NIEUWSBRIEF nr. 9 – 17 sept. 2018 

Afgelopen dinsdag (11 september) was er een stadsronde over de toeristische kamerverhuur. Aangezien er veel sprekers waren, was het onmogelijk om dit onderwerp op deze avond af te ronden Vandaar dat er gekozen is voor een vervolg, dus een 2e stadsronde op dinsdagavond25 september: aanvang 17.00 uur. Wij doen wederom een beroep op u om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op de publieke tribune. Daarmee laat u zien dat u betrokken bent bij het onderwerp!

Inhoud Nieuwsbrief

1. Programma stadsronde 25 september
2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur

1. Programma Gemeenteraad 25 september  

Op dezelfde avond bespreekt de raad eveneens in een stadsronde het eerste conceptdocument Omgevingsvisie. Dit wordt een document dat bepalend is voor de koers waar Maastricht de komende jaren op gaat inzetten. Welke keuzes moet de stad maken? Ook hier wil BJK van zich laten horen en het thema Maastricht als woonstad agenderen.
Zie ook: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6812672/1

17.00 – 18.30 uur Stadsronde Toeristische woningverhuur
19.00 – 20.30 uur Stadsronde  Omgevingsvisie

2. Beknopte informatie over de toeristische woningverhuur 

Zoals u wellicht weet, hebben wij tijdens de stadsrond op 11 september jl. onze visie gegeven voor wat betreft onze wensen. Onderstaand kunt u lezen wat de stand van zaken is en wat de visie is van BJK. Ook tijdens de 2e bijeenkomst op 25 september a.s. zullen wij weer onze inbreng aan de discussie leveren. Wellicht heeft u ook De Limburger van afgelopen zaterdag 14 september gelezen. Hierin werd de hartekreet van een verhuurder verwoord. Tijdens de stadsronde van 11 september was er echter ook een bewoner van het Wittevrouwenveld; deze bewoner gaf een duidelijk signaal van zijn ervaren overlast. En ook dat hij met zijn ervaren overlast bij niemand gehoor vindt! Het moge duidelijk zijn dat het om weerbarstige materie gaat waar de meningen over verdeeld zijn, daardoor het is van het grootste belang dat bewoners hun ervaringen delen en hun persoonlijke verhaal doen!
Zie ook:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018


2.1. KNELPUNTEN HUIDIGE SITUATIE

 • Wildgroei toeristische verhuur van/in woningen (vaak illegaal)
  • Verdringing vaste bewoning en aantasting leefbaarheid
  • Cumulatie effect toeristische- en overige tijdelijke kamerverhuur
  • Ontbrekend gemeentelijke ingrijpen
 • Verlies vertrouwen bij buurten en bewoners

 2.2. STARTPUNT: GELDENDE “GUESTHOUSE REGELING”

 • Toeristische verhuur door eigenaar/bewoner BRP
  • Max. 2 kamers in zelf bewoonde woning
  • Geen dagen maximum
  • Inning toeristenbelasting verplicht
  • Geen registratie/ meldingsplicht
 • Nauwelijks tot geen toezicht, controle en handhaving (alleen sporadisch bij overlast klachten)
  • Leidend tot wildgroei

 2.3. NIEUW BELEID: HET RAADSVOORSTEL

 • Primair: een uitbreiding op de Guesthouse regeling voor toeristische woningverhuur met meer dan 2 kamers
  • Beoogd voor toeristische ontwikkelingen zoals op Airbnb- platforms
 • Secundair: inzet regels voor regulering en registratie
  • Eén gezelschap per keer/aanmelding: maximaal 6 personen
  • Verhuur gehele of gedeeltelijkewoning
  • Alleen door ingeschreven hoofdbewoner BRP
  • Maximaal 60 dagen per jaar
  • Eenmalige melding (dus geen verdere registratie aan- en afmelding)

   2.4. ANALYSE/CONCLUSIES

 • Onzeker en onduidelijk is, wat de voorgestelde uitbreiding toeristische woningverhuur voor de binnenstad zal betekenen
  • De onderbouwing berust op oudere cijfers 2015-2017
  • Zonder adequate analyse effecten leefbaarheid
  • Voorzichtigheid is op zijn plaats
 • Wij missen condities/waarborgen zoals die in de Amsterdamse regeling wel zijn opgenomen
  • 30 dagen (per 1-1-2019) i.p.v. 60 dagen maximum
  • Bezoekers meldplicht (vooraf)
  • Brandveiligheidseis (toets)
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
 • Doel van het huidige voorstel zou verder moeten zijn met de nieuwe regeling
  • Een einde te maken aan de wildgroei en illegale situaties toeristische verhuur en de onduidelijkheden daarover

   2.5. VOORSTEL/AANPASSINGEN JEKERKWARTIER

 • Aanscherping regeling
  • Een actiefmeld-/registratiestelsel(inclusief “Guesthouses”) instellen:
  • Met een meldingsplicht “aankomst vooraf “(e.e.a. conform A’dam) i.p.v. “eenmalige melding”
  • Een registratieplicht bezoekers (gastenboek)
 • Voorzichtiger starten met max. 30 dagen woning verhuur
  • 60 dagen pas ingeval van positief evaluatieadvies
 • Geen combiverhuur beide regelingen (Toeristisch gezelschap gelijktijdig met Guesthouse-verhuur)
  • Door Verhuurder te overleggen/verzorgen
  • Toestemming woningeigenaar/ VVE
  • Brandveiligheid toets (extern Bureau)
 • Concrete Gemeentelijke garantiesten aanzien van handhaving, periodiek toezicht en controle waaronder
  • Centraal meldpunt en registratiesysteem
  • Vastleggen dwangsommen/boetes/sluiting etc.
 • Garanties woonkwaliteit en sociale consistentie Binnenstad
  • (Cumulatie effect tijdelijke Toeristische- en kamerwijze verhuur).
  • Ook voor binnenstad “Straatpercentages kamerwijze verhuur” voor woonbuurten/straten vastleggen (woonbeleid)
  • Versneld een QuickScan nulmeting inzetten om effecten voor Jekerkwartier te checken

 

Zoals gezegd, willen wij een beroep op u doen om met zoveel mogelijk bewoners plaats te nemen op de publieke tribune. BJK zal tijdens beide onderwerpen een actieve inbreng leveren en het is wenselijk dat u met velen aanwezig bent!

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

 EXTRA NIEUWSBRIEF – 10/09/2018 

We hebben nogal wat reacties op onze laatste Nieuwsbrief (nr. 8) ontvangen. Veel mensen zijn ontstemd over het uitblijven van gemeentelijke verkeersplannen voor het Jekerkwartier. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om u allen via deze speciale nieuwsbrief te informeren.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Stand van zaken m.b.t. verkeersplannen Jekerkwartier
2. Herinnering oproep stadsronde dinsdag 11 september 2018 

1. Stand van zaken m.b.t. verkeersplannen Jekerkwartier

BJK heeft vrij regelmatig contact opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente. Zoals bekend was er vanwege afwezigheid (ongeval) van een van de medewerkers en vervolgens de vakantieperiode weer vertraging ontstaan. De gemeente wilde ook nog overleggen met de basisschool inde Begijnenstraat. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens onze laatste informatie is het geheel nu in een afrondende fase. We betreuren het dat dit allemaal zo lang duurt en kunnen u verzekeren dat wij onze aandacht niet laten verslappen. Wij blijven bij de gemeente erop hameren dat dit nu echt afgerond dient te worden. 

HERINNERING – HERINNERING – HERINNERING

2. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur /Airbnb& HB

Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur kunnen we onze zorgen over de woningverhuur aan toeristen inbrengen bij de gemeenteraad. In de stadsronde gaat  het over een nieuw beleid voor de toeristische woningverhuur. Het is van groot belang dat er ook veel bewoners komen. BJK zal inspreken, evenzo diverse andere buurten waaronder Buurtbalans. Informatie over de gemeentelijke beleidsstukken en over de raadsbijeenkomst verkrijgt u door te klikken op onderstaande link:
https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018

De agenda voor deze avond is als volgt: 
Stadsrondes in de Raadzaal

17.00 – 18.30 uur  Evaluatie en actualisatie hotelbeleid
18.30 – 19.00 uur  Pauze
19.00 – 20.30 uur  Toeristische woningverhuur*)

*) Bij dit onderwerp staat een paperclip voor de bijlagen. Als u hier op klikt, krijgt u alle stukken over dit onderwerp. U kunt deze downloaden.

KOMT ALLEN – KOM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN!

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier, Marijke van Lierop, voorzitter.

Nieuwsbrief 2018 nr. 8 – 06/09/2018

De zomer maakt zo langzamerhand plaats voor het najaar. We hopen dat u genoten heeft van deze bijzondere zomer. Nu de scholen weer begonnen zijn, en het gros van de mensen weer aan het werk is, komen ook de gemeentelijke activiteiten weer op gang. Dat betekent voor u en voor ons dat we weer actief kunnen worden in onze participatie aan deze gemeentelijke activiteiten.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur
2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat e.o.
3. Ledenwerving

 

1. Oproep Stadsronde Toeristische woningverhuur /Airbnb& HB

Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur kunnen we onze zorgen over de woningverhuur aan toeristen inbrengen bij de gemeenteraad. In de stadsronde gaat  het over een nieuw beleid voor de toeristische woningverhuur. Het is van groot belang dat er ook veel bewoners komen. BJK zal inspreken, evenzo diverse andere buurten waaronder Buurtbalans. Informatie over de gemeentelijke beleidsstukken en over de raadsbijeenkomst verkrijgt u door te klikken op onderstaande link:https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477237/Raadsavond 11-09-2018

De agenda voor deze avond is als volgt:
17.00 – 18.30 uur Stadsronde Evaluatie en actualisatie hotelbeleid (Raadzaal)
18.30 – 19.00 uur  Pauze
19.00 – 20.30 uur  Stadsronde Toeristische woningverhuur*) (Raadzaal).

*) Bij dit onderwerp staat een paperclip voor de bijlagen. Als u hier op klikt, krijgt u alle stukken over dit onderwerp. U kunt deze downloaden.

KOMT ALLEN – KOM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN!

2. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat / Maastrichter Heidenstraat

Het horeca-profiel voor de Sint Pieterstraat staat klaar voor vaststelling. Nog één keer kunt u reageren, daarna zal het college het profiel vaststellen. Onderstaande brief hebben wij van de gemeente ontvangen en is door de gemeente ook verspreid in de genoemde straten. Het lijkt ons zeker de moeite waard dat u kennis neemt van het profiel van de St.Pieterstraat/Maastrichter Heidenstraat.
Dat kan via de link https://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.
U kunt reageren tot 7 september 2018.

-.-.-

Beste bewoner/ondernemer,

Hoe ziet uw straat eruit? Welke horeca is er gevestigd, welke winkels liggen er en waar wonen mensen? Dat hebben we geprobeerd in kaart te brengen in een horecagebiedsprofiel van uw straat. Dit profiel willen we graag aan u voorleggen. Tekst en uitleg over deze profielen en wat we precies aan u vragen, leest u in deze brief.

Waarom een profiel?
In 2016 heeft de gemeenteraad van Maastricht het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Voor dit nieuwe beleid wordt gewerkt met horecagebiedsprofielen die worden opgesteld in samenwerking met  bewoners, horeca en detailhandel. Deze profielen moeten inzicht geven in de vormen van horeca die op basis van het bestaand beleid in een straat of gebied in de toekomst mogelijk zijn. Ook wordt hierbij ingegaan op mogelijkheden voor de al aanwezige horeca. Kortom: In het horecagebiedsprofiel wordt per staat beschreven hoeveel en welk type horeca er in uw straat aanwezig is. Per horecacategorie word aangegeven of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding in de betreffende categorie en of dat wenselijk is. Het horecaprofiel wordt gebruikt om nieuwe aanvragen te toetsen. Stel in uw straat ligt een broodjeszaak. Mag er nog een broodjeszaak bijkomen en zo ja, in welke vorm?

Een klankbordgroep
Per straat is in eerste instantie een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, horecaondernemers en ondernemers in de detailhandel die willekeuring gekozen zijn. Daarnaast nemen enkele gemeenteambtenaren deel. Aan de klankbordgroep is het huidige straatbeeld voorgelegd; wat ligt er allemaal, wat is nog mogelijk en voldoet de huidige situatie? De feedback van de klankbordgroep heeft geleid tot een conceptprofiel voor uw straat.

Uw mening
Dat profiel willen we aan u voorleggen. Met de vraag om erop te reageren als u opmerkingen of aanvullingen heeft. U vindt het profiel van uw straat viahttps://www.gemeentemaastricht.nl/hgp-12.

U kunt vervolgens reageren door een e-mail te sturen naar horecagebiedsprofielen@maastricht.nl. Dat kan tot7 september 2018. Heeft u vragen of zijn u dingen niet duidelijk? Ook dan kunt u contact opnemen via horecagebiedsprofielen@maastricht.nl.

En dan?
We verzamelen per straat alle reacties, analyseren ze en nemen ze mee in de uiteindelijke profielschets die aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd ter vaststelling.

Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Elise Wijnker & Karl Hensen
Horecagebiedsprofielen – Gemeente Maastricht

-.-.-

3. Ledenwerving

Buurtinformatie en samenwerking zijn voor ons belangrijke thema’s.  Van groot belang voor onze buurt en de bewoners van het Jekerkwartier.  Dat staat of valt wel met leden en vrijwilligers.
Sommige ontvangers van onze Nieuwsbrieven zijn in de veronderstelling dat ze ook lid zijn van BJK. Echter, dat is niet persé het geval. Als u lid bent, dan ontvangt u soms apart informatie die uitsluitend leden krijgen toegestuurd. Bovendien kunnen uitsluitend leden deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) en invloed uitoefenen op het beleid van BJK.
Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties. We roepen de lezers van onze Nieuwsbrieven op zich ook aan te melden als lid van BJK. Voor  € 15 per persoon per jaar bent u al lid.
Aanmelden kan via  http://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/

Met vriendelijke groet,

 

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier