NIEUWSBRIEF 2017 nr. 1

Beste,

Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een ledenvergadering en we zijn 2017 begonnen met een Nieuwjaarsborrel. Komend jaar zullen we naast een ledenvergadering ook weer een algemene buurtvergadering houden.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke, actuele zaken die het Jekerkwartier en de Bewonersvereniging Jekerkwartier betreffen. 

1. Natuurhistorisch Museum

De gemeente studeert op plannen om het Natuurhistorisch Museum uit het Jekerkwartier weg te nemen en onder te brengen bij het Centre Ceramique.
Dit museum is een belangrijk cultureel element voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Bij alle betrokkenen en vooral ook bij de bewoners van het Jekerkwartier heeft de eventuele verplaatsing van het museum commotie geleid: het museum bepaalt mede het unieke karakter van het Jekerkwartier. Wij hebben een brief gestuurd aan het Gemeentebestuur van Maastricht waarin wij pleiten voor behoud van het Natuurhistorisch Museum op deze plek. Lees ook de complete tekst van onze brief.

2. Tapijn

Tijdens de ledenvergadering in november 2016 heeft Ralph Herben (coördinator Tapijn van de Universiteit Maastricht) de verder uitgewerkte bouwplannen op Tapijn toegelicht.
Zie hier een overzicht van de planning.

BJK heeft ingestemd met deze plannen evenals met de huidige verkeersoplossingen. Dit in tegenstelling tot het Buurtplatform Jekerkwartier en anderen die onder meer voorstander zijn van een (grote) openbare parkeergarage onder het Tapijnterrein en daartoe beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan (zie Observant d.d. 09-02-2017 & De Limburger 14-02-2017).

Wij zijn voorstander van een autoluwe binnenstad en Jekerkwartier. Dat betekent voor ons dat wij geen heil zien in extra uitbreiding van parkeerplaatsen of een parkeergarage op of onder het Tapijnterrein. Een dergelijke uitbreiding trekt meer autoverkeer aan. Dat willen we nu juist vermijden.

3. Evenementen 2017

Voor 2017 heeft het college de jaarlijkse evenementen planning vastgesteld. Deze is van groot belang voor ons als bewoners (aan de rand) van de binnenstad. Voor het Jekerkwartier is het aantal evenementen het zelfde gebleven; wel is er een aantal gewisseld (Kannen en kruiken is vervallen; nieuw evenement is “Dorst”).
Zie hier de jaarplanning.

Wel zijn verbeteringen te verwachten:

 • De gemeente heeft de evenementen regelgeving voor het eerst vastgelegd in een verordening.
 • Intensief gepleit hebben wij om meer rekening te houden te houden met de bewonersbelangen en de leefbaarheid.
 • Dat heeft in ieder geval geleid tot toezeggingen over een verbeterd gemeentelijk overleg met buurt- en bewonersorganisaties en bewonersparticipatie in de programmaraad.
 • In het 1e overleg met de buurtorganisaties zijn concrete lijnen voor verbeteringen op het gebied van informatie, communicatie, afstemming, controle en toezicht, handhaving en klachtenmelding aangezet.

Wij blijven verder actief op dit onderdeel dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid in de buurt.

4. Verkeer

De verbetering van de verkeerssituatie Jekerkwartier komt in zicht. Per straat heeft de gemeente nu uitwerksessies gepland. Belangrijk om alvast te noteren (van 17.00 tot 18.30 uur onder voorhoud van locatiereservering):

 • Kleine Looierstraat, 7 maart;
 • Tafelstraat, 20 maart;
 • Witmakersstraat, 3 april
 • Sint Pieterstraat / Hondstraat / Bredestraat, 18 april.

De gemeente zal de bewoners benaderen over exacte tijd en locatie. Afhankelijk van de resultaten in die sessies zullen de definitieve plannen aan het college worden voorgelegd. Naar het zich laat aanzien zou dan in 2017 met de uitvoering gestart kunnen worden.

5. Woningsplitsing

De woningsplitsingen in het Jekerkwartier zijn een groot zorgpunt. Omdat er geen straatquotum van max. 30% voor de binnenstad geldt, staan wij op achterstand vergeleken met andere buurten, zoals bijvoorbeeld Sint Pieter waar dat maximum wél geldt. Weliswaar hebben wij bij diverse partijen in de gemeenteraad ervoor gepleit om ook voor het Jekerkwartier een 30% straatquotum in te stellen, echter helaas tot nu zonder resultaat. Daarom is het zaak voor bewoners en bewonersvereniging waakzaam te blijven.

Een voorbeeld daarvoor was de Tafelstraat waar een groot monumentaal huis te koop was en een potentiële koper een vergunning tot woningsplitsing voor studentenkamers had aangevraagd. De direct omwonenden zijn samen met BJK in actie gekomen om dit tegen te gaan. Uit die actie kwam rechtstreeks voort dat iemand anders dit pand gekocht heeft en dat de plannen tot studentenkamers voor dit pand van de baan zijn. Geruststelling voor de bewoners van de Tafelstraat alom. Bewonersvereniging Jekerkwartier maakt -samen met de direct betrokken bewoners- werk van het behoud en verbetering van de woon- en leefkwaliteit van het Jekerkwartier. Deze ‘oplossing’ is natuurlijk een grote uitzondering.

Ook in het Villaparkdeel van het Jekerkwartier zien we een toename van woningsplitsingen en studentenkamers. Ook hier is waakzaamheid geboden….

6. Jekerkwartier Proef “Afvalloos”

Het Jekerkwartier is 1 van de 3 proefwijken voor het testen van de toekomstige afvalverwerking. Zie ook De Limburger d.d. 20-02-2017. Doel daarbij is een betere verwerkingsscore met een hoger milieu en financieel rendement.

Het Jekerkwartier koos met grote meerderheid voor model B. Met dat model wordt vervolgens vanaf juni een halfjaar proef gedraaid. Op basis van de evaluatie van de proef zal dan in de loop van 2018 de (nieuwe) gemeenteraad een definitieve keuze maken.
Het gekozen proefmodel B houdt in:

 • Groente en fruit: in een aparte groente- en fruitemmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op.
 • Tuinafval: brengen naar tuinkorven.
 • Luiers en incontinentiemateriaal: in een luieremmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt twee per week thuis op.
 • Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 • Grof huishoudelijk afval: geen wijzigingen (brengen naar milieuparken, of op afroep betaald laten ophalen thuis).
 • Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per twee weken thuis op.

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, bestuurslid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *