NIEUWSBRIEF nr. 15 juli 2016

Beste medebewoner,

Actuele ontwikkelingen voor het Jekerkwartier waarover wij u nog vóór de zomervakanties -kort- willen informeren: 

  • Verkeer, nieuwe gemeentelijke plannen,
  • Woningsplitsing en studenten,
  • Tapijn,
  • Horeca
  • Evenementen.

We voeren intensief overleg met de gemeente over deze zaken.

1. Tussenbericht nieuw verkeersplan

Het intensieve verkeer en de overlast (sluipverkeer en parkeren) is een belangrijk knelpunt in onze buurt. Het wordt de hoogste tijd voor concrete verbeteringen.

Het gesprek met de gemeente daarover loopt nu al enkele jaren. Verscheidene voorstellen en modellen van onze kant hebben wij al ingebracht.
Intussen heeft de gemeente op onze instigatie een uitgebreid verkeersonderzoek ingesteld met tellingen en alternatieve modellen. Dat neemt bij de gemeente zéér veel tijd in beslag…
Ons is toegezegd dat nu (eindelijk) de resultaten beschikbaar komen en dat het overleg op basis daarvan ‘binnenkort’ kan worden voortgezet.
Wij houden u op de hoogte.

2. Woningsplitsing en nieuwe “Woonprogrammering”

Veel woningen worden al jaren gebruikt voor kamerverhuur, zonder een geldige vergunning. Nu maakt de gemeente een ‘inhaalslag’ : ze controleert al deze inrichtingen op de wettelijke eisen. Als daaraan voldaan is wordt alsnog een vergunning verleend.

Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe “Woonprogrammering 2016-2020” opgesteld waarmee ook een verdere aantasting van het woningbestand door vergaande opsplitsing, kamerverhuur etc., beter gereguleerd kan worden. In dit woonprogramma voor de komende 5 jaar is sprake van een zeer terughoudend nieuwbouwbeleid en geen uitbreiding meer van opsplitsingen aan de rand van de stad.

Wij hebben vooral gepleit voor bescherming van de vaste bewoning en geen verdere toeneming van woningsplitsing voor tijdelijke bewoning (kortverhuur, B&B, hotel, kamers, vakantieappartement etc.,) en voor studentenwoningen. (zie website).

Voor de studentenhuisvesting zet de gemeente vooral in op grotere bestaande en monumentale complexen zoals het Eifelgebouw en de Carré. Voor woningsplitsingen heeft men verder jaarlijkse quota ingesteld. Dat zijn op zichzelf al verbeteringen maar wij vinden de quota te hoog, ze moeten ook per buurt en zelfs per straat beoordeeld worden. Wij zijn daarover in -constant- gesprek met de gemeente.
Naar verwachting zal de gemeenteraad over de woonprogrammering in september definitieve besluiten nemen.

3. Tapijn

Het plan Tapijn is in een definitief stadium. Vastgesteld is het bestemmingplan Tapijn en ook de invulling is op hoofdlijnen geaccepteerd door de gemeenteraad.

Er zijn de afgelopen jaren diverse inspraakmomenten geweest en vanuit alle groeperingen (Werkgroep Tapijn, Maastricht Vestingstad, Vrienden Binnenstad Maastricht, Bewonersvereniging Jekerkwartier enz.) is er intensief overleg geweest met gemeente en universiteit.
Het merendeel van de mensen en groeperingen is tevreden over het proces dat doorlopen is en over het resultaat. De gemeente en universiteit hebben geluisterd naar de burgers en waar mogelijk rekening gehouden met de wensen en inbreng. Ook wij hebben diverse voorstellen gedaan over de invulling en met name ook ten aanzien de verkeersstructuur.
Ter ontlasting van verkeersontsluiting vanaf de Sint Hubertuslaan -voor het Jekerkwartier is op ons verzoek een tweede parkeerplaats aangelegd met de ingang op de Prins Bisschopssingel. Ook is op ons verzoek een evaluatietraject afgesproken, voor eventuele toekomstige parkeeroverlast.
Een onderdoorgang onder de Prins Bisschopsingel naar het Jekerdal is nog een wens van velen, ook van ons… Daar zullen we aan moeten blijven werken.

In dit definitieve plan is maximaal ruimte gemaakt voor de functie “park, waarin o.a. de Tapijntuin”, en een verbeterd “Dierenpark” een plaats heeft gevonden. Veel aandacht is gegeven aan het behoud en versterking van de monumentale elementen als stadswal, Jeker en kazerne elementen. De Tapijnkazerne is weliswaar niet puur park geworden maar een universiteitscampus met een groot parkgedeelte. Wij denken dat dit een aanwist is voor de stad en voor het Jekerkwartier.

4. Een nieuw Evenementen- en Horecabeleid

Voor het toekomstige horeca- en het evenementen beleid zijn twee nieuwe nota’s door de gemeenteraad vastgesteld, de Horecanota en de Evenementennota.
Beide nota’s zijn belangrijk voor onze buurt.

Ook bij deze nota’s hebben wij ons intensief ingezet voor meer aandacht voor een bescherming van woonfunctie en een betere afstemming op de woonkwaliteit. Op de website zijn onze brieven en reacties opgenomen.

Bij de “Evenementen nota” is nu -voor het eerst- sprake van een verordening met duidelijke regels en toetsingsnormen. Voor het komende jaar wordt in december een basis programma evenementen vastgesteld. Dat zullen we goed in de gaten moeten houden. Op ons verzoek komt er een periodiek overleg van de wethouder met bewoners en andere belanghebbenden en hun organisaties.

In de nieuwe “Horecanota” hebben we aangedrongen meer aandacht voor de bescherming van de woonfunctie. Op ons uitdrukkelijke verzoek is er een apart hoofdstuk in de nota opgenomen waarin -meer dan ooit daarvóór- regels zijn opgenomen over de effecten en risico’s van de horecaontwikkeling en de bescherming van het woonmilieu.
Dit heeft onze constante aandacht en ook hier is een periodiek bestuurlijk overleg ingesteld met wethouder Gerats in de vorm van een klankbordgroep Horeca, waarin wij zitting hebben.

Belangrijk nieuw element van de “Horecanota” zijn de nog verder uit te werken omgevings- en straatprofielen.
Deze profielen -per deelgebied te ontwikkelen- vormen dan een leidraad voor de toelaatbare en gewenste ontwikkeling en ze worden richtinggevend bij het verlenen van horecavergunningen. Ze worden opgesteld in samenspraak tussen betroffen bewoners, ondernemers en gemeente..
Wij vinden dit een belangrijk punt en we zullen ons intensief hiermee bezig houden.

Het bestuur BJK,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *