NIEUWSBRIEF 2019 nr. 4

Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van het verbeteren van het milieu en de luchtkwaliteit in de binnenstad: het voorbereidingsbesluit Milieuzone Maastricht   Wij roepen u op om massaal naar de “raadsronde” daarover te komen.

Inhoud

  1. Urgente oproep: kom naar Vervolg Raadsronde 26-03-2019.
  2. Werkgroep Omgevingsvisie 2040.
  3. Informatie over werkwijze gemeenteraad.
  4. Asbestsanering
  5. Belangrijke data.

1. URGENTE OPROEP: KOM NAAR VERVOLG RAADSRONDE  26-03-2019

Datum:       dinsdagavond 26 maart 2019.
Tijd:           17.00 – 18.30 uur.
Locatie:      Raadzaal Stadskantoor Mosae Forum
Ingang:       Gubbelstraat – Aanmelden is niet nodig.

Verbetering van de leefbaarheid en het milieu is één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging.  Een belangrijke stap hiervoor is het instellen van een “milieuzone binnenstad”. Voor bewoners en bezoekers binnenstad gaat het om vermindering van de luchtvervuiling en verlaging gezondheids- en ziekterisico’s. Wij hebben ons daar de afgelopen periode sterk voor gemaakt en zijn met de politiek in gesprek gegaan en op Inspraakavonden (Stadsrondes) met zowel voor- als tegenstanders.

Bij de raad ligt nu een collegevoorstel om tot de invoering van een milieuzone te komen nadat een akkoord is bereikt over de Belgische en Duitse kentekengegevens. Wij hebben ingebracht dat sneller te doen: namelijk al te starten als het akkoord over de Belgische kentekens is bereikt. Het zal er nu om spannen wat de politiek daar mee zal doen.

Door met velen naar het vervolg van de raadsronde te komen kunnen wij als bewoners een duidelijk signaal geven dat wij achter de snelle invoering van de milieuzonering staan.  Vandaar dat wij een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Daarmee zetten wij kracht bij onze inhoudelijke argumenten. Als de publieke tribune vol zit met bewoners, dan wordt dat gezien en vergroot dat onze kans dat er met ons rekening wordt gehouden.

Te downloaden stukken: via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 maart 2019)

2. WERKGROEP OMGEVINGSVISIE 2040

Tijdens de ALV (februari 2019) hebben zich enkele leden aangemeld om deel te nemen aan de Werkgroep BJK Omgevingsvisie 2040. De Werkgroep is inmiddels van start gegaan maar er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben om mee te denken en praten over de inrichting van het Jekerkwartier in het kader van deze omgevingsvisie: u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. 

3. WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Tijdens de ALV hebben wij vragen gekregen over de werkwijze van de gemeenteraad. Wij hebben de werkwijze toegelicht tijdens onze vergadering, maar vinden het zinvol om dit ook in onze nieuwsbrief op te nemen.

3.1. Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

3.2. Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagavond. De vergader-avond telt 3 blokken. Tijdens de eerste twee blokken vinden de stadsrondes, informatie-rondes en raadsrondes plaats. Het eerste blok begint om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur. Dan volgt een half uur pauze. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur vindt het tweede blok plaats. Om 20:30 uur begint de plenaire raadsvergadering. Soms kunnen de tijden ietwat wijzigen door uitloop. U kunt makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen.

3.3. Stadsronde

In de stadsronde kunt u meepraten en meedenken met de raad. Soms ligt de nadruk meer op informatieoverdracht en wordt er een presentatie gegeven. Meestal vinden er meer bijeenkomsten tegelijkertijd plaats, elk met een eigen onderwerp. Uw bijdrage wordt meegenomen in de latere bespreking in de raadsronde en kan raadsleden van input voorzien tijdens de besluitvorming.

3.4. Raadsronde

In de raadsronde vergaderen de raadsleden onderling en met het college. Hier vinden de debatten plaats. Van iedere fractie zit 1 raads- of burgerlid aan de gesprekstafel. Raadsleden geven in de raadsronde hun mening over bepaalde onderwerpen en/of bereiden de formele besluitvorming voor. Ook dit gebeurt in parallelle sessies die u kunt bijwonen. In de agenda kunt u precies zien om welke onderwerpen het gaat en welke stukken daarbij horen. Als burger heeft u het recht om in te spreken over een onderwerp in de raadsronde.

3.5. Raadsvergadering

In de raadsvergadering worden de besluiten genomen. Ook stemt de raad over moties en amendementen. Discussies uit de eerste twee rondes worden niet overgedaan; hoogstens vindt er over een enkel onderwerp nog een kernachtige discussie plaats. Een onderwerp dat in de stads- of raadsronde is besproken, komt op z’n vroegst pas twee weken later in de raadsvergadering aan bod. Daardoor is er ruimte voor nader overleg en bedenktijd. De agenda van de raadsvergadering is openbaar. Bij agenda’s van eerdere vergaderingen vindt u ook de (beeld)verslagen.

Zie voor een volledig overzicht: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/over-de-gemeenteraad/

4. ASBESTSANERING

BJK heeft vragen gekregen van bewoners over de nieuwe regelgeving rondom asbestsanering. We vermoeden dat meer bewoners hiermee worstelen en willen u informeren over de stand van zaken.

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

Het gaat dan om materiaal dat direct contact met de buitenlucht heeft: zoals bij golfplaten, pannen en leien van asbesthoudend materiaal. Een dakbeschot van cementgebonden platen eronder valt daar niet onder. Het staat niet met de buitenlucht in direct contact en het is ook altijd gebonden asbest (dus niet gevaarlijk als je er verder niets aan verandert en voorzichtig behandelt, niet zagen en boren etc. De gemeente heeft dit bevestigd.  Wat het beleid daarover na goedkeuring 1e kamer en na 2024 wordt, is natuurlijk niet te voorspellen.

Er is dus nu dus zeker geen directe noodzaak daken om zo’n dakbeschot te vervangen: ook veel te kostbaar en omslachtig omdat je het hele dak moet veranderen. Maar als je om andere reden je dak zou willen aanpakken, bijv. isoleren of nieuwe pannen etc. is dat wel aan te bevelen.  Subsidies zijn bij het rijk op; maar zijn fracties van de kosten en zullen daar nooit tegen opwegen en dus geen argument vormen.

Voor verdere info zie ook dezewebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels

5. BELANGRIJKE DATA

  • Dinsdag 26 maart 19.00 – 20.30 uur: Informatieronde Evaluatie Handhaving.
  • Dinsdag 2 april: Raadsronde Programmering studentenhuisvesting.

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *