Bijdrage Stadsronde Milieuzone 22 januari 2019

Geachte leden gemeenteraad en College.

Wij ondersteunen het Collegevoorstel en verzoeken zo snel mogelijk een milieuzone in en rond de Binnenstad en singels (minimaal model B) in te stellen. 

 1. Het belang.

Namens de buurtorganisaties en de bewoners binnenstad deden wij begin 2018 een ernstig beroep op u  de verdere aantasting van de luchtkwaliteit binnenstad en onze gezondheid een halt toe te roepen met een milieuzone voor de Binnenstad.

 • Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid van de dagelijks betroffen ca 19.000 binnenstadbewoners maar ook om die van:
  • de ca 21.000 daar werkenden;
  • de op meer dan 17 miljoen geschatte jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland;
  • bewoners van Maastrichtse woonbuurten rond de Binnenstad.

Dagelijks ervaren wij als bewoners de negatieve effecten van vuile uitlaatgassen van vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s en dieselbusjes etc. op onze straten en pleinen en op de singels rond de binnenstad. Zonder enige belemmering binnenrijdend tot in het hart van de stad.

Negatief ook voor het beeld en positie van onze stad bij de vele bezoekers uit andere Europese en Nederlandse steden waar milieuzones gewoon zijn geworden.

 • Met goede bedoelingen, laadpalen, extra parkeervoorzieningen en fietsen etc. alleen:
  • maar zonder grenzen stellende milieuregels van de milieuzone zal het niet lukken de probleemsituatie structureel om te buigen en de luchtvervuiling door “vuile” auto’s terug te dringen.

2. De politieke agenda, keuzes en afspraken.

In 2018 is er een aantal belangrijke besluiten genomen, en zijn er toezeggingen en beloftes gedaan.

 • Op 13 Maart 2018: de raadsopdracht tot uitwerking en voorbereiding invoering milieuzone voor de binnenstad per 1-1-2019.
 • De gemeenteraadsverkiezingen met de milieuzone als programma onderdeel bij het merendeel van de Maastrichtse partijen.
 • Het Coalitie akkoord  juni 2018 met de milieuzone als belangrijke pijler voor het milieubeleid.
 • De beleidsafspraken van de staatssecretaris met haar centrale harmonisatiemodel en de belofte de buitenlandse kentekenoverdracht te willen “bespoedigen”.

De politieke agenda is zonneklaar.

Het huidige plan voor de milieuzone is in overeenstemming met de doelen die daar werden aangegeven. De keuze voor camerahandhaving en overige belendende maatregelen (sloop en hardheid)  vormen een deugdelijke aanpak die ook voldoet aan de eerdere wensen van veel partijen.

Mede op basis daarvan roepen wij alle betroffen groeperingen nu op eindelijk verdere belemmeringen en tegenstand te beëindigen:

 • de politieke agenda te erkennen;
 • samen te werken aan de realisatie milieuzone;
 • voor een “schone gezonde” binnenstad voor bewoners, werkenden en bezoekers;
 • goed voor de uitstraling, kracht en economie van de stad.

 3. Het Collegevoorstel.

In het nu voorliggende College voorstel zijn alle aspecten van de milieuzone nu uitgebreid onderzocht, verfijnd en geactualiseerd.

Wij complimenteren de wethouder met zijn energieke inzet, geduld en zorgvuldige actuele aanpak.

De milieuzone binnenstad met het voorgestelde camerasysteem is de komende periode het beste instrument om het milieu en gezondheid in de binnenstad te kunnen verbeteren en beschermen:

 • de aan duidelijkheid niets over latende rapportages daarover worden door ons volstrekt onderschreven.
 • positief is ook de synergie rapportage over de samenhang met overige maatregelen.

Nog te bepalen is de exacte  omvang van de milieuzone (model A,B of C).

 • Nader onderzoek en overleg is in te zetten om de effecten op de buurten naast en rond het centrum af te kunnen wegen:
  • voor de binnenstad is ons inziens nu al voldoende aangetoond dat model B de meeste voordelen biedt.

 Qua voortgang is medio 2019 een tussen evaluatie van de stand van zaken voorzien:

 • niet uit te sluiten is dat dan al wel een akkoord met België is bereikt over de handhaafbaarheid van buitenlandse kentekens, maar niet met Duitsland
 • In dat geval kunnen wij ons voorstellen overeenkomstig de aanpak in Arnhem te starten met het Implementatie proces.

Concluderend verzoeken wij de gemeenteraad:

 • In te stemmen met het Collegevoorstel en zo snel mogelijk een milieuzone voor de Binnenstad met minimaal model B in te stellen:
  • te streven naar instelling uiterlijk per 1-1-2020 
 • Op basis van de tussenrapportage medio 2019 het vervolg tracé te bepalen
  • eventueel met het “Arnhem’s model” na kenteken akkoord met België.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 1 – 17/01/2019

We hebben vorige week tijdens onze een geanimeerde Nieuwjaarsborrel reeds melding gemaakt van enkele activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Ook willen we u graag nader informeren over de stand van zaken bij de universiteitsbibliotheek. Hieronder puntsgewijs de zaken waar wij u graag op attenderen. 

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week
2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Universiteitsbibliotheek binnenstad
5. Actuele berichten op onze website

1. Oproep: belangrijke Stads- en Raadsronde komende week

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen. 

 • dinsdag 22 januari: 
  • 17.00 uur stadsronde milieuzonering
  • 20.00 uur raadsronde afvalbeleid

Overige belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren:

 • dinsdag 29 januari: informatieronde evaluatie meerjarenbeleid handhaving
 • dinsdag 26 februari:
  • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
  • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

2. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering BJK –
maandagavond 25-02-2019 

Wij willen onze leden al vast attenderen op de  ALV (Algemene LedenVergadering). Deze wordt gehouden op maandagavond 25 februari. Leden ontvangen nog nader bericht over locatie, tijd en agenda. Deze ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten. Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid gaat aanmelden via www.bewonersjekerkwartier.nl.

3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –
woensdag 13 maart 10.00 uur.

Dit voorjaar willen we graag met u een bezoek brengen aan het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.

De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

4. Universiteitsbibliotheek binnenstad

Onderstaande brief (d.d. 20-12-2018)hebben wij  ontvangen van de universiteitsbibliotheek:

Geachte omwonenden, beste buren,
Zoals u weet waren wij in oktober van plan om een pilot uit te voeren om de UB 24/7 open te houden tijdens de tentamenperiode (de zogenaamde XXL-periode). Dit hebben we uitgesteld nadat een aanzienlijk aantal omwonenden had aangegeven zich overvallen te voelen.

Wij hebben de reactie van deze omwonenden serieus genomen en de pilot niet uitgevoerd. In plaats daarvan zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken bleek uw ongenoegen over een aantal zaken die met de UB te maken hebben. Wij hebben dit ongenoegen en de klachten geïnventariseerd en op een rij gezet. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om de klachten weg te nemen of te reduceren waar mogelijk.

We hebben veel input van u gekregen in deze gesprekken: licht dat ’s nachts brandt in de UB-locatie, studenten die luidruchtig zijn, containers die ’s nachts na sluitingstijd hard dichtvallen, leveranciers die de straat/ ingang parkeerplaats afsluiten, bladblazers die geluid maken en vroege tijdstip waarop bladeren worden geblazen, vrachtwagens die tegen het verkeer inrijden, verkrotte fietsen die blijven staan en overlast rond de ramen en op de stadsmuur. Er zijn door enkele omwonenden ook suggesties gedaan, onder meer om een beperkte proef uit te voeren in de tentamenperiode in juni 2019.

Voor de oplossing van een aantal van deze klachten hebben wij als Universiteitsbibliotheek anderen nodig zoals de UM-dienst Facility Services en de gemeente. Daartoe zijn afspraken in de maand januari ingepland.

Ten aanzien van de punten die wij zelf kunnen oplossen, hebben we actie ondernomen die we graag met u delen:

 • Bladblazer maakt lawaai en het blazen is te vroeg: er wordt momenteel alleen tussen 9.00-9.30 uur geblazen en alleen als het nodig is. Besproken wordt of geluidsarme elektrische bladblazers (zoals de gemeente die bijvoorbeeld heeft) aangeschaft kunnen worden.
 • Containers worden ’s nachts open/dicht gedaan. Door de stilte van de nacht en de (stads)muren weerklinkt het geluid hard. Dit is verholpen, de containers staan nu binnen.
 • Licht brandt ’s nachts in de UB-locatie. De schakelstanden zijn aangepast: in de backoffice (aan de Grote Looierstraat) worden de lampen gedimd in principe vanaf 19.00 uur met uitzondering van incidenteel gebruik van de backoffice in de avonduren. In de rest van het gebouw zijn de lampen gedimd een half uur na sluitingstijd tot 05.30 uur in de ochtend als de schoonmaak aanvangt.

Vanaf 2 januari 2019 zal de locatie alleen toegankelijk zijn met een geldige UM-card.

Wij hopen oprecht dat onze relatie met u, omwonenden van de UB, zodanig is dat wij met elkaar in dialoog kunnen blijven. Wij doen ons best u goed te informeren over onze activiteiten die voor u relevant zijn. In het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst in de UB om u verder op de hoogte te stellen van de voortgang van onze acties en u te informeren over onze verdere plannen.

5. Actuele berichten op onze website

 

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 22-01-2019

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.

Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 mensen in Nederland.

Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst.

Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met hun gezondheid.

Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor politieke én publieke zorg. We moeten andere belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.

Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten.

Als bewoners van de binnenstad – in het bijzonder van het Jekerkwartier – verwachten wij dat u er alles aan zult doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide verdienen onze uiterste inspanning.

Marijke van Lierop, inwoner binnenstad (Jekerkwartier).

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet

Rechter fluit Maastricht terug: verbouwing supermarkt stopgezet
Coop mag voorlopig zijn deuren nog niet openen in het Jekerkwartier. Afbeelding: Rob Oostwegel

De verbouwing van een pand tot supermarkt aan de Sint Pieterstraat in het Jekerkwartier moet worden stopgezet. Een rechter heeft de vergunning geschorst.

Buurman Huub Smeets en buurtsuper Cobben aan de Glacisweg vroegen om een voorlopige uitspraak van de rechter, omdat de supermarkt al op korte termijn, dinsdag 19 februari, zou openen. De verbouwing is in volle gang.

Overlast
Smeets is in het gelijk gesteld met zijn klacht dat hij overlast zal ondervinden van een supermarkt die volgens de rechter op basis van de letterlijke tekst van het bestemmingsplan niet op Sint Pieterstraat 72 gevestigd mag worden. Smeets: „Ik ben blij dat de rechter aan het ‘hinein’ interpreteren door de gemeente een eind heeft gemaakt.”

Hij doelt op het feit dat de gemeente bezwaarschriften van buurtbewoners afwees met als argument dat de functie van het pand detailhandel is, die ook weer door detailhandel wordt vervangen. Maar de rechter meldt dat in het bestemmingsplan uitdrukkelijk staat dat alleen bestaande detailhandel in het pand is toegestaan.

Letterlijke tekst
De keuken- en sanitair firma Kobalt was er gevestigd. „Vanwege rechtszekerheid moet van de letterlijke tekst worden uitgegaan. Hierdoor is alleen detailhandel van keukens en sanitair toegestaan. Dat de gemeente iets anders bedoelde, doet niet ter zake.”

Hen Cobben van de buurtsuper aan de Glacisweg zegt blij te zijn met het vonnis, „ondanks dat mijn economisch belang niet is meegewogen.”

Verrast
De Coop is ‘erg verrast’ door het vonnis. De supermarktketen zegt woensdagavond de medewerkers te zullen inlichten. Het bedrijf liet tijdens het kort geding dat vorige week vrijdag diende bij de rechtbank in Roermond weten dat het inmiddels dertig tot veertig medewerkers voor de Maastrichtse vestiging in dienst heeft genomen. De rechter heeft hier geen boodschap aan. „Coop heeft willens en wetens het risico genomen deze contracten niet te kunnen nakomen.”

De gemeente Maastricht zegt nog te bestuderen welke vervolgstappen er te nemen zijn. De schorsing van de vergunning duurt in ieder geval tot een andere rechter in de bodemprocedure heeft beslist. Dat besluit wordt in mei verwacht.

Rotterdamse ‘rouwdouwer’ bracht leven in de Pieter

Afbeelding

De Limburger –  09-01-2019   in memoriam Sjak Planthof

Mike Doove, oud-kroegbaas van café de Pieter. Afbeelding: Guy van Grinsven

Hij maakte als eerste in Maastricht van café de Pieter op kerstavond een danstent. „Een café moet altijd open zijn.” De Maastrichtse Rotterdammer Mike Doove overleed zaterdag op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Kerstavond in zijn café aan de Sint Pieterstraat karakteriseerde hem, aldus dochter Anouk. „Hij hield van leven in de brouwerij. Er werd tot in de late uurtjes gedanst, terwijl anderen om 6 uur sloten.”

Doove was zoon van een Maastrichtse vader en Poolse moeder in Rotterdam. Met dichter Jules Deelder zat hij op school. „Samen gingen ze naar het voetbal”, weet neef Maarten Hamming die nu de Pieter uitbaat. Doove trok in 1969 naar Maastricht, waar zijn vader woonde.

Voordat Doove in 1984 de Pieter overnam, reed hij met paard-en-wagen toeristen rond, en verkocht kerstbomen op het Vrijthof. Zijn stiefvader liet hem geld na dat hij op aanraden van vrienden in het café stak. Zijn vrouw Steffie stond er al achter de bar. Ze runden de zaak tot 2007. Neef Hamming: „Zij maakten de Pieter tot wat het nu is.”

Doove was lid van het Maastrichts Mannenkoor. Tijdens ‘Café Chantant’ op zondag zong hij mee in zijn café. Stamgast advocaat Theo Hiddema: „Hij was een rechtdoorzee Rotterdammer die altijd de vrolijke noot zocht.” Fotograaf Guy van Grinsven typeert hem als ‘eigenwijze donder’. „Een geweldige man, maar niet voor iedereen.”

Van Doove wordt zondag feestelijk afscheid genomen bij zijn café. De kroegbaas, die vrouw en dochter achterlaat, wordt in besloten kring gecremeerd.