Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen:

 • De meeste van deze bewoners kunnen hun “Inco zak” namelijk niet zelf wegbrengen naar de inleverpunten/milieuperrons:
  • en worden ongevraagd gedwongen tot volstrekte afhankelijkheid van derden.
 • Tenzij ze de Restzak blijven gebruiken voor Inco materiaal:
  • maar die dan onhygiënisch 4 wk thuis moeten bewaren;

Het “recht” op een hanteerbare Inco inzameling wordt hun nu ontnomen. Onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de vergrijzing, het groeiende aantal ouderen dat afhankelijk is van Inco voorzieningen en hun zelfredzaamheid.

Strijdig met resultaten proefbuurten.

Onbegrijpelijk is ook dat het college het in de proef positief beoordeelde  Inco-haalsysteem laat vallen. Bewoners van 2 proefbuurten spraken zich met 68% en 89% uit voor handhaving Inco-haalsysteem :  (Zie onderstaande bijlage* : enquêtetabel “evaluatierapport afvalproef”.)

Onzorgvuldig en tegenstrijdig is verder de logistieke motivering in dat rapport dat het Inco-haalsysteem is af te wijzen omdat het “relatief duur en tot een ondoelmatige inzet” zou leiden.

 Concluderend verzoeken wij:

Handhaaf het in de twee proefbuurten “beproefde” Inco-haalsysteem; gemeente breed of per buurt afgestemd.  Of continueer de “Restzak optie” voor inco inzameling dan met de huidige inzamelingsfrequentie van 1-2 wk.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Bijlage *

De keuze voor het Inco- brengsysteem verbaast omdat het in strijd is met is de bewoners voorkeur in het “evaluatierapport afvalproef” (raadsbijlage 3). De meerderheid van bewoners in 2 proefbuurten met een afhaalsysteem Inco, Jekerkwartier en Boschpoort Hoogbouw:

 • spreekt zich met 68% en 89% uit het afhaalsysteem te willen behouden:
 • tegen 70% bij Laagbouw Boschpoort voor brengsysteem.

Ook verbaast de vermelding in dat rapport op blz 12 met de verwijzing naar geur, privacy en financiële motieven:  “Voor de inzameling van Inco adviseren we deze via het milieuperron in te zamelen en niet huis-aan-huis (minder geuroverlast door het aanbieden op een zelf gekozen moment en minder privacygevoelig omdat er geen emmertje voor de deur staat). Vanuit de inzameling is er ook een logistieke overweging: aparte huis-aan-huis-inzameling is door het beperkt aantal adressen relatief duur, terwijl huis-aan-huis-inzameling samen met gf tot een ondoelmatig gebruik van het inzamelvoertuig leidt”.

Oudere gebruikers die tijdens de proef Jekerkwartier gebruik maakten van het afhaalsysteem, herkennen zich helemaal niet in de conclusies over privacy en geur. Die zijn oplosbaar en wegen niet op tegen de nadelen bij een brengsysteem.

 

 

Bijdrage Stadsronde Milieuzone 22 januari 2019

Geachte leden gemeenteraad en College.

Wij ondersteunen het Collegevoorstel en verzoeken zo snel mogelijk een milieuzone in en rond de Binnenstad en singels (minimaal model B) in te stellen. 

 1. Het belang.

Namens de buurtorganisaties en de bewoners binnenstad deden wij begin 2018 een ernstig beroep op u  de verdere aantasting van de luchtkwaliteit binnenstad en onze gezondheid een halt toe te roepen met een milieuzone voor de Binnenstad.

 • Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid van de dagelijks betroffen ca 19.000 binnenstadbewoners maar ook om die van:
  • de ca 21.000 daar werkenden;
  • de op meer dan 17 miljoen geschatte jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland;
  • bewoners van Maastrichtse woonbuurten rond de Binnenstad.

Dagelijks ervaren wij als bewoners de negatieve effecten van vuile uitlaatgassen van vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s en dieselbusjes etc. op onze straten en pleinen en op de singels rond de binnenstad. Zonder enige belemmering binnenrijdend tot in het hart van de stad.

Negatief ook voor het beeld en positie van onze stad bij de vele bezoekers uit andere Europese en Nederlandse steden waar milieuzones gewoon zijn geworden.

 • Met goede bedoelingen, laadpalen, extra parkeervoorzieningen en fietsen etc. alleen:
  • maar zonder grenzen stellende milieuregels van de milieuzone zal het niet lukken de probleemsituatie structureel om te buigen en de luchtvervuiling door “vuile” auto’s terug te dringen.

2. De politieke agenda, keuzes en afspraken.

In 2018 is er een aantal belangrijke besluiten genomen, en zijn er toezeggingen en beloftes gedaan.

 • Op 13 Maart 2018: de raadsopdracht tot uitwerking en voorbereiding invoering milieuzone voor de binnenstad per 1-1-2019.
 • De gemeenteraadsverkiezingen met de milieuzone als programma onderdeel bij het merendeel van de Maastrichtse partijen.
 • Het Coalitie akkoord  juni 2018 met de milieuzone als belangrijke pijler voor het milieubeleid.
 • De beleidsafspraken van de staatssecretaris met haar centrale harmonisatiemodel en de belofte de buitenlandse kentekenoverdracht te willen “bespoedigen”.

De politieke agenda is zonneklaar.

Het huidige plan voor de milieuzone is in overeenstemming met de doelen die daar werden aangegeven. De keuze voor camerahandhaving en overige belendende maatregelen (sloop en hardheid)  vormen een deugdelijke aanpak die ook voldoet aan de eerdere wensen van veel partijen.

Mede op basis daarvan roepen wij alle betroffen groeperingen nu op eindelijk verdere belemmeringen en tegenstand te beëindigen:

 • de politieke agenda te erkennen;
 • samen te werken aan de realisatie milieuzone;
 • voor een “schone gezonde” binnenstad voor bewoners, werkenden en bezoekers;
 • goed voor de uitstraling, kracht en economie van de stad.

 3. Het Collegevoorstel.

In het nu voorliggende College voorstel zijn alle aspecten van de milieuzone nu uitgebreid onderzocht, verfijnd en geactualiseerd.

Wij complimenteren de wethouder met zijn energieke inzet, geduld en zorgvuldige actuele aanpak.

De milieuzone binnenstad met het voorgestelde camerasysteem is de komende periode het beste instrument om het milieu en gezondheid in de binnenstad te kunnen verbeteren en beschermen:

 • de aan duidelijkheid niets over latende rapportages daarover worden door ons volstrekt onderschreven.
 • positief is ook de synergie rapportage over de samenhang met overige maatregelen.

Nog te bepalen is de exacte  omvang van de milieuzone (model A,B of C).

 • Nader onderzoek en overleg is in te zetten om de effecten op de buurten naast en rond het centrum af te kunnen wegen:
  • voor de binnenstad is ons inziens nu al voldoende aangetoond dat model B de meeste voordelen biedt.

 Qua voortgang is medio 2019 een tussen evaluatie van de stand van zaken voorzien:

 • niet uit te sluiten is dat dan al wel een akkoord met België is bereikt over de handhaafbaarheid van buitenlandse kentekens, maar niet met Duitsland
 • In dat geval kunnen wij ons voorstellen overeenkomstig de aanpak in Arnhem te starten met het Implementatie proces.

Concluderend verzoeken wij de gemeenteraad:

 • In te stemmen met het Collegevoorstel en zo snel mogelijk een milieuzone voor de Binnenstad met minimaal model B in te stellen:
  • te streven naar instelling uiterlijk per 1-1-2020 
 • Op basis van de tussenrapportage medio 2019 het vervolg tracé te bepalen
  • eventueel met het “Arnhem’s model” na kenteken akkoord met België.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 22-01-2019

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 mensen in Nederland.

Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst.

Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met hun gezondheid.

Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor politieke én publieke zorg. We moeten andere belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.

Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten.

Als bewoners van de binnenstad – in het bijzonder van het Jekerkwartier – verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide verdienen onze uiterste inspanning.

Marijke van Lierop, inwoner binnenstad (Jekerkwartier).

Inspreeknotitie Raadsronde Milieuzonering d.d. 04-12-2018

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en daarom een milieuzone in te stellen.  Dit is nodig om aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid.  Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone dat ook bij ons belangrijk kunnen verbeteren.

Als bewoners van de binnenstad -in het bijzonder van het Jekerkwartier- verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te kunnen verbeteren.

Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat en vaart maakt met het instellen van de milieuzone. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater!

Marijke van Lierop, voorzitter BJK.

Reactie BJK stadsronde 6-11-2018: Evaluatie woningsplitsing en –omzetting.

Bij voortduring hebben wij de afgelopen jaren gewezen op de risico’s  van de uitsluiting van de woonstraten binnenstad bij de toepassing straat- en afstandscriteria woningomzettingen studentenhuisvesting. Helaas blijkt onze vrees gerechtvaardigd en dreigt het centrum zonder verdere beperking een  overloopgebied voor de “verkamering” te worden.

De cijfers in de“Evaluatie woningsplitsingsbeleid 2016-2018”  laten zonneklaar zien dat het centrum* koploperis bij de ombouw naar studenten kamers en woningen; met grote risico’s voor de leefbaarheidsbalans en de bestaande woonfuncties. Een probleemsituatie die ook nog wordt versterkt door de beoogde uitbreiding toeristische woningverhuur (B&B) en de effecten van de vele evenementen.

(centrum*: binnenstad en woonbuurten binnenstad inclusief Wyck)

 • De evaluatie gaat daar aan voorbij en is onvolledig.

1. Centrum* in balans

“Vaste bewoners” zijn een onmisbare drager voor de continuïteit en ontwikkeling van de stedelijke kwaliteit en  attractiviteit.  Behoud van die vaste bewoning en de sociale consistentie is essentieel voor de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad. Het verlies van oorspronkelijke woningen en de onbegrensde ombouw en in  het centrum* voor tijdelijke bewoners als studenten, short stayers en toeristen (de uitgebreide B&B regeling) is  een bedreiging voor de binnenstad met verstrekkende gevolgen.

Vaste bewoners vertrekken en het centrum* wordt een mooie maar lege huls met voortdurend wisselende en op doorreis zijnde bewoners en bezoekers. De cumulatie/stapeling van deze diverse vormen van tijdelijke kamerverhuur versterkt dit proces nog eens extra. Waar voorheen sprake was van woonstraten met een functionerende sociale structuur van “vaste bewoners”  schuift de balans nu veel te ver door naar tijdelijke bewoners en toeristen.

 • Meermalen verzochten wij de % regelingen van de woningomzetting woonstraten ook voor het centrum* toe te passen.
  • waartoe wij nog begin 2018 werden doorverwezen naar de nu voorliggende evaluatie.
 • Gezien de huidige “verontrustende” cijfers voor de centrum* verzoeken wij u dringend daar dan nu wel werk van te maken:
  • en de vaste bewoning in het centrum te beschermen.

 2. Verontrustende “evaluatiecijfers”

 De tabellen in de evaluatie laten helaas zien dat het centrum* koploperis bij de “verkamering” en woningsplitsing:

 1. de meeste verleende vergunningen voor nieuwe woningen /kamers: figuur 3.1, 3.2, tabel 4.1/grafiek 4.1.;
 2. de meeste legalisaties woningen /kamers: figuur 3.2;
 3. de meeste (boventallige) afgewezen aanvragen (40/40/40 regel), vooral woningomzettingen: tabel 4.2;
 4. de hogere % aangevraagde kamers (2017/2018) en vergunde kamers (2018) in vergelijking met andere buurten (%: tov de Maastrichtse woningvoorraad):tabel 5.2;
 5. de doorzettende groei aanvragen woningomzetting (2015-2018) waar in de andere woonmilieus stedelijk en randstedelijk sprake is van afname: figuur 5.2;
 6. het meeste toegevoegde kamers per jaar (2012-2018): tabel 5.3;
 7. de hoogste %toegevoegde kamers van het totaal 70%/34%/56%, voor respectievelijk 2012-2015/2015-2016/2016-2018:tabel 5.

Te concluderen is  een verder toegenomen onevenredig aandeel studenten kamers en -woningen ten koste van bestaande woningen in het centrum*:

 • veroorzaakt door een ongelijk speelveld en een “overloop effect”vanuit andere stadsdelen waar wel een straatnorm (20%) en afstandscriteria gelden

Daar bovenop is sprake van een grote druk op het centrum*:

 • door de grotere interesse bij beleggers en eigenaren om met studentenhuisvesting (meer) rendement te trekken uit panden in de binnenstad;
 • tegen het tekort aan betaalbare attractieve wooncampussen elders;
 • beide leidend tot een versterkte keuze bij studenten voor het wonen in de binnenstad.

Extra risico is verder dat naar onze verwachting in het centrum ook nog een behoorlijk aantal niet gelegaliseerde en geregistreerde kamerverhuur panden liggen die nu nog buiten beeld blijven.

 • Onze wensen
  • Breng de woonsituatie in het centrum* weer in balans door:
   • versneld (voor het eind 2018) voor de “woonstraten” een  % begrenzing en afstandscriterium in te zetten, overeenkomstig het aangrenzende stedelijk woonmilieu;
   • overbelaste straten “op slot”te zetten (mogelijk ook ten aanzien van de woning splitsing).
  • Houdt een nulmeting centrum waarin de “verkamering” en woningsplitsing in het centrum* ten opzichte van de vaste bewoning worden vastgelegd en beschermd.
  • Sta geen verder uitstel toevan de legalisatietermijn voor te legaliseren kamers (harde einddatum).
  • Zet in op attractieve en betaalbare woon campus

 3. Overige onderdelen evaluatierapport

 •  Onze wensen
  •  Ad paragraaf 4.4 en 5.5.
   • Handhaaf de huidige straat % regeling en het afstandscriterium in aanvulling op de 40-40-40 regeling en ga na of de woningsplitsing daar ook onder moet vallen:
    • niet overtuigend is dat de regeling niet duidelijk zou zijn en dat initiatiefnemers niet tevoren kunnen aftasten of voldaan wordt aan de criteria;
    • speculatief is het argument of er door die criteria meer of minder aanvragen afgevallen zijn;
    • de criteria zijn primair een essentiële leefbaarheidsgarantie aan de voorkant ter vermijding van problemen achteraf.
  • Ad paragraaf 6.8
   • Uniformeer de diversiteit aan wooncriteria bij de diverse buurten door de bestemmingsregelingen op een lijn te brengen. Suggestie is dit mee te nemen in het nieuwe overkoepelende bestemmingsplan.

Wij verzoeken u dringend met onze wensen rekening te houden en de belangen van de vaste bewoners van het centrum* zeker te stellen en te beschermen.

Daarbij verwijzen wij verder naar de ingebrachte wensen van Buurtbalans die door ons worden onderschreven.

 

 

“Verordening” geluid festiviteiten – Stadsronde 23 oktober 2018

Omgevingsgeluid en de regels die we daarvoor nu vast leggen zijn zeer bepalend voor de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners.  Zonder voldoende slaap en rust wordt die zwaar aangetast  en komt de leefbaarheid in gevaar. Risicovol, vooral voor de ca 19.000 binnenstad bewoners (13.000 gezinnen) en het grote aantal geluidsbronnen.

 • Wij doen een dringend beroep op u deze kwestie zeer serieus te nemen en de gezondheid van bewoners te beschermen.

 A. De Verordening

 Het huidige raadsvoorstel geeft geen inzicht in de effecten en risico’s van de diverse ontheffingen voor de gezondheid  en leefbaarheid van de bewoners. Voorbij gegaan wordt aan de voortdurende toename van de  stedelijke geluidsbelasting voor omwonenden en overige bewoners; met name in de binnenstad waar het omgevingsgeluid door festiviteiten, ontheffingen  en cumulatie bovenmatig kan stijgen. Uitsluitend vermeldt de verordening dat nu“meer duidelijkheid en rechtszekerheid” wordt geboden:

 • “ook aan omwonenden ter bescherming van hun woon en leefomgeving (oa geluidsvoorschriften)”.

Gemist wordt een afweging van de vraagstellingen uit de markt- en recreatie sectoren enerzijds (meer geluid, geluidboxen en geluidvrijere evenementen en dagen) tegen de leefbaarheids-/gezondheidsrisico’s van bewoners anderzijds.

 • In de nieuwe verordening dienen deze aspecten en gevolgen van de geluidsontheffingen bij festiviteiten integraal te worden afgewogen en beoordeeld.

 B. Geluid en gezondheid.

Dat geluidsoverlast vergaande gezondheidseffecten heeft kan niet meer ontkend worden. Een sterke oproep werd afgelopen weken gedaan door de World Health Organisation(WHO) in haar laatste onderzoeken en rapporten.

 “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in haar nieuwste rapport afgelopen week voor de overdaad aan omgevingsgeluid. “Geluidsoverlast in steden neemt alleen maar toe, wat de levens schaadt van veel Europeanen”, waarschuwt de WHO woensdag 10 oktober 2018 tijdens de presentatie. Een directe relatie legt men tussen ziekte en geluid overlast. Daarom heeft de organisatie richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. De organisatie noemt het toenemende geluidsniveau een “risico voor de gezondheid”. “Het is noodzakelijk dat veel bronnen van deze hoge geluidsniveaus, zoals luide nachtclubs en concerten, moeten worden aangepakt om onze gezondheid te beschermen.” (Bron: nu.nl, zie onderstaande link)

 • Het rapport van de WHO toont onomstotelijk de risico’s aan voor lichamelijke en psychische ziekte en levenskwaliteit bij te hoge geluidsbelasting. (zie onderstaande link)
 • Ten sterkste wordt aanbevolen de 70 dB LAeq,24h grens niet te overschrijden: hetgeen ons inziens (in de binnenstad) bij deze “verordening” wel degelijk het geval is.

C. Het landelijke “Activiteitenbesluit milieubeheer”.

Basis van de geluidsvoorschriften  in Maastricht zijn de landelijke “Geluidsnormen” in  het  “Activiteiten besluit milieubeheer van de landelijke overheid”: afdeling 2.8 Geluid.

 

      Dagdelen/ tijden Geluidsnorm

Op aangrenzende gevel

Geluidsnorm

binnen

Aangrenzende  Woning

 
Landelijke Normen Art 19 activiteitenbesluit   07:00-19:00 LT/LA Max

50/70 dB(A)

LT/LA Max

35/55 dB(A)

 
Activiteitenbesluit

Milieubeheer

 

    19:00-23:00 LT/LA Max

45/65 dB(A)

LT/LA Max

30/50  ddB(A)

 
      23:00-7:00 LT/LA Max

40/60 dB(A)

LT/LA Max

25/45 dB(A)

 

LT Langtijdgemiddelde  LA Max maximale belasting

 

De “Verordening” biedt zware verhoging bij festiviteiten:

 1. Extra festiviteiten geluid binnen inrichtingen:tot 1:00 uur met 15 Db(A)verhoogde geluidsnormen (ook door de weekse dagen);
 2. Geluidsboxen buitengevels, ook dagen voor carnaval: zendgeluid op 3m tot 75 Db(A), tijdens carnaval: tot 85 db(A);
 3. Extra geluidsboxen: bij unieke festiviteiten, tijden en geluidsgrenswaardes ntb; (ntb: nader te bepalen).
 4. Meer festiviteiten op buitenterreinen: tot 24.00 maximaal70 Db(A) op aanliggende woninggevels zonder toelaatbaar niveau binnen woningen.
 5. Meer ontheffingen geluidsnormen op buitenterreinen sportaccommodaties (per vereniging en niet per accommodatie).
  • Zware vrijstellingen die bijvoorbeeld (ad 1) binnen woningen tot 23:00 tot 65 Db(A)en van 23:00tot 1:00 naar 60 Db(A)kunnen oplopen (LA max). Waardes waarbij een normale conversatie of rustige slaap niet mogelijk zijn.
  • Risicovol zijn de toegestane geluidsboxen waarvan vooral de cumulatie tot vergaande overschrijding van de acceptabele geluidbelastingen kan leiden.

D. Bijstelling “Verordening”.

Op grond van deze conclusies en overwegingen achten wij ter bescherming van de leefbaarheid de volgende aanpassingen onontbeerlijk:

 1. Voeg een paragraaf leefbaarheidtoe met nadere onderbouwing en afweging tav de gezondheidsrisico’s; Check WHO norm.
 2. Bescherm de “door de weekse” nachtrust bij incidentele ontheffingen”:
  • zo t/m do: maximaal tot 24.00 i.p.v.  01:00.
 3. Neem nadere regels op t.a.v. geluidsboxen (Cumulatie effect/aantal/ normering per straatdeel/ max. norm binnen woningen).
 4. Buitenterreinen
  • Limiteermaximum aantal festiviteiten per sportaccommodatie.
  • Bij ontheffing “Begin tijd”en “Maximale geluidsnorm binnen aangrenzende woning”
  • Informatie plicht omwonenden conform art 6 lid j ook voor ontheffingen buitenterreinen.

-.-.-

Link:  artikel NU.nl tav Who rapport : https://www.nu.nl/gezondheid/5505968/overdaad-omgevingsgeluid-leidt-volgens-who-gezondheidsproblemen.html?redirect=1

Link:  rapportages WHO: http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

Toeristische woningverhuur – Raadsronde 30-10-2018 .

De (kennelijke) afwijzing van de ingebrachte reacties in de stadsrondes verbaast ons.     Wij verzoeken u terdege rekening te houden met de ingebrachte wensen van de bewonersorganisaties, omwonenden, Buurtbalans en de hotelbranche.

Concluderend verzoeken wij om:

 1. (Vooralsnog) uit te gaan van een maximumverhuurtermijn van 30 i.p.v. 60 dagen;
 2. Maximaal een aantal van 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”;
 3. Meer zekerheid t.a.v. de brandveiligheid.

 Van belang is daartoe het volgende:

Ad 1: 30 dagen maximum i.p.v. 60 dagen.

Te benadrukken is dat de voorgestelde regeling een extra uitbreiding is bovenop de bestaande (Guesthouse) regeling (eigenaar/bewoner 2 kamers maximaal):

 • met meer kamers en gasten;
 • tot aan de gehele woning.

Volgens het college zou verhuur tot 60 dagen jaarlijks in vergelijk met de andere steden acceptabel zijn. Ook zouden in die andere steden weinig klachten en reden zijn terug te gaan naar 30 dagen; uitgezonderd A’dam. Ons inziens houden dergelijke vergelijkingen geen stand omdat er sprake is van te zeer verschillende situaties. Bovendien is er in Maastricht sprake van een uitbreiding op een bestaand stelsel.

Voor Maastricht constateert het College weinig klachtmeldingen. Echter daaruit is vooral te concluderen dat de huidige toeristische Guesthouse regeling (ca 1-2 kamers) weinig klachten veroorzaakt. Dit bleek ook tijdens de stadsronde: praktisch alle B&B-insprekers behoorden tot de onder die regeling vallende verhuurders. Die verhuur is kleinschalig en de verhuurder is aanspreekbaar.

Geheel anders ligt dit bij de veel grootschaligere daarvan afwijkende illegale toeristische verhuursituaties. De klachtenregistraties in Maastricht betreffen met name deze categorie. Heel anders qua aard en met meer effect op de omgeving. Duidelijk wordt daaruit dan ook dat voorzichtiger is om te springen met een te omvangrijke uitbreiding. Op grond hiervan bepleiten wij als bewonersorganisaties een voorzichtige start van de pilot:

 • met maximaal 30 i.p.v. 60 dagen.

De huidige praktijk wordt daar niet door aangetast en misstanden kunnen vermeden worden. Uit de pilot moet vervolgens blijken of er al dan niet extra problemen gaan ontstaan bij uitbreiding tot 60 dagen. Op basis daarvan kan dan een onderbouwd besluit worden genomen: 

 • hetgeen nu niet geval is.

Overigens gaat daar dan ook een stimulans van uit voor de verhuurders om zorg te hebben voor hun omgeving.

Ad 2: Maximaal 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”.

Onze zorg ligt verder bij de gevolgen van de omvangrijkere verhuur met meer kamers en het daarmee grotere aantal personen dat nu op 6 personen is gesteld.

Wetende dat vooral de compacte binnenstad (met nu ook al de nodige verhuurders) zeer in trek is om een weekendje Maastricht te doen zal dat daar zeker effecten hebben. Iedereen zal zich kunnen voorstellen wat het voor omwonenden zal betekenen als je dan in een compact appartementje in de binnenstad weer zo’n enthousiast vriendengroepje van 6 personen naast je krijgt.

De nota motiveert dat het aantal van 6 personen vooral bedoeld is voor meervoudige gezinnen. Om dergelijke gezinsverbanden toch te kunnen opvangen stellen wij voor de verhuur te beperken tot groepen met maximaal 4 volwassenen. Daarmee kan dan toch worden voldaan aan de wens om bij de meervoudige gezinnen de kinderen mee te nemen.  Overigens lopen we dan ook beter in de pas met 5 van de 7 andere gemeentes die ook een maximum van 4 personen stellen.

Ad 3: Meer zekerheid t.a.v. brandveiligheid.

De toeristische verhuur van een deel van de woning betreft een intensiever en semiopenbaar gebruik van woningen.  Dat betekent dat het bij de brandveiligheid om een andere situatie gaat dan voor woningen alleen gebruikelijk is. Niet volstaan kan worden met de verwijzing naar de bouwvergunning en eventuele toets in dat kader. Ook is erop te wijzen dat het bij de toeristische woningverhuur vooral nogal wat oudere en monumentale panden betreft; vaak in de binnenstad. In veel situaties zijn op zolderverdiepingen hele toeristische appartementjes ingebouwd waarvan het de vraag is of de veiligheid op orde is.

In het voorstel wordt aangegeven de brandveiligheid te checken ingeval van eventuele handhavingscontroles en verder geen nadere eisen vooraf op te leggen. Naar onze mening is de check en controle daarop aan de “voorkant” vast te leggen. Als het aan de achterkant blijft zitten, zijn we mogelijk te laat met alle risico’s van dien.

Daarom is het van belang de verhuurder op te leggen:

 • tevoren een professionele rapportage te overleggen waarin de brandveiligheid wordt aangetoond.

Wij verzoeken u met het vorenstaande rekening te houden.

 

 

 

NIEUWSBRIEF nr. 9 – 17 sept. 2018 

Afgelopen dinsdag (11 september) was er een stadsronde over de toeristische kamerverhuur. Aangezien er veel sprekers waren, was het onmogelijk om dit onderwerp op deze avond af te ronden Vandaar dat er gekozen is voor een vervolg, dus een 2e stadsronde op dinsdagavond25 september: aanvang 17.00 uur. Wij doen wederom een beroep op u om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op de publieke tribune. Daarmee laat u zien dat u betrokken bent bij het onderwerp!

Inhoud Nieuwsbrief

1. Programma stadsronde 25 september
2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur

1. Programma Gemeenteraad 25 september  

Op dezelfde avond bespreekt de raad eveneens in een stadsronde het eerste conceptdocument Omgevingsvisie. Dit wordt een document dat bepalend is voor de koers waar Maastricht de komende jaren op gaat inzetten. Welke keuzes moet de stad maken? Ook hier wil BJK van zich laten horen en het thema Maastricht als woonstad agenderen.
Zie ook: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6812672/1

17.00 – 18.30 uur Stadsronde Toeristische woningverhuur
19.00 – 20.30 uur Stadsronde  Omgevingsvisie

2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur 

Zoals u wellicht weet, hebben wij tijdens de stadsrond op 11 september jl. onze visie gegeven voor wat betreft onze wensen. Onderstaand kunt u lezen wat de stand van zaken is en wat de visie is van BJK. Ook tijdens de 2e bijeenkomst op 25 september a.s. zullen wij weer onze inbreng aan de discussie leveren. Wellicht heeft u ook De Limburger van afgelopen zaterdag 14 september gelezen. Hierin werd de hartekreet van een verhuurder verwoord. Tijdens de stadsronde van 11 september was er echter ook een bewoner van het Wittevrouwenveld; deze bewoner gaf een duidelijk signaal van zijn ervaren overlast. En ook dat hij met zijn ervaren overlast bij niemand gehoor vindt! Het moge duidelijk zijn dat het om weerbarstige materie gaat waar de meningen over verdeeld zijn, daardoor het is van het grootste belang dat bewoners hun ervaringen delen en hun persoonlijke verhaal doen!
Zie ook:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018


2.1. KNELPUNTEN HUIDIGE SITUATIE

 • Wildgroei toeristische verhuur van/in woningen (vaak illegaal)
  • Verdringing vaste bewoning en aantasting leefbaarheid
  • Cumulatie effect toeristische- en overige tijdelijke kamerverhuur
  • Ontbrekend gemeentelijke ingrijpen
 • Verlies vertrouwen bij buurten en bewoners

 2.2. STARTPUNT: GELDENDE “GUESTHOUSE REGELING”

 • Toeristische verhuur door eigenaar/bewoner BRP
  • Max. 2 kamers in zelf bewoonde woning
  • Geen dagen maximum
  • Inning toeristenbelasting verplicht
  • Geen registratie/ meldingsplicht
 • Nauwelijks tot geen toezicht, controle en handhaving (alleen sporadisch bij overlast klachten)
  • Leidend tot wildgroei

 2.3. NIEUW BELEID: HET RAADSVOORSTEL

 • Primair: een uitbreiding op de Guesthouse regeling voor toeristische woningverhuur met meer dan 2 kamers
  • Beoogd voor toeristische ontwikkelingen zoals op Airbnb- platforms
 • Secundair: inzet regels voor regulering en registratie
  • Eén gezelschap per keer/aanmelding: maximaal 6 personen
  • Verhuur gehele of gedeeltelijkewoning
  • Alleen door ingeschreven hoofdbewoner BRP
  • Maximaal 60 dagen per jaar
  • Eenmalige melding (dus geen verdere registratie aan- en afmelding)

   2.4. ANALYSE/CONCLUSIES

 • Onzeker en onduidelijk is, wat de voorgestelde uitbreiding toeristische woningverhuur voor de binnenstad zal betekenen
  • De onderbouwing berust op oudere cijfers 2015-2017
  • Zonder adequate analyse effecten leefbaarheid
  • Voorzichtigheid is op zijn plaats
 • Wij missen condities/waarborgen zoals die in de Amsterdamse regeling wel zijn opgenomen
  • 30 dagen (per 1-1-2019) i.p.v. 60 dagen maximum
  • Bezoekers meldplicht (vooraf)
  • Brandveiligheidseis (toets)
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
 • Doel van het huidige voorstel zou verder moeten zijn met de nieuwe regeling
  • Een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover

   2.5. VOORSTEL/AANPASSINGEN JEKERKWARTIER

 • Aanscherping regeling
  • Een actiefmeld-/registratiestelsel(inclusief “Guesthouses”) instellen:
  • Met een meldingsplicht “aankomst vooraf “(e.e.a. conform A’dam) i.p.v. “eenmalige melding”
  • Een registratieplicht bezoekers (gastenboek)
 • Voorzichtiger starten met max. 30 dagen woning verhuur
  • 60 dagen pas ingeval van positief evaluatieadvies
 • Geen combiverhuur beide regelingen (Toeristisch gezelschap gelijktijdig met Guesthouse-verhuur)
  • Door Verhuurder te overleggen/verzorgen
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
  • Brandveiligheid toets (extern Bureau)
 • Concrete Gemeentelijke garantiesten aanzien van handhaving, periodiek toezicht en controle waaronder
  • Centraal meldpunt en registratiesysteem
  • Vastleggen dwangsommen/boetes/sluiting etc.
 • Garanties woonkwaliteit en sociale consistentie Binnenstad
  • (Cumulatie effect tijdelijke Toeristische- en kamerwijze verhuur).
  • Ook voor binnenstad “Straatpercentages kamerwijze verhuur” voor woonbuurten/straten vastleggen (woonbeleid)
  • Versneld een QuickScan nulmeting inzetten om effecten voor Jekerkwartier te checken

 

Zoals gezegd, willen wij een beroep op u doen om met zoveel mogelijk bewoners plaats te nemen op de publieke tribune. BJK zal tijdens beide onderwerpen een actieve inbreng leveren en het is wenselijk dat u met velen aanwezig bent!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER

1. Inleiding

Maastricht is een aantrekkelijke, oude stad. Inherent aan het oude karakter is de inrichting van de openbare ruimte. De huidige straten lopen nagenoeg gelijk aan het stratenpatroon van enkele eeuwen geleden met onregelmatigheden in de rooilijnen van gebouwen en woonhuizen, waardoor de trottoirs variëren in breedte.

Veel van de bestrating van wegen en trottoirs wordt gevormd door keien en klinkers. Dat ziet er fraai en rustiek uit, maar is gevoelig voor schade en vernieling en kan belemmeringen opleveren voor ouderen, personen die slecht ter been zijn, gehandicapt zijn of mensen met kinderwagens, buggy’s etc. Een illustratie hiervan is onderstaande foto genomen in de St. Bernardusstraat voorjaar 2018.

Die belemmeringen worden nog duidelijker, wanneer er gekeken wordt naar de manier waarop de overheid gebruik heeft gemaakt van de plaatsing van lantaarnpalen, verkeersborden en parkeermeters op de trottoirs. De gemeente moet het doen met de beschikbare ruimte, maar andere, en in onze optiek betere, oplossingen zijn mogelijk.

Zie voor de gehele tekst:    zwartboek toegankelijkheid JK-website

Uit ‘Vereniging Eigen Huis’.                                                                                                    Ondanks dat de gezellige stoep bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving vragen wij toch aandacht voor de toegankelijkheid van de stoep voor iedereen. Denk maar eens aan blinden met begeleider/geleidehond, rolstoelgebruikers, kinderwagens. Planten/bakjes met uitsteeksels aan struiken op ooghoogte zorgen voor de nodige obstakels en ergernis.


					

Brief aan gemeentebestuur Maastricht

Maastricht, 19 december 2017.

Aan: Het gemeentebestuur van Maastricht
Betreft: Gemeenteraadsmotie Airbnb
(bestemd voor vergadering d.d. 16 januari 2018)

Geacht bestuur,

Uiterst actueel en dramatisch voor het Jekerkwartier is de voortdurende (veelal) illegale omzetting van woningen en short stays in vakantiewoningen en Airbnb’s. Lees verder