Raadsronde “Verordening” geluid festiviteiten

Maastricht, 26 november 2018.

Aan: Voorzitters gemeenteraadsfracties en gemeentebestuur van de gemeente Maastricht

In de stadsronde is door bewoners Binnenstad en de Horecasector uitgebreid ingesproken over de geluidsverordening en regels (geluidsproductie, geluidsboxen, tijden en termijnen). Belangrijk voor de leefbaarheid, levenskwaliteit en gezondheid van de bewoners binnenstad en omwonenden enerzijds en de horecasectoren anderzijds.

In vervolg daarop heeft onlangs overleg plaatsgevonden tussen bestuur BJK en vertegenwoordigers van de Horecasector (Horeca Nederland) om na te gaan of er een betere afstemming tussen de belangen van bewoners en van de horecasector valt te realiseren.

Uitkomst is dat wij u nu gezamenlijk verzoeken om hier tijd voor in te willen ruimen en de behandeling van de verordening op te schorten.

Wij gaan dan aan de slag om uit te werken of, waar en hoe (gemeenschappelijke) verbeteringen ten opzichte huidige regeling bereikt kunnen worden. Voor zo’n mogelijkheid tot afstemming werd bij de voorbereiding van de verordening geen ruimte gereserveerd.

Ook werd door de gemeente geen vooroverleg met bewoners ingezet. De klankbordgroep begin oktober verwees verder naar de stadsronde. Eerst bij die stadsronde eind oktober werd gelegenheid gegeven te reageren op de voorstellen.

Gezien die voorbereiding achten wij het samen met de Horecasector wenselijk de daarvoor benodigde extra tijd nu in te zetten. U stelt de direct betrokken partijen dan in de gelegenheid in overleg met elkaar tot afstemming en waar mogelijk tot verbeteringen te komen.  Een aanpak die zeker ook positief zal uitwerken op de verhouding en leiden tot beter begrip tussen de Horecasector en bewoners.

Procedureel zien wij geen direct beletsel om op basis van de huidige regeling bij de carnaval 2019 de pilot nog even door te laten zetten.

Vervolgens krijgen wij dan samen met de horecasector voldoende tijd om de eerste helft 2019 tot mogelijke voorstellen te komen. Op basis daarvan kunt u dan 2ehelft 2019 een hopelijk breder gedragen nieuwe verordening vaststellen.

Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),                                  

Marijke van Lierop, voorzitter.

Verenigde horecaondernemers, vertegenwoordigd door:

Peter Jansen (café Lanteern – OLV)
Dennis Stroes (café Local-Markt)
Henri Hochstenbag (In den ouden Vogelstruijs – Vrijthof).                                             O.C.V. Mans ((Basilica Maastricht, Sjans Maastricht, La Bonne Femme)
John Paulus (Café Forum – Jekerkwartier en Café De Poort – Kommel)

 

Nieuwsbrief 2018 nr. 12 – 27 nov. 2018

Zoals degenen die aanwezig waren hebben gezien, is het de laatste tijd  druk in de raadszaal met behoorlijk veel belangrijke stukken voor de leefbaarheid binnenstad. Veel nieuwe zaken waarover wij u voortdurend  informeren en waarvoor u ook oproepen om bij de stad- en raadsrondes  aanwezig te zijn.
Met uw opkomst bij de stad- en raadsrondes versterkt u de inbreng van de namens u ingebrachte reacties en wensen.
Zie ook Agenda met belangrijke data. Verder wijzen wij ook op onze website: ons informatiepunt voor relevante bewonerszaken met uitgebreidere informatie en achtergronden.

Inhoud

1. Leefbaarheid: speciale avond op donderdag 6 december
2. Huisconcert vrijdagavond 14 december – aanvang: 20.00 uur
3. Milieuzonering
4. Nieuwe verordening geluid bij festiviteiten
5. Woningsplitsing
6. Belangrijke data

1. LEEFBAARHEID – BIJZONDERE AVOND –  OOK VOOR DE BINNENSTAD 
Er wordt een beroep op u gedaan in te spreken tijdens deze avond over de leefbaarheid. Het is vooral belangrijk dat u als bewoner uw eigen persoonlijke verhaal over het wonen in onze buurt inbrengt. Tenslotte bent u als bewoner de ervaringsdeskundige. Er zullen behoorlijk wat politici evenals de burgemeester, aanwezig zijn om naar uw ervaringen te luisteren.

Wilt u inspreken? Dat kan, meld u dan aan via info@bewonersjekekerwartier.nl.
BJK zal uw naam doorgeven aan de LPM.

Datum: 6 december
Tijd 1e ronde: insprekers: 17.00 – 18.30 uur
Tijd 2e ronde: discussie rondom enkele stellingen: 18.45 – 21.00 uur
Locatie: Raadzaal – ingang Gubbelstraat

Invalshoeken:
– Omschrijving van de overlast die je structureel ervaart.
– Wat doet die structurele overlast met je?
– Wat heb ik er zelf aan gedaan? Bv. politie of gemeente gebeld.
– Wat heeft het opgeleverd?
– Wat vind ik van de aanpak van de gemeente of politie?
– Wat is volgens mij de beste oplossing?   

Initiatiefnemer is de Liberale Partij Maastricht (Kitty Nuyts). Zij wil zoveel mogelijk  bewoners hun persoonlijke verhaal laten vertellen. Daartoe doet zij een beroep op burgers en organisaties die de leefbaarheid in de stad steeds op hun agenda hebben geplaatst: zoals de bewoners van het Jekerkwartier.

2. HUISCONCERT – vrijdag 14 december 20.00 uur
Afgelopen voorjaar hebben zo’n 25 bewoners van het Jekerkwartier genoten van een huisconcert bij Mieke Jonkers thuis. Dit was voor alle aanwezigen een bijzondere avond. Vandaar dat wij op veler verzoek voor de feestdagen wederom een huisconcert organiseren.
Het RIVERA QUARTET, bestaande uit 3 vrouwen en 1 man, wil graag opnieuw een muziekuitvoering geven voor een 30-tal bewoners.

Programma

 • String quartet No.6, Op. 18……………L. Beethoven
 • Adagio for strings……………………………..S. Barber
 • Vistes al mar…………………………………….E. Toldrá

De kosten voor deze avond bedragen € 15 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn na afloop. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de uitvoerende musici. Dat is hun honorarium voor deze avond.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nlo.v.v. huisconcert. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

3. MILIEUZONERING                                                                                                       De gemeente organiseert bijeenkomsten waar alle mogelijke belanghebbenden voor worden uitgenodigd. BJK neemt daar ook actief aan deel. Op deze wijze worden bewoners maar ook ondernemers e.a. geïnformeerd over allerlei onderzoeken die van invloed zijn op de uiteindelijke keuzes in kader van de milieuzonering. Ook het landelijke beleid is hierop van invloed. Wij houden u op de hoogte. Bij onze ledenvergadering (begin 2019) zullen we daarover verder rapporteren en met u van gedachten wisselen.

Vandaag (27/11/18) kregen wij het bericht dat de VVD een raadsdiscussie heeft ingezet. Wij roepen u op daar zeker heen te gaan.

 • Dinsdag 4 december 2018 in de raadzaal.
 • Aanvang programma om 19:00 uur met een formeel inspreekmoment.
 • Start raadsronde 19:30 uur.
 • De raadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10; ingang Gubbelstraat.

4. NIEUWE VERORDENING GELUID BIJ FESTIVITEITEN                                            De gemeente heeft  een nieuwe concept verordening geluid in procedure gebracht met enkele essentiële verruimingen. De gebruiksduur van geluidsboxen met Carnaval wordt verruimd en ook mogelijk voor unieke bovenlokale festiviteiten in Maastricht.  Ook buitenterreinen bij bepaalde horeca- en sportinrichtingen worden onder de werking van de verordening gebracht. Verenigingen die gezamenlijk een sportinrichting benutten, mogen verder elk afzonderlijk een buitenfestiviteit op het buitenterrein houden

Wij hebben daar fel op ingesproken in de stadsronde  en hopen dat er geluisterd wordt naar onze protesten en dat er betere regels komen voor de bescherming tegen geluidsoverlast en aantasting woonkwaliteit. Op 11 december spreekt de raad daarover in de raadsronde. Wij houden u op de hoogte.

5. WONINGSPLITSING
Wij hebben de gemeente verzocht om de regeling voor spreiding studentenhuisvesting en voor woningsplitsing en omzetting te handhaven en deze ook toe te passen op de woonstraten in de binnenstad en Wijck. Dat  laatste is helaas niet gelukt; niettegenstaande onze zware insteek in de stads- en raadsronde. De hoge woningomzetting in de straten van de binnenstad wordt dus niet begrensd. Er is wel toegezegd om die situatie te monitoren en in de gaten te houden.

Positief is de continuering van de straat% en afstandscriteria voor de wijken buiten het centrum. Het totale contingent (40/40/40 regeling) zal verder later nog separaat worden behandeld. Ook dan zullen wij wederom van ons laten horen, zoals over de probleemstraten in de binnenstad. Zie onze website voor alle mogelijke notities over dit onderwerp.

 6. BELANGRIJKE DATA

 • 04 december 19.00 uur: raadsdiscussie milieuzonering
 • 06 december 17.00 uur: avond over leefbaarheid
 • 11 december 17.00 uur: stadsronde afvalloos Maastricht
 • 11 december 19.00 uur: raadsronde nieuwe verordening geluid bij festiviteiten

 

 

Onvrede over studentenhuisvesting Maastricht: ‘Vaste bewoners trekken weg’

Onvrede over studentenhuisvesting Maastricht: ‘Vaste bewoners trekken weg’
Protest in de raadszaal. Afbeelding: Johannes Timmermans

Tientallen Maastrichtenaren togen dinsdagavond naar het stadhuis. Daar wilden ze hun ongenoegen over de studentenhuisvesting kenbaar maken. “Vaste bewoners trekken weg.”

De toon is meteen gezet. Inwoners van Limmel weigeren voor aanvang van de evaluatie van het beleid voor woningsplitsing en -omzetting een spandoek weg te halen dat is opgehangen in de raadszaal met de tekst ‘Stop de huizenmelkerij, Limmel voor Balans’.

Niet conform de huisregels, oordeelt de voorzitter, die niet wil beginnen met de vergadering totdat het spandoek is verwijderd.

Tientallen bewoners – afkomstig uit allerlei buurten en wijken zoals Limmel, Brusselsepoort, Wyck en Jekerdal – hebben gehoor gegeven aan de oproep van onder andere Buurtbalans, dat 25 bewonersorganisaties in de stad vertegenwoordigt, om met hun aanwezigheid hun onvrede over het kamerbeleid duidelijk te maken. Sinds twee jaar gelden in de stad strenge regels voor (nieuwe) studentenpanden.

Strengere regels

De bewoners willen graag dat de regels nóg strenger worden. Wouter Mulder van de Bewoners Jekerkwartier dringt erop aan een halt toe te roepen aan de ongelimiteerde ‘verkamering’ in het centrum, waar anders dan in de omliggende wijken geen afstandscriterium of maximum percentage studentenpanden per straat geldt “Behoud de woonfunctie van de binnenstad”.

Nee, hij heeft niets tegen studenten. Wel tegen de manier waarop ze gehuisvest worden. “Vaste bewoners trekken weg.”

Bijzaken

De woningeigenaren en -verhuurders willen juist een versoepeling van het beleid. In hun ogen is de aandacht voor de overlast buitenproportioneel groot. ‘Specifieke gevallen worden breed uitgemeten en alle studenten over één kam geschoren. Wij hebben ons als stake holders altijd constructief en meedenkend opgesteld. Echter lijkt het vanavond wederom te gaan over bijzaken’, lieten ze in de aanloop naar de evaluatie, in een brief aan de gemeenteraad weten.

Praten

Eén van de woningverhuurders – “een investeerder, geen huisjesmelker” – wijst erop dat veel grote panden in de stad leeg zouden staan en zouden verpauperen als er geen studenten zouden wonen. “Heeft u wel eens geprobeerd met ze te praten”, vraagt hij. Het komt hem op hoongelach van het publiek te staan.

Rowan van der Broeck van de Maastrichtse Studentenraad vindt dat ten onrechte de hele groep studenten wordt gestigmatiseerd. In de evaluatie ontbreekt volgens hem een belangrijke vraag, namelijk: heeft Maastricht wel genoeg studentenkamers? Het antwoord volgens hem: nee.

Reactie BJK stadsronde 6-11-2018: Evaluatie woningsplitsing en –omzetting.

Bij voortduring hebben wij de afgelopen jaren gewezen op de risico’s  van de uitsluiting van de woonstraten binnenstad bij de toepassing straat- en afstandscriteria woningomzettingen studentenhuisvesting. Helaas blijkt onze vrees gerechtvaardigd en dreigt het centrum zonder verdere beperking een  overloopgebied voor de “verkamering” te worden.

De cijfers in de“Evaluatie woningsplitsingsbeleid 2016-2018”  laten zonneklaar zien dat het centrum* koploperis bij de ombouw naar studenten kamers en woningen; met grote risico’s voor de leefbaarheidsbalans en de bestaande woonfuncties. Een probleemsituatie die ook nog wordt versterkt door de beoogde uitbreiding toeristische woningverhuur (B&B) en de effecten van de vele evenementen.

(centrum*: binnenstad en woonbuurten binnenstad inclusief Wyck)

 • De evaluatie gaat daar aan voorbij en is onvolledig.

1. Centrum* in balans

“Vaste bewoners” zijn een onmisbare drager voor de continuïteit en ontwikkeling van de stedelijke kwaliteit en  attractiviteit.  Behoud van die vaste bewoning en de sociale consistentie is essentieel voor de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad. Het verlies van oorspronkelijke woningen en de onbegrensde ombouw en in  het centrum* voor tijdelijke bewoners als studenten, short stayers en toeristen (de uitgebreide B&B regeling) is  een bedreiging voor de binnenstad met verstrekkende gevolgen.

Vaste bewoners vertrekken en het centrum* wordt een mooie maar lege huls met voortdurend wisselende en op doorreis zijnde bewoners en bezoekers. De cumulatie/stapeling van deze diverse vormen van tijdelijke kamerverhuur versterkt dit proces nog eens extra. Waar voorheen sprake was van woonstraten met een functionerende sociale structuur van “vaste bewoners”  schuift de balans nu veel te ver door naar tijdelijke bewoners en toeristen.

 • Meermalen verzochten wij de % regelingen van de woningomzetting woonstraten ook voor het centrum* toe te passen.
  • waartoe wij nog begin 2018 werden doorverwezen naar de nu voorliggende evaluatie.
 • Gezien de huidige “verontrustende” cijfers voor de centrum* verzoeken wij u dringend daar dan nu wel werk van te maken:
  • en de vaste bewoning in het centrum te beschermen.

 2. Verontrustende “evaluatiecijfers”

 De tabellen in de evaluatie laten helaas zien dat het centrum* koploperis bij de “verkamering” en woningsplitsing:

 1. de meeste verleende vergunningen voor nieuwe woningen /kamers: figuur 3.1, 3.2, tabel 4.1/grafiek 4.1.;
 2. de meeste legalisaties woningen /kamers: figuur 3.2;
 3. de meeste (boventallige) afgewezen aanvragen (40/40/40 regel), vooral woningomzettingen: tabel 4.2;
 4. de hogere % aangevraagde kamers (2017/2018) en vergunde kamers (2018) in vergelijking met andere buurten (%: tov de Maastrichtse woningvoorraad):tabel 5.2;
 5. de doorzettende groei aanvragen woningomzetting (2015-2018) waar in de andere woonmilieus stedelijk en randstedelijk sprake is van afname: figuur 5.2;
 6. het meeste toegevoegde kamers per jaar (2012-2018): tabel 5.3;
 7. de hoogste %toegevoegde kamers van het totaal 70%/34%/56%, voor respectievelijk 2012-2015/2015-2016/2016-2018:tabel 5.

Te concluderen is  een verder toegenomen onevenredig aandeel studenten kamers en -woningen ten koste van bestaande woningen in het centrum*:

 • veroorzaakt door een ongelijk speelveld en een “overloop effect”vanuit andere stadsdelen waar wel een straatnorm (20%) en afstandscriteria gelden

Daar bovenop is sprake van een grote druk op het centrum*:

 • door de grotere interesse bij beleggers en eigenaren om met studentenhuisvesting (meer) rendement te trekken uit panden in de binnenstad;
 • tegen het tekort aan betaalbare attractieve wooncampussen elders;
 • beide leidend tot een versterkte keuze bij studenten voor het wonen in de binnenstad.

Extra risico is verder dat naar onze verwachting in het centrum ook nog een behoorlijk aantal niet gelegaliseerde en geregistreerde kamerverhuur panden liggen die nu nog buiten beeld blijven.

 • Onze wensen
  • Breng de woonsituatie in het centrum* weer in balans door:
   • versneld (voor het eind 2018) voor de “woonstraten” een  % begrenzing en afstandscriterium in te zetten, overeenkomstig het aangrenzende stedelijk woonmilieu;
   • overbelaste straten “op slot”te zetten (mogelijk ook ten aanzien van de woning splitsing).
  • Houdt een nulmeting centrum waarin de “verkamering” en woningsplitsing in het centrum* ten opzichte van de vaste bewoning worden vastgelegd en beschermd.
  • Sta geen verder uitstel toevan de legalisatietermijn voor te legaliseren kamers (harde einddatum).
  • Zet in op attractieve en betaalbare woon campus

 3. Overige onderdelen evaluatierapport

 •  Onze wensen
  •  Ad paragraaf 4.4 en 5.5.
   • Handhaaf de huidige straat % regeling en het afstandscriterium in aanvulling op de 40-40-40 regeling en ga na of de woningsplitsing daar ook onder moet vallen:
    • niet overtuigend is dat de regeling niet duidelijk zou zijn en dat initiatiefnemers niet tevoren kunnen aftasten of voldaan wordt aan de criteria;
    • speculatief is het argument of er door die criteria meer of minder aanvragen afgevallen zijn;
    • de criteria zijn primair een essentiële leefbaarheidsgarantie aan de voorkant ter vermijding van problemen achteraf.
  • Ad paragraaf 6.8
   • Uniformeer de diversiteit aan wooncriteria bij de diverse buurten door de bestemmingsregelingen op een lijn te brengen. Suggestie is dit mee te nemen in het nieuwe overkoepelende bestemmingsplan.

Wij verzoeken u dringend met onze wensen rekening te houden en de belangen van de vaste bewoners van het centrum* zeker te stellen en te beschermen.

Daarbij verwijzen wij verder naar de ingebrachte wensen van Buurtbalans die door ons worden onderschreven.