Nieuwsbrief nr. 4 – oktober 2014

1. Bewonersvereniging

Op 4 januari 2014 is de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) opgericht en op 28 augustus 2014 heeft ze rechtspersoonlijkheid verkregen.
De statuten staan op de website onder de menuknop ‘Organisatie’.
Daar vindt u ook meer informatie over het (voorlopig) bestuur en verder informatie over de vereniging. U kunt zich ook aanmelden als lid.

Wij ontvangen geen subisidie van de gemeenten (wel aangevraagd) en we hebben ook geen andere inkomsten. Uw contributie is dus van existentieel belang. Zie contact -> lidmaatschap

Noteer alvast:
Bewonersbijeenkomst maandagavond 24 november 2014 om 19.30u in StayOkay
Programma volgt.

  1. Beleidsvisie Jekerkwartier

Wij werken nog aan een visie op de gewenste toekomst van het Jekerkwartier.
Daarover is ook al een aardige discussie ontstaan op onze website.
Wij nodigen u vooral uit als bewoner aan deze discussie deel te nemen.

  1. Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16 september 2014 de visie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2028 geaccepteerd. Wij staan positief tegenover dit plan, maar wij hebben daarop wel een reactie met verbeterpunten gegeven. In deze huidige visie ligt het accent op het gebruik van de gebouwen, de tijdelijkheid en het experimentele karakter. Dat is wel erg veel flexibiliteit waardoor het gevaar ontstaat dat er de komende tien jaar een onzeker, gefragmenteerd, rommelig gebruik zal ontstaan. Een algemene landschapsvisie lijkt toch wenselijk om toch enig houvast te creëren voor de ontwikkelingen op langere termijn. De wethouder heeft toegezegd dat hij –indien dat toch wenselijk blijkt- een landschapsarchitect zal verzoeken om naar deze gebiedsontwikkeling te kijken. Wij hebben in dit traject nauw samengewerkt met VBM (Vrienden Binnenstad Maastricht) en de Werkgroep Tapijn.

Kijk voor onze reactie aan de gemeente.

  1. Horeca en gebruik publieke ruimte

Wij hebben in onze vorige Nieuwsbrief reeds melding gemaakt van de toegenomen overlast voor de bewoners in het Jekerkwartier. Wij hebben diverse bezwaarschriften ingediend tegen de (ongewenste) uitbreiding van diverse horeca-activiteiten.

Dit domein heeft onze bijzonder aandacht. De sterke ontwikkeling van de horeca, de vrijmoedige wijze van exploitatie, het ge-/misbruik van de openbare ruimte, gecombineerd met de afwezigheid van handhaving lijkt een belangrijk probleemveld in onze buurt te zijn geworden.

Zie voor een overzicht onder Dossiers-> horeca.

5 . Participatie bewoners Jekerkwartier.

Wij zetten ons in voor onze belangen als bewoners van het Jekerkwartier. Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste tijd de ‘druk’ op het jekerkwartier is opgelopen: verkeer, openbare ruimte, parkeren, toeristen, laden en lossen, horeca, uitgaan, buurtfestivals, amusementsindustrie. etc, Als we daar iets tegen willen ondernemen zullen we ons echt moeten inspannen en dan wel SAMEN.
Laat uw mening horen…..

Om een gewicht in de schaal te leggen bij al onze gesprekspartners is een groot mogelijk aantal leden natuurlijk de belangrijkste factor. Alleen als we als bewoners SAMENwerken kunnen we iets bereiken. Het eerste vereiste daarvoor is een gemakkelijke communicatie met u.
Daarvoor hebben wij uw lidmaatschap en uw emailadres nodig. Via de nieuwsbrief kunnen wij u dan verwijzen naar nieuwe zaken op de website, u informatie sturen en u oproepen om mee te praten en mee te beslissen over belangrijke zaken in onze buurt. Op de website en/of op een buurtbijeenkomst. Als lid van deze bewonersvereniging heeft u een STEM, inhoudelijk en formeel.

Wij hopen ‘onder de voet te worden gelopen’ door het aantal aanmeldingen als lid….

  1. Actie voor de herplant van de zieke bomen in het park.

Een aantal bewoners heeft het plan opgevat om een benefietconcert te organiseren voor de herplant van vier monumentale beuken in het park aan de Van Heijlerhofflaan die –onvermijdelijk- geveld moeten worden.

Wij nemen de aankondiging van hun sympathieke actie graag op in deze nieuwsbrief:

Dia1

Met vriendelijke groet,
Het voorlopige bestuur:

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *