Noodroep: Raadsvergadering 11-02-20: Terrassenverordening

Motie van CDA en enkele andere partijen met als onderwerp: Buiten staand drinken op de terrassen

Met verbazing heeft de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) kennisgenomen van bovengenoemde motie en het uitgebreide interview hierover in De Limburger d.d. 06-02-20. Choquerend voor bewoners van de binnenstad hoe er kennelijk over hen wordt gedacht. Veel bewoners van het Jekerkwartier, binnenstad en daarbuiten (stichting Buurtbalans) hebben vervolgens hun ongenoegen en zorgen hierover gemeld bij BJK.

Het moge duidelijk zijn dat BJK de gemeenteraad met klem verzoekt om deze motie te verwerpen.

Toelichting op verzoek:

  • Wat betekent staand drinken op terrassen
  • Belang Jekerkwartier
  • Ervaringen met horeca
  • Buurtbalans

Wat betekent staand drinken op terrassen                                                                 Als staand drinken op terrassen wordt toegestaan, dan heeft dat tot gevolg dat er meer mensen dan nu gebruik kunnen maken van het terras. Immers, nu staan er tafels en stoelen, die zullen dan vervangen worden door ‘statafels’ waardoor er meer mensen gebruik kunnen maken van het terras; of zelfs zonder tafels nog meer.

  • Daardoor wordt de “norm” (het aantal personen) per terras oppervlakte volstrekt vrijgelaten met enorme gevolgen voor de omgeving.
  • Duidelijk is verder dat het hier niet gaat om “Staan op een terras” maar om het dan onbeheersbaar aantal bezoekers. En dus niet om gewoon even van je stoel opstaan naast je stoel om een kennis te begroeten.
  • Buiten staand nuttigen van drank gaat over in ‘festival of carnaval gedrag’ dat nog moeilijker in de hand te houden is door het horecapersoneel.
  • Grotere groepen, buiten drinkende mensen heeft ook tot gevolg dat er meer en harder gepraat wordt.
  • Niet handhaafbaar is verder dat feestvierende groepen zich van terras naar terras met glas en al verplaatsen, bijv. afgelopen weekend vanuit de Koestraat naar het pleintje op de hoek Hondstraat/Witmakerstraat, tot 4 uur in de vroege ochtend, uiteraard met de nodige luidruchtigheid.

Belang Jekerkwartier                                                                                                Primair is het Jekerkwartier een intensief bewoond woon- en leefgebied aan de rand van de binnenstad met een bijzondere ruimtelijke karakteristiek, unieke monumentale kwaliteiten en historische uitstraling.                                                                           Horeca en stadsrecreatie dragen veel bij aan de levendigheid en multifunctionaliteit van het Jekerkwartier. Het brede aanbod is aantrekkelijk en karakteristiek: specialistische en kwalitatieve restaurants, theatertjes, hotelletjes, proeflokalen en interessante cafés. Vooral de combinatie van deze verschillende stadsfuncties met de sterke woonfunctie geeft een rustig en veilig klimaat.

Ervaringen met horeca                                                                                                       De motie reageert op de handhaving maar gaat voorbij aan het feit dat handhaving nodig is gebleken omdat (sommige) horeca zich ook wel eens niet houdt aan afspraken, regels etc.                                                                                                                              Vanuit het vertrouwen dat handhaving nu serieus kan optreden zijn de verhoudingen juist weer beter geworden tussen bewoners en horeca.

Bij veel mensen -zowel bewoners als bezoekers- staat de horeca in het Jekerkwartier goed aangeschreven en wordt deze ook goed bezocht.  Doorgaans gaat dat goed, toch zijn er afgelopen jaren enkele lastige situaties geweest waarin er buitensporig veel overlast was voor de direct omwonenden. Daar is met horeca, bewoners en gemeente hard aan gewerkt met goede afspraken. Gevolg: er is een leef en werkbare situatie ontstaan voor alle betrokkenen. Voor meer achtergrond: zie ook de brief van bewoners van Koestraat e.o. (wordt maandag 10/02/20 naar Raadsgriffie gestuurd).

Bij een onverhoopte extra uitbreiding van de terrasomvang wordt alles wat wij door overleg en samenwerking met de Horeca de laatste jaren hebben bereikt in een klap ongedaan gemaakt. 

Buurtbalans                                                                                                                            Buurtbalans is een organisatie waarin ca 25 buurtnetwerken, bewonersorganisaties enz. intensief samenwerken om het leefklimaat in de buurten vitaal en gezond te houden en -waar nodig- te verbeteren. Afgelopen woensdagavond is deze motie besproken. Vrijwel onmiddellijk kwamen er vanuit diverse buurten negatieve signalen over dit voornemen om staand drinken op terrassen toe te staan. Ook hier leidde dit idee tot ongelooflijk veel commotie. Dit betekent dat heel veel bewoners moeite hebben met staand drinken op de terrassen.

Behalve in de Koestraat, waren er ook in Wyck en in andere buurten afgelopen jaren situaties ontstaan waar (door terughoudend handhavingsbeleid) hele groepen mensen op straat (op de terrassen) stonden te drinken. Dit tot groot ongenoegen van direct omwonenden. Dit geeft veel overlast en leidt tot een sterke vermindering van de leef kwaliteit. Mede om die reden heeft dat enkele jaren terug tot verbeterde handhaving geleid.

Vrijwel alle aangesloten buurtnetwerken en bewonersorganisaties van Buurtbalans staan volledig achter deze brief en raden de gemeenteraad af om voor deze motie te stemmen.

Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),                                                                          Mede namens de stichting Buurtbalans en de daarbij aangesloten buurtnetwerken en organisaties,                                                                                                                  Marijke van Lierop, voorzitter BJK.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *