Nieuwsbrief nr 7 – Februari 2015

BEWONERSVERENIGING JEKERKWARTIER (BJK)

Ons is gebleken dat sommige bewoners niet precies weten waarom er twee ‘buurtclubs’ in het Jekerkwartier bestaan en wat de verschillen zijn. Vandaar deze speciale Nieuwsbrief over dit onderwerp .

1. De bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) 

Op 13 december 2013 heeft er op verzoek van diverse bewoners een buurtbijeenkomst plaatsgevonden. Hier waren circa 100 buurtbewoners aanwezig. Deze hebben zich die avond vrijwel unaniem uitgesproken voor het oprichten van een bewonersvereniging. Een vereniging die de belangen van de bewoners rechtstreeks behartigt en daarop aanspreekbaar is. Vervolgens zijn enkele initiatiefnemers met dit verzoek aan het werk gegaan en hebben de voorbereidende werkzaamheden voor het oprichten van een vereniging verricht.

Opgericht werd  de vereniging BJK  vervolgens op 4 januari 2014 en op 4 september 2014 werden de statuten vastgesteld. (staan op de website). Op de eerste bewonersbijeenkomst, 22 november 2014, hebben de bewoners daarna:

  1. de statuten en doelstellingen goedgekeurd
  2. het voorlopig bestuur benoemd als eerste reguliere bestuur
  3. de beleidsvisie (“Thuys op den Jeker ”) vastgesteld als visie op de toekomst van het Jekerkwartier en als beleid en leidraad voor de realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

Een vereniging heeft leden. Die leden zijn het hoogste orgaan van een vereniging.. Zij bepalen het beleid, nemen standpunten in, benoemen, ontslaan en controleren het bestuur. De door de leden ingenomen visie en standpunten worden door het bestuur uitgedragen. Kortom, een gelegitimeerde, vertegenwoordigende, democratische, structuur.

2. Het Buurtplatform Jekerkwartier (Bpf-JK)

Naast de bewonersvereniging is al langer in het Jekerkwartier een buurtplatform werkzaam. Evenals in 40 andere wijken in Maastricht mede geïnitieerd door de gemeente.  Deze  buurtplatforms hebben allemaal de vorm van een stichting.  Stichtingen zijn zelfbenoemd, ze kennen geen leden, zijn onafhankelijk, hebben geen (democratische) achterban en hoeven dan ook aan niemand verantwoording af te leggen. Een stichtingsbestuur werkt en neemt standpunten in naar eigen goeddunken zonder verdere verplichtingen en overleg naar leden toe. In sommige buurten werkt dat prima, maar er zijn ook geregeld strubbelingen. De Limburger heeft afgelopen jaren diverse keren daarover gerapporteerd. En ook de gemeenteraad en de Rekenkamer hebben hierover overigens vragen gesteld.

3. Posities Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) – Buurtplatform Jekerkwartier (Bpf-JK)

Sommigen vragen zich af of het niet beter is dat beide buurtorganisaties samen gaan.  . Die vraag is begrijpelijk, maar toch ligt dat minder voor de hand dan op het eerste gezicht lijkt.

In tegenstelling tot de BJK is het buurtplatform namelijk geen bewonersorganisatie en ook geen   –vereniging. Verder bestaan er belangrijke verschillen in de doelstellingen. De BJK is een bewonersvereniging en staat voor de belangen van bewoners van het Jekerkwartier.  Het Bpf-JK ziet zichzelf vooral  als een overkoepelend orgaan van de verschillende groeperingen in het Jekerkwartier, ondernemers en de ondernemersorganisatie(s), bewoners en bewonersorganisaties(s), studenten, studentenorganisaties. Het streeft een bemiddelende rol na waarin via overleg met alle groeperingen gestreefd zou moeten worden naar een  ‘buurtstandpunt’ om dat vervolgens weer bij  de gemeente in te brengen.

Duidelijk moge zijn dat zo’n “parallel” organisatie met een onafhankelijk bestuur als tussenschakel tussen de verschillende groeperingen en de gemeente nooit tot een evenwichtig,  eenduidig,  praktisch en democratisch resultaat  zal leiden.  Bewoners, ondernemers, studenten en anderen kunnen zeer goed rechtstreeks met elkaar en de gemeente communiceren en overleggen en hebben daar volgens ons geen tussenschakel voor nodig.

Dit laat onverlet dat het BJK  terdege met anderen wil en zal samenwerken. Tot op heden voeren we op basis van diverse actuele zaken overleg met diverse relevante instanties / groeperingen.. Onze huidige ervaringen daarbij bieden een positief perspectief en geven geen aanleiding dat anders aan te pakken.

4. Wat heeft het BJK u verder te bieden

Afgelopen jaar heeft BJK in diverse overlegsituaties met de gemeente geparticipeerd. Dit ging over zaken met betrekking tot horeca (vergunningen), verkeer en parkeren, etc. Ook heeft BJK samen met direct betrokken bewoners zaken opgepakt en/of ondersteund. De beleidsvisie “Thuys op den Jeker” vormt steeds de basis van onze insteek.

Om bewoners zoveel als mogelijk te betrekken bij ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, zijn er enkele themagroepen opgericht. Themagroepen waar bijzonder behoefte aan is:

  • Themagroep Verkeer en Parkeren
  • Themagroep Leefbaarheid
  • Themagroep Bewoners en Studenten

In deze themagroepen werken  betrokken bewoners samen met het bestuur om zaken verder uit te diepen, lijnen uit te zetten en eventuele acties voor te bereiden.

In voorbereiding zijn ook Thema-avond voor de overige bewoners, waar we ook relevante personen uit de politiek of de gemeente kunnen uitnodigen.

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met het bestuur via:
info@bewonersjekerkwartier.nl

Wilt u op onze Nieuwsbrief reageren? Wij staan open voor een discussie met onze medebewoners en onze leden in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *