NIEUWSBRIEF 2018 nr. 3

Bewonersvereniging Jekerkwartier

Zoals bekend zijn er gemeenteraadsverkiezingen 2018 geweest. Na hertelling is de samenstelling van de gemeenteraad nu definitief bekend.  Vier partijen zijn nu met vijf zetels even groot: CDA, Seniorenpartij Maastricht, GroenLinks en D66.
In deze Nieuwsbrief willen wij u graag informeren over actuele ontwikkelingen:

 1. Coalitieonderhandelingen
 2. De milieuzone binnenstad
 3. Verkeer en parkeren Jekerkwartier

Wij willen u vragen om deze Nieuwsbrief in uw omgeving te verspreiden en bv. uw buren te attenderen op onze website. Mensen kunnen zich geheel vrijblijvend abonneren op deze Nieuwsbrief. Daartoe dient men zich wel in te schrijven via onze website.

1. Coalitieonderhandelingen

BJK heeft aan alle gemeenteraadsfracties en aan de informateurs een brief gestuurd met voor bewoners belangrijke aandachtspunten. Zie voor tekst: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/03/30/aandachtspunten-coalitie-overleg/

Verder heeft een aantal buurtorganisaties (w.o. BJK) ook een brief aan deze fracties en de informateurs gestuurd met eveneens belangrijke aandachtspunten voor bewoners en stad. Zie voor tekst: 
https://www.thuisinmaastricht.nl/bewoners-eensgezind-over-verkeer-en-milieu

2. De milieuzone Binnenstad

BJK wil alle bewoners die de afgelopen periode de bijeenkomsten van de stadsrondes en gemeenteraadsvergaderingen op de publieke tribune hebben bijgewoond van harte bedanken voor hun aanwezigheid. Door de voortdurende aanwezigheid van bewoners hebben we naar de politiek een krachtig signaal afgegeven. Dit signaal is ongetwijfeld van invloed geweest op de besluitvorming.

De invoering van een milieuzone moet niet alleen betrekking hebben op de Maastrichtse binnenstad. Ook in de omliggende wijken waar betaald parkeren geldt, en waar dus toch al wordt gehandhaafd, moet het Duitse milieuvignet ervoor gaan zorgen dat zwaar vervuilende auto’s en vrachtauto’s worden geweerd.
Dat heeft een overgrote meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad 13 maart jl. besloten. Daarnaast moet de milieuzonering niet alleen betrekking hebben op auto’s, vrachtauto’s en bestelwagens, maar ook op vervuilende scooters, brommers en snorfietsen.
Met die twee aanvullingen gaf de gemeenteraad in zijn laatste vergadering tijdens deze regeer­periode groen licht voor het startonderzoek naar de realisatie van een milieuzonering. In eerste instantie wordt dus vol ingezet op de invoering van het Duitse milieuvignet, zoals dat in bijvoorbeeld Aken, Keulen en Düsseldorf van kracht is, al moet eerst nog worden onderzocht of een dergelijk vignet in ­Nederland juridisch gezien standhoudt.

3. Verkeer en parkeren Jekerkwartier

Zoals bekend heeft er in december jl. een gemeentelijke informatiebijeenkomst plaats gevonden over het nieuwe verkeersplan Jekerkwartier.  Op de gepresenteerde plannen zijn vanuit de buurt de nodige opmerkingen en aanpassingen voorgesteld. De gemeente zou die tot een eindplan verwerken waarover eind februari verdere communicatie zou plaatsvinden.
Helaas is hier door ziekte bij de gemeente vertraging in ontstaan.  Naar verwachting zal nu eind april/ begin mei het definitieve eindplan worden gepresenteerd.

Ook de buurt kan dan nog reageren op het eindplan. Eventuele opmerkingen worden meegenomen naar het college dat daar een finale beslissing over zal nemen.  Het plan zal daarna door het college wordt vastgesteld en vrijgegeven voor uitvoering.

Wij hopen dat deze termijnen gehaald worden en daarna snel tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Aandachtspunten Coalitie overleg.

Link

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Betreft:   Aandachtspunten Coalitie overleg. 

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier.

Grote zorg voor de bewoners is de voortdurende terugloop van de permanente bewoning en sociale cohesie, zoals dat met regelmaat naar voren komt in onze buurtbijeenkomsten. Onze bewoners willen een schonere binnenstad, verkeersluw met minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk, “verkamering” en vercommercialisering ten koste van de woonfunctie.

In onderstaand overzicht zijn oplossingen aangegeven op vier centrale thema’s.  Wij verzoeken u deze punten mee te nemen bij uw overleg en onderhandelingen.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Actuele thema’s binnenstadsbewoners Jekerkwartier

Wonen

 • Cumulatie toeristische- en studentenkamers bereikt kritische grens.
 • Verlies permanente bewoning en sociale consistentie: de basis voor een leefbare en veilige binnenstad.
 • Illegale (air) B&B-situaties registreren en handhaven.
 • Verkamering’ binnenstad begrenzen met afstandscriteria en straatpercentages (20% max).
 • Betaalbare studenten campus complexen (bijv. Annadal/ Randwijck).

Verkeer/ Milieu

 • Minder blik op straat en terugdringing overlast.
 • Milieuzone en autoluwe binnenstad.
 • Parkeer optimalisatie (bijstellen parkeersectoren en Vrijthofgarage) met P&R/ P&W en P&Student aan buitenrand.
 • Stadsdistributie systeem (Zero emissie).

Evenementen/ Toerisme/ Horeca

 • Grenzen aan de groei qua aantal en omvang.
 • Leefbaarheid bewoners als wegingsfactor.
 • Betere spreiding evenementen.
 • Accentverschuiving: van massaliteit naar kwaliteit, eigen stedelijke identiteit en gedragenheid.
 • Verbeterde informatie, overleg en afstemming bewoners.
 • Geen vrijere sluitingsuren/ terrasprocedures.

Handhaving/ Veiligheid

 • Versterkte aandacht en aanpak.
 • Illegale situaties en overtredingen handhaven (ook na 24.00 uur).
 • Pilot studenten beheer en handhaving verlengen.
 • Leefbaarheidsmeter instellen.
 • Reservering voldoende financiële middelen.

KIESWIJZER van Jekerkwartier

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. hebben de Bewoners- vereniging Jekerkwartier en het Buurtplatform een KIESWIJZER voor de bewoners van het Jekerkwartier samengesteld. Daarin worden de programma’s van de politieke partijen getoetst aan de zorgen en wensen van de buurt.

Startpunt voor de toetsing zijn het rapport ‘Leefbaarheid in het Jekerkwartier’ 2016 (een representatief onderzoek door Bureau Flycatcher) en het visie document van de bewonersvereniging. Aangevuld met de laatste actuele ervaringen van buurtbewoners is daarmee een ‘thematische leidraad’ opgesteld met Bewonersthema’s op vier onderdelen: Wonen, Milieu/Verkeer, Evenementen/Toerisme/Horeca en Handhaving.

In de KIESWIJZER zijn de politieke programma’s van de deelnemende partijen getoetst aan de Bewonersthema’s. De politieke partijen zijn daarbij gegroepeerd in drie categorieën: Coalitie, Oppositie en Nieuwkomers. Zie voor meer info ook hun eigen websites.

Centrale zorg voor de bewoners is de aantasting leefbaarheid en terugloop permanente bewoning, zoals dat met regelmaat naar voren komt in buurtbijeenkomsten. De bewoners willen een verkeersluwe buurt, minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk en commercialisering ten koste van de woonfunctie. Zie de Bewonersthema’s.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing tijdens deze verkiezingen waarbij niet alleen de toekomst van de stad op het spel staat maar ook die van uw eigen woon- en leefomgeving.

 

Download hier de Kieswijzer voor het Jekerkwartier.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing.

Dit is een gezamenlijke uitgave van:
Bewonersvereniging Jekerkwartier www.bewonersjekerkwartier.nl en

Buurtplatform JekerKwartier