Nieuwsbrief 2018. nr. 7. 4 juli 2018

Ook nu hebben we weer enkele wetenswaardigheden waarover we u graag willen berichten. Zoals u weet hebben we inmiddels een nieuw coalitieakkoord met de beleidslijnen voor de komende 4 jaren. De plannen moeten nog nader geconcretiseerd worden, maar er staan zeker zaken in die voor onze buurt belangrijk zijn.

Inhoud Nieuwsbrief

1. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat e.o.
2. Wandeling – 12 juli 2018 – start: 10.00 uur
3. Verkeersplannen JK
4. Nieuwe omgevingsvisie 2040
5. Ledenwerving

1. Nieuw horeca-buurtprofiel Sint Pieterstraat / Maastrichter Heidenstraat

Zoals bekend, is de gemeente gestart met het horecaprofiel Sint Pieterstraat / Maastrichter Heidenstraat.
Er hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaatsgevonden. De deelnemers zijn (vertegenwoordigers van): horecaondernemers, MKB (ondernemers die ook boven hun winkels wonen), bewoners aan de genoemde straten, en BJK. Het overleg verloopt zeer constructief en de verwachting is dat we binnen enkele maanden tot een afronding zullen komen.

2. Wandeling – donderdag 12 juli 2018 –  start: 10.00 uur 

In 2017 hebben we 2 wandelingen georganiseerd door het Industrieel Erfgoed Jekerkwartier samen met gids Wiel Heyenrath. We hebben Wiel gevraagd om deze zomer met ons samen weer zo’n wandeling te maken en hij vindt het een eer om dit met ons samen te doen.

Met deze wandeling laten we ons verrassen door de vroegere industriële nijverheid van de lakenwevers en leerlooiers, die al in de vroege middeleeuwen actief waren. Men maakte vooral gebruik van watermolens, die vanwege het snelstromende water van de Jeker, genoeg energie leverden om o.a. te zorgen voor het vollen van wollen stoffen en het fijnmalen van boomschors tot run voor het looien van huiden. Vooral de vroegere molens zoals de Vijf Koppen en de Wyermolens hebben een positieve impuls gegeven aan de industriële ontwikkeling van de stad. De vestingwerken, waarvan gelukkig nog een aantal behouden is, geven ons een goede indruk van het vroegere verdedigingsstelsel en waarom Maastricht de “boulevard des Païs-Bas” genoemd werd. Overigens heeft dit kwartier altijd een belangrijke rol gespeeld in de armenzorg.

Wij vragen € 5 per persoon als tegemoetkoming in de kosten. Reserveer deze datum in uw agenda en laat ons weten dat u meedoet middels een mail naar: info@bewonersjekerkwartier.nl.

3. Verkeersplannen Jekerkwartier

De voortgang van dit project laat op zich wachten. De betrokken ambtenaar is wegens een ongeval (even) uitgeschakeld. Dat betekent dat dit project niet voor de zomer afgesloten kan worden. We hopen dat dit direct na de zomervakanties opgepakt en afgerond kan worden. We betreuren de vertraging, het is niet anders.

4. Omgevingsvisie 2040

De gemeente Maastricht is gestart met de opstelling van een zogenaamde Gemeentelijke Omgevingsvisie voor Maastricht(GOVI). Deze visie vervangt de huidige Structuurvisie 2030 Maastricht uit 2012. De nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt verplicht nu elke gemeente om zo’n  Omgevingsvisie op te stellen. Beide zijn beleidsdocumenten waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn  is vastgelegd. De nieuwe omgevingsvisie wordt een bepalend instrument voor de toekomstige stadsontwikkeling naar 2040.
De Omgevingsvisie is ruimer dan de Structuurvisie. Niet alleen ontwikkelingsgericht, maar beschrijft ook hoe we de bestaande gebieden en publieke ruimten willen beheren. Daarnaast is de Omgevingsvisie integraler dan de vorige Structuurvisies; met meer aandacht voor de samenhang tussen thema’s als mobiliteit, groen, sport, bewegen en natuur. Tot slot besteedt de Omgevingsvisie voor het eerst nadrukkelijk aandacht aan de thema’s gezondheid en veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.
Gemeentelijk stappenplan.

  • juni 2017  heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten dat bestaande visies de basis zijn voor de nieuwe Omgevingsvisie. Deze worden waar nodig geactualiseerd en aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen en de opgaven van nu.

  • februari 2018 hebben B&W de Verkenning van de Opgaven’ vastgesteld. In deze notitie staan de opgaven voor de fysieke leefomgeving van Maastricht.

  • Rond de zomer van 2018 is een‘Discussienotitie Omgevingsvisie’ klaar. Hierin zijn de opgaven vertaald in de gewenste ontwikkelrichting voor Maastricht. In hoofdlijnen is er in beschreven welke keuzes de gemeente daarbij wil maken.

  • Daarover wordt in september  een stadsronde gehouden en inforondes daarna.

  • In januari 2019 ligt dan er een ‘Ontwerp Omgevingsvisie 2040’:een eerste versie van het gewenste eindproduct. Hierin staat wat we concreet gaan doen in de verschillende gebieden en wijken van Maastricht om de gewenste ontwikkelrichting te realiseren.

  • Dit stuk wordt ter inzage gelegd. Bewoners en belanghebbenden kunnen reageren op deze eerste versie van het eindproduct en formeel een zienswijze indienen.

  • Na het werken van de zienswijzen wil de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2019 de definitieve ‘Omgevingsvisie Maastricht’ vaststellen.

Meepraten is meebepalen. Ja, graag!
De gemeente wil de Omgevingsvisie maken in dialoog met bewoners, belangenorganisaties en strategische partners uit de stad. Dat doen ze in diverse werkvormen: publieke bijeenkomsten voor geïnteresseerde bewoners en partijen, stadsronden voor het gesprek tussen de gemeenteraad en bewoners, en dialoogtafels met strategische partners en belangenorganisaties.

5. Ledenwerving

Buurtinformatie en samenwerking zijn voor ons belangrijke thema’s.  Van groot belang voor onze buurt en de bewoners van het Jekerkwartier.  Dat staat of valt wel met leden en vrijwilligers.
Sommige ontvangers van onze Nieuwsbrieven zijn in de veronderstelling dat ze ook lid zijn van BJK. Echter, dat is niet persé het geval. Als u lid bent, dan ontvangt u soms apart informatie die uitsluitend leden krijgen toegestuurd. Bovendien kunnen uitsluitend leden deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) en invloed uitoefenen op het beleid van BJK.
Wij ontvangen geen subsidie of wat dan ook. Onze enige bron van inkomsten is het lidmaatschapsgeld en eventuele donaties. We roepen de lezers van onze Nieuwsbrieven op zich ook aan te melden als lid van BJK. Voor  € 15 per persoon per jaar bent u al lid.
Aanmelden kan via  http://bewonersjekerkwartier.nl/lidmaatschap/

Met vriendelijke groet,

Marijke van Lierop, voorzitter.
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *