Verslag Bewonersbijeenkomst 24 november 2015

In StayOkay
Aanwezig ca. 65 bewoners (25 afmeldingen)

1. Welkom en introductie

Marijke van Lierop verwelkomt de aanwezigen en licht het programma van de avond toe.

2. Verkeersplannen Jekerkwartier

Wouter Mulder geeft een toelichting op voortgang en stand van zaken bij onze Verkeersplannen Jekerkwartier 2013/2014. 

Belangrijke thema’s in die plannen waren: Verkeersoverlast/leefbaarheid/veiligheid, Sluipverkeer, Verkeerscirculatie, Bedieningsverkeer/ Laad- en losproblematiek en het Parkeerregime.
De gemeente heeft de draad opgepakt en nu verkeerstellingen verricht.
Doel is een betere circulatie te bedenken die een veiliger en okersustiger verkeersbeeld oplevert dus een verbetering van de leefbaarheid.

Een 1e serie tellingen werd in mei 2015 gehouden en een 2e serie in september 2015. Uit die tellingen is in ieder geval gebleken dat er in het Jekerkwartier sprake is van behoorlijk wat sluipverkeer. Die tellingen worden nu verder geanalyseerd en op basis daarvan zullen verkeersaanpassingen worden voorgesteld. Daarvoor is nog enige financiële ruimte.
Naar verwachting zal de gemeente begin 2016 uitgewerkte concrete verbeteringsplannen, mede gebaseerd op onze voorstellen, presenteren. Wij houden de bewoners daarvan op de hoogte.

Bewonersreacties
Voor deze plannen bestaat grote belangstelling. Aanwezige bewoners bepleiten een adequate (integrale) gemeentelijk informatie (avond) over de nieuwe plannen.. Gevraagd wordt verder nog naar het nieuwe OV plan; daarover bestaat pas meer duidelijkheid na afronding van de lopende rechtbankprocedures.

3. Tapijn

René Verspeek, voorzitter van een Tapijnconsortium (Universiteit, Provincie, Gemeente), dat met de ontwikkeling van het Tapijnterrein is belast, geeft een toelichting op de stand van zaken en de op handen zijnde ontwikkelingen. Doel is de realisatie van universiteitsfuncties met nieuwbouw en een uitbreiding van het stadspark.
Twee gebouwen, aan de kant van de Jeker, worden al door de universiteit gebruikt voor onderwijsdoeleinden. De gebouwen langs de Prins Bisschopssingel, het carré, het wachtgebouw en andere, hebben nog geen bestemming. De materiaalloodsen en ook het gebouw waar nu de brasserie is gevestigd, zullen over enkele jaren gesloopt worden.

Actueel is nu een wedstrijdprocedure om te komen tot een keuze voor een goede ontwerper voor de ontwikkeling van een integraalplan voor het hele gebied (park en gebouwen). Het gaat daarbij om combinaties van architecten/stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.
Overgebleven zijn nu drie bureaucombinaties die een definitief schetsontwerp hebben ingediend. Daaruit zal de gemeente, respectievelijk het consortium in samenspraak met enkele betrokken groeperingen begin 2016 een keuze maken. Het dan gekozen plan vormt vervolgens ook de basis voor de aanpassing bestemmingsplan.

Bewonersreacties
Op de vraag van een medebewoner of de keuzes over de plannen niet beter in alle openheid besproken kunnen worden, antwoordde de heer Verspeek ontkennend. De spelregels in deze procedure schrijven voor dat alle stappen vertrouwelijk zijn, totdat het gemeentebestuur een keuze voor het winnende ontwerpbureau heeft gemaakt. Wel zal hij deze reacties nog meenemen naar het bestuur,

4. Actuele projecten: Bauduinterrein-Looiershof, Molenhof

a. Bauduinterrein-Looiershof

Alle benodigde vergunningen zijn verleend. Er lopen nog enkele juridische procedures met particulieren. De verwachting is dat in januari 2016 begonnen kan worden met de verwijdering van asbest en sloop van de bestaande gebouwen. Er zijn afspraken van de omwonenden met de bouwer over beperking van de overlast tijdens de bouw.

Bewonersreacties
Een medebewoner vraagt aandacht voor de aan- en afvoer en het gebruik van de parkeergarage die op het terrein zal worden gebouwd. Op dit moment zijn er 120 parkeerplaatsen, alle bestemd voor verhuur. Zowel aan- als afvoer verlopen via de Grote Looiersstraat.
In de nieuwe situatie zullen er 180 plaatsen zijn, ook voor verhuur. In de eerste plaats voor de nieuwe bewoners, de rest voor anderen. De parkeergarage zal niet openbaar zijn. De toevoer zal lopen via de Grote Looiersstraat, de afvoer via de Ezelmarkt.

In het verkeersplan dat BJK op dit ogenblik bespreekt met de gemeente, zal de aanvoer verlopen via Nieuwenhofstraat en Zwingelput. Naar verwachting zal de nieuwe situatie een rustiger verkeersbeeld te zien geven dan de bestaande.

b. Molenhof

Het bestaande gebouw zal voorlopig (ca 2-4 jaar) worden gebruikt door AZM voor herstelzorg. Het AZM heeft Molenhof hiervoor enkele jaren gehuurd.
De eigenaar (Grouwels Vastgoed) heeft een principeplan ingediend bij de gemeente. Dat voorziet in sloop van de bestaande gebouwen en nieuwbouw voor de functies wonen, zorg en horeca.
BJK volgt dit met aandacht en zal haar leden op de hoogte houden.

5. Een nieuwe gemeentelijke Horecanota

Wouter Mulder geeft een toelichting op de gemeentelijke planning van de nieuwe Horecanota 2015-2018
Nieuwe horeca-initiatieven zullen aan die nota worden getoetst en al dan niet leiden tot nieuwe vestigingen en uitbreiding. Het is de basis voor het verlenen en afwijzen van vergunningsaanvragen en het beheer. De nota zal in het voorjaar van 2016 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een uitgebreide voorbereidingsprocedure ging daar al aan vooraf met drie stadsrondes.

Vervolgplanning:

 •  verdere uitwerking Nota: december 2015
 •  Inspraak rondes: begin 2016
 •  Gemeenteraad stelt vast: 1e kwartaal 2016

Centraal motief van de nota: Kwaliteit, Gastvrijheid en Vernieuwing.
Men wil vooral meer maatwerk inbouwen voor nieuwe concepten (nieuwvestiging) en ook bij vervanging en uitbreiding. Verder wil de gemeente de procedures versnellen: “eerst willen dan kunnen” : niet eerst alles eerst uitzoeken en dan toch nog afwijzen. Daarbij wil men meer rekening houden met de bestaande buurten door de toe te laten soort bedrijven af te stemmen op het karakter van de buurt.

Niet alle typen horeca passen in alle buurten. De gemeente werkt daartoe aan een nieuwe “Vestiging –matrix” als toetsingsinstrument voor de inpassing van het type bedrijf in het karakter van de buurt. Er komt een adviesrol voor omwonenden/ bewoners. Aandachtspunten voor het Jekerkwartier zijn vooral de opties voor nieuwe initiatieven met name ook in de “Concentratiezone Koestraat”.

Onvoldoende duidelijkheid is er over de gevolgen en garanties voor de woonfunctie, de leefbaarheid en de plannen voor de experimenteergebieden en het evenementenbeleid. Daarom heeft BJK in de laatste stadsronde op 14 oktober een aantal wensen op tafel gelegd:

Tav het vestigingsbeleid:

 • Geen nieuwe horeca naast en ter plaatse van bestaande grondgebonden woningen
 • Geen verdere horecaverdichting Koestraat eo: verlies buurt karakter Koestraat\Stenen Brug
 • Behoud winkelbestand Jekerkwartier (specifieke gebiedskwaliteit)
 • Geen “experimenteergebied’ bij Jekerkwartier

Tav Procedures/ regelgeving:

 • Horeca vestiging/vergunningstelsel differentiëren: naar aard en termijn
 • Overleg/ hoorplicht met omwonenden
 • Publicatieplicht vergunningsstelsel(ook terrasvergunning)
 • Tav Beheer/handhaving
 • Betere afstemming evenementen- en horeca beleid.
 • Beperking side-events bij (gevoelige) buurtpleinen en straten;
 • Garanties handhavingniveau

Bewonersreacties
Aanwezige bewoners onderstrepen de ingebrachte reacties. Zorgpunten zijn met name de overlast van de horeca:

 • de activiteiten buiten: vaak veel mensen op straat of staand op ‘terras’ : rokers, praters, drinkers én
 • de lange reeks van evenementen, (de ‘aansluiting’ bij stadsevenementen)
 • maar zeker ook de reeks lokale, door de buurthoreca georganiseerde evenementen en festivals.

Dit alles veroorzaakt veel overlast. Dit ‘buitengebruik’ en de opeenstapeling van evenementen en de vaak onbeheersbare effecten daarvan vormen een aantasting van de leefbaarheid in het Jekerkwartier

BJK

BJK voert intensief overleg met de gemeente voor een praktische en beleidsmatige aanpak voor de vermindering van de overlast.
In dat nieuwe horecabeleid probeert BJK -in goed overleg tussen gemeente, bewoners en horeca- tot betere afspraken te komen over totaalplanning, openingstijden, dosering, geluidsmaxima, uitvoeringspraktijk, handhavingregeling etc.

6. Sluiting en Nazit

Voorzitter Marijke van Lierop bedankt de (vele) aanwezigen voor hun betrokkenheid en hun inbreng. Aan het verzoek om een bijdrage (voor zaalhuur etc.) is gehoor gegeven en een behoorlijk aantal bewoners blijft nog gezellig napraten aan de bar…

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *