Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 22-01-2019

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 mensen in Nederland.

Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst.

Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met hun gezondheid.

Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor politieke én publieke zorg. We moeten andere belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.

Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten.

Als bewoners van de binnenstad – in het bijzonder van het Jekerkwartier – verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide verdienen onze uiterste inspanning.

Marijke van Lierop, inwoner binnenstad (Jekerkwartier).

Inspreeknotitie Raadsronde Milieuzonering d.d. 04-12-2018

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en daarom een milieuzone in te stellen.  Dit is nodig om aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid.  Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone dat ook bij ons belangrijk kunnen verbeteren.

Als bewoners van de binnenstad -in het bijzonder van het Jekerkwartier- verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te kunnen verbeteren.

Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat en vaart maakt met het instellen van de milieuzone. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater!

Marijke van Lierop, voorzitter BJK.

Reactie BJK stadsronde 6-11-2018: Evaluatie woningsplitsing en –omzetting.

Bij voortduring hebben wij de afgelopen jaren gewezen op de risico’s  van de uitsluiting van de woonstraten binnenstad bij de toepassing straat- en afstandscriteria woningomzettingen studentenhuisvesting. Helaas blijkt onze vrees gerechtvaardigd en dreigt het centrum zonder verdere beperking een  overloopgebied voor de “verkamering” te worden.

De cijfers in de“Evaluatie woningsplitsingsbeleid 2016-2018”  laten zonneklaar zien dat het centrum* koploperis bij de ombouw naar studenten kamers en woningen; met grote risico’s voor de leefbaarheidsbalans en de bestaande woonfuncties. Een probleemsituatie die ook nog wordt versterkt door de beoogde uitbreiding toeristische woningverhuur (B&B) en de effecten van de vele evenementen.

(centrum*: binnenstad en woonbuurten binnenstad inclusief Wyck)

 • De evaluatie gaat daar aan voorbij en is onvolledig.

1. Centrum* in balans

“Vaste bewoners” zijn een onmisbare drager voor de continuïteit en ontwikkeling van de stedelijke kwaliteit en  attractiviteit.  Behoud van die vaste bewoning en de sociale consistentie is essentieel voor de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad. Het verlies van oorspronkelijke woningen en de onbegrensde ombouw en in  het centrum* voor tijdelijke bewoners als studenten, short stayers en toeristen (de uitgebreide B&B regeling) is  een bedreiging voor de binnenstad met verstrekkende gevolgen.

Vaste bewoners vertrekken en het centrum* wordt een mooie maar lege huls met voortdurend wisselende en op doorreis zijnde bewoners en bezoekers. De cumulatie/stapeling van deze diverse vormen van tijdelijke kamerverhuur versterkt dit proces nog eens extra. Waar voorheen sprake was van woonstraten met een functionerende sociale structuur van “vaste bewoners”  schuift de balans nu veel te ver door naar tijdelijke bewoners en toeristen.

 • Meermalen verzochten wij de % regelingen van de woningomzetting woonstraten ook voor het centrum* toe te passen.
  • waartoe wij nog begin 2018 werden doorverwezen naar de nu voorliggende evaluatie.
 • Gezien de huidige “verontrustende” cijfers voor de centrum* verzoeken wij u dringend daar dan nu wel werk van te maken:
  • en de vaste bewoning in het centrum te beschermen.

 2. Verontrustende “evaluatiecijfers”

 De tabellen in de evaluatie laten helaas zien dat het centrum* koploperis bij de “verkamering” en woningsplitsing:

 1. de meeste verleende vergunningen voor nieuwe woningen /kamers: figuur 3.1, 3.2, tabel 4.1/grafiek 4.1.;
 2. de meeste legalisaties woningen /kamers: figuur 3.2;
 3. de meeste (boventallige) afgewezen aanvragen (40/40/40 regel), vooral woningomzettingen: tabel 4.2;
 4. de hogere % aangevraagde kamers (2017/2018) en vergunde kamers (2018) in vergelijking met andere buurten (%: tov de Maastrichtse woningvoorraad):tabel 5.2;
 5. de doorzettende groei aanvragen woningomzetting (2015-2018) waar in de andere woonmilieus stedelijk en randstedelijk sprake is van afname: figuur 5.2;
 6. het meeste toegevoegde kamers per jaar (2012-2018): tabel 5.3;
 7. de hoogste %toegevoegde kamers van het totaal 70%/34%/56%, voor respectievelijk 2012-2015/2015-2016/2016-2018:tabel 5.

Te concluderen is  een verder toegenomen onevenredig aandeel studenten kamers en -woningen ten koste van bestaande woningen in het centrum*:

 • veroorzaakt door een ongelijk speelveld en een “overloop effect”vanuit andere stadsdelen waar wel een straatnorm (20%) en afstandscriteria gelden

Daar bovenop is sprake van een grote druk op het centrum*:

 • door de grotere interesse bij beleggers en eigenaren om met studentenhuisvesting (meer) rendement te trekken uit panden in de binnenstad;
 • tegen het tekort aan betaalbare attractieve wooncampussen elders;
 • beide leidend tot een versterkte keuze bij studenten voor het wonen in de binnenstad.

Extra risico is verder dat naar onze verwachting in het centrum ook nog een behoorlijk aantal niet gelegaliseerde en geregistreerde kamerverhuur panden liggen die nu nog buiten beeld blijven.

 • Onze wensen
  • Breng de woonsituatie in het centrum* weer in balans door:
   • versneld (voor het eind 2018) voor de “woonstraten” een  % begrenzing en afstandscriterium in te zetten, overeenkomstig het aangrenzende stedelijk woonmilieu;
   • overbelaste straten “op slot”te zetten (mogelijk ook ten aanzien van de woning splitsing).
  • Houdt een nulmeting centrum waarin de “verkamering” en woningsplitsing in het centrum* ten opzichte van de vaste bewoning worden vastgelegd en beschermd.
  • Sta geen verder uitstel toevan de legalisatietermijn voor te legaliseren kamers (harde einddatum).
  • Zet in op attractieve en betaalbare woon campus

 3. Overige onderdelen evaluatierapport

 •  Onze wensen
  •  Ad paragraaf 4.4 en 5.5.
   • Handhaaf de huidige straat % regeling en het afstandscriterium in aanvulling op de 40-40-40 regeling en ga na of de woningsplitsing daar ook onder moet vallen:
    • niet overtuigend is dat de regeling niet duidelijk zou zijn en dat initiatiefnemers niet tevoren kunnen aftasten of voldaan wordt aan de criteria;
    • speculatief is het argument of er door die criteria meer of minder aanvragen afgevallen zijn;
    • de criteria zijn primair een essentiële leefbaarheidsgarantie aan de voorkant ter vermijding van problemen achteraf.
  • Ad paragraaf 6.8
   • Uniformeer de diversiteit aan wooncriteria bij de diverse buurten door de bestemmingsregelingen op een lijn te brengen. Suggestie is dit mee te nemen in het nieuwe overkoepelende bestemmingsplan.

Wij verzoeken u dringend met onze wensen rekening te houden en de belangen van de vaste bewoners van het centrum* zeker te stellen en te beschermen.

Daarbij verwijzen wij verder naar de ingebrachte wensen van Buurtbalans die door ons worden onderschreven.

 

 

Toeristische woningverhuur – Raadsronde 30-10-2018 .

De (kennelijke) afwijzing van de ingebrachte reacties in de stadsrondes verbaast ons.     Wij verzoeken u terdege rekening te houden met de ingebrachte wensen van de bewonersorganisaties, omwonenden, Buurtbalans en de hotelbranche.

Concluderend verzoeken wij om:

 1. (Vooralsnog) uit te gaan van een maximumverhuurtermijn van 30 i.p.v. 60 dagen;
 2. Maximaal een aantal van 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”;
 3. Meer zekerheid t.a.v. de brandveiligheid.

 Van belang is daartoe het volgende:

Ad 1: 30 dagen maximum i.p.v. 60 dagen.

Te benadrukken is dat de voorgestelde regeling een extra uitbreiding is bovenop de bestaande (Guesthouse) regeling (eigenaar/bewoner 2 kamers maximaal):

 • met meer kamers en gasten;
 • tot aan de gehele woning.

Volgens het college zou verhuur tot 60 dagen jaarlijks in vergelijk met de andere steden acceptabel zijn. Ook zouden in die andere steden weinig klachten en reden zijn terug te gaan naar 30 dagen; uitgezonderd A’dam. Ons inziens houden dergelijke vergelijkingen geen stand omdat er sprake is van te zeer verschillende situaties. Bovendien is er in Maastricht sprake van een uitbreiding op een bestaand stelsel.

Voor Maastricht constateert het College weinig klachtmeldingen. Echter daaruit is vooral te concluderen dat de huidige toeristische Guesthouse regeling (ca 1-2 kamers) weinig klachten veroorzaakt. Dit bleek ook tijdens de stadsronde: praktisch alle B&B-insprekers behoorden tot de onder die regeling vallende verhuurders. Die verhuur is kleinschalig en de verhuurder is aanspreekbaar.

Geheel anders ligt dit bij de veel grootschaligere daarvan afwijkende illegale toeristische verhuursituaties. De klachtenregistraties in Maastricht betreffen met name deze categorie. Heel anders qua aard en met meer effect op de omgeving. Duidelijk wordt daaruit dan ook dat voorzichtiger is om te springen met een te omvangrijke uitbreiding. Op grond hiervan bepleiten wij als bewonersorganisaties een voorzichtige start van de pilot:

 • met maximaal 30 i.p.v. 60 dagen.

De huidige praktijk wordt daar niet door aangetast en misstanden kunnen vermeden worden. Uit de pilot moet vervolgens blijken of er al dan niet extra problemen gaan ontstaan bij uitbreiding tot 60 dagen. Op basis daarvan kan dan een onderbouwd besluit worden genomen: 

 • hetgeen nu niet geval is.

Overigens gaat daar dan ook een stimulans van uit voor de verhuurders om zorg te hebben voor hun omgeving.

Ad 2: Maximaal 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”.

Onze zorg ligt verder bij de gevolgen van de omvangrijkere verhuur met meer kamers en het daarmee grotere aantal personen dat nu op 6 personen is gesteld.

Wetende dat vooral de compacte binnenstad (met nu ook al de nodige verhuurders) zeer in trek is om een weekendje Maastricht te doen zal dat daar zeker effecten hebben. Iedereen zal zich kunnen voorstellen wat het voor omwonenden zal betekenen als je dan in een compact appartementje in de binnenstad weer zo’n enthousiast vriendengroepje van 6 personen naast je krijgt.

De nota motiveert dat het aantal van 6 personen vooral bedoeld is voor meervoudige gezinnen. Om dergelijke gezinsverbanden toch te kunnen opvangen stellen wij voor de verhuur te beperken tot groepen met maximaal 4 volwassenen. Daarmee kan dan toch worden voldaan aan de wens om bij de meervoudige gezinnen de kinderen mee te nemen.  Overigens lopen we dan ook beter in de pas met 5 van de 7 andere gemeentes die ook een maximum van 4 personen stellen.

Ad 3: Meer zekerheid t.a.v. brandveiligheid.

De toeristische verhuur van een deel van de woning betreft een intensiever en semiopenbaar gebruik van woningen.  Dat betekent dat het bij de brandveiligheid om een andere situatie gaat dan voor woningen alleen gebruikelijk is. Niet volstaan kan worden met de verwijzing naar de bouwvergunning en eventuele toets in dat kader. Ook is erop te wijzen dat het bij de toeristische woningverhuur vooral nogal wat oudere en monumentale panden betreft; vaak in de binnenstad. In veel situaties zijn op zolderverdiepingen hele toeristische appartementjes ingebouwd waarvan het de vraag is of de veiligheid op orde is.

In het voorstel wordt aangegeven de brandveiligheid te checken ingeval van eventuele handhavingscontroles en verder geen nadere eisen vooraf op te leggen. Naar onze mening is de check en controle daarop aan de “voorkant” vast te leggen. Als het aan de achterkant blijft zitten, zijn we mogelijk te laat met alle risico’s van dien.

Daarom is het van belang de verhuurder op te leggen:

 • tevoren een professionele rapportage te overleggen waarin de brandveiligheid wordt aangetoond.

Wij verzoeken u met het vorenstaande rekening te houden.

 

 

 

ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER

1. Inleiding

Maastricht is een aantrekkelijke, oude stad. Inherent aan het oude karakter is de inrichting van de openbare ruimte. De huidige straten lopen nagenoeg gelijk aan het stratenpatroon van enkele eeuwen geleden met onregelmatigheden in de rooilijnen van gebouwen en woonhuizen, waardoor de trottoirs variëren in breedte.

Veel van de bestrating van wegen en trottoirs wordt gevormd door keien en klinkers. Dat ziet er fraai en rustiek uit, maar is gevoelig voor schade en vernieling en kan belemmeringen opleveren voor ouderen, personen die slecht ter been zijn, gehandicapt zijn of mensen met kinderwagens, buggy’s etc. Een illustratie hiervan is onderstaande foto genomen in de St. Bernardusstraat voorjaar 2018.

Die belemmeringen worden nog duidelijker, wanneer er gekeken wordt naar de manier waarop de overheid gebruik heeft gemaakt van de plaatsing van lantaarnpalen, verkeersborden en parkeermeters op de trottoirs. De gemeente moet het doen met de beschikbare ruimte, maar andere, en in onze optiek betere, oplossingen zijn mogelijk.

Zie voor de gehele tekst:    zwartboek toegankelijkheid JK-website

Uit ‘Vereniging Eigen Huis’.                                                                                                    Ondanks dat de gezellige stoep bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving vragen wij toch aandacht voor de toegankelijkheid van de stoep voor iedereen. Denk maar eens aan blinden met begeleider/geleidehond, rolstoelgebruikers, kinderwagens. Planten/bakjes met uitsteeksels aan struiken op ooghoogte zorgen voor de nodige obstakels en ergernis.


					

Aandachtspunten Coalitie overleg.

Link

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Betreft:   Aandachtspunten Coalitie overleg. 

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier.

Grote zorg voor de bewoners is de voortdurende terugloop van de permanente bewoning en sociale cohesie, zoals dat met regelmaat naar voren komt in onze buurtbijeenkomsten. Onze bewoners willen een schonere binnenstad, verkeersluw met minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk, “verkamering” en vercommercialisering ten koste van de woonfunctie.

In onderstaand overzicht zijn oplossingen aangegeven op vier centrale thema’s.  Wij verzoeken u deze punten mee te nemen bij uw overleg en onderhandelingen.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Actuele thema’s binnenstadsbewoners Jekerkwartier

Wonen

 • Cumulatie toeristische- en studentenkamers bereikt kritische grens.
 • Verlies permanente bewoning en sociale consistentie: de basis voor een leefbare en veilige binnenstad.
 • Illegale (air) B&B-situaties registreren en handhaven.
 • Verkamering’ binnenstad begrenzen met afstandscriteria en straatpercentages (20% max).
 • Betaalbare studenten campus complexen (bijv. Annadal/ Randwijck).

Verkeer/ Milieu

 • Minder blik op straat en terugdringing overlast.
 • Milieuzone en autoluwe binnenstad.
 • Parkeer optimalisatie (bijstellen parkeersectoren en Vrijthofgarage) met P&R/ P&W en P&Student aan buitenrand.
 • Stadsdistributie systeem (Zero emissie).

Evenementen/ Toerisme/ Horeca

 • Grenzen aan de groei qua aantal en omvang.
 • Leefbaarheid bewoners als wegingsfactor.
 • Betere spreiding evenementen.
 • Accentverschuiving: van massaliteit naar kwaliteit, eigen stedelijke identiteit en gedragenheid.
 • Verbeterde informatie, overleg en afstemming bewoners.
 • Geen vrijere sluitingsuren/ terrasprocedures.

Handhaving/ Veiligheid

 • Versterkte aandacht en aanpak.
 • Illegale situaties en overtredingen handhaven (ook na 24.00 uur).
 • Pilot studenten beheer en handhaving verlengen.
 • Leefbaarheidsmeter instellen.
 • Reservering voldoende financiële middelen.

KIESWIJZER van Jekerkwartier

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. hebben de Bewoners- vereniging Jekerkwartier en het Buurtplatform een KIESWIJZER voor de bewoners van het Jekerkwartier samengesteld. Daarin worden de programma’s van de politieke partijen getoetst aan de zorgen en wensen van de buurt.

Startpunt voor de toetsing zijn het rapport ‘Leefbaarheid in het Jekerkwartier’ 2016 (een representatief onderzoek door Bureau Flycatcher) en het visie document van de bewonersvereniging. Aangevuld met de laatste actuele ervaringen van buurtbewoners is daarmee een ‘thematische leidraad’ opgesteld met Bewonersthema’s op vier onderdelen: Wonen, Milieu/Verkeer, Evenementen/Toerisme/Horeca en Handhaving.

In de KIESWIJZER zijn de politieke programma’s van de deelnemende partijen getoetst aan de Bewonersthema’s. De politieke partijen zijn daarbij gegroepeerd in drie categorieën: Coalitie, Oppositie en Nieuwkomers. Zie voor meer info ook hun eigen websites.

Centrale zorg voor de bewoners is de aantasting leefbaarheid en terugloop permanente bewoning, zoals dat met regelmaat naar voren komt in buurtbijeenkomsten. De bewoners willen een verkeersluwe buurt, minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk en commercialisering ten koste van de woonfunctie. Zie de Bewonersthema’s.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing tijdens deze verkiezingen waarbij niet alleen de toekomst van de stad op het spel staat maar ook die van uw eigen woon- en leefomgeving.

 

Download hier de Kieswijzer voor het Jekerkwartier.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing.

Dit is een gezamenlijke uitgave van:
Bewonersvereniging Jekerkwartier www.bewonersjekerkwartier.nl en

Buurtplatform JekerKwartier

Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique.
Dit museum is een belangrijk cultureel element voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Een kenmerkende centrale plaats neemt het in binnen de culturele en onderwijshoek van het Jekerkwartier: te midden van de diverse universiteits-faculteiten, conservatorium, toneel- en Jan van Eyck academie. Bijzonder is vooral ook de opvallende ligging van museum met zijn Heemtuin aan de stedelijke Jeker-arm. Behoud van de openbaarheid van dit stedelijk en monumentaal ensemble is hier heel belangrijk; zoals nu met dit museum.

Het bijzondere Natuurhistorische Museum is al in 1917 door de gemeente Maastricht overgenomen van het Natuurhistorisch Genootschap dat dit museum in 1910 heeft opgericht. Sindsdien hebben de leden van dit Genootschap diverse wetenschappelijke collecties in het museum ondergebracht en is er via hun publicaties over de hele wereld een ruilverkeer ontstaan. Dit museum geniet nationaal en internationaal erkenning en staat in hoog aanzien bij alle Natuurverenigingen in Nederland en België en bij Geologie en Biologie faculteiten in Nederland, België en Duitsland.

Bij alle betrokkenen en vooral ook bij de bewoners van het Jekerkwartier heeft de eventuele verplaatsing van het museum tot de grote verbazing en commotie geleid.  Voor het Jekerkwartier als historisch en monumentaal stadsdeel  is dit Natuurhistorische Museum een belangrijk kwalitatief deel van de buurt. Het museum bepaalt mede het unieke karakter van het Jekerkwartier waar wonen en studeren thuis zijn.

Opheffing van het Natuurhistorisch Museum hier betekent geweld doen aan de relatie met het Koninklijk Historisch Genootschap. Koester deze relatie, belangrijk voor werk en uitstraling van de stad.

Voor de bewoners, studenten en vooral ook voor bezoekers aan de stad zijn het museum en de  heemtuin een belangrijk rustpunt.  Dergelijke rustpunten hebben we in Maastricht echt veel te weinig en moet je behouden.

Voor de onderwijsfuncties zou het een verlies zijn zo’n bijzondere en centrale locatie  kwijt te raken met onderzoeksmogelijkheden binnen en buiten (heemtuin en museum).

Belangrijk ook tegen  de achtergrond van de verbrede onderwijsdoelstellingen op het Tapijnterrein. Daarmee een belangrijk onderdeel van de onderwijs-as in dit gebied vormend.

Voor de monumentale kwaliteit, het karakter en de sfeer van dit stadsdeel is het museum verder een belangrijk versterkend element en een algemeen erkend landelijk voorbeeld.

Concluderend

Menen wij een aantal belangrijke aspecten op tafel te leggen die duidelijk maken dat er zeer omzichtig met de toekomst van ons Natuurhistorisch Museum moet worden omgegaan.

Een groot aantal importante belangen spelen hier samen die niet verwaarloosd mogen worden.

Het museum staat in een langere traditie en heeft zich daarmee ook als een belangrijk onderdeel van onze monumentale buurt ontwikkeld dat wij niet kwijt willen.
Wij pleiten voor behoud van het Natuurhistorisch Museum op deze plek. Onderschat de bijzondere functie en betekenis van het museum op deze locatie niet. De extra waardes daarvan wegen –ook gezien verleden en toekomst- zeker op tegen een korte termijn winst.
In ieder geval willen wij als direct betrokken buurt betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen, ideeën en planvorming aangaande de toekomst van dit onderdeel van onze buurt.

Met vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Wouter Mulder, bestuurslid.

Woonbeleid: Woningsplitsing –omzetting

Brief aan gemeentebestuur (College B en W en gemeenteraad),
deze brief is behandeld in de Stadsronde van dinsdag 16 januari 2018.

Sterke termen worden momenteel ingezet bij de heftige tegendruk tegen het ge- meentelijke beleid om bovenmatige woningsplitsing en “Verkamering” in woonbuurten te verhinderen.

Laat duidelijk zijn; buurten zijn daar niet tegen studenten maar tegen die manier van huisvesting. Lees verder