Leden, donateurs, ereleden en derden

Artikel 5 van onze statuten bepaalt wie lid of erelid kan zijn: bewoners van ons kwartier en aangrenzende straten. 
Donateurs kunnen krachtens artikel 8 door het bestuur worden toegelaten.  
Enkel leden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering (art. 14). 
Leden die niet meer voldoen aan de voorwaarden verliezen hun lidmaatschap (art. 7 onder 3 A). 

Het komt voor dat leden verhuizen en dan niet meer voldoen aan de voorwaarden. Ook komt het voor dat personen die het doel van de vereniging steunen lid willen worden zonder aan de voorwaarden te voldoen. 
Een langdurige band met de vereniging kan het pijnlijk maken leden te laten weten dat zij geen lid meer kunnen zijn. Of om personen die lid willen worden erop te wijzen dat dat niet kan. 
In bijzondere situaties ontstaat dan de neiging de statuten geweld aan te doen. Hoe begrijpelijk ook in bepaalde situaties zijn dergelijke uitzonderingen ongewenst enkel al omdat het verwachtingen kan wekken. 
Het is ook niet nodig. Leden die zich bijzonder inzetten voor de vereniging kunnen daarvoor worden geëerd door een verlening van het erelidmaatschap. Personen die het doel van de vereniging een warm hart toedragen kunnen dat blijven steunen door donateur te worden. 

Bijwonen van de ALV blijft voorbehouden aan leden. Donateurs zijn welkom op de nieuwjaarsborrel. Activiteiten kunnen meestal tegen extra betaling door derden worden bijgewoond.