Tussenbericht Tapijn

Tussenbericht  van de Projectgroep Tapijn van de gemeente Maastricht aan belangstellenden.

19 december 2014

Beste belangstellende voor de ontwikkeling van Tapijn,

Dialoog met de stad inzake het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan

Zoals u weet heeft de Gemeenteraad in september jl. de visie voor de Transformatie Tapijnkazerne 2013-2024 vastgesteld. Een belangrijke volgende stap om deze visie ook te gaan realiseren is de vertaling van de visie in een nieuw bestemmingsplan.

Wij spraken met u af dat het ontwerpbestemmingsplan vooraf met u zal worden besproken, vóór dat dit formeel ter inzage wordt gelegd. Wij hadden die dialoog met de stad oorspronkelijk in de loop van deze maand voorzien, maar hebben inmiddels moeten vaststellen dat het voorbereiden van een goed ontwerpbestemmingsplan voor Tapijn meer tijd vraagt dan voorzien.

Begin 2015 zullen wij een nieuwe tijdsplanning voor het vervolgproces maken en u daarover nader informeren. U kunt er uiteraard onverkort op vertrouwen dat onze afspraak zoals voormeld daarin zal worden geborgd.

Graag maken wij nog van de gelegenheid gebruik u te informeren over een aantal concrete ontwikkelingen op Tapijn.

Tijdelijke invulling van gebouwen op Tapijn tijdens de transitiefase

Sinds de openstelling van een deel van het voormalige kazerne-terrein in september jl. is een aantal gebouwen tijdelijk in gebruik. De gebouwen A en Y kennen anti-kraakbewoning, gebouw M heeft een culturele functie via de Gemeente, gebouw Z is in gebruik bij de Universiteit Maastricht voor onderwijsdoeleinden en loods W is grotendeels in gebruik bij Het Werkgebouw en een klein deel bij Het Dierenpark.

Vanaf januari a.s. zal gebouw X, na een grondige renovatie, in een aantal fasen in gebruik worden genomen door de Universiteit Maastricht. Het betreft vooral onderwijsactiviteiten en kleinschalige nieuwe bedrijfjes door net-afgestudeerden. In loods V verwacht de UM vanaf het late voorjaar een tijdelijke voorziening operationeel te hebben met studieplekken voor studenten, met name om de Bibliotheekvoorziening in de Looiersstraat te kunnen ontlasten. In gebouw T zal vanaf het voorjaar 2015 een nieuwe, tijdelijke horeca-locatie haar deuren openen (alle dagen tussen 9.00 en 22.00 uur). Dat is in lijn met wat de visie daarover al aangaf.

Alle andere gebouwen blijven vooralsnog binnen de hekken en zullen, afgezien van incidenteel gebruik, niet gebruikt worden in afwachting van renovatie- en nieuwbouwplannen.

Vragen of nadere informatie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze sturen naar tapijn@maastrichtuniversity.nl en dan zullen wij deze z.s.m. in januari a.s. beantwoorden.

Voor nu rest mij u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2015 te wensen. Na de jaarwisseling zal mijn collega Tima van der Linden weer met bijzonder veel plezier het stokje van mij (terug) overnemen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Projectgroep Tapijn,
R. Theunissen
Gebiedsmanager Beleid en Ontwikkeling
Gemeente Maastricht
Maastricht, 19 december 2014

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *