Nieuwsbrief 2020 nr. 6 – 13 juli 2020

Hierbij informeren wij u over de Corona-ontwikkelingen en de verdere lopende ontwikkelingen in het Jekerkwartier: het Verkeersplan en de Omgevingsvisie. De gemeente heeft een ‘Corona-team’ in het leven geroepen waarin behalve de gemeente en de ondernemers ook bewoners-vertegenwoordigers  zitting hebben. Het corona-team overlegt momenteel tweewekelijks over de gemeentelijke maatregelen om ‘corona-proof’ de stad stap voor stap weer open te stellen voor werkenden, bezoekers en inwoners.

 1. Corona en het gemeentelijk “Opstart-plan Binnenstad”
  • Brief burgemeester
  • Zomerdrukte en crowd management
  • Uitbreiding terrassen
  • Toiletten
 2. Voortgang verkeersplan Jekerkwartier
 3. Omgevingsvisie

Ad 1: Corona en het gemeentelijk “Opstart-plan Binnenstad”
Brief burgemeester
Onze burgemeester dankt ons als binnenstadbewoners middels haar 2e brief voor ons begrip en inzet bij de de coronamaatregelen. Zij gaat uitgebreid in op de problematiek, ontwikkelingen en risico’s en de getroffen maatregelen.
Zie  https://bewonersjekerkwartier.nl/2020/07/13/brief-burgemeest…rona-maatregelen/  voor de volledige brief.
Met daarin opgenomen overzicht van de  getroffen maatregelen: 

 • Het  voetgangersplan dat daar waar nodig geoptimaliseerd is. 
 • De hoofdboodschap houd rechts, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken.
 • In de openbare ruimte zijn de maatregelen aangeduid met borden, engelen van Maastricht op straat en looplijnen. 
 • Op enkele locaties zijn dynamische eenrichting straten ingericht om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.  
 • Er worden hospitality guides ingezet om mensen aan te spreken en er is een campagne gelanceerd om bezoekers te verleiden de minder drukke delen van de binnenstad te ontdekken. 
 • Bij winkels zijn wachtvakken gerealiseerd waar mensen kunnen wachten als het in de winkel te druk is. 

Zomerdrukte en crowd management

 • Groen: Welkom in Maastricht, gezellig en fijn dat je er bent! Houd 1,5 meter afstand! 
 • Oranje: Wees welkom, maar let op want het is erg druk. Houd afstand, beperk je bezoek(tijd) of kom later terug! 
 • Rood: Het is té druk in de stad! Vermijd deze drukte! Ons advies: keer om en kom op een later moment terug! 

De uitbreiding Terrassen. 
Sinds 1 juni is de horeca weer gedeeltelijk open en is de stad zich aan het herstellen. Om ervoor te zorgen dat horecaondernemers kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijnen, heeft de gemeente Maastricht extra ruimte aan terrassen toegestaan. Zie ook de link naar de regels:  www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning.

De tijdelijke terrasuitbreidingen zijn toegestaan tot 1 september. De horecaondernemers zouden graag nog een verlenging tot in de herfst zien. Onzerzijds is aangegeven dat meningen en ervaringen van omwonenden ook essentieel zijn om in de besluitvorming te betrekken.

Toiletten                                                                                                                                              
De bewaakte toiletwagen op het Vrijthof is inmiddels vervallen.  Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de toiletvoorziening van de parkeergarage Vrijthof. Andere mogelijkheden worden nog bekeken.

Ad 2: Voortgang verkeersplan Jekerkwartier

De uitvoering van het plan en de verbetering verkeersoverlast Jekerkwartier blijven een voortdurend zorgpunt. Ook door de Coronavertraging.

In de Witmakersstraat en Tafelstraat is een verkeerverbod ingesteld  en hier zou uitsluitend nog door aanwonenden (Tafelstraat) en bestemmingsverkeer (Witmakerstraat) gereden mogen worden. Dit functioneert echter op geen enkele manier. Dagelijkse praktijk zijn massale overtredingen en overlast zonder enig verder handhavend optreden. Er is hier geen verbetering bereikt; niet in de Tafelstraat en zeker niet in de Witmakersstraat.
Met de gemeente is afgesproken dit na het zomerreces te monitoren en op basis daarvan verdergaande maatregelen in te zetten (zoals verdergaande aanpassing verkeerscirculatie).

In de Kleine Looierstraat heeft de gemeente de bewoners een aantal mogelijkheden voorgelegd om door opheffen van parkeerplaatsen het rommelige beeld en de verkeerscirculatie te verbeteren. Bewoners konden tot 6 juli reageren. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt. Op basis van de diverse reacties zal de gemeente na het zomerreces een definitieve beslissing nemen en tot uitvoering overgaan.

Op de Nieuwenhofstraat worden dan vervangende parkeerplaatsen voor buurtbewoners ingezet. Die omzetting naar bewoners/vergunningsplaatsen zal eveneens na het zomerreces plaatsvinden.

De uitvoering verkeersaanpassingen Sint Pieterstraat/M. Heidenstraat  met  nieuwe verkeersplateaus op de kruisingen zit in de ‘pipeline’.  Een belangrijke verbetering in het hart van de buurt. We hopen dat deze nog voor het eind van dit jaar uitgevoerd zullen worden. Daarover, evenals over  de overige ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

 Ad 3: Omgevingsvisie 
Ook de Omgevingsvisie heeft geleden onder de Coronamaatregelen. Inmiddels heeft de gemeenteraad ook die draad weer opgepakt en wordt de vervolgprocedure omgevingsvisie na de vakantieperiode verder doorgezet.
Op 15 september is er een raadsronde en op 6 oktober een raadsbehandeling gepland. Reserveer deze data  in uw agenda!

Onze “Denktank BJK” zal deze zomer weer bij elkaar komen. Als u  geïnteresseerd bent en hieraan mee wilt doen, kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur. Mail naar info@bewonersjekerkwartier.nl. Wij zullen dan met u contact opnemen en u informeren over datum en locatie eerstvolgende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
blijf gezond en fit, vermijd drukte,

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.
www.bewonersjekerkwartier.nl

Deze nieuwsbrief wordt aan 300 mensen verstuurd. 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *