Nieuwsbrief nr. 13 – dec. 2015

1. Nieuwjaarsborrel

Ook 2016 willen we graag starten met het organiseren van een borrel voor onze medebuurtbewoners. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 5 januari vanaf 16.30 uur bij Café De Pieter.
We hopen dat velen van u zullen komen. 

2. Bewonersbijeenkomst

De bewonersbijeenkomst van 24 november 2015 kunnen we als geslaagd beschouwen. Zo’n 65 mensen waren aanwezig (ondanks 25 afmeldingen). De bewonersbijeenkomst werd voorafgegaan door een algemene ledenvergadering (ALV). Het huidige bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld en werd per acclamatie gekozen.
De volgende thema’s zijn in de bewonersbijeenkomst besproken:
• het nieuwe verkeersplan
• de nieuwe gemeentelijke Horecanota en onze visie hierop
• de stand van zaken aangaande Tapijn
• ontwikkelingen bij Molenhof
• stand van zaken aangaande Looiershof (Bauduinterrein)

Tijdens de bewonersbijeenkomst werd vooral over de thema’s Verkeer en Horeca levendig gediscussieerd.

3. Themagroepen

3.1. Themagroep Verkeer en Parkeren

Deze groep komt regelmatig bij elkaar en heeft een vaste kern. De resultaten hiervan zijn op de bewonersavond gepresenteerd. Met de gemeente wordt momenteel overleg gevoerd om concrete verbeteringen door te voeren.
Belangrijke punten zijn onder meer de verkeerscirculatie en het sluipverkeer, het parkeren, het langzaam verkeer, hoge rijsnelheden en veiligheid, openbaar vervoer en de laad- en losproblematiek.

Naar verwachting zal de gemeente begin 2016 de concrete plannen presenteren. Daarna zal dan in de loop van het jaar met de uitvoering begonnen kunnen worden. Wij zullen u daarover tijdig informeren.

3.2. Themagroep Leefbaarheid.

Inmiddels is ook deze groep gestart, waarbij de aandacht hier vooral ligt op het behoud en de verbetering van de woonkwaliteit.
Aandacht is nodig voor de ervaren overlast in het woongenot; vaak gerelateerd aan horeca gerelateerde zaken (harde muziek, grote hoeveelheid side-events, drukte op de terrassen, groepen mensen die buiten staan te praten en te drinken, enz.).
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Geïnteresseerde leden voor beide themagroepen kunnen contact opnemen met het bestuur via info@bewonersjekerkwartier.nl

4. Word lid!

Wij roepen de bij het Jekerkwartier betrokken buurtbewoners op om lid te worden van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier.

Een vereniging van, voor en door bewoners…

Als lid bepaalt u, samen met alle andere leden, het beleid van de vereniging.

Een vereniging kan niks zonder een stevige achterban en actieve leden. De contributie bedraagt € 15 per persoon per jaar.

Extra sponsoring is zeer welkom.

Door nieuwsbrieven en bijeenkomsten blijft u op de hoogte van wat er allemaal in het Jekerkwartier speelt. Bekijk onze site voor nieuwe en actuele informatie over het Jekerkwartier.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2016 en hopen met u samen het nieuwe jaar te kunnen klinken.

Tot ziens op dinsdag 5 januari vanaf 16.30 uur bij Café De Pieter.

Het bestuur BJK,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *