Staand drinken op terras – Raadsinformatiebrief

Brief van burgemeester mw. J.M. Penn-te Strake; ref.nr. 2020.05110 d.d. 14/02/20

In de raadsvergadering van dinsdag j.l. waarbij het raadsvoorstel inzake de Terrasverordening werd behandeld, heeft u in meerderheid de door het CDA en Groep Lurvink opgestelde motie ‘Buiten staand drinken’ aangenomen. Met deze Raadsinformatiebrief wil ik u informeren over de wijze waarop ik deze motie verder vorm zal geven.

Motie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Doel van de motie is een try-outperiode van ruim één jaar in te lassen waarin het buiten staand drinken is toegestaan. In de motie is tevens aangegeven de try-outperiode het liefst voor de zomer 2020 te laten beginnen waarbij de versoepeling van de regels omtrent staand drinken gedurende de try-out periode wordt getoetst.

Huidige regels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Op dit moment zijn nog de huidige regels met betrekking tot staand drinken van toepassing. Volgens de geldende terrasvergunningen mag alleen zitgelegenheid worden geboden voor het nuttigen van drank en/of eten. Uitsluitend tijdens bepaalde evenementen is – onder bepaalde voorwaarden – het gebruik van statafels in plaats van regulier terrasmeubilair binnen de terrasgrenzen toegestaan. Deze regeling is vervat in de ‘Beleidsregel gebruik statafels tijdens evenementen’. In een dergelijk geval valt of de locatie van het terras binnen de evenementenvergunning òf het terras ligt langs een evenement met een parcours. Bovendien zijn in de regeling enkele locaties opgenomen waar het plaatsen van statafels niet is toegestaan (bijv. in de Koestraat, Platielstraat).

Uitvoeringsregels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Na inwerkingtreding van de Terrasverordening zal het college van Burgemeester en Wethouders nadere regels gaan uitwerken/vaststellen. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van) de horecabranche en bewoners. Deze uitvoeringsregels gaan – zoals bij u bekend – enerzijds over de invulling van de toetsingsgronden, zoals de locatie voor terrassen en anderzijds over de invulling/exploitatie van het terras. Denk hierbij aan gebruik terrasmeubilair en terrasverwarming maar ook het staand drinken maakt hier onderdeel vanuit. Op basis van de aangenomen motie zal het item ‘staand drinken’ nu als eerste worden opgepakt.

Balans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ik constateer – ook op basis van de reacties die ik ontving na afloop van de raadsvergadering – dat het bewerkstelligen van een goede balans tussen levendigheid en flexibiliteit voor onze horeca en het woongenot en de leefbaarheid van onze bewoners steeds voorop dient te staan. Die balans is voor het college altijd uitgangspunt bij ontwikkelingen in ons stadscentrum, dus vanuit die optiek zou ik uw motie ook willen invullen.

Aanpak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De verdere aanpak ziet er als volgt uit:

  1. Volgende week wordt gestart met een schriftelijke inventarisatie bij de horecaondernemers in de binnenstad met de vraag wie van hen gebruik zou willen maken van de mogelijkheid tot staand drinken op het terras en daarbij de vraag hoe de ondernemer voornemens is een en ander vorm te geven;
  2. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep horeca (waarin zowel ondernemers als bewoners zitting nemen) op 4 maart a.s. wordt de mogelijkheid tot versoepeling van de regelgeving omtrent het plaatsen van statafels in plaats van zitplaatsen geagendeerd/besproken;
  3. Aan de hand van zowel de resultaten van de inventarisatie als de bespreking in de klankbordgroep horeca wordt vervolgens een aantal onderwerpen/uitgangspunten geformuleerd die in ieder geval gewaarborgd dienen te zijn om staand drinken in een try-out mogelijk te maken;
  4. Deze te waarborgen items worden daarna gedeeld met de ondernemers die hebben aangegeven mee te willen doen aan de try-out. Deze ondernemers krijgen dan de gelegenheid om met een – met de omwonenden afgestemd – plan/compromis te komen. Dit plan/compromis dient o.a. inzicht te geven in de dagen/tijden waarop staand drinken op de locatie mogelijk wordt geacht; welke voorzieningen/maatregelen worden genomen om zowel overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken als om de doorgang en verkeersveiligheid te waarborgen evenals eventuele overige gemaakte afspraken. Daarbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met eerder gemaakte maatwerkafspraken in bepaalde gebieden (convenanten).
  5. Vervolgens zal beoordeeld worden of het ingediende plan voldoende waarborgen biedt om de try-out te starten.

Dit traject willen wij voor de zomer van 2020 hebben afgerond, waardoor de periode daarna als proef kan dienen, zoals door uw raad gevraagd. Tot die tijd blijven de regels zoals ze nu zijn, omdat dit proces in onze ogen (en die van de horeca) gebaat is bij goede afstemming tussen horeca en bewoners.

Tot slot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Met dit proces ga ik ervan uit dat ik invulling geef aan de motie van uw raad, zonder daarbij de belangen van zowel horeca als bewoners uit het oog te verliezen. Zoals gezegd: die balans blijft voor ons voorop staan. Het is aan zowel gemeente, als bewoners als horeca om te laten zien dat we gezamenlijk invulling kunnen geven aan een stukje flexibiliteit voor onze horeca, zonder dat daarbij het woongenot in het gedrang komt. Zodra er meer duidelijk is over de definitieve invulling van de proef, laat ik u dat weten.

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *