Noodroep Woningsplitsing/-omzetting (Stads/raadsronde)

Maastricht, 7 oktober 2016.
Aan: Het gemeentebestuur van Maastricht
Betreft: Noodroep Woningsplitsing/-omzetting (Stads/raadsronde)

Geacht bestuur,

In een groot aantal stads- en raadsrondes woningprogrammering en woningsplit-sing, hebben wij onze grote zorgen over de negatieve ontwikkelingen voor het wonen in het Jekerkwartier ingebracht. In onze brief begin 2016 wezen wij op de voortdurend toenemende druk op het bestaande woningbestand: 

 • door tijdelijke bewoning, woningsplitsingen en (te) hoge concentratie stu-denten/ kamerbewoningen.
 • leidend tot een verdere aantasting van karakter en sociale structuur in de woonstraten binnenstad.

Bepleit werd het inzetten van spreidingscriteria en quota (zie ook bijgevoegd paper stadsronde 20-09-2016).

Het college leek rekening te willen houden met deze problematiek en de woon-buurten tegemoet te komen door introductie van een straatnorm kamerverhuur (!5% en 30% quotering):

 • negatief verrast werden wij echter door de uitsluiting van de bin-nenstedelijke woonkwartieren als het Jekerkwartier; juist daar waar de druk al extreem hoog is.

Dit betekent –nu andere woonbuurten wel “% gequoteerd” worden– :

 • een extra verhoogde druk (communicerende vaten) op de woonstraten binnenstad en het Jekerkwartier zonder begrenzing;
 • nog bovenop het “voortdurende ombouwproces” door de stroom aan woningsplitsingen, vakantieverblijven, (air) B&B en “short-stays”;
 • ten opzichte van de andere buurten feitelijk een vrijbrief voor kamerverhuur.

Strijdig is die “uitsluiting Binnenstedelijk woongebied” met eerdere nota’s:
1. de “structuurvisie Maastricht 2030” (uit 2012);
2. de “visie Binnenstad 2013” (uit 2014);
3. en voorbijgaand aan de uitkomsten “Inventarisatie Kameraanbod” (uit 2016).

ad 1. “Structuur visie Maastricht 2030” (uit 2012)

In de Structuur visie Maastricht wordt bij de verwerking van reacties
t.a.v. (binnenstad) bewoning en studenten huisvesting door de gemeente aangegeven:

 • “Het college vindt bewoning van de binnenstad erg belangrijk ……… Er zal vooralsnog geen specifiek beleid voor (het spreiden van) studentenhuisvesting worden geformuleerd”.

Onbegrijpelijk en inconsistent is dat voor het onderhavige “nieuwe spreidingsbeleid” vervolgens vanuit dezelfde Structuurvisie opeens gemotiveerd wordt dat de binnenstad daarvan uitgezonderd moet worden.

De “structuurvisie Maastricht” van mei 2012 biedt geen argumenten om het “centrum milieu gebied” en de daarin gelegen woonstraten uit te sluiten van een “% normering”:

 • de Structuurvisie 2012 en het woonmilieu beeld daarin was nooit bedoeld om richting te geven aan de spreiding van studenten en kamerverhuur;
 • ten onrechte wordt de woonmilieu indeling uit dat plan dan ook als basis gehanteerd om te motiveren kamerverhuur in bepaalde gebieden (randstedelijk en stedelijk woonmilieu) wel te normeren en de binnenstedelijke woonstraten daarvan uit te sluiten;
 • eens te meer nu ook nog uit de huidige cijfers blijkt dat die problematiek zich in alle woonbuurten voordoet; en in de woonbuurten binnenstad zelfs in extreme mate.

Ter zijde is er overigens ook nog op te wijzen dat nagelaten werd het zuidelijk deel van het villagebied Jekerkwartier (tussen van Heylerhofflaan en Bisschopssingel) als “30% gebied” aan te wijzen terwijl dat ook “stedelijk woonmilieu” betreft.

ad 2. “Structuurvisie Binnenstad 2030” (uit 2014)

Voorbij gegaan wordt aan de in 2014 vastgestelde Structuurvisie binnenstad. In dat plan worden ten aanzien van de studentenhuisvesting twee scenario’s aangegeven:

 • “in het ene uiterste scenario …. geen studentenwoningen meer toe te laten in de binnenstad;
 • En “het andere scenario ………….. dit geheel vrij te laten en studenten juist te stimuleren in de binnenstad te gaan wonen, dan wel in bepaalde delen van de binnenstad”;
 • en vervolgens concluderend:
  > “hier heeft men in het proces de middenweg gezocht”.

Het huidige voorstel waarin men de (studenten)kamers binnenstad zonder quotering geheel vrij wil laten, is dan ook volstrekt strijdig met die Structuurvisie.

Daarnaast stelt de Binnenstadsvisie zich ook ten doel:

 • de “buurtkarakters” van de diverse binnenstadsbuurten te behouden en beschermen;
 • ook voor die doelstelling zijn normeringcriteria kamerver huur essentieel voor behoud van de sociale- en woonstructuur in de woonstraten van het Jekerkwartier.

ad 3. Inventarisatie Kameraanbod uit 2016

Geen rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het onderzoek “Inventa-risatie Kameraanbod Maastricht” en de daaruit te trekken conclusies:

 • waarin de straatpercentages kameraanbod Jekerkwartier al liggen tussen de 17 en 32%;
 • duidelijk hoger dan in de overige woonwijken;
 • een dringende reden om ook voor een binnenstedelijk woonge bied als het Jekerkwartier minimaal de 30% straatnorm toe te passen.

Concluderend

Het nu voorgestelde spreidingsbeleid zonder “% quotering ” voor de woonstraten binnenstad geeft een onacceptabele druk op het Jekerkwartier.
Er wordt daarmee een volledige vrijbrief zonder “straatgarantie” afgegeven voor tijdelijke bewoning en kamerverhuur/omzetting:

 • een visie die in de “Binnenstad visie” juist werd verworpen;
 • onbegrijpelijk na de uitgebreide en langdurige praatrondes over dat plan.

Extra problematisch omdat de quotering van de overige woonbuurten rond de binnenstad:

 • voor de binnenstad en het Jekerkwartier zal leiden tot een verhoogde druk;
 • bovenop de al aanwezige druk vanuit andere tijdelijke woonvormen;
 • en hier dus zonder enige begrenzing en quotering.

Wij vrezen met de huidige aanpak een verdere ontmanteling van de oorspronkelijke woon- en sociale structuur in de woonstraten binnenstad.

Wij roepen u dan ook op het voortdurende proces van de omvorming van de oor-spronkelijke vaste bewoning van de woonstraten binnenstad tot uitsluitend tijdelijk bewoning een halt toe te roepen en ook voor de woonstraten/gebieden binnenstad:

> overeenkomstig de andere woongebieden straat quota (30%) voor kamerverhuur op te nemen.

Met een vriendelijke groet,

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Het bestuur,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *