Nieuwsbrief 2019 nr. 7

Na een warme zomerperiode is het nu weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

1. Het verkeersplan Jekerkwartier.
2. Milieuzone.
a. Platform Milieu & Verkeer.
b. Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten.
3. Omgevingsvisie.
a. Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld.
b. Vervolgproces.
c.  Planning.
4. Toeristische verhuur: stand van zaken.
5. Belangrijke data.

1. HET VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER
De maatregelen en de uitvoeringsplanning zijn op 17 juni toegelicht door de gemeente tijdens een informatiebijeenkomst.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

 1. Omzetten Tafelstraat naar voetgangerszone (auto toegankelijk alleen voor bewoners).
 2. Witmakersstraat en Lenculenstraat gesloten verklaren voor autoverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer.
 3. Kleine Looierstraat opheffen vergunning parkeren aan één zijde
 4. Parkeerplaatsen Nieuwenhofstraat omzetten naar uitsluitend vergunning parkeren.
 5. Dagparkeren Heylerhoflaan (combi parkeren) toestaan met verhoogd tarief.
 6. Verkeer remmende maatregelen Tracé Sint Pieterstraat tot Hondstraat.

De voorgenomen voorstellen 1-5 worden nog dit jaar na de vakantieperiode in procedure gebracht en uitgevoerd. Ook zal het effect daarna worden geëvalueerd.  De verkeer remmende maatregelen ad 6 moeten nog worden uitgewerkt en zullen de eerste helft 2020 worden uitgevoerd.

2. MILIEUZONE
Voorwaarde voor de invoering van een milieuzone is dat er eerst groen licht komt over de handhaafbaarheid bij Duitse en Belgische kentekens (het collegevoorstel).
V.w.b. de controle van de Belgische kentekens: daarover heeft de Belgische overheid haar toestemming gegeven. Nu nog wachten op de Duitse overheid.  Door de gemeenteraad is verder een breed gedragen motie aangenomen om voor 1 november een spoorboekje aan de raad voor te leggen voor de verbetering van de luchtkwaliteit en bereikbaarheid voor de korte en langere termijn.

2.a. Platform Milieu & Verkeer
Al geruime tijd werken we samen met een toenemend aantal buurtnetwerken, bewonersverenigingen, enz. Dit heeft ertoe geleid dat we ook gezamenlijk een notitie hebben opgesteld waarin onze gezamenlijke visie, organisatie enz. staan verwoord. Zie website:https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/08/11/strategie-notitie/

Het is belangrijk om onze krachten te bundelen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Dat laat onverlet dat wij als BJK voor de specifieke belangen van BJK blijven opkomen.

2.b. Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten          (BOS-overleg) 
BJK is en blijft een groot voorstander van de invoering van een milieuzone, evenals vrijwel alle bewonersgroeperingen. Ondernemers hebben daar andere ideeën over.
De breed gedragen motie om intensief door te werken aan de inzet van andere maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, is voor de ondernemers en bewoners (middels het Platform Milieu & Verkeer) aanleiding geweest om te onderzoeken waar we gezamenlijk kunnen optrekken. Daartoe zijn inmiddels enkele gesprekken gevoerd en binnenkort verwachten we een conceptnotitie te kunnen presenteren.
Zie voor nadere informatie over dit initiatief:
https://cmmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/08/WEB_WIM_3_2019_JUIST.pdf

3. OMGEVINGSVISIE
3.a. Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld
Op 25 juni jl. heeft het College van B&W Maastricht de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ vastgesteld. Na bijna anderhalf jaar van intensieve gesprekken met bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, belanghebbenden en strategische partners ligt er met de Ontwerp Omgevingsvisie een eerste conceptversie van het gewenste eindproduct: een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht richting 2040. Daarmee is er een belangrijke mijlpaal in het proces bereikt.

De Ontwerp Omgevingsvisie bestaat uit twee delen.
In deel 1 wordt de integrale visie voor de fysieke leefomgeving beschreven, waarin drie thema’s centraal staan.
In deel 2 staan de beleidsdoelen per beleidsveld beschreven en wordt ingegaan hoe deze samenhangen met de integrale visie zoals beschreven in deel 1.
Beide documenten kunt u downloaden op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie.

3.b. Vervolgproces
De komende maanden wordt toegewerkt naar een definitieve Omgevingsvisie. Op korte termijn zijn er drie mogelijkheden om u te laten informeren over en te reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie: een informatieronde, een stadsronde en de ter inzage legging.

Vanuit BJK bereidt een werkgroep zich voor over de aanpak van bij Omgevingsvisie. Deze werkgroep, bestaande uit leden BJK, heeft ook afgelopen voorjaar al een flinke bijdrage geleverd bij het verwoorden van onze visie aangaande deze materie. 

3.c. Planning
De streefplanning ziet er als volgt uit:

Datum Bijeenkomst / product
27 augustus 2019 informatieronde
3 september 2019 stadsronde
13 september – 24 oktober 2019 terinzagelegging en inspraakmogelijkheid via zienswijzen
november 2019 verwerking zienswijzen
december 2019 – januari 2020 besluitvorming verwerking zienswijzen en vaststelling definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040 (raadsbesluit)

4. TOERISTISCHTE VERHUUR: STAND VAN ZAKEN
Met ingang van 1 juli 2019 is de gemeente gestart met een tweejarige pilot voor toeristische verhuur van woonruimte. Het doel hiervan is enerzijds inzicht te krijgen in de aard en omvang van de toeristische woningverhuur in de stad, en anderzijds de gemeente mogelijkheden te bieden om via regulering de ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte te bestrijden.

Let wel: deze regeling is een aanvulling van de kamerverhuur regeling van maximaal 2 kamers van de eigen woning. Als je meer dan 2 kamers wilt verhuren, val je onder de nieuwe regeling.

Om deel te kunnen nemen aan deze nieuwe regeling gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • U bent hoofdbewoner van de woning;
 • Maximaal 60 dagen (overnachtingen) per jaar;
 • Maximaal 1 boeking per nacht;
 • Maximaal 6 huurders per boeking;
 • U heeft een registratienummer van de gemeente gekregen.

Wilt u deelnemen aan de pilot, dan moet u zich aanmelden. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wordt u geaccepteerd als deelnemer aan de pilot? Dan mag u uw woning onder een aantal voorwaarden toeristisch verhuren.
Ook voor omwonenden is het van belang vinger aan de pols te houden. Het gaat hier om de verhuur van kamers in de eigen woning. Toeristische verhuur van niet (zelf) bewoonde woningen is verboden. Neem in dat geval en ook in geval van overlast contact met ons of de gemeente op.

5. BELANGRIJKE DATA
Locatie: Raadzaal Stadskantoor Maastricht 

–  27 augustus 17.00 – 18.30 uur :
Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie.
–  3 september 19.30 – 22.00 uur :
Stadsronde Omgevingsvisie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *