Overzicht nieuwsbrieven 2021 – 2022

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

5. INFORMATIE OMBOUW KPN-GEBOUWMET 89 (1 KAMER) UNITS  

Zoals bekend is er op 23 februari een 2e informatieavond gehouden. De plannen voor de ombouw met uitsluitend kleine woonunits zijn praktisch hetzelfde gebleven. Weliswaar is het aantal units iets verlaagd van 99 naar 89 maar de plan opzet is verder niet gewijzigd.   Zonder de mix met (middel) grote meerkamer woningen waar de buurt om heeft gevraagd. En ook zonder enige (auto) parkeer/verkeersvoorziening op eigen terrein. Het BOK (Bewoners Overleg KPN) acht het plan niet acceptabel en heeft aangegeven zich ertegen te blijven verzetten. Lees verder

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

Deze nieuwsbrief staat vrijwel volledig in het teken van culturele en sociale activiteiten. Activiteiten die de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht kregen. Nu we geleidelijk aan weer de draad van het ‘gewone leven’ kunnen oppakken, willen we ook weer met u samen gaan wandelen en u informeren over de allerlei zaken die belangrijk zijn voor het welbevinden van ons allen.

Maar allereerst willen we graag uw aandacht vragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is een heel urgent probleem. Er moeten er ook in onze regio de komende periode nog heel wat bijkomen. Waarom niet ook in het Jekerkwartier. Als er bewoners zijn die daarvoor ruimte zouden hebben (ook bijvoorbeeld B&B plekken) kunnen die zich aanmelden bij    https://onderdakoekraine.nl/   of  https://takecarebnb.org/.  Dat hoeft niet gratis; er zijn ook vergoedingsregelingen.

Tenslotte willen we u nog attenderen op onze nieuwe bankrekening:
NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier  

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:

 1. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier: vrijdag 22 april 2022
 2. Lutherse kerk: concert zondag 3 april
 3. Maastricht Art Map
 4. Homerusprijs (klassieke literatuur)
 5. Informatie ombouw KPN-gebouwmet 89 (1 kamer) units

Lees verder

PvdA: Vragen over bouwplannen oude KPN centrale in het Jekerkwartier en Hogeschool Zuyd d.d. 24/03/22

Geacht College,

Via De Limburger en het Bewoners Overleg KPN vernamen wij de plannen om in het Jekerkwartier op de locatie oude KPN centrale 89 woonunits (1 kamer) te bouwen. Dit terwijl er eerst een plan lag voor 46 woningen en gedeeltelijke nieuwbouw. Ook hebben we vernomen dat Capricorn geen enkele moeite doet de buurt inhoudelijk te betrekken bij de plannen. Wij hebben in een gesprek met de buurt vernomen dat men zeer verbolgen is en dat kunnen wij heel goed begrijpen. Deze buurt moet mee kunnen participeren. Tevens vragen wij ons af Lees verder

Bericht van de Universiteitsbibliotheek d.d. 24 maart 2022

Beste buurtbewoners,

Onze studenten maken graag en veelvuldig gebruik van onze Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Grote Looiersstraat. Vooral tijdens tentamenperiodes neemt de drukte toe. We zien momenteel weer meer studenten in en rondom het pand. Daarbij speelt ook het mooie voorjaarsweer een rol. Nu de coronamaatregelen geen rol meer spelen is het weer even wennen aan het beeld van grotere aantallen studenten op straat. Lees verder

Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W Maastricht d.d. 08/03/22

Betreft: Plan Capricorn Capital woningbouw met 89 micro/mini Woonunits voormalige      KPN centrale A.O. Minderbroeders/Sint Bernardusstraat

Geachte raadsleden en geacht college B&W,

Onlangs heeft BOK (Bewoners Overleg KPN) u een schrijven doen toekomen waarin zij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Capricorn Capital om het voormalige KPN-gebouw om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex met 89 micro/ mini units.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en de Vrienden van de Binnenstad Maastricht (VBM) willen middels dit schrijven laten weten dat zij tegen de overconcentratie van 89 kleine woonunits en zware gevolgen daarvan op de omgeving zijn. BJK en VBM ondersteunen volledig de acties van BOK en staan volledig achter hetgeen BOK in haar brief d.d. 02/03/22 aan u schrijft.

Wij hopen dat ook u niet akkoord gaat met de voorgenomen ontwikkelplannen van een dermate grootschalig wooncomplex met vergaande consequenties voor de woonomgeving in het Jekerkwartier. Met uw steun kan dit plan hopelijk bijgesteld en ten goede gekeerd worden. De historisch monumentale woonomgeving rond de “Helpoort” en het gemeentelijke KPN-monument verdienen extra zorg en zijn het waard.

Met vriendelijke groet,

Namens BJK,                                                   Namens VBM,

BOK brief aan gemeenteraad en college B&W Maastricht d.d. 02/03/22

BOK = bewoners Overleg KPN AO Minderbroeders-Sint Bernardusstraat e.o.

Plan Capricorn Capital  woningbouw met 99 (89) micro/mini woonunits voormalige KPN centrale Ad Oude Minderbroeders 1 (verminderd tot 89).

Eind 2021 werd onze buurt onverwacht door Capricorn Capital geïnformeerd over hun plan om het omvangrijke KPN-gebouw Achter de Oude Minderbroeders 1 om te bouwen tot een grootschalig wooncomplex.

Een plan:

 • Met een zware overconcentratie van 99 (89) micro/ mini units (vergelijkbaar met het student hotel), met vergaande gevolgen voor de bestaande (woon)omgeving en de leefbaarheid zonder enige parkeer voorziening op eigen terrein.
 • Leidend tot ongeloof en verzet bij de omwonenden en in het Jekerkwartier.
 • Waarbij onduidelijk is waarom de principe aanvraag 2020 met 46 grote appartementen in gedeeltelijke nieuwbouw, na ca 2 jaar onderhandeling met de gemeente en de WMC dat plan werd ingewisseld voor een plan met 99 (89) mini woonunits.
 • Zonder enige informatie en overleg daarover met de omgeving. Een proces achter gesloten deuren, volstrekt strijdig  met het gewenste gemeentelijk beleid en de huidige stadsvisie. Onbegrijpelijk voor zo’n ingrijpend plan op zo’n belangrijke Maastrichtse historische locatie.

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 3

Het zijn roerige tijden. Leek het de goede kant op te gaan met de coronamaatregelen, is het ineens oorlog in Europa. Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren. Gelukkig is er sprake van een stevige eensgezindheid tegen deze agressor. Het einde lijkt nog niet in zicht. Dit kan alleen maar verliezers opleveren. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal voor de Volkskrant het gedicht Een krijgszuchtige tijd naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne.                                                                                        Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/04/een-krijgszuchtige-tijd/

Onze bewoners van het Jekerkwartier willen wij graag informeren over de volgende punten.

 1. Herontwikkeling KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 2. Sphinx-debatcentrum – lijsttrekkersdebat 9 maart van 17.00 – 21.30 uur
 3. Bewonersinformatie

Lees verder

Een krijgszuchtige tijd

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal voor de Volkskrant dit gedicht naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne. d.d. 04/03/22

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter

op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.