminderd. Hierdoor wordt het verkeer beperkt tot de mensen die daadwerkelijk in deze buurt moeten zijn, namelijk de bewoners en ondernemers.
Door in bepaalde gevallen de rijrichting om te keren wordt de doorgaande functie eruit gehaald en wordt de hoeveelheid verkeer in de zeer smalle straten beter verdeeld terwijl alles bereikbaar blijft. De verkeersintensiteit in de smalste straten vermindert daardoor sterk.

Ad 3. Aanpassing parkeerregime

Binnen de muren

Mede door een grote hoeveelheid woningsplitsingen in de buurt is het aantal bewoners toegenomen. Het aantal vergunninghouderplaatsen is echter niet toegenomen met als gevolg dat er een tekort is aan het aantal vergunninghouderplaatsen.

Voorstel:

Het –overigens kleine aantal- bezoekersparkeerplaatsen in de Nieuwenhofstraat en Zwingelput veroorzaakt zeer veel ritten. Door die plaatsen om te zetten in vergunningparkeren (met uitzondering van de Rode Brug) worden die ritten voorkomen. De situatie is dan voor iedereen duidelijk: vanaf de “Rode Brug” aan het begin van de Pieterstraat kun je als bezoeker nergens meer parkeren dus het Jekerkwartier inrijden voor dat doel is nutteloos.

Door het uitbreiden van het aantal vergunningplaatsen is het mogelijk een aantal plaatsen op te heffen en in te richten als laad en losplek voor leveranciers en het plaatsen van fietsenstallingen.

Buiten de muren

(Villaparkdeel; tussen de stadswal en Pr.Bisschopsingel)

Tot april 2010 gold het hoge parkeertarief van 2,60 per uur/parkeerduur 2 uur max. Op initiatief van de middenstand uit de buurtheeft de gemeente, zonder overleg met de bewoners, in april 2010 het regime aan de Noordkant van de St. Hubertuslaan binnen de singels gewijzigd: uurtarief van 1,40/dagkaart 6 euro. Na klachten van bewoners is de zuid-oostkant van de straat alsnog alleen gereserveerd voor vergunninghouders. In de overige straten rond het stadspark is de max. parkeerduur opgerekt naar 4 uur met behoud van het hoge tarief. Met als gevolg een onoverzichtelijk geheel met verschillende tarieven en tijdslimieten, waarbij niet goed staat aangegeven welke regels waar van toepassing zijn.

Met deze wijzigingen heeft de gemeente inbreuk op haar eigen zonale parkeerbeleid gemaakt, in dit geval binnen de singels, en op haar uitgangspunt om het straatparkeren zoveel als mogelijk te ontmoedigen en het stimuleren van de centrumbezoekers hun auto (tegen gunstige tarieven) te parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarages.

Ook de geldende betaaltijden van het straatparkeren zijn niet conform het gemeentebeleid. Door het gratis straatparkeren in de avonduren mist de gemeente haar doel centrumbezoekers zoveel mogelijk in de parkeergarages te laten parkeren welke ’s avonds nagenoeg leeg staan. Daarnaast correspondeert de betaaltijd niet met de openingstijden van de winkels (op koopzondagen betalen tot 17:00 en winkels open tot 18:00) en is het zeer vreemd dat buiten de singels (Sint Pieter) een uur langer betaalt moet worden.

 

Met uitzondering van de Sint Hubertuslaan (strook vergunningplaatsen voor bewoners) geldt in het gebied buiten de muren het combiparkeren. Op drukke dagen (weekenden, evenementen en buitenlandse feestdagen) is het voor de bewoners in die straten (vaak) niet mogelijk om een parkeerplaats te vinden.

 

Het lage parkeertarief in de Sint Hubertuslaan heeft een aanzuigende werking, waardoor de verkeersdrukte sterk is toegenomen en er veel zoekverkeer in de buurt is ontstaan. Omdat niet duidelijk is aangegeven dat in de andere straten een hoog tarief geldt is deze verkeersdrukte ook in de andere straten merkbaar. Ook het gratis straatparkeren in de avonduren trekt ’s avonds extra verkeer aan. Dit alles heeft geleid tot een vermindering van het woongenot in het hele gebied.

Voorstel:

Het aantal vergunninghouderplaatsen in deze buurt wordt uitgebreid van de bestaande plaatsen in de Sint Hubertuslaan naar (de huizenkant) van de Van Heylerhoflaan. Daarnaast wordt het hele gebied conform gemeentebeleid 2uur parkeren met het hoge tarief. De parkeerplaatsen aan de noordzijde Prins Bisschopssingel worden dagparkeren met het lage tarief als uitbreiding van de P&W faciliteiten onder de Kennedybrug en aansluitend op de P&W lang de Prins Bisschopsingel/kant Tapijnkazerne.

De betaaltijden worden in ieder geval afgestemd op de openingstijden van de winkels en binnen de singels moet gelden dat er tot later in de avond betaald moet worden dan buiten de singels.

Mocht de gemeente opnieuw af willen wijken van haar eigen beleid, dan alleen als daar een gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt én dit in overleg met bewoners en ondernemers gebeurt.

Ad 4. Sectorsplitsing Vergunningparkeren

De sector voor vergunningparkeren Centrum-West, waarvan het Jekerkwartier een onderdeel is, beslaat het gehele gebied binnen de singels aan de westoever van de Maas. Het Jekerkwartier is het gebied dat het dichtst bij het stadhart ligt waar geparkeerd kan worden, met als gevolg dat vergunninghouders uit de gehele sector met regelmaat gebruik maken van de parkeerplaatsen in het Jekerkwartier om zo dicht mogelijk bij het stadshart te parkeren. De parkeerplaatsen voor vergunninghouders in het Jekerkwartier zijn bestemd voor de bewoners en ondernemers van de buurt, maar in de praktijk ook van die van het stadshart waar geen parkeerplekken zijn. Deze plaatsen zijn niet bedoeld om de rest van de vergunningsector óók nog op te nemen. Dan werkt het systeem niet meer.

Een splitsing van de sector voor vergunningparkeren Centrum-West is noodzakelijk om de parkeerdruk in het Jekerkwartier te verlagen.
Een aparte sector voor een smalle ring rond het stadshart in noodzakelijk.

Flankerende voorzieningen

 • Kiss and Ride – lus voor de school op de Begijnenstraat
  Vóór de Poort Waerachtig (op de parkeerplaatsen voor de vijver) wordt een keerlus aangelegd die dient als school afzetruimte voor de school De kinderen kunnen veilig aan de parkzijde in- en uitstappen en zonder oversteken naar de school lopen (30/40 meter). De auto’s hoeven de stad niet meer in.
 • Andere verkeersborden parkeren.                                                                       Nu worden vergunningsparkeerplaatsen aangegeven door een blauw bord met een ‘P’ en daaronder een kleine aanduiding ‘vergunninghouders’. Dit wekt de indruk, met name bij buitenlandse bezoekers, dat hier geparkeerd mag worden. Door de vergunningsparkeerplaatsen aan te duiden met borden ‘verboden te parkeren’ en een uitzonderingsbord ‘tenzij in bezit vergunning’ wordt het voor bezoekers duidelijker waar wel geparkeerd mag worden.

De nieuwe situatie is een proef voor een jaar met een eerste evaluatie na drie maanden.

-o-

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *