Aanvraag pleinterras Sint Pieterstraat-Stenen Brug

Brief aan College van BenW d.d. 29 maart 2021

Niettegenstaande wij de omwonende bewoners als primair bepalende partij bij de aanvraag voor het voornoemde plein terras beschouwen hebben wij gemeend nu toch ook zelf een standpunt in te moeten nemen over deze aanvraag. Dit gezien het  overheersend aantal afwijzende bewonersreacties in deze kwestie.

Wij doen u hierbij onze overwegingen en conclusies toekomen en verzoeken u daar ernstig rekening mee te houden. Zeker waar het verdere terrasuitbreidingen in multifunctionele stedelijk gebieden met een intensieve woonfunctie betreft -zoals in dit gebied- is voorzichtigheid op zijn plaats.

1.Problematiek en risico’s

In de eerste plaats mag er geen misverstand over bestaan dat de huidige aanvraag in de eerste plaats een omvangrijke terrasuitbreiding en intensivering van de terras capaciteit ter plaatse betreft: het huidige terras van Enfin van ca  12,7 m2 (een mans terras) wordt nu als gecombineerd  “pleinterras” (meerdere ondernemingen)  vergroot tot ca 72 m2. Een aanzienlijke uitbreiding die de drukte en overlast in dit toch al drukke multifunctioneel gebied (de as Koestraat/ Stenen Brug/Sint Pieterstraat) sterk zal doen toenemen.        Gezien de hier precaire balans tussen horeca en woonfunctie zou dit een zware terugslag voor de leefbaarheid en bewoners zijn.  De inrichting van dit dan relatief omvangrijke “pleinterras” op de hoek Stenen Brug-Pieterstraat doorbreekt die balans en creëert  een doorlopend geïntensiveerd  terrassen circuit tussen de terrassen Koestraat en Sint Pieterstraat, met een bijbehorende drukte en loop voor het nu ook al (te) drukke gebied, met zware negatieve gevolgen voor de woonkwaliteit en leefbaarheid.

Een belangrijk zorgpunt is daarbij ook het in de nieuwe verordening opgenomen “staand drinken”. Duidelijk moge zijn dat “staand drinken” een extra levendigheidseffect zal hebben dat zich ook zal manifesteren in hogere (onbegrensde) bezoekersaantallen en beheer risico’s.  Alles ook leidend tot meer (overstekend) publiek op de Sint Pieterstraat en gevaarlijke verkeerssituaties.

2. Strijdigheid gemeentelijke plannen/ visies

De onderhavige  terrasuitbreiding achten wij strijdig met de visie en afspraken die de afgelopen periode voor het gebied Sint Pieterstraat- Koestraat zijn ontwikkeld: de “Horeca straat profielen” en de “Omgevingsvisie”.

 • In de vastgestelde Horeca straatprofielen (Sint Pieterstraat en Koestraat eo) wordt ter bescherming van de leefbaarheid en de bestaande woonfuncties verdere uitbreiding van de horeca Sint Pieterstaat/ Stenen Brug afgewezen. De terrasuitbreiding met een nieuw pleinterras is strijdig met die visie.
 • Weliswaar op hoofdlijnen wordt een overeenkomstige lijn ook aangezet in de Omgevingsvisie voor dit deel van de binnenstad (blz 92) :“extra aandacht is nodig voor het bewaken van de huidige balans tussen woonkwaliteit en de levendigheid van bezoekers, studenten ………..”: ( “het bestaand levendig gebied”).

Ook hier is sprake van strijdigheid met de beoogde visie.

3. Toepassing artikel 5 terrassenverordening

In de nieuwe terrassenverordening zijn in art 5 nadere criteria opgenomen op basis waarvan de terras aanvraag afgewezen kan worden. Het betreft hier de criteria 3, 4 en 8.

  • Ad 3: Woon en Leefsituatie.
   • Voor het appartementen complex hoek Achter de Oude Minderbroeders pal op en achter het nieuwe terras is sprake van een directe inbreuk op de woonkwaliteit. Ramen zullen gesloten moeten blijven vanwege extra geluidsoverlast en sommige bewoners zullen praktisch via het terras hun woning moeten bereiken.
   • Ernstig is de extra geluid overlast van de terrasuitbreiding via het Jeker tracé op de achterzijde en balkons van het appartementen complex. Doordat de terrasuitbreiding  pal in het verlengde van dat Jeker tracé ligt werkt die als een versterkende klankkast voor de omgeving.  Met als gevolg dat ook daar ramen, deuren en balkons gesloten moeten blijven.
  • Ad 4: Verkeersituatie
   • Onverenigbaar achten wij de bediening van een pleinterras (Forum) vanaf de overzijde Sint Pieterstraat met de functie ven deze weg als drukke buurt- en wijkontsluitingsweg met OV vervoersfunctie, tweezijdig fietsverkeer en ontsluiting naar parkeer accommodaties ( o.m. Vrijthofgarage). Ook de daarbij overstekende terras gebruikers zullen tot risicovolle situaties leiden (staand drinken ?).
  • Ad 8: Gebruik openbare ruimte
   • Het gebruik van resterende trottoirruimte als “commercieel terras” staat haaks op de toenemende behoefte (omgevingsvisie) aan meer openbaar toegankelijke ruimte zoals voor voetgangers, passanten en toeristen. Zeker op toeristische locaties zoals hier bij de verrassende doorkijk op de Jeker en richting Bischopsmolen.

 Conclusie

Samenvattend constateren wij dat er bij dit terrassen plan sprake is aanzienlijke risico’s op aantasting van de leefbaarheid, woonklimaat, verkeersveiligheid en karakter van het gehele gebied Sint Pieterstraat en-Koestraat en het daar momenteel precaire evenwicht.  Met name ook is er sprake van een directe extra belasting op en rond het appartementen complex Sint Pieterstraat -Achter de Oude Minderbroeders.  Ook achten wij het een verlies als met de terrasuitbreiding tot een commercieel  “plein terras” een karakteristiek openbaar toeristisch rustpunt met zicht op de Jeker richting de Bischopsmolen zou worden ingeruild.

Op grond daarvan adviseren wij – mede gezien het afwijzend standpunt van het  merendeel van de omwonenden (overheersend eigenaar bewoners) – de huidige  kwaliteit van dit bijzonder openbare gebiedje bij de Jeker te handhaven en het verzoek tot verdere uitbouw tot commercieel pleinterras af te wijzen.