Bewoners reactie tijdelijke terrassen en Binnenstad d.d. 25/07/20

Aan de burgemeester van Maastricht, mevrouw Penn-te Strake,

De vraagstelling over een langere inzet en verruiming van de tijdelijke terrassen kan niet voorbijgaan aan de totale situatie in de binnenstad. Daartoe nu een verbrede analyse als gezamenlijke reactie van de bewoners vertegenwoordigers betrokken bij het zogenaamde GOC-overleg. Op basis daarvan doen wij aanvullende voorstellen om de komende Corona periode -waarover nu de nodige extra zorgen dreigen-  de risico’s zo goed mogelijk in te dammen en in de hand te kunnen houden. Daarbij de “gezondheid” van de inwoners en bezoekers op de eerste plaats stellend.

 1. Corona
 • De besmettingen lijken de laatste dagen – ook bij ons – weer te stijgen.
 • Veiligheidsregio’s dienen daartoe hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en mogen op basis daarvan ook eigen maatregelen treffen.
 • In onze regio in België en Duitsland dient men overal, waar de “1,5 meter afstand tot elkaar” niet aangehouden kan worden, een mondkapje te dragen, dus ook in winkels, wachtrijen, markten etc.
 • Als grensstad kunnen we daar niet meer aan voorbijgaan en is ook afstemming op de maatregelen over de grens nodig om de risico’s van de vrije bezoekersoverloop in te dammen. Mede gezien de Corona groei in België.

Voorstel/conclusie

 • Ten sterkste te overwegen ook in onze veiligheidsregio Limburg Zuid in winkels, wachtrijen en andere plekken, waar de “1,5 meter afstand” niet kan worden aangehouden, verplicht een mondkapje te dragen zoals ook in het openbaar vervoer.
 • Sluit aan bij de huidige actuele discussie daarover van corona-artsen en specialisten en meerdere andere Nederlandse gemeentes, zoals in de Randstad.
 1. Crowd management
 • Te constateren is dat het kernwinkelgebied steeds drukker wordt: zeker in de weekenden en andere vrije dagen. Niet in de laatste plaats ook door ons bezoekers aantrekkend beleid zelf.
 • Helaas moeten we ook constateren dat tegen die druk het werk van Boa’s, coaches en de digitale informatie nog onvoldoende regulerend effect hebben.
 • Met als gevolg dat de 1,5 meter regel in gedrang komt en nauwelijks nog gehanteerd wordt.
 • En vervolgens onze eigen bewoners vanwege de risico’s de binnenstad gaan mijden, zeker rond de weekenden (info middenstand).

Voorstel/ conclusie

 • Tref concretere maatregelen om de belastbaarheid van het kernwinkelgebied straffer te waarborgen met effectieve acties, zoals bijvoorbeeld door tijdelijke toegangsbeperking P-voorzieningen en aanwijzingen van handhavers en coaches en door delen van het kernwinkelgebied tijdelijk “als no-go area” aan te wijzen.
 1. Beeldkwaliteit en uitstraling
 • De aanduidingen van éénrichtingsstraten, routing, rechtshouden etc. zijn nog onvoldoende. De kwaliteit c.q. vormgeving kan verbeterd worden. (Andere steden als Eindhoven, Den Bosch, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Zwolle etc. geven goede voorbeelden met eenvoudige witte of gele lijnen, pijlen en borden.)
 • Ook het rommelige gebruik van het Vrijthof is een slecht voorbeeld, als scooterparkeerplaats, te grote fietsenstallingen, dranghekken waaraan fietsen en scooters worden vastgemaakt, zelfs laden en lossen vanaf het plein, met openingen naar de terrassen, waar het terras op sommige plekken ook langzaam steeds groter wordt.

Voorstel/ conclusie

 • Onze stad beter presenteren middels kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering en terrasafscheidingen etc.
 • “Rommelsituaties”: handhaven op naleven van regels en afspraken.
 1. Handhaving
 • Deze is onvoldoende en niet alleen t.a.v. crowd management.
 • De protocollen voor de horeca en de retail worden heel verschillend toegepast. Er zijn voortreffelijke voorbeelden maar ook heel slechte, waar niet alleen de protocollen niet worden gevolgd maar ook de “1,5 meter afstand” niet (meer) wordt gehanteerd.
 • Bij de terrassen vergt de handhaving op de 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen en het aantal toelaatbare stoelen extra aandacht (Signalen zijn: dat er soms meer stoelen staan dan voor de Corona).
 • Die delen van de protocollen waar de GGD achteraf zogenaamde “brandhaarden” kan aanduiden en betrokkenen kan waarschuwen c.q. quarantaine kan opleggen, dienen strikter nagevolgd te worden.

Voorstel/ conclusie

 • We vragen nadrukkelijk om meer menskracht en daadkracht, met name ook tijdens de late uren. Wellicht dient ook het meldpunt (direct contact ook tijdens de avonduren) te worden versterkt.
 1. Verkeersmaatregelen
 • Het experiment “Rechtstraat” met terrasuitbreidingen via tijdelijk aangepaste verkeersregimes heeft geleid tot wisselende reacties; afhankelijk van de belangen van afzonderlijke gebruikers en ondernemers.
 • Gewezen wordt ook op de veiligheid voetgangers als een voortdurend aandachtspunt op het Cörversplein en in de Rechtstraat. 

Voorstel/ conclusie

 • Het experiment maakt duidelijk dat de komende periode vooral is in te zetten op meer structurele maatregelen en een verkeerscirculatieplan dat meer kwalitatieve ruimte voor voetgangers, verblijf en ontspanning vrijmaakt: Binnenstad breed.
 1. Termijnverlenging tijdelijke terrassen
 • De terrasverruimingsoperatie is ingezet om de horeca (tijdelijk) extra mogelijkheden te bieden de crisis te overleven. Echter als tijdelijke eenmalige maatregel mag dat niet verder neigen tot verdergaande verlengingen en herhaling.
 • Kort gezegd: een harde eindtermijn. Essentieel om de acceptatie van de bewoners niet verloren te laten gaan.
 • Onze indruk is dat er nu zeker nog sprake is van het nodige begrip bij de inwoners voor de getroffen maatregelen; maar ook groeiende zorg.
 • Begrip en consolidatie hebben mogelijk ook geleid tot minder klachten dan verwacht. In ieder geval laat de evaluatie van de klachtmeldingen zien dat er slechts een beperkt aantal problemen is gemeld.

Voorstel/ conclusie

 • Gezien de economische belangen en de redelijke ervaringen stemmen wij in met een kortdurende verlenging van deze tijdelijke en eenmalige terrasvergunningen (geen herhaling) mits er goed gehandhaafd wordt op de 1,5 meter alsook op klachten van omwonenden.
 • Over de termijn werd wisselend gedacht.

Concluderend is 1 november als definitieve (laatste) eindtermijn voor ons acceptabel (tussenstap buurtbalans 1 oktober) :

 • mits onder de navolgende condities
  • Omwonenden worden door u tijdig op de hoogte gesteld. Waar nodig/ gewenst moet overleg met omwonenden voorzien worden. Te garanderen zijn: regelmatige evaluatie per straat, buurt (waar ook de bewoners bij betrokken worden) en eventuele intrekking bij overtredingen.
 1. Terrasverwarming
 • In het geldende regime is terrasverwarming uitsluitend mogelijk aan de gevel (bestaande gevelterrassen) dan wel gekoppeld aan (vaste) parasols. Dus niet los- en vrijstaand op pleinen en dus zeker ook niet op de tijdelijke terrassen waar slecht losstaande parasols op voet zijn toegestaan.
 • Verruiming van de regels terrasverwarmingen raakt een complexere problematiek dan de tijdelijke uitbreiding van terrassen: veiligheids-,rendabiliteit-,milieu-,energie- en duurzaamheidaspecten waaraan niet kan worden voldaan.

Voorstel/ conclusie:

Af te wijzen verruiming van de regels terrasverwarming en plaatsing van terrasverwarming op tijdelijke en andere terrassen,  waar dat nu niet mogelijk is.   

 1. Sociale aspecten
 • Een aandachtspunt zijn de weer twee maanden langer durende belemmeringen voor ouderen en mindervaliden door het gewijzigde openbaar vervoer in het zuidoostelijk deel van de binnenstad: een tijdelijke aangepaste voorziening is gewenst (vervoer op afroep).
 • Ten slotte spreken we bezorgdheid uit over de situatie van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, onder de armoedegrens leven of veel zorg behoeven en die door de corona-crises nog meer financieel op achterstand zijn gezet en waar op hun zorgvraag steeds opnieuw bezuinigd wordt. Ook hier verwachten we initiatieven van uw bestuur.

Concluderend doen wij een ernstig beroep op u -namens vele bezorgde Maastrichtse bewoners- op onze voorstellen te acteren , zeker nu het er naar uit ziet dat het aantal besmettingen weer oploopt en verdere maatregelen ons inziens onontbeerlijk en dringend gewenst zijn.

 

John Geelen en Wouter Mulder

Mede namens,

 • De stichting Buurtbalans (25 aangesloten organisaties) secretariaat@buurtbalans.nl
 • Het platform Milieu en Verkeer (26 aangesloten organisaties)  info@johngeelen.com
 • De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *